Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы учетной документации N 039-3/о "Дневник учета работы врача-стоматолога-ортодонта (стоматологической поликлиники, отделения, кабинета)"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 14.02.2012 № 110
действует с 08.06.2012

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
___________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                    |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 039-3/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

 
 
 
 

ЩОДЕННИК
обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)

 

 "___" ____________ 20__ року                                                                                                                                      ______________________________
                                                                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

 

Чис-
ла мі-
ся-
ця

Фак-
тич-
но від-
пра-
цьо-
вано го-
дин

Кіль-
кість від-
ві-
ду-
вань (всьо-
го)

у тому числі первинних

Взяті на апаратурне лікування

Кіль-
кість паці-
єн-
тів, взя-
тих на про-
фі-
лак-
тич-
ні захо-
ди

Кіль-
кість паці-
єн-
тів, взя-
тих на дис-
пан-
сер-
ний об-
лік

Об'єм виконаної роботи

Закінчено лікування

Кіль-
кість па-
ці-
єн-
тів, зня-
тих з дис-
пан-
сер-
но-
го об-
ліку

Диспансеризація та профілактична робота

Від-
пра-
цьо-
ва-
но умов-
них оди-
ниць праці (УОП)

всьо-
го, у то-
му чис-
лі сіль-
ських жи-
те-
лів

в то-
му чис-
лі ді-
тей ві-
ком до 17 ро-
ків включ-
но

з ано-
ма-
лія-
ми при-
ку-
су

з ано-
ма-
лія-
ми зуб-
них ря-
дів та окре-
мих зубів

з де-
фек-
та-
ми зуб-
них ря-
дів та зубів, зах-
во-
рю-
ван-
ня СНЩС

врод-
жені вади

клі-
ніч-
не об-
сте-
жен-
ня

ме-
то-
ди ла-
бора-
тор-
ної діаг-
но-
сти-
ки (ви-
мі-
рю-
ван-
ня мо-
де-
лей, ТРГ то-
що)

акти-
вація, ко-
рек-
ція, пола-
год-
жен-
ня апа-
рата, знят-
тя від-
бит-
ків

урок міо-
гім-
нас-
тики, приш-
ліфов-
ка гор-
би-
ків то-
що

кон-
суль-
тація

здано апаратів

протези

всьо-
го

у то-
му чис-
лі ді-
тей ві-
ком до 17 ро-
ків включ-
но

з аномаліями прикусу

з ано-
ма-
лія-
ми зуб-
них ря-
дів та ок-
ре-
мих зу-
бів

з де-
фек-
та-
ми зуб-
них ря-
дів, зах-
во-
рю-
ван-
ня СНЩС

ог-
ля-
ну-
то ді-
тей ві-
ком до 17 ро-
ків включ-
но

з числа оглянутих

внутрішньо-
ротові апарати

по-
за-
ро-
то-
ві апа-
ра-
ти

про-
фі-
лак-
тич-
ні апа-
рати

ре-
тен-
цій-
ні апа-
ра-
ти

не-
знім-
ні

знім-
ні

са-
гі-
таль-
но

тран-
свер-
заль-
но

вер-
ти-
каль-
но

ма-
ли зу-
бо-
ще-
леп-
ні ано-
ма-
лії та фак-
то-
ри ри-
зи-
ку

з'я-
ви-
лись
 на ор-
то-
дон-
ти-
чне лі-
ку-
ван-
ня

про-
ве-
дені ліку-
валь-
но-
про-
фі-
лак-
тич-
ні за-
хо-
ди

знім-
ні апа-
ра-
ти ме-
ха-
ніч-
ної дії

не-
знім-
ні апа-
ра-
ти ме-
ха-
ніч-
ної дії

функ-
ціо-
наль-
ні апа-
ра-
ти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Керівник ____________________________________                                                                                                                 Лікар _________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата заповнення "___" ____________ 20__ р.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Інструкція
щодо заповнення форми облікової документації N 039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта" (далі - форма N 039-3/о).

2. Форма N 039-3/о заповнюється лікарем-стоматологом-ортодонтом стоматологічної поліклініки, відділення (кабінету), науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які надають стоматологічну допомогу дорослому і дитячому населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності.

3. Форма N 039-3/о заповнюється щоденно лікарем-стоматологом-ортодонтом на підставі запису в "Листку щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта" (форма N 037-2/о, затверджена цим наказом) і призначена для отримання даних за робочий день та в сумі за місяць роботи.

4. У графі 1 вказується дата (число, місяць) робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначається кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за поточний місяць.

5. У графі 2 зазначається кількість фактично відпрацьованих годин за графіком. При невідповідності кількості годин за графіком зазначається причина такої невідповідності.

6. У графі 3 вказується загальна кількість відвідувань як хворими, так і практично здоровими пацієнтами, оглянутими в порядку індивідуальних і масових профілактичних оглядів.

7. У графі 4 зазначається кількість первинних відвідувань лікаря-ортодонта - всього (у чисельнику), у тому числі сільських жителів (у знаменнику), та в графі 5 - у тому числі кількість дітей віком до 17 років включно.

8. У графах 6 - 9 вказується кількість всіх пацієнтів, взятих на апаратурне лікування: у графі 6 - з аномаліями прикусу; у графі 7 - з аномаліями окремих зубів та зубних рядів; у графі 8 - з дефектами зубних рядів та зубів, із захворюванням скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС); у графі 9 - з вродженими вадами.

9. У графі 10 зазначається кількість пацієнтів, взятих на профілактичні заходи.

10. У графі 11 вказується кількість пацієнтів, взятих на диспансерний облік. У графах 12 - 24 зазначається об'єм виконаної роботи.

11. У графах 17 - 22 вказується кількість зданих ортодонтичних апаратів: внутрішньоротових - графи 17 - 19 (у графі 17 зазначаються знімні апарати механічної дії, у графі 18 - незнімні апарати механічної дії; у графі 19 - функціональні апарати), позаротових - графа 20; профілактичних - графа 21, ретенційних - графа 22.

12. У графах 23, 24 зазначається кількість незнімних (графа 23) і знімних (графа 24) протезів.

13. У графах 25 - 31 зазначається кількість пацієнтів, які закінчили лікування: у графі 25 вказується загальна кількість таких пацієнтів; у графі 26 - діти віком до 17 років включно; у графах 27 - 29 - кількість пацієнтів з аномаліями зубних рядів (у графі 27 - сагітально, у графі 28 - трансверзально, у графі 29 - вертикально; у графі 30 - з аномаліями окремих зубів та зубних рядів); у графі 31 - кількість пацієнтів з дефектами зубних рядів, захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба. У графі 32 вказується кількість пацієнтів, знятих з диспансерного обліку.

14. У графах 33 - 36 зазначається диспансеризація та профілактична робота: у графі 33 - кількість оглянутих дітей віком до 17 років включно; з числа оглянутих: у графі 34 - пацієнти, які мали зубощелепні аномалії та фактори ризику; у графі 35 - пацієнти, які з'явились на ортодонтичне лікування; у графі 36 - проведені лікувально-профілактичні заходи пацієнтам.

15. У графі 37 зазначається кількість умовних одиниць праці (УОП), відпрацьованих лікарем за робочий день.

16. Форма N 039-3/о має бути підписана лікарем, у якого хворий перебуває під диспансерним наглядом. Проставляється дата її заповнення.

17. У разі ведення форми N 039-3/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

18. Термін зберігання форми N 039-3/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос