Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 20.06.2012 № 250
действует с 03.07.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2012

м. Київ

N 250

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2012 р. за N 1030/21342

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статті 43 розділу X Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В., начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім абзаців п'ятого та шостого підпункту 2.1, абзаців дев'ятого та десятого підпункту 2.3 пункту 2 Змін, які набирають чинності 22.09.2012.

 

В. о. Голови

І. В. Соркін

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу II:

доповнити підпункт "а" пункту 1.3 новим абзацом такого змісту:

"додаткові внески акціонерів у статутний капітал";

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Субординований борг - це звичайні не забезпечені банком боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. Сума субординованого боргу, уключеного до капіталу, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п'яти останніх років дії договору.

Субординований борг може включатися до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку";

пункт 1.8 виключити.

2. У розділі III:

2.1. У главі 1:

у назві глави слово "коштів" замінити словами "субординованого боргу";

у пункті 1.1:

слова "можуть залучати кошти" та "на умовах субординованого боргу" замінити відповідно словами "мають право залучати субординований борг від", "та в банківських металах (золото в стандартних та/або мірних зливках із фізичною поставкою до банку) (далі - кошти на умовах субординованого боргу)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Приймаючий банк або банк, до якого приєднується (з яким зливається) перехідний банк, залучає кошти на умовах субординованого боргу від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, визначеному цим розділом";

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Банк має право залучати субординований борг в іноземній валюті та/або в банківських металах за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти та/або банківських металів на валютному ринку України та/або залучення та розміщення іноземної валюти та/або банківських металів на міжнародних ринках";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.9. Залучення субординованого боргу в банківських металах здійснюється з урахуванням вимог Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30.12.2011 N 497, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.01.2012 за N 147/20460)".

2.2. У пункті 2.2 глави 2:

підпункт "е" після слів "засвідчену в установленому порядку" доповнити словами "(крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)";

підпункт "і" після слів "походження коштів юридичних" доповнити словами "(крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)".

2.3. У главі 3:

в абзаці першому пункту 3.3:

слова "у національній або в іноземній валюті" виключити;

слова "субординованих коштів" замінити словами "субординованого боргу";

у пункті 3.4 слова "субординованих коштів" замінити словами "субординованого боргу";

у пункті 3.8:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного";

абзац сьомий після слів "процентної ставки" доповнити словами "встановлюється на дату прийняття відповідного рішення та";

в абзаці дев'ятому слова "(на дату прийняття такого рішення)" виключити;

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"ставки (LIBOR мінус GOFO) для дванадцятимісячного періоду, яка встановлюється Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA), - у разі залучення субординованого боргу в банківських металах".

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

доповнити пункт 3.9 новим абзацом такого змісту:

"Зарахування зустрічних однорідних вимог за угодою про залучення субординованого боргу не допускається";

в абзаці сьомому пункту 3.16:

у першому реченні слова "з часу такої заміни" виключити;

друге речення після слів "регулятивного капіталу та звітності" доповнити словами "згідно з вимогами цього розділу".

2.4. У главі 5:

у назві глави слова "залучених коштів" замінити словами "субординованого боргу";

в абзацах другому та третьому пункту 5.1 цифри "1.6 - 1.8" замінити цифрами "1.6 - 1.9";

у пункті 5.3:

у підпункті "а":

в абзаці другому слова та цифри "Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого боргу" та 1524/2 "Довгострокові кредити, які надані на умовах субординованого боргу" замінити словами та цифрами "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу" та 1524 "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам";

в абзаці третьому цифри та слова "3212/2 "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення, які придбані на умовах субординованого боргу" замінити цифрами та словами "3212 "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення";

у пункті 5.4:

в абзаці першому цифри "1.6 - 1.8" замінити цифрами "1.6 - 1.9";

у підпункті "б":

в абзаці другому цифри та слова "1515 "Довгострокові депозити, що розміщені в інших банках"; 1524/1" замінити цифрами та словами "1513 "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках"; 1524";

в абзаці третьому цифри "3212/1" замінити цифрами "3212";

у пункті 5.6 слова "Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, враховуються" замінити словами "Субординований борг в іноземній валюті та банківських металах ураховується".

2.5. Абзац другий пункту 6.2 глави 6 виключити.

3. Доповнити главу 1 розділу V новим пунктом такого змісту:

"1.3. Під час розрахунку нормативів поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) необтяжені облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, уключаються до активів без урахування строку до погашення".

4. У розділі VI:

4.1. У главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами надання банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до управлінського персоналу банку, здійснюється за спільним письмовим рішенням правління та ради банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи (чи загальними зборами акціонерів), якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує 120000 грн. (гривневий еквівалент).

До управлінського персоналу банку належать:

голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку; голова, його заступники та члени спостережної (наглядової) ради банку; головний бухгалтер банку, його заступники; керівники відокремлених підрозділів банку; керівники та члени комітетів правління банку (які створені з метою управління ризиками, зокрема кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет); керівник служби внутрішнього аудиту банку";

у пункті 1.12:

абзац перший підпункту "а" викласти в такій редакції:

"а) участь/частку в статутному капіталі банку чи іншої юридичної особи (та/або право голосу акцій, паїв, часток) у розмірі 10 і більше відсотків";

абзац сьомий підпункту "б" після слів "та/або право голосу акцій, паїв" доповнити словом ", часток".

4.2. В абзаці третьому пункту 2.11 глави 2 слово "жорсткі" виключити.

4.3. В абзаці третьому пункту 4.7 глави 4 слово "жорсткі" виключити.

5. В абзаці другому пункту 1.1 глави 1 розділу VII слова "пайові свідоцтва" замінити словами "паї, частки".

6. У розділі IX:

6.1. У назві розділу слова "та вимог щодо регулятивного капіталу банків" виключити.

6.2. У главі 5:

пункт 5.3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5.4 уважати пунктом 5.3;

у пункті 5.3 слова "за підписом посадової особи, яка є куратором служби банківського нагляду згідно з розподілом функціональних обов'язків" виключити.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

Опрос