Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Требования к анализу эффективности и технико-экономическому обоснованию передачи в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 27.03.2012 № 194
действует с 08.06.2012

Вимоги до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу

1. Ці Вимоги є обов'язковими при розробленні аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу - цілісних майнових комплексів або системи цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки (далі - Об'єкт), в оренду чи концесію.

2. Метою аналізу ефективності передачі Об'єктів в оренду чи концесію є оцінка техніко-економічного обґрунтування, що дозволяє визначити здійсненність і ефективність надання Об'єкта в оренду чи концесію.

3. Техніко-економічне обґрунтування містить:

3.1. Загальні відомості:

найменування розробника техніко-економічного обґрунтування передачі Об'єкта в оренду чи концесію;

період експлуатації Об'єкта орендарем чи концесіонером;

планова загальна вартість надання Об'єкта в оренду чи концесію в національній валюті, у тому числі:

інвестиційні витрати;

експлуатаційні витрати;

інші витрати;

передбачувані джерела фінансування;

передбачувані види та розміри державної підтримки;

основні вигодоотримувачі при оренді чи концесії.

3.2. Опис проблем, які планується вирішити за допомогою надання Об'єкта в оренду чи концесію, а також зазначаються альтернативні варіанти вирішення цієї проблеми, у тому числі за технологічними та фінансовими рішеннями.

3.3. Маркетинговий розділ, який містить характеристику ринкового середовища (показники попиту та пропозиції, тенденції, ціноутворення, цільові групи споживачів, технології, інші характеристики ринку).

Описова частина маркетингового розділу містить таку інформацію:

аналіз і обґрунтування кількісних параметрів попиту, його тенденцій або оцінку необхідності в продукції (товарах, послугах), запланованій до виробництва протягом оренди чи концесії Об'єкта;

аналіз готовності та можливості потенційних споживачів купувати одиницю продукції (товару, послуги) (сплачувати за одиницю продукції) протягом оренди чи концесії Об'єкта;

аналіз і обґрунтування певної прийнятної (соціально справедливої) ціни за одиницю продукції (товару, послуги);

аналіз обсягів, видів і цін на продукцію (товари, послуги), що буде здійснюватися за результатами надання Об'єкта в оренду чи концесію за категоріями споживачів;

аналіз ринків сировини, матеріалів, устаткування, необхідних у процесі надання Об'єкта в оренду чи концесію, у тому числі порівняльний аналіз у розрізі виробників і постачальників, цін, якості та умов постачання продукції.

3.4. Техніко-технологічний розділ, який містить прийняті в рамках техніко-економічного обґрунтування надання Об'єкта в оренду чи концесію техніко-технологічні рішення реалізації цього надання, що визначають параметри та компоненти надання Об'єкта в оренду чи концесію.

Техніко-технологічний розділ містить:

опис і порівняльний аналіз техніко-технологічних рішень із обґрунтуванням обраного оптимального варіанта надання Об'єкта в оренду чи концесію;

обґрунтування обраного обладнання, у тому числі технологічну сумісність із уже використовуваним устаткуванням (якщо таке передбачається протягом надання Об'єкта в оренду чи концесію), оптимальне співвідношення ціни - якості, альтернативні варіанти вибору устаткування, застосування інноваційного обладнання, використання ноу-хау, використання протягом надання Об'єкта в оренду чи концесію стандартів якості, нормативні документи, що встановлюють технічні й технологічні вимоги до надання Об'єкта в оренду чи концесію;

норми охорони праці та техніки безпеки;

графік реалізації проекту, що відображає період експлуатації, реконструкції, створення об'єкта, запропонованого до передачі в оренду чи концесію, та його експлуатації за роками реалізації та технологічними етапами, із графічним відображенням послідовності та тривалості заходів щодо надання Об'єкта в оренду чи концесію в часі (план-графік).

При виборі техніко-технологічних рішень протягом надання Об'єкта в оренду чи концесію у першу чергу надається перевага тим рішенням, які мають найменший негативний вплив на екологію і дають більший соціально-економічний ефект від реалізації надання Об'єкта в оренду чи концесію.

3.5. Екологічний розділ, який містить:

оцінку впливу надання Об'єкта в оренду чи концесію на стан навколишнього середовища, кількісну оцінку екологічного збитку від реалізації проекту та передбачувані заходи щодо зменшення його шкідливого впливу;

заходи, передбачувані проектом, для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

3.6. Фінансовий розділ, у якому наводиться аналіз фінансових вигід і витрат з урахуванням альтернативних схем і джерел фінансування проекту, впливу інфляції на реалізацію надання Об'єкта в оренду чи концесію, оцінка фінансової ефективності надання Об'єкта в оренду чи концесію, розкриваються прийняті в рамках техніко-економічного обґрунтування надання Об'єкта в оренду чи концесію фінансові рішення.

Цей розділ містить:

розрахунок загальних інвестиційних витрат;

розрахунок експлуатаційних витрат (виробничих витрат, поточних витрат на утримання);

розрахунок собівартості готової товарної вугільної продукції;

розрахунок доходів від реалізації товарів, робіт та послуг;

розрахунок руху коштів;

розрахунок нерозподіленого та чистого прибутку;

коефіцієнти урахування інфляції;

аналіз найменших витрат;

аналіз найбільшого прибутку;

визначення прийнятних параметрів залучення позикових коштів для фінансування оренди чи концесії Об'єкта;

джерела фінансування експлуатаційних видатків з визначенням, ким і коли такі видатки будуть фінансуватися;

розрахунок питомої фінансової ефективності проекту, поточної платоспроможності, фінансового важеля, забезпеченості боргу, прибутковості капіталу;

розрахунок меж беззбитковості.

У розділі розкривається порядок розрахунку показників із зазначенням формул та припущень. Дані та розрахунки надаються у вигляді таблиць, графіків, діаграм з відповідними поясненнями.

Кількісні та якісні показники мають бути взаємопов'язані та надані в порівняльних таблицях з економічно завершеними висновками.

3.7. Соціально-економічний розділ, який відображає соціально-економічні аспекти надання Об'єкта в оренду чи концесію та вигоди від реалізації проекту.

Цей розділ містить:

аналіз перспектив розвитку соціально-економічної ситуації в регіоні за результатами оренди чи концесії Об'єкта, у тому числі:

аналіз вигід і витрат, що містить у собі аналіз результатів, наслідків і впливу, збільшення вигід і витрат, додаткові вигоди споживача, необоротні витрати, зовнішні ефекти, непрямі вигоди від результатів оренди чи концесії Об'єкта;

розрахунок прямого, непрямого та сукупного макроекономічного ефекту в поточних цінах і в порівняльних цінах попереднього року;

аналіз впливу реалізації надання Об'єкта в оренду чи концесію на розвиток суміжних галузей;

аналіз впливу надання Об'єкта в оренду чи концесію на зростання експортного потенціалу України та можливості заміщення імпортованої продукції, розвиток інновацій.

3.8. Розділ щодо впливу надання Об'єкта в оренду чи концесію на державний бюджет, у якому зазначаються:

заплановані до надання види та розміри державної підтримки діяльності орендаря чи концесіонера, їх розрахунки та обґрунтування;

розрахунок навантаження на державний бюджет за роки реалізації оренди чи концесії Об'єкта;

планові податкові надходження до державного бюджету при експлуатації Об'єкта оренди чи концесії;

визначення ефективного строку надання Об'єкта в оренду чи концесію;

порівняльний аналіз результатів надання Об'єкта в оренду чи концесію.

3.9. Розділ щодо оцінки та розподілу ризиків, у якому описуються ризики, можливі до початку реалізації надання Об'єкта в оренду чи концесію, у тому числі на етапі експлуатації або будівництва/реконструкції Об'єкта оренди чи концесії.

Цей розділ містить оцінку таких ризиків:

комерційних;

соціальних;

економічних;

технічних;

фінансових;

специфічних для орендаря чи концесіонера та орендодавця чи концесієдавця;

аналіз розподілу ризиків між учасниками надання Об'єкта в оренду чи концесію.

Оцінка ризиків здійснюється методом кількісного і якісного аналізу.

3.10. Аналіз ефективності передачі Об'єктів, який містить оцінку техніко-економічного обґрунтування, що дозволяє визначити здійсненність і ефективність реалізації надання Об'єкта в оренду чи концесію, додатки, які включають фінансово-економічні моделі щодо кожного з розглянутих варіантів реалізації надання Об'єкта в оренду чи концесію (за джерелами фінансування проекту), графіки, діаграми, малюнки, що підтверджують і розкривають інформацію, наведену в техніко-економічному обґрунтуванні надання Об'єкта в оренду чи концесію.

У висновках до аналізу висвітлюються:

основні переваги та недоліки надання Об'єкта в оренду чи концесію;

оптимальний варіант реалізації надання Об'єкта в оренду чи концесію;

критичні ризики надання Об'єкта в оренду чи концесію та заходи щодо їх зниження.

Для підготовки аналізу ефективності передачі Об'єктів в оренду чи концесію претендентом можуть залучатися фізичні та юридичні особи.

 

Директор Департаменту
фінансово-економічної політики

А. Бондаренко

Опрос