Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм актов проверки выполнения условий договоров купли-продажи

Фонд государственного имущества
Акт, Приказ от 09.04.2012 № 472
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2012

м. Київ

N 472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 642/20955

Про затвердження форм актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 4 грудня 2017 року N 1827

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 18 жовтня 2018 року N 1327)

На виконання вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України та здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, встановлення єдиних вимог до документарного оформлення результатів цього контролю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму акта поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу (крім об'єктів незавершеного будівництва), що додається;

1.2. Форму акта поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що додається;

1.3. Форму акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу (крім об'єктів незавершеного будівництва), що додається;

1.4. Форму акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України:

від 15 серпня 1997 року N 885 "Про затвердження типових актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 вересня 1997 року за N 394/2198 (із змінами);

від 09 серпня 2002 року N 1432 "Про затвердження форм актів поточної та підсумкової перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2002 року за N 767/7055.

3. Управлінню з питань договірного менеджменту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену особу Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу (крім об'єктів незавершеного будівництва)

____________________________
____________________________________________
(назва (найменування) об'єкта приватизації)

                                 від ___________________________________ N _________
                                                           (дата укладення договору купівлі-продажу)

__________________________
(назва населеного пункту,
у якому складено цей акт)

"___" ____________ 20__ року

Цей акт складено як поточний документ результатів контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (назва (найменування) об'єкта приватизації)
що проводився органом приватизації відповідно до вимог статей 7, 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Ми, що нижче підписалися, представники:

органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище та ініціали уповноваженої особи/осіб)

юридичної особи (далі - покупець)
______________________________________________________________________________________,
                                                  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)

юридичної особи, майно (акції) якої є об'єктом приватизації (далі - підприємство)
 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
______________________________________________________________________________________,
провели поточну перевірку виконання умов договору купівлі-продажу __________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                       (назва (найменування) об'єкта приватизації)

Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-продажу від ______________ N _________, укладеним між _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування продавця)
і _____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (найменування покупця)
правонаступником якого при подальшому продажу є* ________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (найменування юридичної особи/осіб)

____________
* Реквізити правонаступника вказуються лише у разі подальшого продажу об'єкта приватизації.

1. Дані про підприємство

1.1. Найменування: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.2. Код за ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________

1.3. Місцезнаходження, телефон: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.4. Вид основної діяльності: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                     (код виду економічної діяльності із зазначенням назви виду економічної діяльності)

1.5. Профіль основної діяльності: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.6. Розмір статутного капіталу (тис. грн):

на момент приватизації: _________________________________________________________________

на час поточної перевірки: _______________________________________________________________

1.7. Збільшення статутного капіталу (тис. грн) за рахунок:

індексації основних фондів: ______________________________________________________________

вторинної емісії: ________________________________________________________________________

1.8. Частка державної власності у майні (%): ________________________________________________

2. Дані про покупця

2.1. Найменування: _____________________________________________________________________

2.2. Код за ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________

2.3. Місцезнаходження, телефон: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.4. Розмір придбаного пакета акцій у статутному капіталі товариства (%)
 ______________________________________________________________________________________

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу

3.1. Сплата за __________________________________________________________________________
                                                                                       (назва (найменування) об'єкта приватизації)
грошовими коштами: згідно з договором ___________________, фактично_______________________

3.2. Збереження робочих місць

Кількість робочих місць (одиниць):

до приватизації:

_________________________

на час поточної перевірки:

_________________________


3.3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва продукції (товарообігу, надання послуг) (в порівняних цінах) (тис. грн):

до приватизації:

____________________________________________

на час поточної перевірки:

____________________________________________


3.4. Виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та щодо охорони навколишнього середовища:

за умовами договору: _________________________ фактично: _______________________________

3.5. Внесення інвестицій у грошовій формі:

Назва показників та строки

       Приведений вартісний обсяг інвестицій
                             (тис. грн)

згідно з договором
 

фактично

1

2

3

1. Загальна сума інвестицій

 

 

у тому числі по роках
та кварталах:

 

 

20__ р., всього:

 

 

у тому числі:
I квартал

 

 

II квартал

 

 

III квартал

 

 

IV квартал

 

 

2. Напрям внесення інвестицій

 

 

3.6. Виконання інших умов (у тому числі згідно з концепцією розвитку):

за договором: __________________________________________________________________________

фактично: _____________________________________________________________________________

4. Застосування штрафних санкцій (тис. грн)

4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:

нараховано: _________________________________

сплачено: ___________________________________

4.2. За невиконання умов договору:

нараховано: _________________________________

сплачено: ___________________________________

4.3. Всього:

нараховано: _________________________________

сплачено: ___________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (назва (найменування) об'єкта приватизації)
від "___" ____________ 20__ року N ___________ станом на _________________ виконано,
                (дата укладання договору)                                                   (період, що підлягає поточній перевірці)

виконуються (не виконано, не виконуються, виконуються неналежним чином) _____________________________________________________________________________________.

2. У разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу цей акт є підставою для застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, зокрема статтею 29 Закону України "Про приватизацію державного майна".

Цей акт складено у ______ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники цього акта зберігаються у продавця та покупця.

До цього акта додаються матеріали та копії документів, що підтверджують стан виконання зобов'язань (на ____ арк.).

Підписи

продавець
(представник продавця)

покупець
(представник покупця)

підприємство
(представник підприємства)

____________________
            (посада)

___________________
(посада)

_________________
(посада)

____________________
            (підпис)

___________________
(підпис)

_________________
(підпис)

____________________
      (прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(прізвище, ініціали)

(форма акта із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.12.2017 р. N 1827)

 

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

_________________________________________________________
(назва об'єкта незавершеного будівництва)

                                  від ___________________________________ N _________
                                                           (дата укладення договору купівлі-продажу)

__________________________
(назва населеного пункту,
у якому складено цей акт)

"___" ____________ 20__ року

Цей акт складено в результаті поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу, здійсненої _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      (найменування органу приватизації, що уклав договір купівлі-продажу та здійснив поточну перевірку)
відповідно до вимог статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Перевірку проведено представником органу приватизації (далі - продавець)
 ______________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
у присутності покупця - _________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові керівника покупця (прізвище, ім'я, по батькові, серія та
                                                                              номер паспорта, місце проживання особи, уповноваженої покупцем))

У результаті перевірки встановлено таке.

1. Дані про об'єкт незавершеного будівництва

1.1. Назва: ____________________________________________________________________________.

1.2. Місцезнаходження об'єкта: ___________________________________________________________.

2. Дані про покупця

2.1. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)):
 _____________________________________________________________________________________.

2.2. Код за ЄДРПОУ (серія та номер паспорта (для фізичних осіб)):
 _____________________________________________________________________________________.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс (місце проживання, телефон, факс (для фізичних осіб)):
 _____________________________________________________________________________________.

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу

3.1. Сплата за об'єкт незавершеного будівництва:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.2. Переоформлення права на добудову об'єкта:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.3. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об'єкт незавершеного будівництва:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.4. Завершення будівництва (розбирання) об'єкта незавершеного будівництва:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.5. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.6. Виконання зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті:

Назва показників та строки

Вартісний обсяг зобов'язань, визначених
 у грошовому еквіваленті
(тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

1. Загальна сума зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (20__ - 20__ рр.)

 

 

У тому числі (поетапно):

 

 

 

 

 

2. Напрям використання коштів

 

 

 

 

 

3.7. Виконання інших умов (у тому числі умов, зазначених у протоколі конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу):

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично _____________________________________________________________________________.

4. Застосування санкцій

4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:

нараховано: ________________________________

сплачено: __________________________________

4.2. За невиконання умов договору:

нараховано: ________________________________

сплачено: __________________________________

4.3. Всього:

нараховано: ________________________________

сплачено: __________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва
 ______________________________________________________________________________________
                                                                              (назва об'єкта незавершеного будівництва)
від ______________ N _____ за станом на _______________________
             (дата укладення договору)                        (період, що підлягає поточній перевірці)

Виконано, виконуються (не виконано, не виконуються, виконано неналежним чином) _____________________________________________________________________________________.

2. У разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу цей акт є підставою для застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, зокрема статтею 29 Закону України "Про приватизацію державного майна".

3. Акт складено у ____________ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця та покупця.

До цього акта додаються: ________________________________________________________________
                                                                   (перелік документів, що додаються до цього акта та підтверджують виконання умов
                                                                 договору купівлі-продажу, кількість аркушів зазначених документів, а також документ,
                                                                     що підтверджує повноваження представника покупця (у разі здійснення перевірки
                                                                                                                             за участю такої особи))

Підписи

           продавець
(представник продавця)

покупець
(представник покупця)

___________________
         (посада)

___________________
(посада1)

___________________
         (підпис)

_____________________
(підпис (серія та номер паспорта))

___________________
      (прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

(форма акта із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.12.2017 р. N 1827)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (або уповноважена посадова особа) органу приватизації

__________________________________________
(найменування органу приватизації)
__________________________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________________________
(підпис, печатка)

"___" ____________ 20__ року


АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
(крім об'єктів незавершеного будівництва)

____________________________
____________________________________________
(назва (найменування) об'єкта приватизації)

                                  від ___________________________________ N _________
                                                (дата укладення договору купівлі-продажу)

__________________________
(назва населеного пункту,
у якому складено цей акт)

"___" ____________ 20__ року

Цей акт складено як підсумковий документ результатів контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                          (назва (найменування) об'єкта приватизації)

що проводився органом приватизації відповідно до вимог статей 7, 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Ми, що нижче підписалися, представники:

органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище та ініціали уповноваженої особи/осіб)

юридичної особи (далі - покупець)
______________________________________________________________________________________,
                                                 (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
юридичної особи, майно (акції) якої є об'єктом приватизації (далі - підприємство)
 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)
провели підсумкову перевірку виконання умов договору купівлі-продажу
 _____________________________________________________________________________________.
                                                                          (назва (найменування об'єкта приватизації)

Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-продажу від _______________ N _________, укладеним між _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування продавця)
і _____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (найменування покупця)
правонаступником якого при подальшому продажу є* ________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                            (найменування юридичної особи/осіб)

____________
* Реквізити правонаступника вказуються лише у разі подальшого продажу об'єкта приватизації.

1. Дані про підприємство

1.1. Найменування: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.2. Код за ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________

1.3. Місцезнаходження, телефон: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.4. Вид основної діяльності: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                     (код виду економічної діяльності із зазначенням назви виду економічної діяльності)

1.5. Профіль основної діяльності: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.6. Розмір статутного капіталу (тис. грн):

на момент приватизації: _________________________________________________________________

на час поточної перевірки: _______________________________________________________________

1.7. Збільшення статутного капіталу (тис. грн) за рахунок:

індексації основних фондів: ______________________________________________________________

вторинної емісії: ________________________________________________________________________

1.8. Частка державної власності у майні (%): ________________________________________________

2. Дані про покупця

2.1. Найменування: _____________________________________________________________________

2.2. Код за ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________

2.3. Місцезнаходження, телефон: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.4. Розмір придбаного пакета акцій у статутному капіталі товариства (%)
 ______________________________________________________________________________________

3. Стан виконання умов договору

3.1. Сплата за __________________________________________________________________________
                                                                              (назва (найменування) об'єкта приватизації)
грошовими коштами: згідно з договором __________________, фактично ________________________

3.2. Збереження робочих місць

Кількість робочих місць (одиниць):

до приватизації:

_______________________

на час поточної перевірки:

_______________________


3.3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва продукції (товарообігу, надання послуг) (в порівняних цінах) (тис. грн.):

до приватизації: ______________________________________

на час поточної перевірки: _____________________________________

3.4. Виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та щодо охорони навколишнього середовища:

за умовами договору: ___________________________, фактично: _______________________________

3.5. Внесення інвестицій у грошовій формі:

Назва показників та строки

       Приведений вартісний обсяг інвестицій
                                 (тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

1. Загальна сума інвестицій

 

 

у тому числі по роках
та кварталах:

 

 

20__ р., всього:

 

 

у тому числі:
I квартал

 

 

II квартал

 

 

III квартал

 

 

IV квартал

 

 

2. Напрям внесення інвестицій

 

 

3.6. Виконання інших умов (у тому числі згідно з концепцією розвитку):

за договором: __________________________________________________________________________

фактично: _____________________________________________________________________________

4. Застосування штрафних санкцій (тис. грн)

4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:

нараховано: ________________________________

сплачено: __________________________________

4.2. За невиконання умов договору:

нараховано: ________________________________

сплачено: __________________________________

4.3. Всього:

нараховано: ________________________________

сплачено: __________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                            назва (найменування) об'єкта приватизації)
від "___" ____________ 20__ року N ___________________________________ виконано у повному
          (дата укладання договору)
обсязі.

2. Цей акт є підставою для зняття державним органом приватизації договору купівлі-продажу від "___" ____________ 20__ року N __________________________________________ з контролю.
           (дата укладання договору)

Цей акт складено у ______ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця, покупця та підприємства.

До цього акта додаються: матеріали та копії документів, що підтверджують виконання зобов'язань (на _____ арк.).

Підписи

          продавець
(представник продавця)

покупець
(представник покупця)

підприємство
(представник підприємства)

  ____________________
            (посада)

___________________
(посада)

_________________
(посада)

  ____________________
             (підпис)

___________________
(підпис)

_________________
(підпис)

  ____________________
       (прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(прізвище, ініціали)

(форма акта із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.12.2017 р. N 1827)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (або уповноважена посадова особа) органу приватизації

__________________________________________
(найменування органу приватизації)
__________________________________________
(прізвище, ініціали)
__________________________________________
(підпис, печатка)

"___" ____________ 20__ року


АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

____________________________
____________________________________________
(назва об'єкта приватизації)

від _______________ N _______
(дата укладення договору купівлі-продажу)

__________________________
(назва населеного пункту,
у якому складено цей акт)

"___" ____________ 20__ року

Цей акт складено в результаті підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі - продажу, здійсненої _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування органу приватизації, що уклав договір купівлі-продажу та здійснив підсумкову перевірку)
відповідно до вимог статей 7, 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Перевірку проведено представником органу приватизації (далі - продавець)
______________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
у присутності покупця - _________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові керівника покупця або прізвище, ім'я, по батькові, серія та
                                                                                номер паспорта, місце проживання особи, уповноваженої покупцем)

В результаті перевірки встановлено таке.

1. Дані про об'єкт незавершеного будівництва

1.1. Назва: ____________________________________________________________________________.

1.2. Місцезнаходження об'єкта: ___________________________________________________________.

2. Дані про покупця

2.1. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб))
 ______________________________________________________________________________________.

2.2. Код за ЄДРПОУ (серія та номер паспорта (для фізичних осіб))
 ______________________________________________________________________________________.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс (місце проживання, телефон, факс (для фізичних осіб)):
 ______________________________________________________________________________________.

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу

3.1. Сплата за об'єкт незавершеного будівництва:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.2. Переоформлення права на добудову об'єкта:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.3. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об'єкт незавершеного будівництва:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.4. Завершення будівництва (розбирання) об'єкта незавершеного будівництва:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.5. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища:

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично: _____________________________________________________________________________.

3.6. Виконання зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті:

Назва показників та строки

Вартісний обсяг зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті
(тис. грн)

згідно з договором

фактично

1

2

3

1. Загальна сума зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (20__ - 20__ рр.)

 

 

У тому числі (поетапно):

 

 

 

 

 

2. Напрямки використання коштів

 

 

 

 

 

3.7. Виконання інших умов (у тому числі відповідно до протоколу конкурсної комісії щодо визначення остаточного переможця конкурсу):

згідно з договором: _____________________________________________________________________;

фактично _____________________________________________________________________________.

4. Застосування санкцій

4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:

нараховано: _________________________________

сплачено: ___________________________________

4.2. За невиконання умов договору:

нараховано: _________________________________

сплачено: ___________________________________

4.3. Всього:

нараховано: _________________________________

сплачено: ___________________________________

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва
 ______________________________________________________________________________________
                                                                  (назва (найменування) об'єкта незавершеного будівництва)
від __________________ N ______________ виконано у повному обсязі.
         (дата укладання договору)

2. Цей акт є підставою для зняття державним органом приватизації договору купівлі-продажу з контролю.

3. Цей акт складено у _____ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у продавця та покупця.

До цього акта додаються: ________________________________________________________________
                                                                  (перелік документів, що додаються до цього акта та підтверджують виконання умов
                                                               договору купівлі-продажу, кількість аркушів зазначених документів, а також документ,
                                                                 що підтверджує повноваження представника покупця (у разі здійснення перевірки за
                                                                                                                               участю такої особи))

Підписи

           продавець
(представник продавця)

покупець
(представник покупця)

___________________
         (посада)

___________________
(посада1)

___________________
         (підпис)

_____________________
(підпис (серія та номер паспорта))

___________________
      (прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

(форма акта із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.12.2017 р. N 1827)

____________

Опрос