Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение об экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов

Минюст
Приказ от 22.06.2012 № 925/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2012

м. Київ

N 925/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2012 р. за N 1045/21357

Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 9 серпня 2005 року N 86/5
згідно з
 наказом Міністерства юстиції України
 від 9 грудня 2014 року N 2083/5)

Відповідно до статті 17 Закону України "Про судову експертизу" та з метою вдосконалення порядку підготовки та атестації судових експертів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року N 86/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 листопада 2007 року N 1054/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2005 року за N 882/11162, що додаються.

2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Ємельянову І. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

Зміни до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

1. Абзац другий пункту 2.8 розділу II викласти в такій редакції:

"Про час проведення засідання ЦЕКК із розгляду питань про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта заінтересовані особи повідомляються не пізніше ніж за 7 днів".

2. У розділі III:

2.1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Атестація судових експертів з метою присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта проводиться відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року N 3660/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 2/20315.".

2.2. Абзац другий пункту 3.5 після слів "судової експертизи" доповнити словами "та представник Мін'юсту".

2.3. Пункт 3.6 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У разі розгляду питання щодо присвоєння кваліфікації судового експерта з експертної спеціальності, фахівці з якої відсутні в установі, чи нової експертної спеціальності до змінного складу ЕКК можуть залучатись фахівці інших науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту, провідні фахівці відповідної галузі знань наукових установ, навчальних закладів, інших державних органів (за згодою).".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим.

3. У розділі IV:

пункти 4.1, 4.3, 4.6, 4.8 - 4.12, 4.14, 4.19 - 4.23 викласти в такій редакції:

"4.1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку в галузі судової експертизи з певної експертної спеціальності, знати законодавство України про судову експертизу та методичні вимоги і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.";

"4.3. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти навчання (стажування) у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту з відповідної експертної спеціальності, як правило, за зонами регіонального обслуговування, знати методичні вимоги та практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю та законодавство України про судову експертизу.

При вирішенні питання щодо відповідності вищої освіти експертній спеціальності, за якою фахівець має намір пройти навчання з метою отримання кваліфікації судового експерта, враховується навчальний час (кількість годин) з відповідних дисциплін програми навчання, зазначених у додатку до диплома про вищу освіту.

Фахівці, які були атестовані за відповідною експертною спеціальністю ЕКК науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту та мають намір працювати самостійно на професійній основі, після звільнення із штату установи проходять стажування в науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту та атестацію в ЦЕКК відповідно до вимог цього Положення.

У разі якщо фахівець має намір пройти навчання (стажування) в науково-дослідній установі поза зоною регіонального обслуговування, він подає до ЦЕКК відповідну заяву, до якої додаються: копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, копія трудової книжки.

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта та мають науковий ступінь за відповідною галуззю знань, що відповідає певній експертній спеціальності, звільняються від проходження стажування в науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту та з метою підтвердження рівня своїх професійних знань подають на рецензування до цих установ три проекти (копії) висновків, які разом з рецензіями надсилаються до ЦЕКК з метою прийняття рішення щодо продовження строку дії Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.";

"4.6. Навчання (стажування) фахівців здійснюється за програмами підготовки судових експертів з відповідних експертних спеціальностей, які затверджуються головою ЦЕКК.

Програма підготовки фахівців повинна передбачати проведення лекційних та практичних занять, підготовку рефератів та проектів висновків для проведення їх рецензування, у разі проходження стажування на рецензування подаються копії або проекти висновків експертів.

Організація рецензування рефератів, проектів (копій) висновків забезпечується науково-дослідною установою судових експертиз Мін'юсту, у якій фахівець проходить навчання (стажування).";

"4.8. У разі підтвердження кваліфікації судового експерта строк стажування залежно від експертної спеціальності певного виду судової експертизи та стажу експертної роботи встановлюється від 2 тижнів до 3 місяців.

Документи для проходження стажування з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

4.9. З метою визначення якості проведеної підготовки та обсягу засвоєного фахівцем методичного матеріалу (практичних навичок) після проходження навчання (стажування) з фахівцем за участю керівника навчання (стажування) керівництвом науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту проводиться співбесіда.

Фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, протягом трьох робочих днів на бланку відповідної установи видається довідка про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності (додаток 6).

Фахівці, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, допускаються до атестації в ЦЕКК протягом трьох місяців після проходження навчання (стажування).

4.10. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження навчання (стажування) уносять плату до науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту, розмір якої визначається, виходячи з фактичних затрат на підготовку фахівця, а саме:

кількість навчальних годин на проведення лекційних, практичних занять та складання рецензій на реферати та проекти (копії) висновків;

участь у засіданні ЦЕКК членів комісії.

4.11. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій визначається відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (із змінами).

Розмір плати за відрядження членів комісії з метою участі у засіданні ЦЕКК визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

4.12. Фахівець, який не є працівником державної спеціалізованої установи і має намір пройти атестацію, подає особисто або надсилає поштою до ЦЕКК заяву, у якій обов'язково зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові особи, місцеперебування, експертна спеціальність та установа, у якій особа проходила навчання (стажування).

До заяви додаються:

копія диплома про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста (у разі наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра з додатками до них);

довідка про відсутність судимості;

копія трудової книжки;

довідка про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності;

реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

проекти (копії) трьох - п'яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см.";

"4.14. На кожного фахівця науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту, який підлягає атестації, складаються подання та характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, до яких додаються:

заява на проходження атестації в ЕКК;

довідка про відсутність судимості;

реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

проекти (копії) трьох - п'яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);

фотокартка розміром 3 х 4 см.

На розгляд комісії для ознайомлення кадровою службою подаються матеріали особової справи працівника установи (копія диплома про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, а у разі наявності - копії дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра з додатками до них).";

"4.19. Фахівці, щодо яких комісією прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта, можуть повторно пройти атестацію на черговому засіданні комісії.

Фахівці, щодо яких комісією три рази поспіль прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта, до наступного проходження атестації повинні пройти підготовку в порядку, передбаченому цим Положенням.

4.20. Відомості щодо фахівців, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікація судового експерта, вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів.

4.21. У разі прийняття комісією рішення про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі - Свідоцтво) (додаток 7) або робиться відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

Судовому експерту, якому додатково надано право на проведення іншого виду експертизи або за іншою експертною спеціальністю, видається доповнення до Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 8), яке є його невід'ємною частиною.

Свідоцтво і доповнення до нього підписуються головою комісії та секретарем, засвідчуються печаткою ЦЕКК або печаткою відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту. Свідоцтво реєструється в журналі, ведення якого покладається на секретаря комісії.

Свідоцтво (доповнення до нього), видане ЕКК відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту, дає право на проведення судових експертиз та експертних досліджень за дорученням керівництва цієї установи. Використання Свідоцтва (доповнення до нього), виданого ЕКК відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту, для проведення судових експертиз чи експертних досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто поза межами установи забороняється, крім випадків відрядження фахівця для участі у судовому засіданні чи слідчих діях або проведення експертиз у складі комісії.

4.22. Свідоцтво (доповнення до нього) дійсне протягом п'яти років для працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту за наявності посвідчення співробітника відповідної установи і трьох років - для фахівців, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Строк дії Свідоцтва (доповнення до нього) продовжується після підтвердження експертом кваліфікації на п'ять і три роки відповідно.

У разі звільнення працівника науково-дослідної установи судових експертиз у Свідоцтві робиться відмітка про припинення його дії та до державного Реєстру атестованих судових експертів направляється відповідне подання.

4.23. У разі якщо строк дії Свідоцтва не продовжений протягом трьох місяців без поважних причин, Свідоцтво вважається недійсним, а кваліфікація судового експерта втраченою. У такому випадку підготовка фахівця до атестації здійснюється відповідно до пункту 4.7 цього розділу.

У випадку закінчення строку дії Свідоцтва під час тривалої тимчасової втрати працездатності судового експерта (перебування на лікарняному відповідно до чинного законодавства) або його перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, кваліфікація судового експерта не вважається втраченою. Термін дії Свідоцтва продовжується з урахуванням вимог пунктів 4.8, 4.22 цього розділу.".

4. У розділі V:

4.1. Пункти 5.6, 5.10 - 5.12, 5.14, 5.15 викласти в такій редакції:

"5.6. Розгляд питань щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів відбувається за участю судового експерта. У разі неявки судового експерта розгляд питання переноситься на чергове засідання комісії. У випадку повторної неявки судового експерта комісія може розглянути питання за його відсутності або визнати присутність судового експерта обов'язковою.";

"5.10. Рішення комісії виноситься за відсутності судового експерта та оголошується йому одразу після прийняття та повідомляється письмово протягом 10 робочих днів;

5.11. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;

призупинення дії Свідоцтва (на певний термін);

позбавлення кваліфікації судового експерта;

пониження кваліфікаційного класу судового експерта (щодо судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту).

При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія повинна врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за попередні роки.

Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати місце внаслідок учинення судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер, а також через визнання його не відповідним займаній посаді або в разі набрання законної сили рішенням суду про визнання особи винною у вчиненні корупційного правопорушення, обвинувальним вироком суду чи визнання судом цієї особи недієздатною.

5.12. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва (на певний термін) комісія зобов'язує судового експерта усунути встановлені порушення або пройти навчання (стажування) у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту за відповідною експертною спеціальністю та повторно пройти атестацію";

"5.14. У випадку непроходження повторної атестації кваліфікація судового експерта вважається втраченою, а Свідоцтво підлягає анулюванню;

5.15. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта Свідоцтво підлягає анулюванню, про що робиться відмітка в державному Реєстрі атестованих судових експертів.

У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта за однією або декількома із наявних у нього експертних спеціальностей Свідоцтво підлягає анулюванню та видається нове Свідоцтво, у якому зазначаються залишені у нього експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в анульованому Свідоцтві.

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в журналі.".

4.2. Пункт 5.16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта фахівець може пройти навчання та атестацію з метою присвоєння кваліфікації судового експерта через три роки.".

5. У додатку 2 до Положення:

5.1. У пункті 3 слова та цифри "01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 19, тел. (044) 206-46-41; факс 206-46-49" замінити словами та цифрами "03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, тел. (044) 200-29-10".

5.2. У пункті 8 слова та цифри "01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2, тел. (044) 592-66-39" замінити словами та цифрами "04053, м. Київ, Львівська площа, 4а, тел. (044) 272-44-15".

6. Додатки 4, 5 до Положення викласти в такій редакції:

Перелік
основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ

N
з/п

види та підвиди судових експертиз

індекси експертних спеціальностей

види експертних спеціальностей

I. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча і авторознавча

1.1

Дослідження почерку і підписів

 

 

1.2

Дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

 

 

2.2

Дослідження матеріалів документів

 

 

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Балістична

3.1

Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей

 

 

3.2

Дослідження боєприпасів і слідів пострілу

 

 

3.3

Дослідження ситуаційних обставин пострілу

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

 

 

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

 

 

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

 

 

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

 

 

4.5

Дослідження холодної зброї

 

 

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухотехнічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

 

 

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

 

 

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

 

 

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

 

 

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

 

 

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

 

 

8.2

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

 

 

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

 

 

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

 

 

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

 

 

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

 

 

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

 

 

8.8

Дослідження ґрунтів

 

 

8.9

Дослідження металів і сплавів

 

 

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

 

 

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

 

 

8.12

Дослідження харчових продуктів

 

 

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

 

 

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

II. Інженерно-технічна експертиза

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди

 

 

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

 

 

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

 

 

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

17

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

 

 

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

 

 

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

 

 

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

20

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

21

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

22

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

23

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації

III. Економічна експертиза

24

Бухгалтерського та податкового обліку

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

25

Фінансово-господарської діяльності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

26

Фінансово-кредитних операцій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

IV. Товарознавча експертиза

27

Машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

28

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

29

Транспортно-товарознавча

12.3

Оцінка судноплавних засобів

 

 

12.4

Оцінка літальних апаратів

V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

30

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

 

 

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

31

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

32

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

33

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

34

Сортів рослин і порід тварин

13.5.1

Дослідження, пов'язані з сортами рослин

 

 

13.5.2

Дослідження, пов'язані з породами тварин

35

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

36

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем

37

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

38

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

VI. Психологічна експертиза

39

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

VII. Мистецтвознавча експертиза

40

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

 

Перелік
основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ

N
з/п

види та підвиди судових експертиз

індекси експертних спеціальностей

види експертних спеціальностей

I. Інженерно-технічна експертиза

1

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

2

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

3

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

4

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

5

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

II. Економічна експертиза

6

Бухгалтерського та податкового обліку

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

7

Фінансово-господарської діяльності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

8

Фінансово-кредитних операцій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

III. Товарознавча експертиза

9

Машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

10

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

11

Транспортно-товарознавча

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

IV. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

12

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

 

 

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

13

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

14

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

15

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

16

Сортів рослин і порід тварин

13.5.1

Дослідження, пов'язані з сортами рослин

 

 

13.5.2

Дослідження, пов'язані з породами тварин

17

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

18

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем

19

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

20

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

".

 

Начальник Управління
експертного забезпечення
правосуддя

Л. М. Головченко

Опрос