Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке определения чистой стоимости активов негосударственного пенсионного фонда (открытого, корпоративного, профессионального)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.02.2012 № 333
действует с 30.09.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.02.2012

м. Київ

N 333

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2012 р. за N 874/21186

Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини шостої статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

5. Це рішення набирає чинності з 30.09.2012, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

А. Стасевський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про акціонерні товариства" та Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за N 1210/8531 (із змінами).

2. Це Положення встановлює методику оцінки чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (далі - НПФ) та визначає порядок визначення чистої вартості активів НПФ.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також наказів Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684 (із змінами), та від 26 квітня 2000 року N 91 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 284/4505 (із змінами), Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2007 року за N 35/13302 (із змінами).

4. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають такі значення:

балансова вартість - вартість активів, зобов'язань та власного капіталу, що відображається в балансі;

вартість придбання - сума коштів або вартість майна, сплачена продавцю активів як компенсація їх вартості;

зобов'язання НПФ - загальна сума зобов'язань, що відображені в балансі станом на дату розрахунку;

невиконання зобов'язань емітентом облігацій - невиплата емітентом облігацій власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, доходу за облігаціями та/або непогашення частини чи повної номінальної вартості облігацій з дати першого невиконання таких зобов'язань;

оцінна вартість активів - вартість активів за балансовою вартістю (вартістю придбання, собівартістю, справедливою вартістю, ринковою вартістю або іншою вартістю), яка враховується при оцінці вартості активів НПФ;

понижувальний коефіцієнт (далі - ПК) - коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості активів, щодо яких існує ймовірність зменшення корисності активу. При застосуванні ПК вартість активу визначається шляхом множення балансової вартості таких активів, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, на показник ПК;

розрахунковий період - місяць, за який здійснюється розрахунок вартості зобов'язань НПФ;

уцінка - зменшення вартості активів;

чиста вартість активів НПФ - різниця між вартістю активів НПФ на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань НПФ, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

II. Методика оцінки вартості активів НПФ

1. Активи НПФ оцінюються за їх ринковою вартістю.

У разі відсутності ринкової вартості активи повинні оцінюватися за іншою оцінною вартістю відповідно до вимог цього Положення.

Особа, що здійснює управління активами НПФ, для проведення оцінки активів НПФ може залучити незалежного оцінювача у випадку неможливості проведення оцінки активів НПФ за ринковою вартістю.

2. Ринкова вартість акцій і облігацій українських емітентів визначається за даними біржового курсу організатора торгівлі на дату розрахунку вартості активів, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства, що регулює діяльність організаторів торгівлі.

Акції українських емітентів, які були виключені з біржового списку, оцінюються відповідно до вимог пункту 5 цього розділу.

3. Активи НПФ первісно відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. У разі наявності біржового курсу цінного папера на дату оцінки, якщо вона збігається з датою зарахування цінного папера до складу активів НПФ, проводиться переоцінка за ринковою вартістю.

4. Ринкова вартість належних НПФ цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється на дату розрахунку вартості активів за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим нормативно-правовим актом, що регулює діяльність організаторів торгівлі.

У разі якщо на дату, за яку здійснюється оцінка активів НПФ, біржовий курс цінних паперів, що входять до складу активів НПФ та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, не визначено, оцінка таких цінних паперів здійснюється за останньою балансовою вартістю з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

5. Акції українських емітентів, які виключені з лістингу, протягом 30 днів з дати виключення з лістингу оцінюються за останньою балансовою вартістю, що була визначена на дату, що передує даті виключення з лістингу.

Боргові цінні папери, які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення знаходились в активах НПФ, оцінюються за останньою балансовою вартістю, визначеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу)).

6. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, облігації, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, оцінюються з урахуванням дохідності до погашення у день придбання цінних паперів (накопичена дохідність до погашення є невід'ємною частиною вартості цінного папера та відображається у таблиці 1 "Перелік інвестицій в цінні папери" додатка 1 до цього Положення).

У разі наявності біржового курсу на дату оцінки вартість цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, облігацій, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначається відповідно до вимог пунктів 2, 4 цього розділу.

7. Акції іноземних емітентів, що перебувають в обігу та пройшли лістинг на одній з провідних іноземних бірж, зазначеній у статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", оцінюються за біржовим курсом (ціною закриття біржового торгового дня), визначеним цією біржею на дату оцінки активів НПФ.

8. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, та облігації іноземних емітентів, інвестиційний рейтинг яких визначено відповідно до встановлених НКЦПФР вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній, оцінюються відповідно до цього розділу.

9. При оцінці вартості активів НПФ вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена відповідно до цього пункту протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) реєстрації випуску цінних паперів на офіційному сайті Комісії або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено і реєстрація випуску яких не скасована, але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю з дати оприлюднення відповідної інформації.

10. Акції українських емітентів, обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру (далі - акції, обіг яких зупинено), оцінюються так:

10.1. Акції, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), протягом 12 місяців з дати оприлюднення рішення про зупинення обігу оцінюються за останньою балансовою вартістю.

10.2. Акції, обіг яких зупинено більше ніж 12 місяців, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, що склалася на дату оцінки, наступну за датою оприлюднення рішення про зупинення, а саме:

ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 12 до 15 місяців;

ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 15 до 18 місяців;

ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло більше ніж 18 місяців.

10.3. Акції, обіг яких зупинено у зв'язку з реорганізацією емітента, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

10.4. У разі відновлення обігу акцій їх оцінна вартість збільшується до вартості, що склалась до застосування ПК.

11. Облігації, обіг яких зупинено, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

12. З дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника НПФ цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються з урахуванням ПК:

ПК становить 0,75, якщо провадження у справі про банкрутство триває до одного місяця з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,5, якщо провадження у справі про банкрутство триває від одного до двох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,25, якщо провадження у справі про банкрутство триває від двох до трьох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0, якщо провадження у справі про банкрутство триває більше ніж три місяці з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство або якщо такого емітента, господарське товариство, боржника визнано банкрутом.

13. У випадку невиконання зобов'язань емітентом облігацій оцінка облігацій, а також нарахованого, але несплаченого доходу за ними здійснюється з урахуванням таких ПК:

ПК становить 0,5 через один місяць з дати невиконання зобов'язань емітентом облігацій;

ПК становить 0 через три місяці з дати невиконання зобов'язань емітентом облігацій.

14. Облігації, а також нарахований, але несплачений дохід за ними оцінюються за нульовою вартістю, якщо відбулось розірвання договору щодо реструктуризації заборгованості внаслідок невиконання зобов'язань за таким договором (з дати, наступної за датою розірвання договору).

15. Оцінка дебіторської заборгованості проводиться так:

15.1. Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю.

15.2. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, оцінюється за її теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування процентної ставки, визначеної договором.

15.3. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку проценти не нараховуються, оцінюється за її теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування процентної ставки, встановленої на рівні облікової ставки Національного банку України.

15.4. Дебіторська заборгованість, за якою прострочено термін погашення, протягом строку позовної давності оцінюється за оцінною вартістю, яка розраховується шляхом щорічної уцінки балансової вартості, що існувала до початку уцінки, із застосуванням ПК 0,25.

15.5. Пролонгація довгострокової дебіторської заборгованості призводить до переоцінки її вартості відповідно до умов договору згідно з вимогами підпунктів 15.2 та 15.3 цього пункту.

15.6. Дебіторська заборгованість в іноземній валюті перераховується в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки.

16. Оцінка корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах (паї/частки господарських товариств), проводиться так:

16.1. Паї/частки в капіталі асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 284/4505.

16.2. У рік придбання паї/частки господарських товариств оцінюються за балансовою вартістю.

16.3. Паї/частки господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік є прибутковими, оцінюються за балансовою вартістю.

16.4. Паї/частки господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два та більше років поспіль є збитковими, оцінюються шляхом застосування ПК до балансової вартості таких паїв/часток господарських товариств, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, а саме:

якщо господарське товариство є збитковим протягом двох останніх років поспіль, ПК становить 0,75;

якщо господарське товариство є збитковим протягом трьох останніх років поспіль, ПК становить 0,50;

якщо господарське товариство є збитковим протягом чотирьох останніх і більше років поспіль, ПК становить 0,25.

16.5. У разі відновлення прибуткової діяльності такого господарського товариства балансова вартість його паїв/часток збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася у передостанньому році збиткової діяльності, і так далі.

16.6. Механізм застосування ПК до балансової вартості паїв/часток застосовується з моменту розкриття інформації щодо збиткової діяльності господарського товариства за попередній рік.

17. Грошові кошти НПФ, що знаходяться в банківських установах, оцінюються так:

17.1. На поточних рахунках у національній валюті - за номіналом.

17.2. На поточних рахунках в іноземній валюті перераховуються в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки.

17.3. На депозитних рахунках у національній валюті - за номіналом. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів НПФ (нараховані, але несплачені проценти на дату оцінки відображаються у таблиці 6 "Дебіторська заборгованість" додатка 1 до цього Положення).

17.4. На депозитних рахунках в іноземній валюті перераховуються в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів НПФ (нараховані, але несплачені проценти на дату оцінки відображаються в таблиці 6 "Дебіторська заборгованість" додатка 1 до цього Положення).

17.5. У разі невиконання банківською установою своїх зобов'язань (невиконання наданих платіжних доручень, неповернення суми вкладу (депозиту), несплати процентів за банківськими вкладами в національній та іноземній валютах, що нараховані відповідно до умов договору банківського вкладу на дату оцінки (до призначення тимчасової адміністрації), у строк, що перевищує один місяць, оцінка грошових коштів, а також нарахованих, але несплачених процентів за ними, визначених підпунктами 17.1 - 17.4 цього пункту, проводиться із застосуванням ПК 0,9. Кожний наступний місяць (до виконання банківською установою своїх зобов'язань) цей ПК зменшується на 0,1.

17.6. У разі призначення Національним банком України в банківській установі тимчасової адміністрації на весь період її роботи грошові кошти, які належать НПФ та обліковуються в такій банківській установі, оцінюються так:

нараховані проценти за депозитами та залишками на поточних рахунках оцінюються за нульовою вартістю;

грошові кошти на депозитних та поточних рахунках оцінюються із застосуванням ПК 0,9 протягом перших трьох місяців дії тимчасової адміністрації, а кожен наступний місяць цей ПК зменшується на 0,1.

Базою для застосування ПК є балансова вартість активу, розрахована відповідно до підпункту 17.5 цього пункту, у випадку, якщо такий розрахунок проводився.

17.7. У разі припинення процедури тимчасової адміністрації грошові кошти оцінюються відповідно до підпунктів 17.1 - 17.4 цього пункту.

17.8. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банківської установи грошові кошти, а також нараховані, але несплачені проценти за ними, які належать НПФ та обліковуються у такій банківській установі, оцінюються за нульовою вартістю, починаючи з дати оприлюднення відповідного рішення.

18. Банківські метали оцінюються так:

18.1. На поточному рахунку - відповідно до Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Національного банку України від 06 серпня 2003 року N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за N 749/8070 (із змінами), за офіційним (обліковим) курсом гривні, встановленим Національним банком України до цього металу на дату оцінки.

18.2. На депозитному рахунку - шляхом перерахунку в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки основної суми вкладу. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів НПФ (нараховані, але несплачені проценти на дату оцінки відображаються у таблиці 6 "Дебіторська заборгованість" додатка 1 до цього Положення).

18.3. У разі невиконання банківською установою своїх зобов'язань (неповернення вкладу (депозиту), несплата процентів за банківськими металами, що нараховані відповідно до умов договору банківського вкладу на дату оцінки (до призначення тимчасової адміністрації)) у строк, що перевищує один місяць, оцінка банківських металів, а також нарахованих, але несплачених процентів за ними, визначених підпунктами 18.1 та 18.2 цього пункту, проводиться із застосуванням ПК 0,9. Кожний наступний місяць (до виконання банківською установою своїх зобов'язань) цей ПК зменшується на 0,1.

18.4. У разі призначення Національним банком України в банківській установі тимчасової адміністрації на весь період її роботи банківські метали, які належать НПФ та обліковуються в такій банківській установі, оцінюються так:

нараховані проценти за депозитними рахунками у банківських металах та залишками банківських металів на поточних рахунках оцінюються за нульовою вартістю;

банківські метали на депозитних та поточних рахунках оцінюються із застосуванням ПК 0,9 протягом перших трьох місяців дії тимчасової адміністрації, а кожен наступний місяць цей ПК зменшується на 0,1.

Базою для застосування ПК є балансова вартість активу, розрахована відповідно до підпункту 18.3 цього пункту, у разі якщо такий розрахунок проводився.

18.5. У разі припинення процедури тимчасової адміністрації банківські метали оцінюються відповідно до підпунктів 18.1 та 18.2 цього пункту.

18.6. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банківської установи банківські метали, а також нараховані, але несплачені проценти за ними, які належать НПФ та обліковуються у такій банківській установі, оцінюються за нульовою вартістю, починаючи з дати оприлюднення відповідного рішення.

19. Об'єкти нерухомості оцінюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року N 779, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за N 823/14090, а у випадку залучення незалежного оцінювача майна - відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

20. Інші активи НПФ, не заборонені Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", оцінюються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

21. Особа, що здійснює управління активами НПФ, зобов'язана дотримуватись обраної методики оцінки активів НПФ протягом звітного року.

III. Методика оцінки зобов'язань НПФ

1. Зобов'язання НПФ включають:

1.1. Зобов'язання за нарахованими, але не виплаченими пенсійними виплатами, за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) у випадках, визначених законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення.

1.2. Зобов'язання за переказом коштів до страхової організації для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією.

1.3. Зобов'язання за переказом коштів до іншого пенсійного фонду.

1.4. Зобов'язання за переказом коштів на пенсійні депозитні рахунки в банківських установах.

1.5. Зобов'язання щодо оплати послуг особам, які здійснюють обслуговування НПФ (адміністратор, зберігач, аудитор, торговці цінними паперами).

1.6. Зобов'язання щодо сплати винагороди особам, які здійснюють управління активами НПФ.

1.7. Зобов'язання щодо розрахунків з продавцями за отримані, але несплачені НПФ активи.

1.8. Зобов'язання за пенсійними внесками, які зараховані на поточний рахунок НПФ, та неперсоніфіковані.

1.9. Зобов'язання за іншими господарськими операціями з активами НПФ, здійснення яких передбачено Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" або іншими нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

2. Зобов'язання визначаються відповідно до їх фактичної величини з урахуванням такого:

2.1. Зобов'язання за нарахованими, але не виплаченими пенсійними виплатами, за договорами виплати пенсії на визначений строк та/або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) у випадках, визначених законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення, зобов'язання за переказом коштів до страхової організації для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією, зобов'язання за переказом коштів до іншого пенсійного фонду та зобов'язання за переказом коштів на пенсійні депозитні рахунки в банківських установах включаються до розрахунку загальної суми зобов'язань НПФ з урахуванням нарахованих відповідно до законодавства сум податків, обов'язкових платежів та винагороди адміністратора за переказ коштів з дати нарахування таких зобов'язань, визначеної відповідно до поданих заяв та договорів.

2.2. Зобов'язання щодо оплати послуг особам, що здійснюють обслуговування НПФ, визначаються на дату розрахунку відповідно до тарифів, визначених відповідними договорами.

Зобов'язання щодо сплати винагороди особам, які здійснюють управління активами НПФ, та щодо оплати послуг зберігача на певний робочий день розрахункового періоду (крім останнього дня розрахункового періоду) розраховуються як частина зазначеної винагороди, визначеної за попередній розрахунковий період, пропорційна кількості календарних днів з початку такого розрахункового періоду до дати розрахунку.

Зобов'язання щодо сплати винагороди особам, які здійснюють управління активами НПФ, та щодо оплати послуг зберігача на останній день розрахункового періоду визначаються відповідно до вимог законодавства щодо розрахунку розміру винагороди (оплати послуг) таким особам.

Після надходження документів, що підтверджують правильність розрахунку винагороди/оплати послуг за останній розрахунковий період особам, які здійснюють обслуговування НПФ на підставі укладених договорів, але не пізніше 10 робочих днів після отримання зазначених документів розмір винагороди, визначений за останній розрахунковий період, може бути скоригований відповідно до отриманих документів. У такому разі з дня, наступного за днем проведення такого коригування, розрахунок суми заборгованості щодо сплати зазначеної винагороди/оплати послуг, яка визначається кожного робочого дня розрахункового періоду, здійснюється на підставі скоригованого розміру винагороди, визначеного за останній розрахунковий період.

2.3. Зобов'язання щодо розрахунків з продавцями пенсійних активів у відповідному розрахунковому періоді визначаються відповідно до умов договору про купівлю-продаж пенсійних активів та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.4. Інші зобов'язання у відповідному розрахунковому періоді визначаються відповідно до умов договорів та законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення.

IV. Порядок та строки обчислення чистої вартості активів НПФ

1. Обчислення та визначення вартості активів НПФ здійснюються особою, що здійснює управління активами НПФ, за активами, що знаходяться в її управлінні, станом на кінець кожного робочого дня.

Особа, що здійснює управління активами НПФ, надає адміністратору НПФ інформацію про вартість активів НПФ, які знаходяться в її управлінні, завірену в установленому порядку, у день проведення такого розрахунку.

2. Обчислення та визначення зобов'язань НПФ здійснюються адміністратором НПФ станом на кінець кожного робочого дня.

3. Обчислення та визначення чистої вартості активів НПФ здійснюються адміністратором НПФ на підставі вартості активів, визначеної особою, що здійснює управління активами НПФ, які знаходяться в її управлінні, станом на кінець кожного робочого дня.

4. Зберігач цінних паперів перевіряє правильність розрахунку чистої вартості активів НПФ не рідше ніж раз на місяць.

V. Складання документа про вартість активів НПФ

1. Особа, що здійснює управління активами НПФ, у строки, визначені нормативно-правовим актом, що регулює порядок, склад та терміни подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами НПФ, складає окремо по кожному НПФ, активи якого знаходяться в її управлінні, та подає до НКЦПФР інформацію про вартість активів НПФ згідно з додатком 1 до цього Положення.

2. Інформація про вартість активів кожного НПФ, які знаходяться в управлінні особи, що здійснює управління активами такого НПФ (додаток 1), складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням.

VI. Складання документа про визначення чистої вартості активів НПФ

1. Адміністратор НПФ на підставі даних, наданих особою, що здійснює управління активами НПФ, та даних щодо обсягу зобов'язань складає документ про визначення чистої вартості активів НПФ по кожному НПФ окремо.

2. Адміністратор НПФ раз на місяць у строки, визначені нормативно-правовим актом, що регулює складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документ про визначення чистої вартості активів НПФ у формі довідки про чисту вартість активів НПФ (додаток 2). Така довідка містить розрахунок чистої вартості активів НПФ на кінець кожного робочого дня такого місяця.

3. Зберігач цінних паперів підтверджує правильність розрахунку чистої вартості активів НПФ, зазначену у довідці про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, не рідше ніж раз на місяць. Строки завірення цієї довідки визначаються договором про обслуговування НПФ зберігачем цінних паперів.

VII. Контроль за визначенням вартості активів та чистої вартості активів НПФ

1. Державний контроль за своєчасністю, повнотою, правильністю визначення вартості активів НПФ здійснює НКЦПФР відповідно до законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення.

2. Державний контроль за своєчасністю, повнотою, правильністю визначення чистої вартості активів НПФ здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення.

 

Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

_____________________________________
(повне найменування особи, що здійснює
управління активами НПФ)

________________
(код за ЄДРПОУ)

_________________
(серія та номер
відповідної ліцензії)

____________
(дата видачі)

______________
(дата закінчення)

Інформація про вартість активів НПФ,
які знаходяться в управлінні особи, що здійснює управління активами НПФ,
станом на ____________ 20__ року

______________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ НПФ)

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N
з/п

Вид цінних паперів
(по кожному емітенту окремо)

Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/ номер реєстрації - для емітента-
нерезидента*

Найменування емітента-
резидента/ нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера,
грн

Загальна номінальна вартість цінних паперів,
грн

Загальна оцінна вартість цінних паперів,
грн

Частка у вартості активів НПФ, які знаходяться в управлінні
(%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Інші цінні папери, не заборонені законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

Х

 

____________
* Зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна

Оцінна вартість,
грн

Частка у вартості активів НПФ, які знаходяться в управлінні
(%)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом:

Х

Х

 

 

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п

Вид рахунку

Сума грошових коштів

Найменування банківської установи

МФО банківської установи

Дохід за депозитним рахунком (%)

Термін зберігання

Частка у вартості активів НПФ, які знаходяться в управлінні
(%)

у гривнях

в іноземній валюті

назва валюти

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

дата початку зберігання

дата закінчення зберігання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Поточний (по кожному рахунку окремо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Депозитний (по кожному рахунку окремо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п

Найменування банківської установи

МФО банківської установи

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унція)

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал (грн/10 унцій)

Оцінна вартість,
грн

Частка у вартості активів НПФ, які знаходяться в управлінні
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Х

Х

Х

 

Х

 

 

5. Перелік інших інвестицій

N з/п

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

Оцінна вартість, грн

Частка у вартості активів НПФ, які знаходяться в управлінні особи
(%)

1

2

3

4

 

 

 

 

Разом:

Х

 

 

6. Дебіторська заборгованість

N з/п

Дебіторська заборгованість

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Чиста реалізаційна вартість, грн

Первісна вартість, грн

Резерв сумнівних боргів, грн

Частка у вартості активів НПФ, які знаходяться в управлінні
(%)

код за ЄДРПОУ дебітора

найменування дебітора

предмет заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

7. Вартість активів НПФ,
які знаходяться в управлінні особи, що здійснює управління активами НПФ

N з/п

Найменування

Оцінна вартість, грн

1

Інвестиції в цінні папери

 

2

Інвестиції в об'єкти нерухомого майна

 

3

Грошові кошти на поточних та/або інших рахунках у банківських установах

 

4

Інвестиції в банківські метали

 

5

Інші інвестиції

 

6

Дебіторська заборгованість

 

Разом:

 

Головний бухгалтер
особи, що здійснює управління
активами НПФ

 
 
_________________
   (підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Керівник
особи, що здійснює управління
активами НПФ

 
 
_________________
   (підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

____________ 20__ року

 

Довідка
про чисту вартість активів НПФ

_____________________________________________________________
(повне найменування НПФ)

Дата

Значення показника

активи НПФ, грн

зобов'язання НПФ, грн

чиста вартість активів НПФ, грн

1

2

3

4

 

 

 

 

Керівник адміністратора НПФ

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

   ____________ 20__ року

Керівник зберігача НПФ

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

   ____________ 20__ року

____________

Опрос