Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о представительстве Фонда государственного имущества Украины в районе, городе

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 15.05.2012 № 678
редакция действует с 06.06.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про представництво Фонду державного майна України у районі, місті

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 18 липня 2013 року N 1050
,
 від 15 травня 2014 року N 1369

1. Представництво Фонду державного майна України у районі, місті (далі - представництво) є територіальним органом Фонду державного майна України (далі - Фонд), який утворюється у разі необхідності Фондом і підпорядковується йому та відповідному регіональному відділенню Фонду (далі - регіональне відділення).

2. Представництво у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Фонд державного майна України", іншими законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Фонду, дорученнями Голови Фонду, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами відповідного регіонального відділення.

3. Основними завданнями представництва є:

організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у державній власності;

продаж об'єктів приватизації;

здійснення повноважень орендодавця нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності;

здійснення контролю у сфері передачі державного майна в оренду;

здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується відповідно до прийнятих ним рішень.

4. Представництво відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

4.1. Розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності, вносить їх до регіонального відділення.

4.2. Змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності.

4.3. Розглядає заяви про включення об'єктів державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та в разі відсутності підстав для відмови надає пропозиції регіональному відділенню щодо включення таких об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

4.4. Публікує в офіційних друкованих виданнях Фонду - Державному інформаційному бюлетені про приватизацію та додатку до нього - газеті "Відомості приватизації", а також місцевих засобах масової інформації переліки об'єктів, що підлягають приватизації способами, визначеними законодавством.

4.5. Здійснює продаж об'єктів приватизації.

4.6. Утворює конкурсні комісії з продажу державного майна.

4.7. Розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у державній власності, і приймає відповідні рішення.

4.8. Утворює комісії з приватизації, інвентаризації, реструктуризації, конкурсні (аукціонні) комісії з продажу, комісії з пільгового продажу акцій, затверджує акти інвентаризації та оцінки вартості майна.

4.9. Приймає рішення про приватизацію державного майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на підставі переліків об'єктів, що підлягають приватизації, затверджених Фондом.

4.10. Проводить консультаційну роботу з питань приватизації.

4.11. Забезпечує систематичне інформування населення, регіонального відділення, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна.

4.12. Розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян і вживає відповідних заходів.

4.13. Забезпечує своєчасне надходження коштів, одержуваних від приватизації державного майна, до державного бюджету.

4.14. Вживає заходів для забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації.

4.15. Виступає орендодавцем нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності.

4.16. Здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна по договорах оренди, укладених представництвом, та договорах оренди, укладених підприємствами, організаціями, установами, розмір орендної плати по яких погоджений представництвом.

4.17. Проводить інвентаризацію, оцінку нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що передаються в оренду представництвом, або виступає її замовником, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна).

4.18. Здійснює контроль за використанням орендованого нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності, та за виконанням умов договорів оренди.

4.19. Здійснює інші функції в сфері орендних відносин за дорученням Фонду, регіонального відділення.

4.20. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

4.21. Підпункт 4.21 пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.21 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.07.2013 р. N 1050
,
підпункт 4.21 пункту 4 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.05.2014 р. N 1369)

4.22. Підпункт 4.22 пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.22 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.07.2013 р. N 1050
,
підпункт 4.22 пункту 4 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.05.2014 р. N 1369)

4.23. Підпункт 4.23 пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.23 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 18.07.2013 р. N 1050,
у зв'язку з цим підпункт 4.21 вважати підпунктом 4.24
,
підпункт 4.23 пункту 4 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.05.2014 р. N 1369
,
 у зв'язку з цим підпункт 4.24 вважати підпунктом 4.21
)

4.21. Здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.

5. Представництво з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Представництво має право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на представництво завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

6.5. Безперешкодного доступу до державного майна підприємств, установ та організацій з метою перевірки законності підстав його використання.

7. Представництво під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Представництво у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти представництва можуть бути скасовані Головою Фонду повністю чи в окремій частині.

9. Начальника представництва призначає на посаду за поданням начальника регіонального відділення та за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняє з посади Голова Фонду.

Начальник представництва може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Фонду.

(пункт 9 у редакції наказів Фонду державного
 майна України від 18.07.2013 р. N 1050
,
 від 15.05.2014 р. N 1369)

10. Начальник представництва:

здійснює керівництво діяльністю представництва, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання представництвом відповідно актів законодавства, наказів Фонду, доручень Голови Фонду, його першого заступника та заступника, наказів відповідного регіонального відділення;

вносить Голові Фонду пропозиції щодо пріоритетів роботи представництва і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи представництва (річні, піврічні);

звітує перед Головою Фонду, начальником відповідного регіонального відділення щодо виконання покладених на представництво завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів у представництво, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників представництва;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників представництва, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім свого заступника);

порушує перед Головою Фонду питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази представництва;

визначає обов'язки свого заступника;

затверджує положення про структурні підрозділи представництва і посадові інструкції працівників;

абзац тринадцятий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
наказом Фонду державного майна України від 18.07.2013 р. N 1050
,
 абзац тринадцятий пункту 10 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.05.2014 р. N 1369)

абзац чотирнадцятий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 18.07.2013 р. N 1050,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим
,
 абзац чотирнадцятий пункту 10 виключено згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.05.2014 р. N 1369
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом тринадцятим
)

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Представництва діють на підставі положень, які затверджуються Головою Фонду.

12. Представництво утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структура, штатний розпис та кошторис представництва затверджуються Головою Фонду.

Чисельність працівників представництва затверджує Голова Фонду за поданням начальника відповідного регіонального відділення.

Працівники представництва за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.

13. Представництво є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

В. о. начальника Управління
кадрової роботи

В. О. Жежера

Опрос