Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление от 30.05.2012 № 212
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.05.2012

м. Київ

N 212

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1010/21322

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 130)

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про Національний банк України", для забезпечення складання Національним банком України грошової і банківської статистики, виконання регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2004 за N 749/9348 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Головко В. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

О. Г. Осауленко

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

1. У главі 2:

1.1. Пункт 2.1 доповнити новим реченням такого змісту: "Форми статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, підписують керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу)".

1.2. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Для складання грошової та банківської статистики під час особливого періоду дані подаються банком електронною поштою за банк у цілому або за головну установу та відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території України, у регіональному розрізі (термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів"), а за відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн - територіальному управлінню Національного банку України. Якщо в територіальному управлінні Національного банку України пошкоджений електронний зв'язок, то надання інформації здійснюється через найближче територіальне управління/установу Національного банку України, які його мають, для подальшого її надання через Центральну розрахункову палату структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.

Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформаційних технологій і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду":

2.1. Абзац двадцять перший пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" розділу 1 викласти в такій редакції:

"Колонка 11 - зазначається код країни - 3 знаки згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу" (ISO 3166-1:2006, IDT), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.12.2009 N 471".

2.2. У розділі 2:

2.2.1. У поясненні щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

абзац перший пункту 2 частини першої викласти в такій редакції:

"2. Банки України формують обов'язкові резерви, ураховуючи встановлені нормативи обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку - юридичної особи з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії";

в абзаці другому пункту 3 частини другої слово "зведеного" виключити.

2.2.2. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі А:

рядок 5 після цифри "4" доповнити знаком, цифрою та літерою "+5а";

доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

1

2

 

Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав

 

";

розділ Б після рядка 8 доповнити новим рядком такого змісту:

"

1

2

 

Нараховані процентні платежі

 

";

у розділі В:

рядок 19 доповнити цифрами, знаками та словами "(2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля)";

рядок 22 після цифр "21" та "17" доповнити відповідно знаками, цифрами та літерами "+22а" та "+8а";

після рядка 22 доповнити новим рядком такого змісту:

"

1

2

 

22а

Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав (5а + 8а - 13 - 14, але не менше нуля)

 

";

у поясненні:

в абзаці третьому пункту 1:

після слів "Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)" доповнити словами "або Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК)";

слово "нього" замінити словом "них";

у пункті 2:

абзац дев'ятий після слів "Європейський банк реконструкції та розвитку" доповнити словами "Міжнародна фінансова корпорація";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення";

у пункті 3:

у першому реченні абзацу першого слова "відокремленого підрозділу" замінити словами "відокремленому підрозділу";

після слова "кредиту" доповнити словами "за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

у пункті 4:

абзац тринадцятий доповнити знаком, цифрою та літерою "+5а";

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 5а - зазначається сума нарахованих за попередні періоди процентних платежів, строк сплати яких на початок звітного періоду не настав".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - п'ятдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - шістдесятим;

після абзацу двадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 8а - зазначається сума нарахованих за звітний період процентних платежів. Якщо нараховані за звітний період платежі згідно з умовами договору не підлягають сплаті у звітному періоді, то дані рядка 8 та дані рядка 8а не мають бути тотожними".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - шістдесятий уважати відповідно абзацами двадцять другим - шістдесят першим;

абзаци тридцятий та тридцять восьмий доповнити словами "а також сума амортизаційних платежів, що не будуть погашені з урахуванням анулювання реєстраційного свідоцтва";

абзац сорок сьомий доповнити словами, цифрами та знаками "(рядки 2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля)";

абзац п'ятдесятий після цифр "21" та "17" доповнити відповідно знаками, цифрами та літерами "+22а" та "+8а";

після абзацу п'ятдесятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 22а - зазначається сума нарахованих за попередні періоди процентних платежів, строк сплати яких на кінець звітного періоду не настав (рядки 5а + 8а - 13 - 14, але не менше нуля)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - шістдесят перший уважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесят другим.

2.2.3. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми після слів "Кредит у гривнях від ЄБРР" доповнити словами "або МФК";

у пункті 2 пояснення:

перше речення абзацу першого після слова "кредиту" доповнити словами "за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення".

2.2.4. Форму N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти та про обсяги операцій обміну (конвертації)" і пояснення щодо її заповнення виключити.

2.2.5. У поясненні щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Надходження та видача коштів у звіті відображаються відповідно до змісту першої операції, яка була здійснена з готівковою валютою".

У зв'язку з цим абзаци третій - сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - п'ятдесятим;

в абзаці чотирнадцятому слова "за винятком обсягу готівкової валюти, що надійшла для переказу за кордон" замінити словами "у тому числі для здійснення переказів та інших операцій";

абзац тридцять четвертий доповнити словами "у тому числі переказів та інших надходжень".

2.2.6. У порядку подання форми N 748 "Звіт про касові обороти банку" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у таблиці форми в колонці 2 "Статті надходжень і видатків":

назву символу 29 "Надходження за платіжними картками" змінити на назву "Надходження з використанням платіжних карток";

назву символу 58 "Видачі за платіжними картками" змінити на назву "Видачі з використанням платіжних карток";

у поясненні:

абзац одинадцятий пункту 1 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Різниця між даними за символами "66" і "39" має дорівнювати різниці залишків готівки за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду в сумах, що належать до внутрішнього передавання готівки між банком та його відокремленими підрозділами, пунктами обміну іноземної валюти та банкоматами. У разі наявності невідповідностей цих різниць банк - юридична особа разом із звітом має надавати письмові пояснення щодо причин їх виникнення:

територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи в регіональному розрізі відповідно до протоколу приймання файла;

територіальному управлінню Національного банку України за місцем розташування відокремлених підрозділів банку в частині суми розбіжності, яка виникла за відповідним регіоном".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Касові обороти ліквідатора банку у формі статистичної звітності N 748 "Звіт про касові обороти банку" у розрізі символів відображаються за джерелом походження готівкових коштів або за призначенням платежу";

у пункті 3:

цифри "009 - 2005", "26.12.2005 N 375" замінити відповідно цифрами "009:2010" та "11.10.2010 N 457";

в абзаці третьому слова "та від інших послуг" замінити словами "від інших видів послуг та власні надходження бюджетних установ, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів";

в абзаці шостому:

слова та цифри "Закону України "Про систему оподаткування", Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (зі змінами)" замінити словами та цифрами "статей 9 та 10 Податкового кодексу України";

після слів "на які здійснюються відповідні зарахування" доповнити словами та цифрами "а саме: 3111, 3121, 3131, 3141, 3151, 3161, 3311, 3321, 3411, 3412, 3421, 3422";

абзац восьмий після слів "на користь банків" доповнити словами "ліквідаторів банків";

абзац дев'ятий:

після цифр "2620" доповнити словами "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

доповнити новим реченням такого змісту: "Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в інших банківських установах";

абзац одинадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на поточні рахунки, які відкриті в інших банківських установах для здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів";

в абзаці шістнадцятому слова "та їх підрозділів" замінити словами "їх підрозділів і в банкоматах";

абзац двадцять сьомий після слів "видача готівки підприємствам (підприємцям) на закупівлю сільськогосподарської продукції" доповнити словами "(згідно із Законом України "Про Митний тариф України")";

абзац тридцять другий після цифр "2620" доповнити словами "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

в абзаці сорок другому слова "та їх підрозділів" замінити словами "їх підрозділів і в банкоматах";

в абзаці п'ятдесятому слова "поточними (картковими) та депозитними рахунками" замінити словами "поточними та вкладними (депозитними) рахунками";

абзац п'ятдесят третій після цифр "2620" доповнити словами "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

в абзаці п'ятдесят четвертому:

після цифр "2620" доповнити словами "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

у другому реченні слово "(картковими)" виключити.

3. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду":

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Код країни

Значення параметра визначаються відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.12.2009 N 471";

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Значення параметра визначаються відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 (зі змінами)";

абзаци шостий - одинадцятий пункту 15 викласти в такій редакції:

"від 32 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

від 121 до 150 днів;

від 151 до 180 днів;

понад 180 днів";

абзаци шостий - одинадцятий пункту 16 викласти в такій редакції:

"від 32 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

від 121 до 150 днів;

від 151 до 180 днів;

понад 180 днів";

у пункті 17:

абзац другий після слів "Значення параметра" доповнити буквою та цифрами "(S031)";

в абзаці тринадцятому слова "що належить до" виключити;

абзац двадцять третій після слів "декілька видів забезпечення" доповнити словами "(без іпотеки)";

після абзацу двадцять третього доповнити новими п'ятьма абзацами такого змісту:

"декілька видів забезпечення, серед яких вартість нерухомого майна житлового фонду є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на майбутнє нерухоме майно житлового фонду є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість іншого нерухомого майна є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на інше майбутнє нерухоме майно є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість іпотеки є меншою, ніж вартість інших видів забезпечення".

У зв'язку з цим абзац двадцять четвертий уважати абзацом двадцять дев'ятим;

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Види кредитів за цільовим спрямуванням

Значення параметра:

купівля побутової техніки, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для оброблення інформації (для фізичних осіб);

охорона здоров'я (для фізичних осіб);

придбання туристичних послуг (для фізичних осіб);

освіта (для фізичних осіб);

купівля транспортних засобів;

придбання, будівництво та реконструкція нерухомості (крім земельних ділянок);

придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

придбання інших земельних ділянок;

інше (у тому числі кредити, надані іншим банкам та органам державної влади)".

4. У тексті Правил та додатках до них:

слово "область" у всіх відмінках замінити словом "регіон" у відповідних відмінках;

слова "в обласному розрізі" замінити словами "в регіональному розрізі;

слово "керівник" у всіх відмінках замінити словами "голова правління (ради директорів)" у відповідних відмінках, крім пункту 2.1 глави 2 та розділу 1 додатка 1;

слова "Департаменту валютного регулювання", "Департаменту безвиїзного банківського нагляду" та "Департаменту монетарної політики" замінити відповідно словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку", "Департаменту пруденційного нагляду" та "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
Генерального економічного
департаменту

В. А. Головко

Опрос