Идет загрузка документа (650 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке идентификации и признания банковских групп

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.04.2012 № 134
редакция действует с 01.10.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.04.2012

м. Київ

N 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 708/21021

Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 11 серпня 2015 року N 517
,
 від 11 грудня 2015 року N 880
,
від 22 червня 2017 року N 57
,
від 10 серпня 2018 року N 92

Відповідно до Закону України від 19.05.2011 N 3394-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі", Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою впровадження нагляду на консолідованій основі Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 377 "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за N 889/6080 (зі змінами).

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків для використання в роботі.

5. Банкам довести зміст цієї постанови до відома своїх контролерів.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно із Законом України від 19.05.2011 N 3394-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі", Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ідентифікації банківської групи контролером та Національним банком України (далі - Національний банк), визнання Національним банком банківських груп, критерії визначення підгруп у межах банківської групи, вимоги до відповідальної особи банківської групи (далі - відповідальна особа) та порядок її погодження Національним банком, порядок повідомлення про зміни структури банківської групи і припинення визнання банківської групи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дата набуття контролю - дата отримання можливості здійснювати вирішальний вплив (контроль) на управління та/або діяльність юридичної особи - учасника банківської групи або особи, яка контролює учасника банківської групи;

іноземна банківська група - банківська група, яка є частиною міжнародної банківської групи;

країна походження - країна реєстрації кредитної установи - учасника міжнародної банківської групи, наглядовий орган якої здійснює нагляд на консолідованій основі за такою групою;

міжнародна банківська група - група фінансових установ, пов'язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду;

національна банківська група - банківська група, яка не є частиною міжнародної банківської групи;

основний вид економічної діяльності - вид економічної діяльності, на який припадає найбільше значення питомої ваги доходу (у процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1;

структура власності банківської групи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх учасників банківської групи, які мають спільного контролера;

уповноважена особа - це фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження).

____________
1 Визначається не рідше одного разу на рік на підставі даних
форми N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", яка складається юридичними особами, що належать до великого або середнього підприємства відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами), або форми N 2-м "Звіт про фінансові результати", яка складається юридичними особами, що належать до малого підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (зі змінами).

(виноска 1 пункту 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом про банки, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних та фізичних осіб, які мають намір стати контролерами банківських груп, контролерів банківських груп та учасників банківських груп.

4. Банки, небанківські фінансові установи та компанії, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, у яких держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів або територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування, або міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, є контролером унаслідок прямого володіння часткою в їх статутному капіталі, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера.

(пункт 4 розділу І у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

5. Контролер банківської групи зобов'язаний забезпечити таку структуру банківської групи (систему взаємодії між учасниками банківської групи, систему управління, контролю та звітування в банківській групі), яка дасть змогу здійснювати за нею нагляд на консолідованій основі, уключаючи своєчасне виявлення та обмеження ризиків у такій групі.

Структура власності банківської групи має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним цим Положенням.

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Структура власності банківської групи є прозорою, якщо:

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

1) визначені всі учасники банківської групи;

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

2) у структурі власності немає трастових конструкцій, номінальних (довірчих) власників, які використовуються для приховування зв'язків (контролера);

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

3) визначено характер взаємовідносин між особами та види діяльності учасників групи.

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

6. Банки та інші фінансові установи в разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про їх належність до банківської групи, зобов'язані повідомити про них Національний банк.

7. Відомості, документи, що надаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень, неточностей.

(абзац перший пункту 7 розділу І  із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

У відомостях, документах, що стосуються юридичних осіб, зазначається повне найменування юридичної особи, яке має відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в її установчих документах.

(абзац другий пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

У відомостях, документах, що стосуються фізичних осіб - громадян України, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) згідно з паспортними даними цієї особи.

(абзац третій пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

У відомостях, документах, що стосуються іноземних юридичних осіб, зазначаються повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

(абзац четвертий пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

У відомостях, документах, що стосуються фізичних осіб - іноземців, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), які зазначені в документі, на підставі якого вноситься інформація, та варіант їх написання українською мовою [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею].

(абзац п'ятий пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

8. Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи, справжність якого засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом посадової особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Абзац четвертий пункту 8 розділу I виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

9. Документи, які складені іноземною мовою, для подання Національному банку мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою.

У разі неможливості дотримання вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній державі, з незалежних від особи причин, заявник подає до Національного банку зазначені документи мовою оригіналу з дотриманням строків, визначених цим Положенням, а також обґрунтовані пояснення.

Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній державі, оформлені без дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктами 8, 9 розділу I цього Положення, якщо визнає пояснення заявника поважними та не матиме сумнівів щодо достовірності документів та викладеної в них інформації.

(розділ I доповнено новим пунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57,
у зв'язку з цим пункти 9 - 17 уважати відповідно пунктами 10 - 18)

10. Документи, які подаються до Національного банку юридичною особою, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані керівником юридичної особи і засвідчені відбитком печатки юридичної особи (за наявності).

(абзац перший пункту 10 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

Документи, які подаються до Національного банку фізичною особою, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані цією фізичною особою. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом фізичної особи, справжність якого засвідчується нотаріально.

(абзац другий пункту 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

11. Інформація щодо учасників банківської групи, учасників групи пов'язаних осіб банківської групи, уключаючи їх операції, що надається за формами, наведеними в додатках до цього Положення, відображається на одну й ту саму звітну дату, крім інформації про розмір участі юридичних або фізичних осіб у статутному капіталі учасників банківської групи, групи пов'язаних осіб банківської групи, яка відображається на дату подання відомостей до Національного банку. Фінансові показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, який установлений Національним банком на відповідну дату.

(пункт 11 розділу І у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

12. Документи, інформація подаються до Національного банку на паперових носіях та в електронному вигляді. Таблиці за формами, наведеними в додатках до цього Положення, подаються у форматі EXCEL.

13. Порядок взаємодії між учасниками банківської групи та подання інформації, документів та фінансової звітності учасниками банківської групи до відповідальної особи встановлюється відповідальною особою.

14. Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку під час вчинення дій згідно із цим Положенням установлюється Національним банком.

15. Рішення Національного банку, що визначені цим Положенням, приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

(пункт 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2015 р. N 517)

16. За порушення вимог цього Положення до відповідальної особи, інших учасників банківської групи застосовуються заходи впливу відповідно до Закону про банки та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

17. Національний банк має право звертатися до інших державних органів, що регулюють ринки фінансових послуг, та іноземних органів нагляду з метою уточнення або отримання інформації та документів, необхідних для ідентифікації, визнання банківської групи, погодження відповідальної особи та припинення визнання банківських груп.

18. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформацію про склад банківських груп.

(розділ І доповнено пунктом 18 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

19. Національний банк має право вимагати від банку, відповідальної особи, контролера банківської групи надання інформації та документів, що підтверджують (спростовують) існування банківської групи, склад учасників банківської групи, характер взаємовідносин між особами, види діяльності учасників банківської групи.

Банк, відповідальна особа, контролер банківської групи зобов'язані надати на вимогу Національного банку відповідну інформацію та документи у строки, визначені в запиті.

(розділ І доповнено пунктом 19 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Розділ II. Ідентифікація банківських груп

Глава 1. Порядок повідомлення про намір стати контролером банківської групи та подання відомостей про банківську групу

1.1. Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, що вже є або створюється (далі - особа, яка має намір стати контролером банківської групи), зобов'язана до дати набуття контролю над банківською групою повідомити через визначену нею уповноважену особу про свій намір Національний банк шляхом подання таких відомостей:

повідомлення про намір особи стати контролером банківської групи за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

інформації про особу, яка має намір стати контролером банківської групи, за відповідною формою, наведеною в додатках 2 - 4 до цього Положення;

загальної інформації про банківську групу, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа, за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення;

інформації про учасників / майбутніх учасників банківської групи, контролером якої має намір стати особа, та види їх діяльності за відповідними формами, наведеними в додатку 6 або 7 до цього Положення;

структури власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структури банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

1.2. Фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, має право самостійно повідомити про свій намір Національний банк шляхом подання відомостей, визначених пунктами 1.1 та 1.5 цієї глави.

1.3. Уповноважена особа разом з документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документ (або нотаріальну засвідчену копію), що підтверджує її повноваження.

1.4. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Національний банк вимагає від особи, яка має намір стати контролером банківської групи, подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

1.5. Національний банк має право вимагати від особи, яка має намір стати контролером банківської групи, подання інформації, документів і звітності, необхідних для уточнення структури власності банківської групи, характеристики банківської групи та видів діяльності її учасників.

1.6. Якщо у відомостях, які були подані до Національного банку відповідно до вимог пункту 1.1 цієї глави, відбулися зміни до дати набуття контролю над банківською групою особа, яка має намір стати контролером банківської групи, зобов'язана повідомити Національний банк про такі зміни через уповноважену особу або самостійно протягом п'яти робочих днів із дня настання таких змін.

Глава 2. Порядок надання інформації про створення банківської групи

2.1. Контролер банківської групи ідентифікує банківську групу відповідно до вимог статті 2 Закону про банки та з урахуванням ознак, установлених у главі 4 розділу II цього Положення.

Датою створення банківської групи є дата, після якої група юридичних осіб відповідає терміну "банківська група", визначеному в статті 2 Закону про банки, зокрема дата набуття контролю або дата внесення запису про юридичну особу до відповідного державного реєстру, або дата, станом на яку діяльність з надання фінансових послуг визначено як переважний вид діяльності.

Контролер банківської групи, здійснивши ідентифікацію банківської групи, протягом 20 календарних днів із дати створення банківської групи зобов'язаний забезпечити подання учасниками банківської групи до відповідальної особи, визначеної відповідно до статті 9 Закону про банки та пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення, інформації, документів і фінансової звітності, необхідних для подання відповідальною особою до Національного банку відомостей про банківську групу згідно з вимогами, визначеними главою 2 розділу II цього Положення.

(пункт 2.1 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

2.2. Контролер банківської групи протягом 30 календарних днів із дати створення банківської групи зобов'язаний забезпечити подання відповідальною особою до Національного банку таких відомостей:

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

повідомлення про створення банківської групи за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення;

інформації про банківську групу. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація надається за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення;

структури власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структури банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення;

пакета документів для погодження відповідальної особи, визначеного пунктом 2.1 глави 2 розділу IV цього Положення.

2.3. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Національний банк вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

2.4. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності банківської групи, характеристики банківської групи та видів діяльності її учасників.

2.5. Якщо у відомостях, які були подані до Національного банку відповідно до вимог пункту 2.2 цієї глави, відбулися зміни до дати визнання Національним банком банківської групи, то відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про такі зміни протягом 10 календарних днів після настання змін та подати виправлений пакет документів протягом 30 календарних днів після настання змін.

(главу 2 розділу ІІ доповнено пунктом 2.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

Національний банк має право продовжити строк подання пакета документів або строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду, але не більше ніж на 30 календарних днів. Рішення щодо продовження строку приймає уповноважена особа Національного банку.

(пункт 2.5 глави 2 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Відповідальна особа має право відкликати поданий пакет документів для його оновлення з наступним поданням його до Національного банку в установлений Національним банком строк.

(пункт 2.5 глави 2 розділу II доповнено абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Глава 3. Порядок ідентифікації Національним банком банківської групи

3.1. Національний банк ідентифікує банківську групу, яка не була ідентифікована контролером, або яка була ідентифікована контролером не в повному складі, на підставі інформації, отриманої, у тому числі під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду з урахуванням ознак та умов, установлених у главі 4 розділу II цього Положення.

(пункт 3.1 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880,
від 22.06.2017 р. N 57)

3.2. Національний банк за результатами такої ідентифікації вимагає від контролера банківської групи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання відповідальною особою відомостей про банківську групу в порядку, визначеному главою 2 цього розділу.

3.3. Національний банк здійснює визнання банківської групи на підставі наявної інформації, якщо контролер банківської групи не забезпечив подання відповідальною особою / уповноваженою особою або якщо відповідальна особа / уповноважена особа не подала в належному вигляді у визначений Національним банком строк:

1) відомості про банківську групу;

2) обґрунтовані, документально підтверджені заперечення існування банківської групи.

(пункт 3.3 глави 3 розділу ІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Глава 4. Ознаки, які можуть свідчити про наявність контролю

1. Ознаками, які можуть свідчити про наявність контролю між особами або про наявність в осіб спільного контролера, зокрема є:

1) особа самостійно або спільно з іншими особами володіє найбільшою часткою статутного капіталу та/або права голосу в юридичній особі;

2) основним джерелом фінансування діяльності юридичної особи є кошти іншої особи;

3) юридичні особи здійснюють свою господарську діяльність переважно з одними і тими самими особами, що мають спільного контролера;

4) члени виконавчого органу або ради (спостережної ради) або керівник юридичної особи є пов'язаними особами з іншою особою;

5) більшість членів виконавчого органу або ради (спостережної ради) або керівник юридичної особи, які мають можливість керувати основними видами економічної діяльності, або їх асоційовані особи є працівниками або колишніми працівниками іншої особи;

6) юридичні особи мають спільну або дуже близькі адреси місцезнаходження та/або спільну адресу мережі Інтернет (найменування веб-сайта / доменне ім'я / посилання на веб-сайт) (далі - електронна адреса) або електронну адресу, що є складовою електронної адреси, або включає повне/часткове найменування електронної адреси іншої юридичної особи та/або спільну бренд-платформу (схоже комерційне найменування та/або знак для товарів і послуг та/або будь-які інші позначення, за яким товари та послуги особи відрізняються від товарів та послуг інших юридичних осіб (наприклад слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), що дає змогу вирізнити юридичну особу з-поміж інших та зіставляти діяльність цієї особи з діяльністю іншої юридичної особи);

7) юридичні особи мають у спільному використанні банківські інформаційно-телекомунікаційні системи та/або розроблені однією з них, разом адмініструють чи управляють ними;

8) юридична особа є компанією, спеціально створеною для виконання конкретних завдань іншої юридичної особи;

9) юридична особа залежить від іншої особи в питаннях надання важливих послуг, технології, матеріалів та/або на умовах, що не є поточними ринковими умовами;

10) основна діяльність юридичної особи здійснюється за участю іншої особи або від її імені;

11) ціни, за якими відбувся продаж активів та/або надання послуг юридичною особою іншій юридичній особі суттєво відрізняються від ринкових;

12) ціни, за якими відбувся викуп активів та/або отримання послуг юридичною особою від іншої юридичної особи суттєво відрізняються від ринкових;

13) послуги зі страхування предметів застави або надання гарантій, порук за зобов'язаннями значної кількості клієнтів однієї юридичної особи надані іншою особою;

14) одна особа гарантує виконання переважної частини зобов'язань іншої особи.

2. Ознаки, визначені в пункті 1 глави 4 розділу II цього Положення, застосовуються принаймні за однієї із умов:

1) інформація про структуру власності юридичної особи не дає змоги встановити контролера особи, у тому числі, якщо структура є непрозорою або невиправдано складною;

2) наявність систематизованих та/або документованих, та/або публічно оголошених, та/або іншим чином поширених відомостей про наявність контролю над юридичною особою;

3) немає підтвердженої інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, уключаючи інформацію про його ділову репутацію, види його господарської діяльності.

(розділ ІІ доповнено главою 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Розділ III. Визнання банківських груп

Глава 1. Порядок визнання банківської групи Національним банком

1.1. Пункт 1.1 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880
,
 у зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.5
 уважати відповідно пунктами 1.1 - 1.4
)

1.1. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи на підставі:

1) відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами глави 2 розділу II цього Положення;

2) інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним банком банківської групи згідно з вимогами глави 3 розділу II цього Положення.

(пункт 1.1 глави 1 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

1.2. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи протягом трьох місяців із дня отримання повного пакета документів, визначених главою 2 розділу II цього Положення.

(пункт 1.2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

1.3. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи на підставі інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним банком банківської групи, якщо відповідальна особа / уповноважена особа в строк, установлений Національним банком, не подала або подала в неналежному вигляді:

1) відомості про банківську групу;

2) обґрунтовані, документально підтверджені заперечення існування банківської групи.

Національний банк приймає таке рішення протягом одного місяця після закінчення строку, установленого для подання документів.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 1.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880
,
 у зв'язку з цим пункти 1.3, 1.4 уважати відповідно пунктами 1.4, 1.5
,
пункт 1.3 глави 1 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

1.4. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дати прийняття ним рішення про визнання банківської групи надсилає повідомлення про визнання банківської групи відповідальній особі.

Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників банківської групи стосовно визнання банківської групи Національним банком.

(пункт 1.4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

1.5. Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні банківської групи, якщо група не відповідає ознакам, визначеним у статті 2 Закону про банки, та протягом п'яти робочих днів із дати прийняття такого рішення надсилає контролеру такої групи повідомлення з обґрунтуванням підстав відмови у визнанні.

(пункт 1.5 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

Глава 2. Визначення підгруп банківської групи

2.1. Критеріями визначення підгруп у межах банківської групи є:

(абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

вид діяльності учасників банківської групи;

географічний.

2.2. За видом діяльності учасників банківської групи підгрупи поділяються на:

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

кредитно-інвестиційну - група учасників банківської групи, до складу якої входять банк (банки) та інші учасники банківської групи, крім страхових компаній;

страхову - група учасників банківської групи, до складу якої входять дві і більше страхових компаній.

(абзац третій пункту 2.2 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

2.3. За географічним критерієм визначається підгрупа, до складу якої входить банк - учасник банківської групи, який не є материнським банком, та його дочірні та/або асоційовані компанії - учасники банківської групи, якщо серед них є принаймні один учасник, зареєстрований в іншій державі.

(пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

2.4. Відповідальна особа визначає в межах банківської групи підгрупи та склад їх учасників відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Відповідальна особа подає до Національного банку інформацію про склад учасників підгруп банківської групи під час подання відомостей про створення банківської групи та про зміни структури власності банківської групи.

Інформація подається за такою формою:

1) національна банківська група - таблиці 1 - 3 пункту 1.4 додатка 9 до цього Положення,

2) іноземна банківська група - таблиці 1 - 3 пункту 3.1 додатка 10 до цього Положення.

(главу 2 розділу ІІІ доповнено пунктом 2.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880
,
пункт 2.4 глави 2 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Розділ IV. Відповідальна особа

Глава 1. Порядок визначення банківською групою відповідальної особи

1.1. Контролер банківської групи забезпечує визначення банківською групою відповідальної особи з числа її учасників, яка повинна бути спроможною забезпечувати:

ефективну систему корпоративного управління в банківській групі, що передбачає таку організацію системи відносин між відповідальною особою, учасниками банківської групи, контролером банківської групи, яка сприятиме ефективному управлінню діяльністю банківської групи, визначенню стратегії та цілей банківської групи, обмеженню ризиків такої банківської групи;

ефективну систему управління ризиками в банківській групі, що передбачає забезпечення надійного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризиків у банківській групі та її підгрупах, наявність внутрішніх положень банківської групи щодо управління ризиками, включаючи кількісну та якісну оцінку ризиків, чіткий розподіл функцій, обов'язків та повноважень з управління ризиками в банківській групі;

ефективну систему внутрішнього контролю в банківській групі, яка має забезпечити дотримання учасниками банківської групи вимог законодавства, ефективність управління активами і пасивами, ризиками, достовірність, повноту і своєчасність складання та надання фінансової, статистичної та іншої звітності, запобігання шахрайству;

облікові процедури, які визначають принципи, методи складання та подання банківською групою статистичної та фінансової звітності;

наявність інформаційних систем, які забезпечують оброблення даних, аналіз, представлення, збереження та захист інформації, передавання відповідних даних та повідомлень;

складання та подання консолідованої звітності, субконсолідованої звітності та інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав.

1.2. Контролер банківської групи забезпечує подання відповідальною особою до Національного банку пакета документів, визначених главою 2 цього розділу, для погодження відповідальної особи.

1.3. До дня погодження Національним банком відповідальної особи відповідальною особою є банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

1.4. Якщо внаслідок зміни структури власності банківської групи погоджена Національним банком відповідальна особа не є більше учасником банківської групи, то до дня погодження Національним банком відповідальної особи відповідальною особою є банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

(главу 1 розділу IV доповнено пунктом 1.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Глава 2. Порядок погодження Національним банком відповідальної особи

2.1. Для погодження відповідальної особи учасник банківської групи, який виконує функції відповідальної особи, має подати до Національного банку такі документи:

клопотання про погодження відповідальної особи банківської групи за формою, наведеною в додатку 13 до цього Положення;

абзац третій пункту 2.1 глави 2 розділу IV виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

копії внутрішніх положень банківської групи про корпоративне управління, систему управління ризиками, систему внутрішнього контролю, інформаційні системи, облікові процедури, дотримання економічних нормативів, складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності. Примірники копій внутрішніх положень банківської групи мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені на зворотному боці підписом уповноваженої особи відповідальної особи та відбитком печатки відповідальної особи.

(абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 розділу IV із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11.12.2015 р. N 880)

2.2. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення вимагає подання ненаданих та/або виправлених документів у визначений ним строк.

2.3. Національний банк має право вимагати подання інформації та документів, необхідних для уточнення наданої інформації та прийняття рішення про погодження відповідальної особи.

2.4. Національний банк розглядає документи протягом одного місяця, а під час визнання банківської групи - протягом трьох місяців з дня отримання всіх документів, передбачених цією главою, та приймає рішення про погодження відповідальної особи.

(пункт 2.4 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

2.5. Національний банк протягом п'яти робочих днів після прийняття ним рішення про погодження відповідальної особи надсилає листа учаснику банківської групи, який виконує функції відповідальної особи, погодженій відповідальній особі, у якому повідомляє про таке погодження.

2.6. Національний банк приймає рішення про відмову в погодженні відповідальної особи, якщо за його висновком відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, визначених законодавством, включаючи вимоги, визначені в пункті 1.1 глави 1 цього розділу.

2.7. Національний банк протягом п'яти робочих днів після прийняття ним рішення про відмову в погодженні відповідальної особи надсилає учаснику банківської групи, який виконує функції відповідальної особи, листа про таке рішення з обґрунтуванням підстав відмови.

2.8. Відповідальна особа зобов'язана повідомити контролера банківської групи, усіх учасників банківської групи про прийняте Національним банком рішення про погодження/відмову в погодженні відповідальної особи.

Глава 3. Зміна відповідальної особи

3.1. Банківська група (контролер) має право визначити іншу відповідальну особу. Для погодження іншої відповідальної особи до Національного банку подається пакет документів у порядку, установленому главою 2 цього розділу.

(пункт 3.1 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

3.2. Банківська група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу, якщо відповідальна особа втратила спроможність забезпечувати належне виконання вимог законодавства, включаючи вимоги, визначені в пункті 1.1 глави 1 цього розділу.

3.3. Банківська група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу за вимогою Національного банку, якщо діюча відповідальна особа не усунула виявлені порушення у визначений Національним банком строк та не є спроможною забезпечити належне виконання функцій відповідальної особи.

3.4. До погодження нової відповідальної особи функції відповідальної особи виконує банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

Розділ V. Зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників

Глава 1. Порядок повідомлення про зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників

1. Для цього Положення змінами структури власності банківської групи є зміни:

1) контролера банківської групи;

2) складу учасників банківської групи.

2. У разі зміни контролера банківської групи особа, яка має намір стати контролером банківської групи, зобов'язана виконати вимоги, визначені главою 1 розділу II цього Положення.

3. Учасники банківської групи зобов'язані повідомляти відповідальну особу про зміни своєї структури власності та видів діяльності не пізніше 10 календарних днів після настання таких змін та надавати документи, які підтверджують такі зміни.

4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників протягом 30 календарних днів після настання таких змін та надати такі відомості:

лист з повідомленням про зміни структури власності банківської групи, видів діяльності її учасників з обґрунтуванням таких змін;

документи, які підтверджують зміни структури власності банківської групи, видів діяльності її учасників;

інформацію про банківську групу. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація подається за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення;

структуру власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структуру банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

5. Відповідальна особа в разі зміни видів діяльності учасників банківської групи подає до Національного банку такі відомості:

склад учасників банківської групи. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація подається за формою, наведеною в таблиці 1.4 додатка 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в таблиці 3.1 додатка 10 до цього Положення;

структуру банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

6. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

7. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників.

8. Банківська група (контролер) у разі зміни складу учасників банківської групи має право визначити нову відповідальну особу або прийняти рішення про продовження виконання обов'язків відповідальною особою.

Глава 2. Порядок ідентифікації Національним банком зміни структури власності банківської групи

1. Національний банк ідентифікує зміну структури власності банківської групи, про яку відповідальна особа не повідомила Національний банк, на підставі інформації, отриманої:

під час здійснення банківського нагляду з урахуванням ознак та умов, установлених у главі 4 розділу II цього Положення;

(абзац другий пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг;

від іноземних органів нагляду.

2. Національний банк за результатами такої ідентифікації вимагає від відповідальної особи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання відомостей про зміну структури власності банківської групи в порядку, визначеному главою 1 цього розділу.

3. Національний банк приймає рішення про зміну структури власності банківської групи на підставі наявної інформації, якщо відповідальна особа не подала відомостей про таку зміну, або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень такої зміни.

Глава 3. Визнання Національним банком зміни структури власності банківської групи

(назва глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

1. Національний банк приймає рішення про визнання змін структури власності банківської групи, що визначені в підпунктах 1, 2 пункту 1 глави 1 цього розділу, на підставі:

(абзац перший пункту 1 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами глави 1 цього розділу;

інформації, отриманої під час здійснення банківського нагляду.

2. Національний банк приймає рішення про визнання зміни структури власності банківської групи протягом одного місяця з дня отримання від відповідальної особи всіх документів, визначених главою 1 цього розділу.

(пункт 2 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

3. Національний банк приймає рішення про визнання змін структури власності банківської групи на підставі інформації, отриманої під час здійснення банківського нагляду, якщо відповідальна особа в строк, установлений Національним банком, не подала або подала в неналежному вигляді:

1) відомості про зміну структури власності банківської групи;

2) обґрунтовані, документально підтверджені заперечення такої зміни.

Національний банк приймає таке рішення протягом одного місяця після закінчення строку, установленого для подання документів.

(пункт 3 глави 3 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

4. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття ним рішення про визнання зміни структури власності банківської групи надсилає повідомлення відповідальній особі банківської групи про таке рішення.

(абзац перший пункту 4 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників банківської групи стосовно визнання Національним банком зміни структури власності банківської групи.

(пункт 4 глави 3 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

5. Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні зміни структури власності банківської групи, якщо за інформацією, отриманою під час здійснення банківського нагляду, склад учасників банківської групи не змінився.

(абзац перший пункту 5 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

У разі прийняття Національним банком рішення про відмову у визнанні зміни структури власності банківської групи, структура власності банківської групи є такою, що не зазнала змін.

(пункт 5 глави 3 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

6. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову у визнанні зміни структури власності банківської групи надсилає відповідальній особі повідомлення з обґрунтуванням підстав відмови.

(абзац перший пункту 6 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників банківської групи стосовно відмови у визнанні Національним банком зміни структури власності банківської групи.

(пункт 6 глави 3 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

(розділ V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

Розділ VI. Припинення визнання Національним банком банківської групи

1. Національний банк приймає рішення про припинення визнання банківської групи, якщо така група не відповідає ознакам, визначеним у статті 2 Закону про банки.

(пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

2. Національний банк припиняє визнання банківської групи, визначеної банківською на підставі переважної діяльності, якщо:

частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, становить менше 40 відсотків;

частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, становить від 40 до 50 відсотків упродовж трьох років з моменту такого зменшення.

3. Розрахунок переважної діяльності банківської групи, визначеної банківською на підставі переважної діяльності, здійснює відповідальна особа щороку за станом на 1 січня.

4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про результати розрахунку переважної діяльності банківської групи, якщо частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, становить менше 50 відсотків, та надати таку інформацію:

основні фінансові показники учасників національної банківської групи за останні чотири звітних квартали за формою, наведеною в таблиці 1.5 додатка 9 до цього Положення, якщо група є національною банківською групою;

основні фінансові показники учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали за формою, наведеною в таблиці 3.2 додатка 10 до цього Положення, якщо група є іноземною банківською групою;

копії відповідних фінансових звітів учасників банківської групи, засвідчених підписом керівника та відбитком печатки відповідальної особи.

5. Підставою для припинення визнання Національним банком банківської групи може бути інформація:

отримана від відповідальної особи;

отримана Національним банком під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду.

6. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про припинення існування банківської групи та надати інформацію та копії документів, засвідчених підписами керівника та відбитком печатки відповідальної особи, які підтверджують припинення існування такої групи протягом 30 календарних днів із дня припинення існування банківської групи.

(пункт 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

7. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання документів, необхідних для уточнення та підтвердження припинення існування банківської групи.

8. Національний банк приймає рішення про відмову в припиненні визнання банківської групи в разі подання відповідальною особою документів, за результатом аналізу яких неможливо підтвердити припинення існування такої банківської групи.

(розділ VI доповнено новим пунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57,
у зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 9, 10)

9. Національний банк приймає рішення про припинення / відмову в припиненні визнання банківської групи протягом одного місяця із дня отримання повного пакета документів, визначеного цим розділом.

(розділ VI доповнено новим пунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880
,
 у зв'язку з цим пункт
9 уважати пунктом 10,
пункт 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

10. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дати прийняття ним рішення про припинення / відмову в припиненні визнання банківської групи повідомляє про таке рішення особу, яка виконувала функції відповідальної особи / відповідальну особу.

(пункт 10 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

11. Якщо банківська група припинила своє існування під час розгляду Національним банком документів про її створення, то відповідальна особа подає документи, визначені пунктом 6 розділу VI цього Положення.

Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні банківської групи у зв'язку з припиненням її існування.

(розділ VI доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

12. Припинення визнання банківської групи не перешкоджає ідентифікації такої банківської групи надалі, якщо для цього виникають підстави.

(розділ VI доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Повідомлення
________________________________________________________
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
про намір стати контролером банківської групи

Повідомляю про намір стати контролером банківської групи
_____________________________________________________________________________________
                        (запропоноване найменування банківської групи / найменування банківської групи) (за наявності)
                                                                                   шляхом
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                        (зазначити, унаслідок чого особа здійснюватиме контроль над банківською групою)

Стверджую, що інформація, яка надана відповідно до вимог цього Положення, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

______________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

____________
(дата)

 

 

Інформація про банк, який має намір стати контролером банківської групи

1. Загальні відомості

1.1. Повне офіційне найменування банку __________________________________________________

1.2. Скорочене офіційне найменування банку ______________________________________________

1.3. Ліцензія Національного банку України ________________________________________________
                                                                                                                               (номер і дата ліцензії)

1.4. Місцезнаходження _________________________________________________________________
                                                                                                                  (зазначити адресу)

1.5. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) ______________________________

2. Керівники органів управління та контролю банку

2.1. Голова ради ______________________________________________________________________
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

2.2. Голова правління _________________________________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

2.3. Головний бухгалтер ________________________________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

2.4. Керівник служби внутрішнього аудиту ________________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

3. Контактна інформація

3.1. Телефони _________________________________________________________________________

3.2. Адреса електронної пошти __________________________________________________________

3.3. Контактна особа ___________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(посада керівника банку)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________
(дата)

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

 

Інформація про юридичну особу (крім банків), яка має намір стати контролером банківської групи

1. Повне офіційне найменування юридичної особи _________________________________________

2. Скорочене офіційне найменування юридичної особи (за наявності) _________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження __________________________________________________________________
                                                                                                                            (зазначити адресу)

4. Код за ЄДРПОУ1 ____________________________________________________________________

5. Основний вид діяльності _____________________________________________________________

6. Голова ради (за наявності) ____________________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Голова виконавчого органу ___________________________________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

8. Головний бухгалтер _________________________________________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування органу)

10. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування органу, країна місцезнаходження)

11. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) (за наявності) _______________________________________

12. Контактна інформація:

12.1. Телефони ________________________________________________________________________

12.2. Адреса електронної пошти _________________________________________________________

12.3. Контактна особа __________________________________________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером банківської групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________
(дата)

 

____________
1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

 

Інформація про фізичну особу, яка має намір стати контролером банківської групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ______________________________________________

2. Місце та дата народження ____________________________________________________________

3. Паспортні дані ______________________________________________________________________
                                                                                          (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

4. Адреса постійного місця проживання ___________________________________________________

5. Громадянство _______________________________________________________________________
                                                                    (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки)
_____________________________________________________________________________________

7. Займані посади за останні п'ять років ___________________________________________________
                                                                                                                     (повне офіційне найменування
_____________________________________________________________________________________
                             юридичної особи; посада; період перебування на посаді з _____ до _____; причина
_____________________________________________________________________________________
                                     звільнення; якщо трудовий стаж переривався, то слід зазначити причину)

8. Освіта та кваліфікація ________________________________________________________________
                                                                             (освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія, спеціальність)

9. Контактна інформація:

9.1. Телефони _________________________________________________________________________

9.2. Адреса електронної пошти __________________________________________________________

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

____________
(дата)

 

 

Загальна інформація про банківську групу, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

1. Підстави віднесення групи до банківської групи:

1.1. Банк буде материнською компанією принаймні однієї дочірньої або асоційованої компанії, яка є фінансовою установою ________________________________________________________________
                                                                                                                       (так або ні)

1.2. Банк та принаймні одна фінансова установа (резидент) перебуватимуть під спільним контролем, а банківська діяльність буде переважною діяльністю в групі __________________________________
                                                                                                                                                                       (так або ні)

2. Банківська група, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа, буде національною банківською групою _______________________________________________________
                                                                                                                                       (так або ні)

3. Банківська група, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа, буде іноземною банківською групою ___________________________________________________________________
                                                                                                                                       (так або ні)

3.1. Частиною якої міжнародної банківської групи буде іноземна банківська група? _______________

______________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

____________
(дата)

 

 

Інформація про учасників / майбутніх учасників національної банківської групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

 станом на ________________

1. Склад учасників / майбутніх учасників національної банківської групи

N
з/п

Повне найменування учасника / 
майбутнього учасника національної банківської групи

Код за ЄДРПОУ1

Місцезна-
ходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі /
запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи, в учаснику /
майбутньому учаснику2
(%)3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником /
майбутнім учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який здійснював аудит річної фінансової звітності

Думка аудитора
[немодифікована/модифікована (думка із застереженням / негативна думка / відмова від висловлення думки)]

основний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі / запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи, розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

2. Основні фінансові показники учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали4 (тис. грн.5)

N
з/п

N показника

Показник

Загальні активи

Середньо-
арифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат (прибуток "+"; збиток "-")

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Банки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

l.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Страхові компанії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

II

Нефінансові компанії, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
4 Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.

5 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

______________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

____________
(дата)

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880,
від 10.08.2018 р. N 92)

 

Інформація про учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

 станом на ________________

1. Склад учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи

N
з/п

Повне найменування учасника /
майбутнього учасника іноземної банківської групи

Код за ЄДРПОУ1

Місцезна-
ходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі /
запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи, в учаснику /
майбутньому учаснику2
(%)3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником /
майбутнім учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який здійснював аудит річної фінансової звітності

Думка аудитора
[немодифікована/модифікована (думка із застереженням / негативна думка / відмова від висловлення думки)]

основний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі / запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи в учаснику / майбутньому учаснику банківської групи, розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

2. Основні фінансові показники учасників / майбутніх учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали4 (тис. грн.5)

N
з/п

N
показника

Показник

Загальні активи

Середньо-
арифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат (прибуток "+"; збиток "-")

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Банки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Страхові компанії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

II

Нефінансові компанії, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
4 Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.

5 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

______________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером банківської групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи,
засвідчений нотаріально)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

____________
(дата)

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880,
від 10.08.2018 р. N 92)

 

Повідомлення

____________________________________________________________________________________
(найменування відповідальної особи банківської групи)
про створення банківської групи
____________________________________________________________________________________
(найменування банківської групи (за наявності))

Дата створення банківської групи  ________________________________________________________

Контролером банківської групи є ________________________________________________________
                                                                                                            (найменування юридичної особи / прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      ім'я, по батькові фізичної особи)

Стверджую, що інформація, яка надана відповідно до вимог Положення, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Разом з тим, погоджуюся надавати уточнення та додаткову інформацію Національному банку України, яка є необхідною для здійснення нагляду на консолідованій основі за банківською групою.

______________________________________
(посада керівника відповідальної особи
банківської групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

_____________________________________________________________.
        (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, адреса, номер телефону, факсу)

____________
(дата)

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2017 р. N 57)

 

Інформація про національну банківську групу

 станом на ________________

1. Дані про національну банківську групу:

1.1. Найменування національної банківської групи (за наявності) _______________________________________________________________.

1.2. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) ____________________________________________________________________________________.

1.3. Контактна інформація національної банківської групи

1.3.1. Адреса _____________________________________________________________________________________________________________

1.3.2. Електронна пошта __________________________________________________________________________________________________.

1.4. Склад учасників національної банківської групи

Таблиця 1

____________
1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

Таблиця 2

Склад учасників страхової підгрупи

Таблиця 3

Склад учасників підгрупи N 1, визначеної за географічним критерієм (заповнюється таблиця за кожною підгрупою окремо)

Таблиця 4

1.5. Основні фінансові показники учасників національної банківської групи за останні чотири звітних квартали4 (тис. грн.5)

N
з/п

N
показника

Показник

Загальні активи

Середньо-
арифме-
тичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат (прибуток "+"; збиток "-")

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Банки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Страхові компанії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

II

Нефінансові компанії, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

4 Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.

5 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

1.6. Власники істотної участі кожного учасника національної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником національної банківської групи окремо)

N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи5

Місцезна- ходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи

Країна реєстрації юридичної особи

Громадян-
ство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосередко-
вана участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
5 Для фізичних осіб - резидентів, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія, номер паспорта. Для фізичних осіб - нерезидентів - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк.

1.7. Контролер національної банківської групи

N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи

Місцезна-
ходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи

Громадян-
ство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Займана посада

Наймену-
вання учасника банківської групи

Пряма участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)

Опосередко-
вана участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)

Загальний відсоток участі контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Члени ради (за наявності) та виконавчого органу учасника національної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником національної банківської групи окремо)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Серія, номер паспорта, коли та ким виданий

Реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків

Грома-
дянство

Займана посада

Найменування учасника, представником якого є особа

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Участь учасника національної банківської групи в статутному капіталі учасників національної банківської групи

Учасники національної банківської групи

Найменування учасника національної банківської групи 1

Найменування учасника національної банківської групи 2

Найменування учасника національної банківської групи 3

Найменування учасника національної банківської групи 4

Найменування учасника національної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Група пов'язаних осіб національної банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками національної банківської групи (далі - група пов'язаних осіб національної банківської групи):

2.1. Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи

(тис. грн.)

N
з/п

Повне наймену-
вання учасника групи пов'язаних осіб

Код за ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження

Основний вид економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в учаснику групи пов'язаних осіб
(%)

Загальні активи

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+";
збиток "-")

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності
(так/ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Участь учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб національної банківської групи

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Участь учасників національної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб національної банківської групи

Учасники національної банківської групи

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Участь учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи в учасниках національної банківської групи

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи

Найменування учасника національної банківської групи 1

Найменування учасника національної банківської групи 2

Найменування учасника національної банківської групи 3

Найменування учасника національної банківської групи 4

Найменування учасника національної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Консолідована фінансова звітність:

3.1. Національна банківська група складає консолідовану фінансову звітність ____________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.2. Якщо національна банківська група складає консолідовану фінансову звітність6:

____________
6 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то підпункти 3.2.1 - 3.2.5 слід заповнювати для кожного випадку субконсолідації.

3.2.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності ___________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.2.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________.

3.2.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.2.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (звітна дата)

3.2.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3.3. Група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність ___________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                                  (так або ні)

3.4. Якщо група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність7:

____________
7 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то підпункти 3.4.1 - 3.4.5 слід заповнювати для кожного випадку субконсолідації.

3.4.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності __________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.4.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності: ________________________________________________________________.

3.4.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.4.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (звітна дата)

3.4.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3.5. Група учасників національної банківської групи та група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність __________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                               (так або ні)

3.6. Якщо група учасників національної банківської групи та група пов'язаних осіб національної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність8:

____________
8 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то підпункти 3.6.1 - 3.6.5 слід заповнювати для кожного випадку субконсолідації.

3.6.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності __________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.6.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________.

3.6.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

3.6.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                        (звітна дата)

3.6.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

4. Операції всередині національної банківської групи:

4.1. Вкладення учасників національної банківської групи в статутні капітали учасників національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники національної банківської групи, які володіють участю

Учасники національної банківської групи, в статутному капіталі яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

4.2. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками національної банківської групи учасникам національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники національної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники національної банківської групи, які отримали кредит/інвестицію

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
 групи 1

найменування учасника національної банківської
 групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

4.3. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками національної банківської групи учасникам національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники національної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники національної банківської групи, що отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника національної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

5. Операції між учасниками національної банківської групи та учасниками групи пов'язаних осіб національної банківської групи:

5.1. Вкладення учасників національної банківської групи в статутні капітали учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники національної банківської групи, які володіють участю

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

5.2. Вкладення учасників групи пов'язаних осіб національної банківської групи в статутні капітали учасників національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які володіють участю

Учасники національної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

5.3. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками національної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники національної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

5.4. Депозити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), розміщені учасниками групи пов'язаних осіб національної банківської групи в учасниках національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які розмістили депозити/інвестиції

Учасники національної банківської групи, що залучили депозити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

5.5. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками національної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники національної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника національної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника національної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

5.6. Гарантії, що надані учасниками групи пов'язаних осіб національної банківської групи учасникам національної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб національної банківської групи, які надали гарантії

Учасники національної банківської групи, які отримали гарантії

Загальна
сума

найменування учасника національної банківської
групи 1

найменування учасника національної банківської
 групи 2

найменування учасника національної банківської
групи 3

найменування учасника національної банківської
групи 4

найменування учасника національної банківської
 групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

______________________________________
(посада керівника відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
(дата)

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880,
від 10.08.2018 р. N 92)

 

Інформація про іноземну банківську групу

 станом на ________________

1. Дані про іноземну банківську групу:

1.1. Найменування іноземної банківської групи (за наявності) _____________________________________________________________________.

1.2. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) _______________________________________________________________________________________.

1.3. Повне ім'я та посада уповноваженого представника міжнародної банківської групи _______________________________________________.

1.4. Контактна інформація іноземної банківської групи

1.4.1. Адреса _______________________________________________________________________________________________________________.

1.4.2. Електронна пошта _____________________________________________________________________________________________________.

2. Міжнародна банківська група, частиною якої є іноземна банківська група:

2.1. Інформація про міжнародну банківську групу

2.1.1. Повне найменування (за наявності) ______________________________________________________________________________________.

2.1.2. Скорочене офіційне найменування (за наявності) ___________________________________________________________________________.

2.1.3. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) ______________________________________________________________________________________.

2.1.4. Країна походження ____________________________________________________________________________________________________.

2.1.5. Орган нагляду, що здійснює нагляд на консолідованій основі ________________________________________________________________.

2.1.6. Країна основної діяльності ______________________________________________________________________________________________.

2.1.7. Кількість країн, у яких розташовані учасники міжнародної банківської групи ___________________________________________________.

2.1.8. Найменування найбільш важливих країн в плані діяльності, де є дочірня або асоційована компанія групи (до десяти країн)
__________________________________________________________________________________________________________________________.

2.2. Основні фінансові показники міжнародної банківської групи

2.2.1. Загальні активи _______________________________________________________________________________________________________.

2.2.2. % частка банківської діяльності __________________________________________________________________________________________.

2.2.3. % частка страхової діяльності ___________________________________________________________________________________________.

2.2.4. % частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) ________________________________________________________________.

2.2.5. Регулятивний капітал __________________________________________________________________________________________________.

2.2.6. Достатність регулятивного капіталу (%) __________________________________________________________________________________.

2.2.7. Фінансовий результат __________________________________________________________________________________________________.

2.2.8. Останній аудит фінансової звітності ______________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                           (звітна дата)

2.3. Інформація про головну фінансову установу міжнародної банківської групи

2.3.1. Повне найменування __________________________________________________________________________________________________.

2.3.2. Скорочене офіційне найменування (за наявності) ___________________________________________________________________________.

2.3.3. Країна реєстрації ______________________________________________________________________________________________________.

2.3.4. Орган, що здійснює індивідуальний нагляд ________________________________________________________________________________.

2.3.5. Країна основної діяльності ______________________________________________________________________________________________.

2.3.6. Основний вид фінансової діяльності _____________________________________________________________________________________.

2.4. Основні фінансові показники головної фінансової установи міжнародної банківської групи

2.4.1. Загальні активи _______________________________________________________________________________________________________.

2.4.2. Регулятивний капітал __________________________________________________________________________________________________.

2.4.3. Достатність регулятивного капіталу (%) __________________________________________________________________________________.

2.4.4. Фінансовий результат __________________________________________________________________________________________________.

2.4.5. Останній аудит фінансової звітності ______________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                           (звітна дата)

3. Склад учасників іноземної банківської групи та інформація щодо учасників іноземної банківської групи:

3.1. Склад учасників іноземної банківської групи

Таблиця 1

____________

1 Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

2 Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

3 Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

Таблиця 2

Склад учасників страхової підгрупи

Таблиця 3

Склад учасників підгрупи N 1, визначеної за географічним критерієм (заповнюється таблиця за кожною підгрупою окремо)

Таблиця 4

3.2. Основні фінансові показники учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали4 (тис. грн.5)

N
з/п

N
показника

Показник

Загальні активи

Середньо-
арифме-
тичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат (прибуток "+"; збиток "-")

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

квар-
тальна звітна дата
(n-3)

квар-
тальна звітна дата
(n-2)

квар-
тальна звітна дата
(n-1)

квар-
тальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Банки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Страхові компанії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

II

Нефінансові компанії, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

1.1

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

...

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1.n

повне найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

4 Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.

5 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

3.3. Власники істотної участі кожного учасника іноземної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником іноземної банківської групи окремо)

N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи5

Місцезна-
ходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи

Країна реєстрації юридичної особи

Громадянство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
5 Для фізичних осіб - резидентів, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія, номер паспорта. Для фізичних осіб - нерезидентів - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк.

3.4. Контролер іноземної банківської групи

N
з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /
реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місцезна-
ходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи

Грома-
дянство фізичної особи

Основний вид економічної діяльності

Займана посада

Наймену-
вання учасника банківської групи

Пряма участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)

Опосередко-
вана участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)

Загальний відсоток участі контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Члени ради (за наявності) та виконавчого органу учасника іноземної банківської групи (заповнюється таблиця за кожним учасником іноземної банківської групи окремо):

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Серія, номер паспорта, коли та ким виданий

Реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків

Грома-
дянство

Займана посада

Найменування учасника, представником якого є особа

Пряма участь у статутному капіталі
(%)

Опосеред-
кована участь у статутному капіталі
(%)

Загальний відсоток у статутному капіталі
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Участь учасника іноземної банківської групи в статутному капіталі учасників іноземної банківської групи

Учасники іноземної банківської групи

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

Найменування учасника іноземної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Група пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками іноземної банківської групи (далі - група пов'язаних осіб іноземної банківської групи):

4.1. Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи

(тис. грн.)

N
з/п

Повне наймену-
вання учасника групи пов'язаних осіб

Код за ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження

Основний вид економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в пов'язаній особі
(%)

Загальні активи

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Участь учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи

Учасники групи пов'язаних осіб

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Участь учасників іноземної банківської групи в учасниках групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи

Учасники іноземної банківської групи

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Участь учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках іноземної банківської групи

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

Найменування учасника іноземної банківської групи n

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

пряма участь
(%)

опосе-
редкована участь
(%)

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Консолідована фінансова звітність:

5.1. Міжнародна банківська група складає консолідовану фінансову звітність ________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                   (так або ні)

5.2. Якщо міжнародна банківська група складає консолідовану фінансову звітність6

____________
6 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.2.1 - 5.2.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.2.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності __________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                   (так або ні)

5.2.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________.

5.2.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                            (так або ні)

5.2.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                            (звітна дата)

5.2.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Країна місцезнаходження

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

5.3. Іноземна банківська група складає консолідовану фінансову звітність __________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                       (так або ні)

5.4. Якщо іноземна банківська група складає консолідовану фінансову звітність7

____________
7 Якщо складається субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.4.1 - 5.4.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.4.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності __________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                       (так або ні)

5.4.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________.

5.4.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                            (так або ні)

5.4.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                            (звітна дата)

5.4.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

5.5. Група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність ______________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                                        (так або ні)

5.6. Якщо група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність8

____________
8 Якщо існує субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.6.1 - 5.6.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.6.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності __________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                                             (так або ні)

5.6.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________.

5.6.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                            (так або ні)

5.6.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                            (звітна дата)

5.6.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

5.7. Група учасників іноземної банківської групи та група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову
звітність __________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                 (так або ні)

5.8. Якщо іноземна банківська група та група пов'язаних осіб іноземної банківської групи складає консолідовану фінансову звітність9

____________
9 Якщо існує субконсолідована фінансова звітність, то заповнювати підпункти 5.8.1 - 5.8.5 для кожного випадку субконсолідації.

5.8.1. Застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності __________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                             (так або ні)

5.8.2. Періодичність складання консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________.

5.8.3. Аудит консолідованої фінансової звітності ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                             (так або ні)

5.8.4. Остання консолідована фінансова звітність ________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                             (звітна дата)

5.8.5. Учасники консолідованої групи

N
з/п

Повне найменування учасника консолідованої групи

Код за ЄДРПОУ

Метод консолідації

Індивідуальна фінансова звітність

дата

перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

6. Операції всередині іноземної банківської групи:

6.1. Вкладення учасників іноземної банківської групи в статутні капітали учасників іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, які володіють участю

Учасники іноземної банківської групи, у статутному капіталі яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

6.2. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники іноземної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

6.3. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники іноземної банківської групи, що отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

7. Операції між учасниками іноземної банківської групи та учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи:

7.1. Вкладення учасників іноземної банківської групи в статутні капітали учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, які володіють участю

Учасники групи пов'язаних осіб, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

7.2. Вкладення учасників групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в статутні капітали учасників іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які володіють участю

Учасники іноземної банківської групи, у статутних капіталах яких володіють участю

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасників групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

7.3. Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали кредити/інвестиції

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

7.4. Депозити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), розміщені учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи в учасниках іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які розмістили депозити/інвестиції

Учасники іноземної банківської групи, що залучили депозити/інвестиції

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

7.5. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи, що надали гарантії / страхові послуги

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які отримали гарантії / страхові послуги

Загальна
сума

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 1

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 2

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 3

найменування учасника групи пов'язаних
осіб 4

найменування учасника групи пов'язаних
осіб m

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

7.6. Гарантії, що надані учасниками групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники групи пов'язаних осіб іноземної банківської групи, які надали гарантії

Учасники іноземної банківської групи, які отримали гарантії

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 1

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 2

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 3

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб 4

 

 

 

 

 

 

Найменування учасника групи пов'язаних осіб m

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

8. Операції між іноземною банківською групою та міжнародною банківською групою:

8.1. Кредити та інвестиції, уключаючи участь у капіталі, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам міжнародної банківської групи та пов'язаним особам міжнародної банківської групи (нерезидентам) (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Загальна сума

учасники міжнародної банківської групи

пов'язані особи (юридичні особи)

пов'язані особи (фізичні особи)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

8.2. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками іноземної банківської групи учасникам міжнародної банківської групи, пов'язаним особам міжнародної банківської групи (нерезидентам) (тис. грн.)

Учасники іноземної банківської групи

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Загальна сума

учасники міжнародної банківської групи

пов'язані особи (юридичні особи)

пов'язані особи (фізичні особи)

Найменування учасника іноземної банківської групи 1

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 2

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи 3

 

 

 

 

Найменування учасника іноземної банківської групи n

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

8.3. Кредити та інвестиції, уключаючи участь у капіталі, що надані учасниками міжнародної банківської групи та пов'язаними особами міжнародної банківської групи (нерезидентами) учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Учасники іноземної банківської групи

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Учасники міжнародної банківської групи

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (юридичні особи)

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (фізичні особи)

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

8.4. Гарантії та страхові послуги, що надані учасниками міжнародної банківської групи, пов'язаними особами міжнародної банківської групи (нерезидентами) учасникам іноземної банківської групи (тис. грн.)

Учасники міжнародної банківської групи та пов'язані особи

Учасники іноземної банківської групи

Загальна
сума

найменування учасника іноземної банківської
групи 1

найменування учасника іноземної банківської
групи 2

найменування учасника іноземної банківської
групи 3

найменування учасника іноземної банківської
групи 4

найменування учасника іноземної банківської
групи n

Учасники міжнародної банківської групи

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (юридичні особи)

 

 

 

 

 

 

Пов'язані особи (фізичні особи)

 

 

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

______________________________________
(посада керівника відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________
(дата)

 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880,
від 10.08.2018 р. N 92)

 

Зразок

Структура власності банківської групи

станом на ________________

__________________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером банківської групи / посада керівника
відповідальної особи банківської групи)

____________
(підпис)
  
М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
(дата)

 

(додаток 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

 

Зразок

Структура банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи

за станом на _________________

  

Структура банківської групи за видами діяльності її учасників та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи

за станом на ____________

 

 

__________________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером банківської групи / посада керівника
відповідальної особи банківської групи)

____________
(підпис)
  
М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером банківської групи)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
(дата)

 

____________

1 Зазначається інформація про пряму та/або опосередковану участь.

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

 

Клопотання про погодження відповідальної особи банківської групи

_____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування контролера банківської групи - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові контролера - фізичної особи)
звертається з проханням погодити відповідальну особу банківської групи, яка була визначена серед учасників банківської групи.

Загальна інформація про визначену банківською групою відповідальну особу

Повне найменування __________________________________________________________________.

Місцезнаходження ____________________________________________________________________.

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________.

Основний вид економічної діяльності ____________________________________________________.

Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) _____________________________________________________.

Голова ради (за наявності) ______________________________________________________________.
                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Голова виконавчого органу _____________________________________________________________.
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер ___________________________________________________________________.
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Контактна інформація:

телефони ____________________________________________________________________________;

електронна пошта _____________________________________________________________________.

Запевнюємо, що визначена банківською групою відповідальна особа спроможна забезпечувати виконання таких функцій:

забезпечення ефективної системи корпоративного управління в банківській групі
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                            (так або ні)

забезпечення ефективної системи управління ризиками в банківській групі
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                             (так або ні)

забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю в банківській групі
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                             (так або ні)

забезпечення облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі _________________________________________________________;
                                                                                                                             (так або ні)

складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                             (так або ні)

забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав ____________________________.
                                                                                                                                                                           (так або ні)

Інші обґрунтування щодо визначення відповідальної особи банківської групи
_____________________________________________________________________________________.

______________________________
  (посада керівника юридичної особи -
    контролера банківської групи)

____________
(підпис)
М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

або

 

 

______________________________________
(підпис фізичної особи - контролера
банківської групи)

________________________
(ініціали, прізвище)

Письмове запевнення учасників банківської групи

Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність відповідальній особі банківської групи, потрібні для надання інформації до Національного банку.

Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність на запит Національного банку, потрібні для здійснення нагляду на консолідованій основі за банківською групою.

____________

_________________________________
(посада керівника учасника банківської
групи 1)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

_________________________________
(посада керівника учасника банківської
групи n)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

____________

1 Письмове запевнення учасника банківської групи може бути оформлене на окремому аркуші.

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.12.2015 р. N 880)

____________

Опрос