Идет загрузка документа (133 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 08.06.2012 № 225
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.06.2012

м. Київ

N 225

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2012 р. за N 1006/21318

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами) (далі - Зміни до Правил), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Головко В. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 1.2.21 пункту 1.2 Змін до Правил, який набирає чинності з 01 липня 2012 року, підпунктів 1.2.2 та 1.2.4 пункту 1.2 Змін до Правил, які набирають чинності з 01 жовтня 2012 року, та підпункту 1.2.6, абзаців третього, шостого - дев'ятого підпункту 1.2.18 пункту 1.2 Змін до Правил, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

В. О. Піщейко

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил:

1.1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

1.1.1. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми символ "*" виключити;

виноску до таблиці виключити;

пояснення викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 363-Н

Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання даних про залишки коштів за іншою заборгованістю, процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені неустойки (штрафи, пені) в розрізі секторів економіки.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю Національного банку України складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо резидентності (параметр K030), кодів валют (параметр R030), інституційних секторів економіки (параметр K072) з урахуванням параметра аналітичного обліку R013. Дані про процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені неустойки (штрафи, пені) складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметра аналітичного обліку щодо інституційних секторів економіки (параметр K072).

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 15 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 12. Показники колонки 2 у рядках 1 - 15 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 - 11.

5. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці.

N
з/п

Назва показника

Розрахунок показника
(залишки коштів за рахунками за станом на кінець періоду за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного
обліку R013)

1

2

3

1

Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України

рахунки груп 130, 131, 134

2

Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі

рахунки груп 133, 210, 211

3

Кредити, що надані Національним банком України

рахунки груп 140, 141, 142, 143, 144, 145

4

Інші кошти Національного банку України

рахунки 3702А, 3710А

5

Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси)

рахунки 2731, 2732, 2734, 2737, 2739,
рахунки груп 271, 274, 276, 277

6

Цінні папери, емітовані Національним банком України

рахунки груп 332, 337

7

Кредити, що отримані Національним банком України

рахунки 3401, 3405КП, 3406, 3408

8

Інші кошти в Національному банку України

рахунки груп 321, 322, 323, 325, 356,
рахунки 3702П, 3710П

9

Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси)

рахунки груп 471, 474, 476, 477

10

Резерви під заборгованість за кредитами Національного банку України

рахунки 1490КА, 1491АП

11

Процентні доходи

рахунки розділу 60

12

Дивідендні доходи

рахунки групи 640

13

Отримані неустойки (штрафи, пені)

рахунки 6600, 6601

14

Процентні витрати

рахунки розділу 70

15

Сплачені неустойки (штрафи, пені)

рахунки 7600, 7601

".

1.1.2. У назві форми N 762 "Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми після слова "пам'ятних" доповнити словами "та інвестиційних";

у поясненні:

назву викласти в такій редакції: "Звіт про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції";

у пункті 1 слово "ювілейні" замінити словом "інвестиційні";

у пункті 5:

в абзаці сьомому слово та цифри "рахунку 6410" замінити словами та цифрами "рахунків 6410 та 6412";

в абзаці восьмому слова та цифри "залишок рахунку 6410" замінити словами та цифрами "залишки рахунків 6410 та 6412".

1.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

1.2.1. У поясненні щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)":

абзац третій викласти в такій редакції:

"суми і процентні ставки за кредитами, що надані банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день";

в абзаці п'ятому літеру та цифри "Д020" замінити літерою та цифрами "D020";

абзаци дев'ятий, десятий замінити сімома новими абзацами такого змісту:

"Вартість користування коштами у звітності за формою відображається як середньозважена процентна ставка. Вона розраховується як відношення суми добутків вартості окремих кредитів за кредитними договорами та їх обсягів до загального обсягу всіх кредитів.

Середньозважена процентна ставка за кредитами розраховується за такою формулою:

де r - середньозважена процентна ставка за кредитами (у процентах річних);

Pi - вартість окремого кредиту (i) за кредитним договором (у процентах річних);

Vi - обсяг окремого кредиту (i) за кредитним договором;

n - кількість кредитів (i).

Вартість окремого кредиту за кредитним договором розраховується як сума процентної ставки за кредитом та всіх інших платежів (комісій), що сплачується позичальником на користь банку у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, і які відомі та можуть бути обраховані на момент укладання кредитного договору.

Вартість окремого кредиту (i) за кредитним договором розраховується за такою формулою:

де Pi - вартість окремого кредиту (i) за кредитним договором (у процентах річних);

Ri - ставка за кредитом (i), визначена в кредитному договорі (у процентах річних);

Fji - платіж (комісія) (j) за окремим кредитом (i) (у процентах річних);

m - кількість платежів (комісій) (j) на користь банку за кредитом (i).

У разі встановлення банком плати за кредит не у вигляді процентів річних, а у фіксованій сумі, остання у звітності за формою перераховується в проценти річних за такою формулою:

де Ri - ставка за кредитом (i), визначена у кредитному договорі (у процентах річних);

Si - фіксована сума плати за кредит (i);

Vi - обсяг окремого кредиту (i);

D - кількість днів у році [365 (366) днів];

d - кількість днів з дати видачі кредиту до дати його погашення.

У разі встановлення банком платежу (комісії) не у вигляді процентів річних, а у фіксованій сумі, остання у звітності за формою перераховується в проценти річних за такою формулою:

де Fji - платіж (комісія) (j) за окремим кредитом (i) (у процентах річних);

Tji - фіксована сума платежу (комісії) (j) за окремим кредитом (i);

Vi - обсяг окремого кредиту (i);

D - кількість днів у році [365 (366) днів];

d - кількість днів з дати видачі кредиту до дати його погашення.

Під час розрахунку вартості окремого кредиту інформація за платежами (комісіями) на користь третіх осіб (страхових компаній, нотаріальних контор тощо) не враховується".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом шістнадцятим.

1.2.2. Форму N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)
за станом на ______________ 20__ року

______________________
        (найменування банку)

                                            _______________________
                                                               (місцезнаходження банку)

(копійки, %)

N
з/п

Назва показника

Залишки на кінець місяця

Середні залишки за кредитами

Визнані процентні доходи

Процентні ставки

А

Б

1

2

3

4

I

Кредити - усього

 

 

 

 

 

                   у тому числі
                   у відповідних розрізах

 

 

 

 

II

Резерви під кредити - усього

 

Х

Х

Х

 

                  у тому числі
                  у відповідних розрізах

 

Х

Х

Х

"___" ____________ 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 321

Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

1. Звіт передбачає подання даних про надані кредити та процентні ставки за ними в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з договорами (початкових строків), категорією ризику, видів кредитів за цільовим спрямуванням, організаційно-правових форм господарювання, кодів валют, кодів країн та видів забезпечення кредиту.

2. У звіті відображаються залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про процентні ставки за непогашеними кредитами розраховуються як відношення визнаних процентних доходів за кредитами до середніх залишків за ними. Процентні ставки за непогашеними кредитами мають відображати сукупний розмір винагороди з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і всіх сплачених банку комісій і зборів, що є невід'ємною частиною доходів фінансового інструменту (еквівалент ефективної ставки відсотка). До розрахунку процентних ставок у формі включаються дані про всі непогашені кредити за станом на звітну дату, а також ті, що були погашені протягом звітного місяця.

4. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п

Назва показника

Розрахунок показника

1

2

3

I

Кредити - усього

 

1.1. Залишки на кінець місяця

Залишки коштів за балансовими рахунками (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1600А;
рахунки 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2062, 2063, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2077, 2082, 2083, 2087, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А;
рахунки 2102, 2103, 2107, 2112, 2113, 2117, 2122, 2123, 2127, 2132, 2133, 2137;
рахунки 2202, 2203, 2207, 2211, 2217, 2220, 2227, 2232, 2233, 2237, 2620А, 2625А;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1525, 1526КА;
рахунки 2016КА, 2026КА, 2036КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА;
рахунки 2105, 2106КА, 2115, 2116КА, 2125, 2126КА, 2135, 2136КА;
рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2226КА, 2235, 2236КА;
нараховані доходи:
рахунки 1528, 1529, 1607;
рахунки 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2607, 2657;
рахунки 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139;
рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2627

 

1.2. Середні залишки за кредитами

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків за зазначеними балансовими рахунками, за виключенням рахунків з обліку нарахованих доходів, за місяць за такою формулою:

 ,
де
y - залишки за непогашеними кредитами;
n - кількість дат, на які складаються балансові дані

1.3. Визнані процентні доходи

Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця нарахованих, отриманих процентних доходів, що обліковуються за рахунками 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, групами рахунків 602, 603, 604

1.4. Процентні ставки

Розраховується як відношення визнаних процентних доходів за кредитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за кредитами (колонка 2 форми) у процентах. Процентні ставки надаються в річному обчисленні

II

Резерви під кредити - усього

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 1590, 2400, 2401

5. У звіті до розрахунку середніх залишків за місяць, визнаних процентних доходів та розрахунку процентних ставок не включаються дані (у колонках 2, 3, 4 форми зазначаються нульові значення) за наданими кредитами, за якими протягом звітного місяця визнання процентних доходів не відбувалося (процентна ставка не застосовувалася).

6. Дані про залишки за наданими кредитами, середні залишки за місяць за кредитами, резерви під надані кредити, визнані процентні доходи, процентні ставки складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку в розрізі балансових рахунків з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), ризику (параметр S080), видів кредитів за цільовим спрямуванням (параметр S260), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр K051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр K040), узагальнених видів забезпечення кредитів (параметр S032) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

7. Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами в частині основних сум відповідного виду кредиту.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за кредитами.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для сум резервів під надані кредити (у тому числі за кредитними лініями) дорівнюють значенням параметрів аналітичного обліку, зазначених банком для основних сум кредитів (у тому числі за кредитними лініями), під які сформовано резерви.

8. Параметр строків погашення S183 має такі значення:

овердрафт;

до 365 (366) днів;

від 366 (367) днів до 2 років;

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

9. Параметр узагальнених видів забезпечення кредитів S032 набуває таких значень:

майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;

майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;

нерухоме майно, що належить до житлового фонду;

інше нерухоме майно;

інше (інші забезпечені та незабезпечені кредити).

10. Параметр ризику S080 набуває таких значень:

стандартні;

під контролем;

субстандартні;

сумнівні;

безнадійні.

11. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 6".

1.2.3. У поясненні щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)":

абзаци четвертий - шістнадцятий замінити сімнадцятьома новими абзацами такого змісту:

"відображаються суми і вартість депозитів (вкладів) (у процентах річних), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України, за кожним кодом валюти за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми залученого депозиту (вкладу). Під зміною суми залученого депозиту (вкладу) для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою депозиту (вкладу) за додатковим договором і сумою депозиту (вкладу) за первинним договором.

За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими депозитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;

обороти за пролонгованими депозитами;

інші обороти за рахунком.

Вартість залучених банком коштів у звітності за формою відображається як середньозважена процентна ставка. Вона розраховується як відношення суми добутків вартостей окремих депозитів (вкладів) та їх обсягів до загального обсягу всіх депозитів (вкладів).

Середньозважена процентна ставка за депозитами (вкладами) розраховується за такою формулою:

де q - середньозважена процентна ставка за депозитами (вкладами), процент річних;

Cі - сукупна вартість окремого депозиту (вкладу) (i), процент річних;

Hi - обсяг окремого депозиту (вкладу) (i);

l - кількість депозитів (вкладів) (i).

Вартість окремого депозиту (вкладу) розраховується як сума процентної ставки за депозитом (вкладом) та всіх інших платежів (бонусів), що сплачуються банком на користь клієнта у зв'язку із залученням депозиту (вкладу) і які відомі та можуть бути обраховані на момент укладання депозитного договору.

Вартість окремого депозиту (вкладу) (i) розраховується за такою формулою:

 

де Ci - вартість окремого депозиту (вкладу) (i), процент річних;

Ei - процентна ставка за депозитом (вкладом) (i), визначена в депозитному договорі, процент річних;

Bji - платіж (бонус) (j) за окремим депозитом (вкладом) (i), процент річних;

k - кількість платежів (бонусів) (j) на користь клієнта за депозитом (вкладом) (i).

У разі встановлення банком платежу (бонусу) не у вигляді процентів річних, а у фіксованій сумі, остання для звітності за формою перераховується в проценти річних за такою формулою:

де Bji - платіж (бонус) (j) за окремим депозитом (вкладом) (i), процент річних;

Oji - фіксована сума платежу (бонусу) (j) за окремим депозитом (вкладом) (i);

Hi - обсяг окремого депозиту (вкладу) (i);

D - кількість днів у році [365 (366) днів];

d - кількість днів з дати залучення депозиту (вкладу) до дати його повернення.

Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, то банк повинен відображати інформацію за цими депозитними договорами таким чином:

суми незнижуваного залишку - відповідно до строку залучення цих коштів згідно з умовами договору;

суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, - як кошти на вимогу.

Суми оборотів за рахунками обліку залучених депозитів, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами, для цілей цієї форми не вважаються фактично залученими та пролонгованими депозитами за день, й інформація про них не надається.

Обсяги капіталізації процентів, нарахованих банком на наявні депозити (вклади), не вважаються залученими тимчасово вільними коштами клієнтів, й інформація про них не надається.

У разі перенесення на рахунках бухгалтерського обліку коштів клієнта зі строкового вкладу на вклад на вимогу (у зв'язку з неявкою клієнта в зазначений у договорі термін) інформація про них не надається, а обороти за такими операціями слід вести за параметром D020 "Інші обороти за рахунком".

1.2.4. Форму N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)
за станом на ______________ 20__ року

___________________
    (найменування банку)

                                                   _______________________
                                                                       (місцезнаходження банку)

(копійки, %)

N
з/п

Назва показника

Залишки на кінець місяця

Середні залишки за депозитами

Визнані процентні витрати

Процентні ставки

А

Б

1

2

3

4

I

Депозити - усього

 

 

 

 

 

                у тому числі у відповідних розрізах

 

 

 

 

I.I

Кошти, залучені на рахунки

 

 

 

 

 

                у тому числі у відповідних розрізах

 

 

 

 

I.II

Кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами

 

Х

Х

Х

 

               у тому числі у відповідних розрізах

 

Х

Х

Х

"___" ____________ 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 360

Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

1. Звіт передбачає надання даних про залучені депозити та процентні ставки за ними в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з договорами (початкових строків), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют та кодів країн.

2. У звіті відображаються залишки непогашених депозитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених депозитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про процентні ставки за непогашеними депозитами розраховуються як відношення визнаних процентних витрат за депозитами до середніх залишків за ними. Процентні ставки за непогашеними депозитами мають відображати сукупний розмір винагороди з урахуванням як плати за користування залученими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і всіх сплачених банком комісій і зборів, що є невід'ємною частиною витрат фінансового інструменту (еквівалент ефективної ставки відсотка). До розрахунку процентних ставок у формі включаються дані про всі непогашені депозити за станом на звітну дату, а також ті, що були погашені протягом звітного місяця.

4. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п

Назва показника

Розрахунок показника

1

2

3

I

Депозити - усього

I = I.I + I.II

I.I

Кошти, залучені на рахунки

 

1.1.1. Залишки на кінець місяця

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) за станом на кінець періоду:
переказні:
основна сума:
рахунки 1600П, 1602;
рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562;
рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, 2650П, 2655П;
рахунки групи 264;
рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659;
нараховані витрати:
рахунок 1608;
рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568;
рахунки 2608, 2658;
рахунок 2628;
інші:
основна сума:
рахунки 1610, 1612, 1613, 1617;
рахунки 2565, 2570, 2571, 2572;
рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2610, 2611, 2615, 2650П, 2651, 2652;
рахунки 2620П, 2630, 2635;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1615, 1616КП;
рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП;
рахунки 2636, 2637КП;
нараховані витрати:
рахунок 1618;
рахунки 2608, 2618, 2658;
рахунки 2628, 2638

1.1.2. Середні залишки за депозитами

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків за зазначеними балансовими рахунками, за виключенням рахунків з обліку нарахованих витрат, за місяць за такою формулою:
,
де
y - залишки за непогашеними депозитами;
n - кількість дат, на які складаються балансові дані

1.1.3. Визнані процентні витрати

Розраховується як сума визнаних протягом звітного місяця процентних витрат, що обліковуються за рахунками 7010, 7011, 7012, 7013, групами рахунків 702, 703, 704, 707

1.1.4. Процентні ставки

Розраховується як відношення визнаних процентних витрат за депозитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за депозитами (колонка 2 форми) у процентах. Процентні ставки надаються в річному обчисленні

I.II

Кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами*

Залишки коштів за балансовими рахунками (у відповідних розрізах з урахуванням параметра аналітичного обліку R013) за станом на кінець періоду:
основна сума:
рахунки 3320, 3330, 3340;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
3326КП, 3327, 3336КП, 3337, 3346КП, 3347;
нараховані витрати:
рахунки 3328, 3338, 3348

____________
* За даними форми N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

5. У звіті до розрахунку середніх залишків за місяць, визнаних процентних витрат та розрахунку процентних ставок не включаються дані (у колонках 2, 3, 4 форми зазначаються нульові значення) за депозитами, за якими протягом звітного місяця визнання процентних витрат не відбувалося (процентна ставка не застосовувалася).

6. Дані про залишки за депозитами, середні залишки за місяць за депозитами, визнані процентні витрати, процентні ставки складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку в розрізі балансових рахунків з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр K051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр K040) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

7. Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат в частині основних сум відповідного виду депозиту.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за депозитами.

8. Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366);

від 366 (367) днів до 2 років;

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S183 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору, якщо умовами банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку.

Банк відображає суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, зі значенням "на вимогу".

9. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 6".

1.2.5. У поясненні щодо заповнення форм N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" та N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

абзац другий пункту 8 частини 1 виключити;

абзац другий пункту 2 частини 2 виключити.

1.2.6. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

назву колонки 9 викласти в такій редакції:

"фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність";

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

6

2.1.2. Розподільчі рахунки

х

 

х

 

 

х

х

х

 

";

рядок 8 виключити.

У зв'язку з цим рядки 9 - 18 уважати відповідно рядками 8 - 17;

рядок 10 викласти в такій редакції:

"

10

2.2.1. Пенсійні депозитні рахунки

х

х

х

х

х

 

х

 

 

";

рядок 13 викласти в такій редакції:

"

13

5. Сума залишку коштів за недіючими рахунками

х

 

 

 

 

 

 

 

*

".

Після таблиці доповнити форму новою виноскою такого змісту:

"____________
* Залишок коштів на рахунку 2903 дорівнює залишку на рахунку 2903 02 файла";

у поясненні:

абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"5 вид - фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти)";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. У рядку 10 у відповідних колонках зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих фізичними особами відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсій";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У рядку 12 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими здійснюється на балансовому рахунку 2903 "Кошти клієнтів за недіючими рахунками";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. У рядку 13 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 "Кошти клієнтів за недіючими рахунками";

у пункті 12 слова "адвокатів і приватних нотаріусів" замінити словами "фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти)";

у пункті 13 цифри "18" замінити цифрами "17";

у пункті 14:

рядок 1 викласти в такій редакції:

"

1

2. Кількість відкритих рахунків клієнтів, у тому числі:

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

";

рядок 2 викласти в такій редакції:

"

2

2. Поточні рахунки, у тому числі:

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

";

рядок 3 викласти в такій редакції:

"

3

2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою спеціальних платіжних засобів

2513,
2520,
2530,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572

2655,
2605,
2600/4,6,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562,
2650/9

2655,
2650/9

2605,
2600/4,6

2605,
2600/4,6,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562

2625,
2620/9

2625,
2620/9

2625,
2620/9

";

рядок 6 виключити.

У зв'язку з цим рядки 7 - 15 уважати відповідно рядками 6 - 14;

рядок 8 викласти в такій редакції:

"

8

2.2.1. Пенсійні депозитні рахунки***

х

х

х

х

х

2620/1,
2630,
2635

х

2620/1,
2630,
2635

";

рядок 10 викласти в такій редакції:

"

10

4. Кількість недіючих рахунків

х

2903

2903

2903

2903

2903

2903

2903

";

у виносках до таблиці:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"____________
**** Зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування (без застосування спеціальних платіжних засобів), з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 4 - 7 у відповідній колонці";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий уважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:

" ____________
****** Зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 - 6 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;

******* Зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 7".

1.2.7. У формі N 502 "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми рядки 4 - 4.5 виключити;

у поясненні:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Звіт запроваджено з метою отримання інформації для здійснення моніторингу платежів за зовнішніми борговими зобов'язаннями в іноземній валюті";

у пункті 4:

в абзаці чотирнадцятому цифри "4.1, 4.2.1 - 4.5" виключити;

абзаци двадцять четвертий - тридцять другий, сорок перший, сорок другий, сорок восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - п'ятдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сорок сьомим;

в абзаці тридцять другому слово та цифру "та 4" виключити.

1.2.8. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі Б:

рядок 8а доповнити словами "на строкову заборгованість";

після рядка 8а доповнити новим рядком такого змісту:

"

Нараховані процентні платежі на прострочену заборгованість

 

";

у розділі В:

у рядку 19 цифри, знаки та слова "(2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля)" виключити;

у рядку 22 слово, цифри, знаки та літеру "або (5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 17 + 8а)" виключити;

у рядку 22а цифри, літери, знаки та слова "(5а + 8а - 13 - 14, але не менше нуля)" виключити;

у пункті 4 пояснення:

в абзаці двадцять першому:

перше речення доповнити словами та цифрами "на строкову заборгованість (крім нарахувань за строковою заборгованістю за кредитами фізичних осіб, яка не перевищує 1000000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції)";

у другому реченні слова "у звітному періоді" замінити словами "останнього дня звітного періоду";

після абзацу двадцять першого доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Нарахування процентів здійснюється щомісячно за станом на 1 число місяця, наступного за звітним, за фактичний строк користування кредитними коштами з початку року незалежно від умов кредитного договору про їх сплату.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання змінюваної процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату. Після настання строку сплати нарахованих процентів допускається коригування їх суми за фактичною ставкою.

Рядок 8б - зазначається сума нарахованих за звітний період процентних платежів за простроченою заборгованістю (крім нарахувань за простроченою заборгованістю за кредитами фізичних осіб, яка не перевищує 1000000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - шістдесят другий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - шістдесят п'ятим;

у першому реченні абзацу тридцять шостого слова "на репатріацію прибутку" виключити;

в абзаці п'ятдесятому слова, цифри та знаки "(рядки 2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля)" виключити;

в абзаці п'ятдесят третьому слова, цифри, знаки та літеру "або рядки 5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 17 + 8а" виключити;

в абзаці п'ятдесят четвертому слова, цифри, літери та знаки "(рядки 5а + 8а - 13 - 14, але не менше нуля)" виключити;

після абзацу шістдесятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"5 - кредит неотриманий, строк дії реєстрації договору закінчився".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят перший - шістдесят п'ятий уважати відповідно абзацами шістдесят другим - шістдесят шостим.

1.2.9. Форму N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти та про обсяги операцій обміну (конвертації)" та пояснення щодо її заповнення виключити.

1.2.10. Форму N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну
за ____________ місяць 20__ року

_____________________________________
(найменування банку)

______________________________________
(місцезнаходження банку)

(соті частки одиниць валюти)

N
з/п

Назва показника

Код країни

Код валюти

Сума

резиденти

нерезиденти

унесено/видано готівкою

списано з рахунку / зараховано на рахунок

унесено/видано готівкою

списано з рахунку / зараховано на рахунок

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Здійснено переказів за межі України

 

 

 

 

 

 

2

Надходження переказів в Україну

 

 

 

 

 

 

"____________" 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 525

Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

1. Звіт складається уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку за календарний місяць у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) переказів в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та надходження переказів в Україну на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765.

2. Код резидентності зазначається згідно з Довідником резидентності (KL_k030.dbf).

3. У звіті відображаються перекази, які банк здійснює безпосередньо за дорученням клієнта чи виплачує клієнту. Не відображаються перекази, за якими банк виконує функцію розрахункового банку з банками-субагентами.

4. Інформація про перекази відображається у звіті незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи чи через систему кореспондентських рахунків банку.

5. Якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта в гривнях, то такий переказ у звіті відображається у валюті переказу.

У разі повернення коштів (помилкова операція) інформація про перекази, які були здійснені/надіслані та отримані протягом одного звітного періоду, у звіті не відображається.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 - зазначається в розрізі валют сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, що переказані за межі України.

Рядок 2 - зазначається в розрізі валют сума переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та зараховані на їх поточні рахунки або виплачені готівкою без зарахування на поточний рахунок.

Колонка 3 - зазначається код країни перебування контрагента відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни, з якої надійшла (до якої була перерахована) на кореспондентський рахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонки 5, 7 - сума готівкової іноземної валюти, що була внесена/видана через касу банку для здійснення/виплати переказу, який було здійснено/надійшов протягом того самого операційного дня, незалежно від факту зарахування його на поточний рахунок клієнта.

Колонки 6, 8 - сума переказів, здійснених за рахунок безготівкових коштів в іноземній валюті або коштів, які надійшли за переказами і зараховані на рахунок клієнта без виплати готівкою".

1.2.11. У поясненні щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

в абзаці тринадцятому цифри "1.5.5" замінити цифрами "1.5.6";

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо протягом одного дня фізична особа внесла на рахунок готівкову іноземну валюту і здійснює операцію, зазначену в рядках 1.5.2 - 1.5.6, то суми таких коштів відображаються відповідно в рядках 1.5.2 - 1.5.6".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят першим;

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі повернення переказів (помилкова операція) протягом одного звітного періоду інформація про надходження/видачу коштів у звіті не відображається".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п'ятдесят другим;

в абзаці двадцять першому слово "їм" виключити;

у другому реченні абзацу тридцять п'ятого цифри "2.5.5" замінити цифрами "2.5.6";

абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

"Рядок 2.5.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку за переказами з-за меж України".

1.2.12. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями":

у пунктах 8, 11 слова "починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю" виключити;

у пункті 12 слова "у звіті надається інформація про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю" замінити словами "банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість";

у першому реченні пункту 15:

слова "починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю" виключити;

слова "валютного контролю та ліцензування" замінити словами "контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

1.2.13. Друге речення пункту 4 пояснення щодо заповнення форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами" після слова "Платіжні" доповнити словами "та інвестиційні".

1.2.14. У пункті 8 пояснення щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

доповнити пункт після абзацу двадцять третього новим абзацом такого змісту:

"Якщо операція з купівлі іноземної валюти здійснюється банком за дорученням клієнта на підставі договору, згідно з яким відбувається заміна сторони зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо), то в колонках 10, 11 зазначаються відповідно номер і дата договору, на підставі якого відбулася така заміна".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сімдесят шостий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - сімдесят сьомим;

друге речення абзацу двадцять восьмого викласти в такій редакції: "Дати інших ВМД, які належать до цього контракту, слід відображати в додатковому полі відповідно до кількості ВМД (незалежно від того, мають ВМД однакові дати чи ні), починаючи з дати останньої ВМД у порядку зменшення до максимально можливого заповнення в символьному форматі з відокремленням комами (наприклад: ДДММРРРР, ДДММРРРР)".

1.2.15. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

абзац десятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Інформація про виконання банком гарантійних зобов'язань відображається з даними кредитора із зазначенням у колонці 6 звіту коду мети операції, за якою виконуються гарантійні зобов'язання";

у пункті 4:

в абзаці третьому:

у першому реченні слова "мети та країни" замінити словами "мети, країни та резидентності";

друге речення викласти в такій редакції: "У колонці 4 зазначається тризначний код уповноваженого банку (за операціями, визначеними абзацом п'ятим пункту 8 пояснення) або колонка заповнюється нулями, у колонці 7 - "999", у колонці 8 - код країни, у колонці 5 - "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів)";

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі консолідації за кодом мети, країни та резидентності операцій одного клієнта, здійснених протягом одного дня, у колонці 4 зазначається код клієнта".

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим та шостим;

в абзаці шостому слова "з відсотками за кредит" замінити словами "із заборгованістю за його надання, користування, обслуговування";

абзац восьмий пункту 7 доповнити словами та цифрами "якщо суми таких операцій не перевищують 1000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції";

пункт 9 доповнити словами "іноземної валюти";

у пункті 11:

друге речення абзацу шостого виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"01 - на користь експортера, у тому числі за експорт товару на умовах кредитування (відстрочки платежу за поставлений товар та під процент). За цим кодом також відображаються надходження страхових відшкодувань, у тому числі за договорами перестрахування";

в абзаці десятому слова "з метою здійснення або повернення" виключити;

в абзаці одинадцятому слова та цифру "то колонка 7 не заповнюється" замінити словами та цифрами "то в колонці 7 зазначається "999";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"03 - надання кредиту";

в абзаці тринадцятому слова "з метою" виключити;

абзац п'ятнадцятий доповнити словами "розрахунки за договорами фінансового лізингу";

абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"08 - статутний капітал;

09 - надходження з іншою метою";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"10 - операції посередників з купівлі-продажу цінних паперів";

абзац двадцять четвертий доповнити словами "у тому числі процентів за відстрочку платежу за поставлений товар та процентів за договорами фінансового лізингу, якщо сума процентів за такими договорами надходить окремою сумою";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"28 - конвертація, у тому числі за неттінгом таких операцій";

в абзаці двадцять сьомому слова "за кожною окремою заявою" замінити словами "для виконання заяви одного";

пункт після абзацу двадцять сьомого доповнити сімома новими абзацами такого змісту:

"29 - розрахунки з платіжними системами, надходження на користь небанківських фінансових установ, що здійснюють перекази фізичних осіб, надходження на користь національного оператора поштового зв'язку України за поштовий обмін. У колонці 9 зазначаються скорочена назва платіжної системи, слова "поштова конвенція" тощо;

30 - приватні перекази, проживання в готелі, за навчання, за лікування, членські внески, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати;

31 - роялті;

32 - на витрати представництва;

33 - податки, збори, мито, розрахунки за квотою;

34 - державне фінансування;

35 - відшкодування збитків, неустойки (штрафи, пені), платежі за судовими рішеннями".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - сімдесят перший уважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - сімдесят восьмим;

абзац шістдесят перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістдесят другий - сімдесят восьмий уважати відповідно абзацами шістдесят першим - сімдесят сьомим;

абзац шістдесят перший після слова "операцій" доповнити словом "банків";

в абзаці сімдесят третьому слова "контрагента, тобто країна платника коштів відповідно до його адреси, зазначеної в договорі" замінити словами "платника коштів відповідно до платіжних документів";

пункт після абзацу сімдесят третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо країна відправника, з якої надійшли кошти згідно з платіжними документами, є іншою країною, ніж країна відправника, зазначена в договорі (для юридичних осіб), то у звіті відображається країна відправника, зазначена в платіжних документах".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят четвертий - сімдесят сьомий уважати відповідно абзацами сімдесят п'ятим - сімдесят восьмим;

абзац сімдесят шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімдесят сьомий та сімдесят восьмий уважати відповідно абзацами сімдесят шостим та сімдесят сьомим.

1.2.16. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

у пункті 2:

в абзаці другому:

у першому реченні слова "мети та країною, у яку переказується іноземна валюта" замінити словами "мети, країни, у яку переказується іноземна валюта, та резидентності";

друге речення викласти в такій редакції:

"Відображати у звіті такі операції необхідно однією сумою, у колонках 3, 8, 9 зазначити нулі, у колонці 4 - "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів), а в колонці 6 - "999";

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі консолідації за кодом мети, країни та резидентності операцій одного клієнта, здійснених протягом одного дня, у колонці 3 зазначається код клієнта".

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети переказу погашення кредиту разом із заборгованістю за його надання, користування, обслуговування тощо, повернення депозиту (вкладу) з процентами тощо";

друге речення абзацу десятого виключити;

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом дванадцятим;

абзац одинадцятий пункту 4 доповнити словами та цифрами "якщо суми таких операцій не перевищують 1000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції";

у пункті 6:

друге речення абзацу п'ятого виключити;

пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"20 - статутний капітал".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесятий уважати відповідно абзацами восьмим - шістдесят першим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"21 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг), у тому числі імпорт товару на умовах кредитування (відстрочки платежу за поставлений товар та під процент)";

пункт після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Операції з переказу коштів за договорами фінансового лізингу відображаються за кодами мети переказу відповідних кредитних операцій".

У зв'язку з цим абзаци десятий - шістдесят перший уважати відповідно абзацами одинадцятим - шістдесят другим;

в абзацах дванадцятому та тринадцятому слова "переказ за операцією з" виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"28 - конвертація однієї іноземної валюти в іншу, у тому числі за неттінгом таких операцій";

в абзаці п'ятнадцятому слова "за кожною окремою заявою" замінити словами "для виконання заяви одного";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"29 - інвестиції (крім операцій, які відображені з кодом 20)";

пункт після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 3, 4 зазначаються дані покупця".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - шістдесят другий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - шістдесят третім;

в абзаці вісімнадцятому слова "переказ за операцією з" виключити;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"31 - за іншими операціями";

абзаци двадцять другий та двадцять третій викласти в такій редакції:

"32 - доходи від інвестицій;

33 - користування кредитами, депозитами (вкладами), у тому числі проценти за відстрочку платежу за поставлений товар та проценти за договорами фінансового лізингу, якщо сума процентів за такими договорами сплачується окремою сумою";

абзац двадцять шостий доповнити словами "(невикористання коштів)";

пункт після абзацу двадцять шостого доповнити сімома новими абзацами такого змісту:

"37 - розрахунки з платіжними системами, перекази за дорученням небанківських фінансових установ, що здійснюють перекази фізичних осіб, перекази за дорученням національного оператора поштового зв'язку України за поштовий обмін. У колонці 10 зазначаються скорочена назва платіжної системи, слова "поштова конвенція" тощо;

38 - приватні перекази, оплата фізичними особами товарів власного споживання, проживання в готелі, за навчання, за лікування, членські внески, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати;

39 - роялті;

40 - на витрати представництва;

41 - податки, збори, мито, розрахунки за квотою;

42 - державне фінансування;

43 - відшкодування збитків, неустойки (штрафи, пені), платежі за судовими рішеннями".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - шістдесят третій уважати відповідно абзацами тридцять четвертим - сімдесятим;

абзац п'ятдесятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - сімдесятий уважати відповідно абзацами п'ятдесятим - шістдесят дев'ятим;

абзац п'ятдесятий після слова "операцій" доповнити словом "банків";

в абзаці шістдесят третьому слова "контрагента, тобто країна отримувача коштів відповідно до його адреси, зазначеної в контракті" замінити словами "отримувача коштів відповідно до платіжних документів";

абзац шістдесят четвертий викласти в такій редакції:

"У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, або на власний рахунок клієнта, який відкрито в іноземному банку згідно з отриманою ліцензією Національного банку України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія (відкрито рахунок клієнта)".

1.2.17. У поясненні щодо заповнення форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку":

абзац четвертий доповнити словами "щодо якого отримано дозвіл Національного банку України на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку";

в абзаці сьомому слова "Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, за" замінити словами "Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків/Комісії Національного банку України при територіальному управлінні з питань нагляду та регулювання діяльності банків, згідно з";

абзац дванадцятий після слів "Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків" доповнити словами "/Комісією Національного банку України при територіальному управлінні з питань нагляду та регулювання діяльності банків".

1.2.18. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після колонки 5 доповнити таблицю новою колонкою такого змісту:

"

Н3-1

5-1

 

 

X

 

X

";

колонки 12-1, 12-2, 15-1, 15-2 виключити;

у поясненні:

абзац третій після цифри "5" доповнити цифрами "5-1", після літери та цифри "Н3" доповнити літерою та цифрами "Н3-1";

абзац п'ятий після цифри "5" доповнити цифрами "5-1";

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 5-1 - норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1), що розраховується відповідно до глави 3 розділу IV Інструкції. Розрахунок нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятдесят восьмим;

в абзаці чотирнадцятому слово, літеру та цифру "та С5" замінити словами, літерами та цифрами "С5 та файла А7 "Дані про структуру активів та пасивів за строками";

в абзаці двадцять другому цифри "2.8" замінити цифрами "2.7";

абзаци двадцять п'ятий - двадцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - п'ятдесят четвертим;

в абзаці двадцять п'ятому слова, літеру та цифру "з урахуванням суми кредиту, що не включається до розрахунку Н7" виключити;

абзаци тридцять перший - тридцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами тридцять першим - п'ятдесятим;

в абзаці п'ятдесятому цифри "12-2" та "15-2" виключити.

1.2.19. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та поясненні щодо її заповнення:

колонку 14 рядків 4 - 7, 11 - 14 таблиці форми доповнити знаком "Х";

у поясненні:

в абзаці другому пункту 4 цифру "5 %" замінити словами "один відсоток";

у пункті 9:

в абзаці двадцять дев'ятому слова "зазначається загальна сума заборгованості (вимог/зобов'язань) контрагента/інсайдера банку згідно з договором" замінити словами "зазначається сума вимог та/або зобов'язань контрагента/інсайдера банку, наведена в договорі";

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"Якщо умовами договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції в іноземній валюті, то за колонкою 14 необхідно відображати гривневий еквівалент суми вимог та/або зобов'язань, наведеної в договорі (з урахуванням додаткових договорів) на звітну дату";

в абзаці тридцять першому слова "Під час відкриття кредитної лінії зазначається загальна сума заборгованості (вимог/зобов'язань) згідно з договором (з урахуванням додаткових договорів)" замінити словами "Сума вимог та/або зобов'язань, наведена в договорі про відкриття кредитної лінії (з урахуванням додаткових договорів), зазначається";

абзац п'ятий пункту 10 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий уважати відповідно п'ятим - п'ятнадцятим;

абзац другий пункту 11 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий уважати відповідно абзацами другим - шостим.

1.2.20. У поясненні щодо заповнення форми N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку":

у пункті 4:

абзац двадцять шостий після слова "інсайдера" доповнити словами "юридичної особи";

пункт після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи, який не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 10 ставиться нуль".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять четвертим;

в абзаці двадцять дев'ятому слова та цифри "у колонці 11 зазначається цифра нуль" замінити словами та цифрами "колонка 11 заповнюється нулями".

1.2.21. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 1 після рядка 2.3 доповнити цифрами "2.4";

після рядка 3.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.5

резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелях банку на продаж та до погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 4.13 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.14

резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15

резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 5.5 доповнити новим рядком такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.6

резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам (крім банків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 6.9 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.10

резерви під знецінення цінних паперів за вкладеннями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11

резерви під знецінення боргових цінних паперів (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України) у портфелях банку на продаж та до погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

абзац перший після слова "щодекадно" доповнити словами "за даними щоденного балансу банку [форма N 1Д (щоденна)]", слова "зі змінами (далі - Інструкція)" замінити словами "(зі змінами)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У формі звіту відображаються активи та сформовані резерви на покриття збитків від цих активів. Резерви включаються до звіту за даними щоденного балансу банку [форма N 1Д (щоденна)] на дату подання форми N 631 пропорційно обсягу активів за строками до погашення. Значення параметрів аналітичного обліку (крім R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані. Сума резерву за активом не повинна перевищувати суму цього активу";

абзац третій замінити дев'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Під час розрахунку даних:

рядка 3 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України" ураховуються суми даних рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4;

рядка 4 "Кошти в інших банках" ураховуються суми даних рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13;

рядка 5 "Операції з клієнтами" ураховуються суми даних рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5;

рядка 6 "Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами" ураховуються суми даних рядків 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9;

рядка 15 "Усього активів" ураховуються суми даних рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

рядка 30 "Усього зобов'язань" ураховуються суми даних рядків 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

рядка 33 "Усього пасивів" ураховуються суми даних рядків 30, 32;

рядка 38 "Усього позабалансові зобов'язання" ураховуються суми даних рядків 35, 36, 37".

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий уважати відповідно абзацами дванадцятим та тринадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "договором кредитування" замінити словами "у кредитному договорі";

у таблиці абзацу тринадцятого:

після рядка 3.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.5

резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелях банку на продаж та до погашення

1490 КА,
1491 КА

за аналітичним обліком

";

після рядка 4.13 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

4.14

резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

1592 КА

за аналітичним обліком

4.15

резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

1590 КА

за аналітичним обліком

";

після рядка 5.5 доповнити новим рядком такого змісту:

"

5.6

резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам (крім банків)

2400 КА,
2401 КА

за аналітичним обліком

";

після рядка 6.9 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

6.10

резерви під знецінення цінних паперів за вкладеннями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3190 КА

за аналітичним обліком

6.11

резерви під знецінення боргових цінних паперів (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України) у портфелях банку на продаж та до погашення

3190 КА, 3290 КА

за аналітичним обліком

";

рядок 15 викласти в такій редакції:

"

15

Усього активів (I)

 

 

";

рядок 30 викласти в такій редакції:

"

30

Усього зобов'язань (II)

 

 

";

після рядка 30.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

31

Невідповідність (I) - (II)

 

 

";

рядок 33 викласти в такій редакції:

"

33

Усього пасивів (III)

 

 

";

після рядка 33 доповнити новим рядком такого змісту:

"

34

Невідповідність (I) - (III)

 

 

";

рядок 38 викласти в такій редакції:

"

38

Усього позабалансові зобов'язання (IV)

 

 

";

після рядка 38 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

39

Невідповідність (I) - (II + IV)

 

 

40

Невідповідність (I) - (III + IV)

 

 

".

1.2.22. У формі N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у назві колонок слово "часток" замінити словом "паїв";

колонку 9 виключити.

У зв'язку з цим колонки 10 - 16 уважати відповідно колонками 9 - 15;

колонки 12 - 15 виключити;

у поясненні:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Перелік двадцяти найбільших учасників банку визначається банком самостійно за відсотком частки учасника (пряма участь) у статутному капіталі банку";

в абзаці п'ятому:

третє речення після слова "акцій" доповнити словом "(паїв)";

четверте речення виключити.

У зв'язку з цим п'яте речення уважати реченням четвертим;

в абзаці дев'ятому цифру "9" замінити цифрою "8";

в абзаці десятому цифри "10" замінити цифрою "9";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 10 - заповнюється щодо тих учасників банку, які володіють істотною участю в цьому банку. Розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких власник істотної участі здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку (визначення опосередкованого володіння участю в банку здійснюється відповідно до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2011 за N 1204/19942)";

абзаци дванадцятий - шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 11 - розраховується як сума колонок 9 і 10";

абзаци тринадцятий - сімнадцятий виключити.

1.2.23. Доповнити розділ формою звітності N 900 "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт
про кількість працівників та складові фонду оплати праці
за січень - ____________ 20__ року

___________________________________
(найменування банку)

______________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Облікова кількість штатних працівників, осіб

Фонд оплати праці штатних працівників

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):

усього

з них

зовнішні сумісники

працюють за цивільно-правовими договорами

усього

у тому числі жінки

усього

у тому числі жінки

фонд основної заробітної плати

фонд додаткової заробітної плати

фонд заохочувальних та компенсаційних виплат

середньо-
облікова кількість, осіб

фонд оплати праці

середньо-
облікова кількість, осіб

фонд оплати праці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"___" ____________ 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 900

Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці

1. Звіт передбачає надання інформації про:

середньооблікову кількість штатних працівників, зовнішніх сумісників, працюючих за цивільно-правовими договорами;

облікову кількість штатних працівників;

фонд оплати праці працівників.

2. Під час складання звіту необхідно керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713, Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722, та Звітом з праці за формою N 1-ПВ (квартальна), затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 29.06.2011 N 163 (далі - Звіт з праці).

3. Звіт подається через Центральну розрахункову палату Департаменту персоналу до 16 числа місяця, наступного за звітним кварталом, консолідований за юридичною особою, щокварталу наростаючим підсумком з початку року.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається середньооблікова кількість штатних працівників (усього), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 3010).

Колонка 2 - зазначається середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі, для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 7010).

Колонка 3 - зазначається облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду (усього), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 3070).

Колонка 4 - зазначається облікова кількість штатних працівників жіночої статі на кінець звітного періоду, для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 3070).

Колонка 5 - зазначається фонд оплати праці штатних працівників (усього), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 5010). Колонка 5 = колонка 6 + колонка 7 + колонка 8.

Колонка 6 - зазначається фонд основної заробітної плати штатних працівників, для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 5020).

Колонка 7 - зазначається фонд додаткової заробітної плати штатних працівників, для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 5030).

Колонка 8 - зазначається фонд заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників, для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 5060).

Колонка 9 - зазначається середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 7030).

Колонка 10 - зазначається фонд оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 7030).

Колонка 11 - зазначається середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 7040).

Колонка 12 - зазначається фонд оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами), для заповнення використовуються дані Звіту з праці (рядок 7040)".

2. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил:

назву пункту 19 викласти в такій редакції:

"19. Види кредитів за цільовим спрямуванням".

3. У тексті Правил та додатках до них слова "в обласному розрізі" замінити словами "в регіональному розрізі".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
Генерального економічного
департаменту

В. А. Головко

Опрос