Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового порядка организации работы и взаимодействия между структурными подразделениями органов государственной налоговой службы при подготовке ответов на запросы о получении публичной информации

Минфин
Порядок, Приказ от 28.04.2012 № 511
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2012

м. Київ

N 511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2012 р. за N 786/21099

Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби при підготовці відповідей на запити про отримання публічної інформації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 20 листопада 2014 року N 1154)

З метою реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та забезпечення належної організації доступу до публічної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби при підготовці відповідей на запити про отримання публічної інформації, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту обслуговування платників податків Державної податкової служби України (Синиця Г. М.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

Типовий порядок
організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби при підготовці відповідей на запити про отримання публічної інформації

I. Загальні положення

1.1. Цей Типовий порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами Державної податкової служби України (далі - ДПС України), Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС України, Департаментом розвитку та модернізації ДПС України, а також між структурними підрозділами територіальних органів ДПС України (далі - структурні підрозділи органів ДПС України) щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

1.2. Цей Типовий порядок регламентує процедуру приймання, опрацювання, реєстрації та розгляду запитів про отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи (далі - запитувачі), а також надання інформації, яка отримується або створюється ДПС України, територіальними органами ДПС України у процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває у їх володінні.

1.3. Цей Типовий порядок розроблено з урахуванням положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

1.4. Запит про отримання публічної інформації - це прохання запитувача до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка перебуває у його володінні (далі - запит на інформацію).

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.5. Розпорядниками інформації є: ДПС України, ДПС в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах, державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції, а також спеціалізовані державні податкові інспекції (далі - органи ДПС України).

Органи ДПС України:

є розпорядниками інформації, що отримана або створена у процесі здійснення ними своїх повноважень та перебуває у їх володінні і відображена та задокументована будь-якими засобами й на будь-яких носіях;

не є розпорядниками інформації за запитами на інформацію стосовно:

інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.6. Організацію та координацію роботи з надання публічної інформації, в тому числі попереднє опрацювання, аналіз, систематизацію, консультації під час оформлення запитів на інформацію, а також контроль за виконанням структурними підрозділами відповідного органу ДПС України вимог Закону здійснює структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДПС України, що організовує доступ до публічної інформації (далі - Суб'єкт координації).

1.7. Відповідальність за забезпечення розгляду запитів на інформацію покладається на керівника, першого заступника (заступника) керівника відповідного органу ДПС України, який згідно з розподілом обов'язків здійснює координацію діяльності Суб'єкта координації (далі - Відповідальна посадова особа).

1.8. У разі відсутності Відповідальної посадової особи повноваження щодо забезпечення розгляду запитів на інформацію здійснюються посадовою особою, яка виконує її обов'язки.

1.9. Відповідальна посадова особа надає доручення усім структурним підрозділам відповідного органу ДПС України з питань розгляду запитів на інформацію.

1.10. Дія цього Типового порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.11. Норми цього Типового порядку поширюються на організацію роботи органів ДПС України при підготовці відповідей на запити на інформацію.

II. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію

2.1. Запити на інформацію, які:

2.1.1. Отримані електронною поштою на визначену електронну адресу, а також в усній формі особисто від запитувача у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, приймаються, розглядаються Суб'єктом координації з метою визначення належності запиту до публічної інформації та компетенції органів ДПС України, головного виконавця, співвиконавців та підготовки проекту резолюції;

2.1.2. Надійшли факсом чи поштою до структурного підрозділу, на який покладено функцію з приймання, реєстрації та обробки вхідної і вихідної кореспонденції (далі - Діловодна служба), невідкладно передаються Суб'єкту координації, який протягом одного дня визначає належність запиту до публічної інформації та компетенції органів ДПС України, головного виконавця, співвиконавців та готує проект резолюції.

2.2. Запити на інформацію, що надійшли засобами телефонного зв'язку, приймаються, оформлюються з урахуванням вимог частини п'ятої статті 19 Закону:

2.2.1. У ДПС України - працівниками Інформаційно-довідкового департаменту та у той самий робочий день передаються до Суб'єкта координації для розгляду та підготовки проекту резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.1, 2.4, 2.5 цього розділу. У разі надходження запиту на інформацію після 18 години передача здійснюється до 12 години наступного робочого дня;

2.2.2. У територіальних органах ДПС України - Суб'єктом координації, яким готується проект резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.1, 2.4, 2.5 цього розділу.

2.3. У разі якщо за результатом попереднього опрацювання запитів на інформацію Суб'єктом координації з'ясовується, що поданий запит не підпадає під дію статті 1 Закону, він передається для невідкладної реєстрації до Діловодної служби, якою:

2.3.1. Після реєстрації у журналі вхідних документів з присвоєнням індексу "зпі" запиту, що надійшов електронною поштою чи засобами телефонного зв'язку або факсом, документ передається до Суб'єкта координації, який протягом п'яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням невідповідності такого запиту вимогам до запиту на інформацію, визначеним Законом;

2.3.2. Після реєстрації у журналі вхідних документів у загальному порядку запиту, що надійшов поштою, документ передається до структурного підрозділу, відповідального за його виконання, для підготовки відповіді у порядку і терміни, визначені законодавством України. До переліку виконавців обов'язково включається Суб'єкт координації, який протягом п'яти робочих днів готує відповіді інформаційного змісту з обґрунтуванням невідповідності такого запиту вимогам до запиту на інформацію, визначеним Законом, та повідомленням про розгляд листа у порядку і терміни, визначені спеціальними законами України.

У випадках, визначених у підпункті 2.3.1 цього пункту та у другому реченні абзацу першого цього підпункту, відповідь інформаційного змісту мають право підписувати: в ДПС України - керівник Суб'єкта координації або особа, що виконує його обов'язки; в ДПС в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях - начальники відділів забезпечення доступу до публічної інформації та звернень громадян.

2.4. Після підготовки проекту резолюції запити на інформацію надаються Відповідальній посадовій особі.

2.5. Після накладення Відповідальною посадовою особою резолюції запити на інформацію передаються до Діловодної служби для подальшої невідкладної реєстрації у журналі вхідних документів з присвоєнням індексу "зпі" шляхом створення реєстраційно-контрольних карток у встановленому порядку в автоматизованій системі електронного документообігу та передачі відповідальним за виконання структурним підрозділам.

2.6. Керівники структурних підрозділів органів ДПС України після одержання запитів на інформацію у той самий день визначають посадових осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечують внутрішній контроль за виконанням запитів.

III. Підготовка та надання відповідей на запити на інформацію

3.1. Структурні підрозділи органів ДПС України, у володінні яких перебуває запитувана інформація, надають у визначені Законом терміни достовірну, точну та повну інформацію за запитами на інформацію.

3.2. У проекті відповіді про розгляд запиту на інформацію обов'язково повинно міститись посилання на реквізити та джерело запиту.

3.3. Структурний підрозділ, відповідальний за виконання запиту на інформацію, готує відповідь у строки, визначені статтею 20 Закону.

3.4. У разі наявності у запиті на інформацію вимог надати публічну інформацію та/або розглянути звернення чи надати податкову консультацію відповідь надається у два етапи:

3.4.1. Публічна інформація надається у строки, визначені Законом;

3.4.2. Відповідь щодо розгляду звернення та/або надання податкової консультації надається у строки, визначені спеціальними законами України.

3.5. Проекти листів-відповідей на запити на інформацію, що готуються структурними підрозділами відповідного органу ДПС України, в обов'язковому порядку погоджуються з Суб'єктом координації у частині дотримання вимог Закону.

3.6. У разі надходження до органу ДПС України запиту на інформацію, якою він не володіє, але йому відомий її розпорядник, Структурний підрозділ, відповідальний за виконання запиту, супровідним листом за підписом Відповідальної посадової особи надсилає запит на інформацію належним розпорядникам у строки, передбачені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувача.

3.7. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу органу ДПС України, який не володіє запитуваною інформацією, такий запит в одноденний строк з дня його отримання разом із відповідною службовою запискою повертається до Суб'єкта координації для зміни резолюції в порядку, визначеному пунктами 2.1, 2.4, 2.5 розділу II цього Типового порядку.

3.8. У разі надходження запиту на інформацію, яка перебуває у володінні двох або більше структурних підрозділів відповідного органу ДПС України, відповідальним виконавцем такого запиту є посадова особа, яка визначається у переліку резолюції першою. При цьому підготовка запитуваної інформації у структурних підрозділах відповідного органу ДПС України та надання відповідальному виконавцю здійснюються протягом двох робочих днів.

3.9. Якщо при надходженні запиту на інформацію відповідальний структурний підрозділ відповідного органу ДПС України з'ясовує, що частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, відкрита інформація надається відповідно до законодавства України.

3.10. Інформація на запит надається з урахуванням вимог статті 21 Закону.

3.11. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.12. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, визначається у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3.13. Керівники, перші заступники (заступники) керівників органів ДПС України забезпечують першочергове підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на інформацію.

3.14. Контроль за виконанням доручень щодо розгляду запитів на інформацію здійснюється у встановленому в органах ДПС України порядку організації та здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням документів.

3.15. Відправку електронною поштою відповідей на запити на інформацію здійснює Суб'єкт координації. У такому разі структурний підрозділ відповідного органу ДПС України, відповідальний за виконання запиту, в день реєстрації листа в Діловодній службі передає електронним носієм або засобами електронного зв'язку відповідь у форматі захищеного pdf або jpeg файла для подальшої відправки запитувачу.

3.16. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит на інформацію, надає Суб'єкту координації копію відповіді не пізніше наступного робочого дня після реєстрації.

IV. Забезпечення доступу до публічної інформації

4.1. Доступ до публічної інформації про діяльність органів ДПС України забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах органів ДПС України у мережі Інтернет;

на інформаційних стендах у приміщеннях органів ДПС України;

будь-яким іншим способом.

2) надання інформації за запитами на інформацію.

4.2. Керівники структурних підрозділів органів ДПС України відповідно до функціональних повноважень забезпечують надання інформації, визначеної у частині першій статті 15 Закону, для невідкладного оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів ДПС України, але не пізніше п'ятого робочого дня з дня затвердження документа.

V. Забезпечення унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про фізичну чи юридичну особу

5.1. Надання інформації за запитами на інформацію про фізичну чи юридичну особу здійснюється тільки на вимогу особи, якої вона стосується.

5.2. Контроль за недопущенням несанкціонованого доступу до наявної інформації про фізичну чи юридичну особу в процесі підготовки та надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівника підрозділу, який готує відповідь.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос