Идет загрузка документа (333 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования приобретения лицом существенного участия в профессиональном участнике фондового рынка или увеличения его таким образом, что указанное лицо будет прямо или опосредованно владеть или контролировать 10, 25, 50 и 75 процентов уставного капитала такого участника или права голоса приобретенных акций (долей) в его органах управления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 13.03.2012 № 394

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.03.2012

м. Київ

N 394

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2012 р. за N 635/20948

Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1101)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 червня 2013 року N 1101
,
 від 30 вересня 2014 року N 1287
,
 від 10 березня 2016 року N 272
,
від 27 червня 2017 року N 490

Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, що додається.

(пункт 1 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1101)

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

 

Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

(У тексті Порядку слова "органів внутрішніх справ" замінено словами "органів Національної поліції" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 березня 2016 року N 272)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку, вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи) та асоційованих осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

власник істотної участі - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), які отримали відповідне погодження Комісії та/або набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

(абзац другий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287)

заявник - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подати заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;

істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

кінцевий власник - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);

(пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий
 вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим)

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

(абзац сьомий пункту 2 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

пряме володіння участю (пряма істотна участь) - володіння самостійне або спільне (декількох осіб) 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності;

(абзац восьмий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

прямий власник заявника - юридична або фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника;

(пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;

(пункт 2 розділу І доповнено новим абзацом десятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим
)

спільне з іншими особами володіння участю - володіння групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, та/або асоційованих осіб істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

(абзац одинадцятий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правовими актами Комісії.

(абзац дванадцятий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272,
від 27.06.2017 р. N 490)

3. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

Абзац другий пункту 3 розділу I виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Особа(и) повинна(і) погодити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь набувається, як на первинному, так і на вторинному ринку (за договорами з професійним учасником фондового ринку, його власниками, реорганізації або вчинення інших правочинів тощо).

4. Якщо власник істотної участі, що становить 10, 25 або 50 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде становити відповідно 25, 50, 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі погодження Комісії не потрібне.

(абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Якщо істотна участь у професійному учаснику фондового ринку набувається або збільшується державою, територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування, набуття або збільшення такої істотної участі не потребує погодження Комісії.

(пункт 4 розділу I доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

5. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розмірів прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого (опосередкованого) володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку та ділення цього добутку на 100 (розраховується у відповідній послідовності зв'язків між власниками істотної участі у структурі власності, а саме від кінцевого опосередкованого власника істотної участі до власника істотної участі, що має пряме володіння у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку). Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

(абзац другий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Розмір істотної участі заявника в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку, то розмір опосередкованої участі такої особи в професійному учаснику фондового ринку дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими особами, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності професійного учасника.

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

При визначенні наявності у заявника значного, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховуються серед іншого:

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості згідно з пунктом 3 розділу III та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління, бути членом спостережної ради професійного учасника;

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом десятим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац десятий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень за основними напрямками діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління цінними паперами значного пакета акцій в управління;

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом одинадцятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на діяльність професійного учасника на підставі договору.

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом дванадцятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

6. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку, є особи, що контролюють та мають через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку (10 і більше відсотків), то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.

При цьому заяву та документи щодо таких осіб може надати одна особа, що одночасно набуває істотної участі, за підписом всіх осіб, щодо яких до заяви додаються відповідні документи, або така заява та документи надаються щодо кожної особи окремо відповідно до вимог цього Порядку.

(пункт 6 розділу І доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

У такому разі для прийняття рішення щодо погодження істотної участі всі особи, що надають заяву та документи, у ланцюгу структури власності мають відповідати вимогам цього Порядку.

(пункт 6 розділу І доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

7. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.

8. Комісія погоджує пряме (одноосібне або спільне) та/або опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку особі (групі осіб), яка (які) набувають та/або збільшують таку участь у разі:

прямого набуття та/або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

одночасного прямого та опосередкованого володіння участю, що становить у сукупності істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

(пункт 8 розділу І доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - десятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим
,
абзац третій пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

опосередкованого набуття та/або збільшення істотної участі, якщо особа:

(абзац четвертий пункту 8 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

набуває незалежно від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

(абзац п'ятий пункту 8 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

абзац шостий пункту 8 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

абзац сьомий пункту 8 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим
)

та/або здійснює контроль прямо або через інших осіб одного або декількох прямих власників професійного учасника фондового ринку;

(абзац шостий пункту 8 розділу І у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац cьомий пункту 8 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац восьмий пункту 8 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац дев'ятий пункту 8 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490
,
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

та/або якщо особа має істотну участь у розмірі 25 і більше відсотків серед власників юридичних осіб у структурі власності професійного учасника ринку цінних паперів (для кінцевих власників).

(пункт 8 розділу І доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац сьомий пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Комісія погоджує опосередковане набуття істотної участі всім особам у випадках, зазначених у цьому пункті, у структурі власності професійного учасника фондового ринку.

(пункт 8 розділу І доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац восьмий пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Комісія погоджує спільне з іншими особами набуття істотної участі групі осіб, а саме асоційованим особам, особам, пов'язаним угодою та іншим особам, які є групою та мають намір спільно набути істотну участь.

(пункт 8 розділу І доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац дев'ятий пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

9. Погодження Комісією набуття опосередкованої істотної участі отримувати не потрібно, якщо власник такої участі має опосередковану істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, але не здійснює контроль, та/або не є кінцевим бенефіціарним власником, що володіє 25 % і більше.

(абзац перший пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Погодження Комісією набуття істотної участі отримувати не потрібно у випадку набуття акціонером (учасником) професійного учасника фондового ринку такої участі внаслідок наявності у професійного учасника фондового ринку викуплених акцій (часток) до моменту їх анулювання або продажу.

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом другим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац другий пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

11. Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком.

(розділ І доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

II. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та примірник переліку (опису) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 2). У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до конфіденційної інформації.

Заява та документи, що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до цього Порядку, мають бути викладені державною мовою, підписані уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи), завірені печаткою (за наявності) (для юридичної особи), не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) та засвідчений печаткою (за наявності) (для юридичної особи).

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287)

У разі якщо істотна участь набувається спільно, то заява та документи, в яких зазначено інформацію, що стосується всіх таких осіб, крім документів стосовно ділової репутації, підписуються всіма особами, що мають намір набути істотної участі, або така заява та документи надаються окремо щодо кожної особи, в яких така особа визначає всіх осіб, з якими набуває істотну участь спільно.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

У разі подання документів до Комісії уповноваженою особою разом із заявою подаються документи, що підтверджують її повноваження (або їх нотаріально засвідчені копії). У довіреності на представництво інтересів заявника у Комісії мають бути визначені всі повноваження, що надаються такому представнику при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріально.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати абзацами п'ятим - одинадцятим
)

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Заявник має право крім документів, передбачених цим Порядком, надавати інші документи, що містять інформацію про фінансовий (майновий) стан заявника, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

На дату подання заяви та документів строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Порядку, довідок від інших державних органів, документів щодо оцінки майна, не може бути більшим ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може бути більшим ніж шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

(абзац сьомий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Абзац шостий пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 вважати відповідно абзацами
восьмим - одинадцятим)

Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи - резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи - резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою - нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

2. Юридична особа - резидент, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності);

(абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

3) копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником;

4) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником;

(підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

5) документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 3), заповнену юридичною особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 4), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи;

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

6) відомості про структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу III цього Порядку;

7) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів:

(абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами). До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок і копії балансу та звіту про фінансові результати заявника;

(абзац другий підпункту 7 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх кількості), крім випадків, якщо оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору міни, набуття істотної участі незалежно від формального володіння тощо).

(абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи - кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника;

(абзац четвертий підпункту 7 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

8) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції, або письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність необхідності отримання таких документів;

(підпункту 8 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

9) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, зазначених у цьому підпункті.

(абзац другий підпункту 9 пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

3. Юридична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені підпунктом 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 5 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 6 пункту 2 розділу II цього Порядку, абзацом третім підпункту 7 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктами 8 та 9 пункту 2 розділу II цього Порядку, надає такі документи:

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи - нерезидента про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

письмовий дозвіл на участь юридичної особи - нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи - нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

копію аудиторського висновку (звіту) та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан юридичної особи - нерезидента на кінець останнього звітного періоду (року), установленого законодавством країни походження юридичної особи - нерезидента, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань:

(абзац п'ятий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, джерела їх походження;

(абзац сьомий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження юридичної особи - нерезидента;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Абзац десятий пункту 3 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Подається щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи - кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника.

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

4. Фізична особа - резидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

3) документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 5) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

4) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи, наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження, для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

(абзац перший підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 272)

копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);

(абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 5 до цього Порядку.

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи.

(абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.03.2016 р. N 272)

Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо кінцевого бенефіціарного власника;

(абзац п'ятий підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів та про можливість такої особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь, з доданням документів, що підтверджують майновий стан фізичної особи, наявність/відсутність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності зазначаються склад, розмір, строк погашення, повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання), засвідчена підписом фізичної особи.

Подається заявником у довільній формі з обов'язковим зазначенням на початку довідки такого:

"Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання.".

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац шостий підпункту 4 пункту 4 розділу II замінено трьома абзацами згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

5) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи;

(підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

6) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи (додаток 6).

абзац другий підпункту 6 пункту 4 розділу ІІ виключено

(абзац другий підпункту 6 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

7) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції;

8) підпункт 8 пункту 4 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 8
)

8) документи щодо проведення незалежної оцінки майна такого заявника, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) незалежного оцінювача.

(абзац перший підпункту 8 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Зазначені документи надаються заявником у разі укладання договору міни, а також відсутності на дату надання документів відповідно до цього Порядку достатньої кількості коштів, що розміщені на банківських рахунках, для набуття або збільшення істотної участі у заявленому розмірі та наявності майна, розмір якого за незалежною оцінкою підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів.

5. Фізична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, передбаченими підпунктом 2 пункту 4 розділу II цього Порядку, підпунктом 3 пункту 4 розділу II цього Порядку, абзацами третім, четвертим підпункту 4 пункту 4 розділу II цього Порядку, підпунктами 5 - 8 пункту 4 розділу II цього Порядку, надає такі документи:

(абзац перший пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272,
від 27.06.2017 р. N 490)

інформацію податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про майновий стан і доходи), та копії таких декларацій з відміткою цього органу про їх отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів) та/або письмове запевнення про неможливість подання інформації уповноваженого органу іноземної держави про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - нерезидента не передбачено її отримання;

(абзац другий пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

6. Міжнародна фінансова організація та публічна компанія, що мають намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, подають документи, передбачені підпунктами 1, 6 пункту 2 та абзацами другим - четвертим пункту 3 розділу II цього Порядку.

(розділ ІІ доповнено пунктом 6 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
пункт 6 розділу II у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

III. Порядок подання відомостей про структуру власності заявника - юридичної особи

1. Заявник (юридична особа), який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, надає анкету щодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 7).

Крім того, відомості щодо структури власності повинні надаватись у вигляді схематичного зображення такої структури.

Таке схематичне зображення повинно містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності заявника у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником заявника.

2. У зазначеній анкеті зазначаються всі передбачені реквізити, у тому числі підписи. Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Для юридичних осіб - нерезидентів зазначаються повне їх найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

3. Структура власності заявника (для юридичної особи) має бути прозорою та такою, що відповідає вимогам цього Порядку.

(розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
 у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4)

4. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи), та про юридичних осіб, де фізична особа - заявник є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цього Порядку, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, розкривають систему взаємовідносин та містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.

Структура власності є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявності в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Заявник - юридична особа (крім банків та небанківських фінансових установ) згідно з аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора), що надається відповідно до розділу II цього Порядку, повинен відповідати таким вимогам:

(абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

абзац другий пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

абзац третій пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - третім
)

набуття або збільшення істотної участі не призведе до погіршення фінансового стану заявника;

заявник спроможний забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність.

фінансовий стан та платоспроможність заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 8 до цього Порядку;

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь).

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац п'ятий пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Для заявника, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір регулятивних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку, більшим ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Для заявника, який набуває та/або збільшує істотну участь та є/буде кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, розмір регулятивних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну його частці у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний;

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац сьомий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Абзац восьмий пункту 1 розділу IV виключено

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац дев'ятий пункту 1 розділу IV виключено

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

заявник - банк, інша фінансова установа, які набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру власних коштів (регулятивного капіталу), власного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких заявників на останню звітну дату, що передує наданню документів для набуття та/або збільшення істотної участі.

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Розміром власних коштів для банків та небанківських фінансових установ є розмір власного (регулятивного) капіталу, що встановлений для таких осіб законодавством України або країни місцезнаходження заявника, з урахуванням відповідності таких осіб встановленим економічним (пруденційним) нормативам.

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Для банків та небанківських фінансових установ, які набувають та/або збільшують пряму істотну участь та є/будуть кінцевим контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та/або при набутті/збільшенні істотної участі на вторинному ринку - більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку, якщо регулятивний капітал є меншим за мінімальний статутний капітал, встановлений законодавством для певного виду діяльності.

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

2. Заявник - юридична особа повинен мати власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення (самостійного або спільного) володіння істотною участю, крім випадків реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника тощо.

(абзац перший пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Розрахунок розміру власних коштів заявника - юридичної особи здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передують набуттю істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

(абзац другий пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

Розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов'язань набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку розраховується за формулою

К = ВК - (РК + НА + МІУ),

(абзац четвертий пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

де К - розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов'язань набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості;

(абзац восьмий пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

МІУ - сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.

(пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - десятий
 вважати відповідно абзацами десятим - одинадцятим
)

Розмір власних коштів за цим розрахунком повинен бути не меншим ніж розмір заявленої істотної участі.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою (К) та яка відповідно до законодавства може бути акціонером (учасником) професійного учасника фондового ринку, для забезпечення виконання нею зобов'язань у разі прямого самостійного або спільного набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника із власного капіталу (ВК) такої особи вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством, що регулює діяльність небанківської фінансової установи, не можуть бути спрямовані до статутного капіталу іншої юридичної особи.

Абзац дванадцятий пункту 2 розділу IV виключено

(пункт 2 розділу IV доповнено абзацом дванадцятим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

3. Майновий стан заявника - фізичної особи повинен забезпечити можливість набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зокрема, за рахунок власних коштів (кошти, розміщені на банківських рахунках, та майно, що має незалежну оцінку), крім випадків дарування, спадкування, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника.

До власних коштів заявника - фізичної особи для підтвердження фінансового (майнового) стану відповідно до цілей цього Порядку не можуть входити кошти (майно), отримані за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Фінансовий стан заявника - фізичної особи має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
 у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

Для заявника - фізичної особи, який набуває та/або збільшує пряму істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті/збільшенні прямої істотної участі на вторинному ринку, більшому ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійному учаснику фондового ринку, у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.

(абзац четвертий пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

Для заявника - фізичної особи, який набуває та/або збільшує істотну участь та є кінцевим контролером професійного учасника фондового ринку, фінансовий (майновий) стан (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний його частці у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.

(абзац п'ятий пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

(пункт 3 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

4. Набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку повинно здійснюватись за рахунок коштів заявника, джерела походження яких підтверджені.

Джерела походження коштів, що спрямовуються для набуття/збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, є підтвердженими в разі наявності всієї інформації щодо наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі, та джерел походження таких коштів, передбаченої у пакеті документів згідно з вимогами розділу II цього Порядку.

(пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку заявник - юридична особа зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства щодо формування його статутного капіталу, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства".

(абзац третій пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

5. Ділова репутація осіб, а саме заявника - юридичної особи, фізичної особи, керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради заявника - юридичної особи за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

(абзац перший пункту 5 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

1) у особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів);

(абзац перший підпункту 1 пункту 5 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

(абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу IV у редакції рішень
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272,
від 27.06.2017 р. N 490)

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

(підпункт 1 пункту 5 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим
,
абзац третій підпункту 1 пункту 5 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

(підпункт 1 пункту 5 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац шостий підпункту 1 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

2) особи, а саме керівник (члени) виконавчого органу та голова (члени) наглядової ради заявника - юридичної особи та фізична особа - заявник мають ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає, крім вимог, зазначених у підпункті 1 цього пункту, таким вимогам:

(абзац перший підпункту 2 пункту 5 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 розділу IV у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено

(підпункт 2 пункту 5 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий
вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим
,
абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - десятим)

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року;

особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання);

абзац шостий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім нерезидента).

абзац сьомий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац восьмий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено

(підпункт 2 пункту 5 розділу IV доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

6. Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього розділу.

(пункт 6 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

7. Згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (у разі необхідності його отримання відповідно до законодавства з питань захисту економічної конкуренції) таке набуття або збільшення істотної участі не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

8. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) відповідають вимогам, установленим розділом III цього Порядку.

(пункт 8 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

9. Відомості, що надаються заявником у заяві та документах на погодження істотної участі, повинні відповідати даним, які містяться у документах щодо ідентифікації заявника.

V. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

Комісія має право надсилати запити щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються для формування статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь).

2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

3. Комісія приймає відповідне рішення та надсилає письмове повідомлення у строк не пізніше ніж протягом місяця з дня подання заяви та відповідних документів, перелік яких установлений цим Порядком.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287)

4. Рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або відмову у такому погодженні приймається на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

У рішенні про відмову такого погодження обов'язково зазначаються підстави відмови з відповідним їх обґрунтуванням.

Рішення Комісії про погодження набуття істотної участі або її збільшення у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку є дійсним протягом шести місяців з дня його видачі.

5. Комісія надсилає письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

6. У разі прийняття рішення про відмову в погодженні набуття істотної участі або її збільшення у професійному учаснику фондового ринку подані документи заявнику не повертаються.

7. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в погодженні набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:

1) заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цього Порядку;

(підпункт 1 пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287)

2) заявник має непогашену або незняту судимість;

3) ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цим Порядком;

4) у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного капіталу;

5) заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цього Порядку;

6) органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;

7) набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвитку конкурентного середовища.

8. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

У разі коли не відповідають встановленим вимогам ділова репутація заявника (за останні два роки), його фінансовий стан або недостатньо власних коштів для набуття або збільшення істотної участі, заявник може надати документи після визначених цим Порядком строків для виконання вказаних умов.

9. Рішення про відмову в погодженні придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику може бути оскаржено в судовому порядку.

VI. Інформація, що надається власниками істотної участі в професійному учаснику фондового ринку

1. Власник істотної участі, який має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявиться нижче 10, 25, 50, 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинен повідомити про це такого професійного учасника та Комісію протягом 30 днів з дня виникнення наміру зменшення істотної участі.

Таке повідомлення надається у довільній формі із зазначенням розміру частки (номінальна вартість та у відсотках) з додаванням документів, що підтверджують дату виникнення такого наміру (за наявності).

2. Власник істотної участі, що становить 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, який має намір збільшити свою істотну участь, але вона не становитиме відповідно 25, 50, 75 або більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, не зобов'язаний повідомляти Комісію про таке придбання.

3. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних про своїх асоційованих осіб (щодо фізичних осіб, які мають пряму істотну участь) та власну ділову репутацію у місячний строк з дня настання таких змін.

Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних у структурі власності та щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін.

4. Комісія розглядає інформацію, передбачену пунктом 3 цього розділу, та у разі виявлення невідповідності наданої інформації вимогам цього Порядку надає письмове повідомлення про виправлення виявлених недоліків за підписом керівника структурного підрозділу. Особа після отримання такого повідомлення повинна протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення Комісії виправити такі недоліки та надати виправлені документи до Комісії.

5. Особа, яка отримала погодження Комісії щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, повинна подати до Комісії копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, протягом двадцяти робочих днів з дати вчинення.

VII. Державний контроль щодо юридичних та фізичних осіб - власників істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Державний нагляд та контроль за власниками істотної участі у професійних учасниках фондового ринку здійснюють Комісія та її територіальні органи відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

Інші державні органи здійснюють контроль щодо власників істотної участі в межах своїх повноважень, визначених законом.

2. Скарги на дії Комісії та її територіальних органів, пов'язані з реалізацією вимог цього Порядку щодо власників істотної участі, розглядаються Комісією (її колегіальним органом). Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж

І. Устенко

 

ЗАЯВА
про отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. __________________________________________________________________________________
                                (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
                                                                            юридичної особи, місцезнаходження)

____________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________
                            (повне найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові заявника -
                                                                                            фізичної особи)

____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження заявника - юридичної особи
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Адреса постійного місця проживання заявника - фізичної особи
____________________________________________________________________________________

Прошу надати погодження набуття істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

одноосібне або спільне ________________________________________________________________,
(зазначити потрібне)

сума прямого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку _______________________________________________________ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

____________________________________________________________________________ відсотків;
                                                                                 (10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку ________________________________________________________ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

______________________________________________________ відсотків, крім набуття права голосу;
                                                                               (10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням (управлінням), що становитиме _____________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

незалежна від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника (учасників)
_____________________________________________________________________________________
      (зазначається наявність або відсутність такої можливості та відсоток такого впливу)

Примірник переліку (опису) документів додається.

__________
       (дата)

 
М. П.
 (за наявності)

_________________________
(підпис керівника юридичної особи
/керівників юридичних осіб)

_____________
(прізвище, ініціали)

 

________________
(підпис фізичної особи
/підписи фізичних осіб)

_____________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА
про отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. __________________________________________________________________________________
                                (повне найменування професійного учасника фондового ринку, ідентифікаційний код
                                                                           юридичної особи, місцезнаходження)

____________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________
                        (повне найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові заявника -
                                                                                           фізичної особи)

____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження заявника - юридичної особи
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Адреса постійного місця проживання заявника - фізичної особи
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Прошу надати погодження на збільшення істотної участі - відсотків в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку:

одноосібне або спільне ________________________________________________________________,
(зазначити потрібне)

сума прямого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку ____________________________________________________ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

____________________________________________________________________________ відсотків;
(10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку ____________________________________________________ гривень, що становитиме частку в статутному капіталі такого учасника:

______________________________________________________ відсотків, крім набуття права голосу;
(10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням (управлінням), що становитиме ______ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

незалежна від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника (учасників)
_____________________________________________________________________________________
    (зазначається наявність або відсутність такої можливості та відсоток такого впливу)

Примірник переліку (опису) документів додається.

__________
        (дата)

 
М. П.
 (за наявності)

_________________________
(підпис керівника юридичної особи
/керівників юридичних осіб)

______________
(прізвище, ініціали)

 

________________
(підпис фізичної особи
/підписи фізичних осіб)

______________
(прізвище, ініціали)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
 від 10.03.2016 р. N 272
,
від 27.06.2017 р. N 490)

 

Перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

Дата підписання:

____________
* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена
Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Керівник юридичної особи /фізична особа

 
М. П.
 (за наявності)

 
________________
(підпис)

 
________________
(П. І. Б.)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
 від 10.03.2016 р. N 272
,
від 27.06.2017 р. N 490)

 

АНКЕТА

I. Інформація про юридичну особу

1. __________________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________________________

4. Основний вид діяльності юридичної особи _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Повні найменування банків, у яких юридична особа має рахунки та які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься плата за акції (частки)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Голова та члени наглядової ради (у разі її наявності) ______________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвища, імена, по батькові)

7. Голова та члени виконавчого органу __________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвища, імена, по батькові)

____________________________________________________________________________________

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу)

9. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)
____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування органу, країна місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________

II. Відносини з професійним учасником фондового ринку, акції, частки якого придбаваються

1. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі:

пряме володіння - _______________ відсотків статутного капіталу
                                                   (цифрами)

професійного учасника фондового ринку в розмірі ________________________ гривень, що становить ______________________________ акцій (часток) загальною номінальною вартістю ____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кількість)
____________________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - _____________ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ________________ гривень, що становить _________________ акцій (часток) загальною номінальною вартістю ________________________________________________
                                                                                                                                                (кількість)
_____________________________________________________________________________ гривень
через _______________________________________________________________________________;
                            (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір
                                                                                           його прямого володіння)
кількість голосів, набутих за дорученням, що становить _________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:
пряме володіння - ____________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ___________________________ гривень, що становить ____________________________ акцій (часток) загальною номінальною вартістю
          (кількість)
_____________________________________________________________________ гривень;
                                                                    (словами)
опосередковане володіння - ____________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі ____________________________ гривень, що становить _______________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                            (кількість)
____________________________________________________________________________ гривень
                                                                           (словами)
через _______________________________________________________________________________;
                                  (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого
                                                                                                                   володіння)
кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______________________________
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                               (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                               прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - ____________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ___________________________ гривень, що становить ___________________________ акцій (часток) загальною номінальною
                         (кількість)

вартістю ___________________________________________________________________ гривень;
                                                                                                    (словами)
опосередковане володіння - ____________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі __________________________ гривень, що становить __________________________ акцій (часток) загальною номінальною вартістю
                         (кількість)
____________________________________________________________________________ гривень
через ______________________________________________________________________________;
                            (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого
                                                                                                        володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______________________________
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                              (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                              прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які юридична особа - заявник має намір набути або збільшити, становитиме ___________ відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника в розмірі _______________________________________________ гривень.

5. Чи є Ви особою, яка пов'язана з професійним учасником фондового ринку?
____________________________________________________________________________________
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі
статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має намір набути, ______________________ одиниць (відсотків), номінальна вартість однієї акції (одного відсотка частки) ____________________ гривень, загальна номінальна вартість пакета акцій (частки) ________________________ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу ___________________________________________________________; фактична вартість придбаних акцій (часток) ________________________________________ гривень.

2. Виключено

2. Терміни оплати (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься оплата) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

IV. Інші питання
щодо ділової репутації юридичної особи

1. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи?
____________________________________________________________________________________

2. Виключено

2. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, та чи має несплачені штрафні санкції за такі правопорушення? ____________________________________________________________________________________
                                                       (коли, зміст порушення, накладені санкції, причина несплати)

3. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

4. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

5. Чи застосовувались до юридичної особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
_____________________________________________________________________________________
                       (так чи ні, якщо так, то зазначити вид санкції, найменування органу та причини накладення санкції)

6. Чи є юридична особа особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?
_____________________________________________________________________________________
          (якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім'я, по батькові,
               місце проживання, паспортні дані (номер, серія, коли і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки
                          платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Комісію.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

____________________________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу)

Підписано: _______ число _____________ місяць __________ рік.

Підпис керівника
юридичної особи

М. П.
 (за наявності)

 
_________
     (підпис)

 
_________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
 від 10.03.2016 р. N 272
,
від 27.06.2017 р. N 490)

 

АНКЕТА
керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку

____________________________________________________________________________________
                                             (найменування юридичної особи, яка має намір набути або збільшити
                                                                                                   істотну участь)

I. Інформація про особу (керівника (членів) виконавчого органу, голову та членів наглядової ради цієї юридичної особи)

1. __________________________________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові
або найменування юридичної особи, посада в юридичній особі - заявнику)

____________________________________________________________________________________

2. Паспортні дані _____________________________________________________________________
                                                                    (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

____________________________________________________________________________________

3. Громадянство (країна реєстрації - для юридичних осіб) _____________________________________________________________________
                                                                                                  (країна)

4. Адреса постійного місця проживання (місцезнаходження - для юридичних осіб) _________________________________________________

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний код юридичної особи _________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                                          (у разі наявності)

6. Місце роботи, займана посада за останні 2 роки _________________________________________

____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, посада, період перебування на посаді з ____ до ____;
причина звільнення)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи __________________________________

8. Освіта та кваліфікація ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                  (освіта, науковий ступінь, відповідна ліцензія, диплом: серія, номер, дата видачі, ким
                                                                                    виданий, спеціальність і кваліфікація)

____________________________________________________________________________________

9. Розмір участі в юридичній особі - заявнику __________________________ гривень, що становить ____________________ відсотків.

II. Відносини власності з професійним учасником фондового ринку, у якого юридична особа - заявник набуває або збільшує істотну участь

1. Чи є особа власником акцій (часток) у професійному учаснику фондового ринку?
____________________________________________________________________________________

Пряме володіння - __________________________ відсотків статутного капіталу
професійного учасника в розмірі ____________________________ гривень, що становить _________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю _________________
(кількість)
____________________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ______________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі ________________________ гривень, що становить ___________________________ акцій (часток), загальною
                        (кількість)
номінальною вартістю ________________________________________ гривень через ___________________________________________________________________________________;
(найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що становить ______________________ (10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Чи має особа намір збільшити істотну участь в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку?
____________________________________________________________________________________

3. Чи є особа, пов'язаною з професійним учасником фондового ринку?
____________________________________________________________________________________
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі
статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

III. Інші питання

1. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, незнятої в установленому порядку судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм
____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (рік, підстава)
____________________________________________________________________________________

2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

4. Чи притягувались Ви протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку фінансових послуг, у тому числі на ринку цінних паперів?
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (якщо так, то вказати підстави)

5. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                  (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)
____________________________________________________________________________________

6. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку фінансових послуг (ринку цінних паперів)?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких обставин, чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

7. Чи має особа несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)? __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(якщо так, то зазначається розмір санкції, коли та за що її накладено (зміст порушення), причини несплати штрафної санкції та факт наявності або відсутності податкового боргу)

8. Інформація про відсутність або наявність фактів анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні _______________________________________

9. Чи були анульовані документи (сертифікати тощо), що надають Вам право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?
_____________________________________________________________________________________

10. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
_____________________________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Номери телефону та факсу, доступних в робочий час
_____________________________________________
                      (код, номери телефону, факсу)

Підписано: _____________ рік.

(підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально)

 
_________
     (підпис)

 
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Підпис керівника юридичної особи
М. П. (у разі наявності)

_____________
       (підпис)

___________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
від 10.03.2016 р. N 272
,
від 27.06.2017 р. N 490)

 

АНКЕТА

I. Інформація про фізичну особу

1. __________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у 
                                                                               професійному учаснику фондового ринку)

2. Паспортні дані _____________________________________________________________________
                                                                              (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

____________________________________________________________________________________

3. Громадянство _____________________________________________________________________
                                                                                                       (країна)

4. Адреса постійного місця проживання
____________________________________________________________________________________
                                                                                                                (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця,
____________________________________________________________________________________
номер будинку та квартири, поштовий індекс)

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)
____________________________________________________________________________________

6. Перелік асоційованих осіб фізичної особи, які є пов'язаними особами професійного учасника _____________________________________________________________________________________

7. Перелік банків, у яких відкрито рахунки ________________________________________________
                                                                                                                          (повне найменування банку)
____________________________________________________________________________________

8. Банк, який надає інформацію про наявні кошти на рахунку (у разі наявності)

____________________________________________________________________________________

9. Місце роботи, займана посада за останні два роки _______________________________________
____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з ____ до ____; причина звільнення)
____________________________________________________________________________________

10. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи _________________________________

11. Іноземний державний контрольний орган, що дає дозвіл на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку України (для іноземців) ______________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування органу)

II. Відносини власності з професійним учасником фондового ринку, у якого Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь

1. Наявна участь у професійному учаснику фондового ринку

пряме володіння - ____________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку в розмірі _____________________________ гривень, що становить ________________________________ акцій (часток), загальною
                               (кількість)
номінальною вартістю _________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі ___________________________________ гривень, що становить _________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю __________________________________________________________________ гривень,
                                                                            (кількість)

через ______________________________________________________________________________;
(найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______________________________
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку:

пряме володіння - _________________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі _____________________________________ гривень, що становить _______________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                         (кількість)
____________________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ________________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі ____________________________________ гривень, що становить ________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                         (кількість)
_____________________________________________________________________________ гривень
через _______________________________________________________________________________;
                              (найменування власника істотної участі у професійному учаснику та розмір його прямого
                                                                                                          володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______________________________
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                                прямого володіння)

3. Наміри збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку:
пряме володіння - ________________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі ____________________________________ гривень, що становить ___________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                              (кількість)
____________________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - _______________________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі __________________________________ гривень, що становить ______________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
_____________________________________________________________________________ гривень
        (кількість)
через _______________________________________________________________________________;
                             (найменування власника істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та розмір
                                                                                         його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що становить ______________________________
(10 і більше) відсотків у розподілі голосів, через ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                  (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його
                                                                                               прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які фізична особа має намір придбати, становитиме _____________________ відсотків статутного капіталу професійного учасника в розмірі _____________________________________________________________ гривень.

5. Чи є Ви особою, яка пов'язана з професійним учасником фондового ринку, у якого Ви маєте намір набути та/або збільшити істотну участь?
____________________________________________________________________________________
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі
статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які Ви маєте намір набути, ________________________ одиниць (відсотків), номінальна вартість однієї акції (одного відсотка частки) ______________________ гривень, загальна номінальна вартість пакета акцій (частки) ___________________ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу _______________________________________________________________________; фактична вартість придбаних акцій (часток) ________________________________________ гривень.

2. Джерело походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій (часток) ____________________________________________________________________________________
(дохід, що зазначений у податковій декларації та/або за довідкою банку, в якому відкрито рахунок, про наявність коштів на рахунку)

3. Терміни сплати ____________________________________________________________________
                                             (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься сплата)
____________________________________________________________________________________

IV. Відносини власності з юридичними особами та іншими професійними учасниками фондового ринку (крім професійного учасника, де Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь)

1. Повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Основний вид діяльності ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Відсоток власності в ній _____________________________________________________________

5. Чи є Ви членом в органах управління цієї юридичної особи? ______________________________

6. Чи є Ви особою, пов'язаною з іншим професійним учасником фондового ринку?
____________________________________________________________________________________
(надати тип пов'язаності відповідно до визначення згідно зі
статтею 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та визначити всіх осіб, через яких виникає така пов'язаність (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта (ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), посада))

7. Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших юридичних осіб з фінансових, майнових і корпоративних питань? ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (яких саме і з яких питань)

V. Інші питання

1. Чи маєте Ви судимість, не погашену, не зняту в установленому порядку, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм?
____________________________________________________________________________________

2. Чи були Ви особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній
(посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

3. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

4. Чи притягувались Ви протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                              (якщо так, то вказати підстави)

5. Чи були анульовані документи (сертифікати тощо), що надають Вам право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?
_____________________________________________________________________________________

6. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                              (якщо так, то зазначити у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

7. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                       (якщо так, то хто (Комісія або її територіальні органи), коли та з яких підстав)

8. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)? __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(якщо так, то зазначається розмір санкції, коли та за що її накладено (зміст порушення), причини несплати штрафної санкції та факт наявності або відсутності податкового боргу)

9. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
_____________________________________________________________________________________

10. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?
_____________________________________________________________________________________
           (якщо так, зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім'я, по батькові,
              місце проживання, паспортні дані (номер, серія, коли і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки
                         платника податків (у разі наявності), та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

Номер телефону та факсу, доступних в робочий час
_____________________________________________
                       (код, номери телефону, факсу)

Підписано: ________________ рік.

(підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально)

 
_________
    (підпис)

 
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272
,
від 27.06.2017 р. N 490)

 

Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером, та асоційованих осіб цієї фізичної особи

Дата підписання довідки:

Таблиця 1. Інформація про асоційованих осіб фізичної особи - заявника*

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Керівник юридичної особи /керівники юридичних осіб

М. П. (за наявності) _________________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Фізична особа

_______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

____________
*
Таблиця 1 заповнюється у разі набуття та/або збільшення істотної участі щодо асоційованих осіб заявника, які є власниками істотної участі або керівниками (членами наглядової ради, керівниками служби внутрішнього аудиту) в професійному учаснику фондового ринку, де заявник набуває істотну участь, інших фінансових установах, а також власниками істотної участі в інших юридичних особах, які є пов'язаними особами відносно заявника та/або такого професійного учасника фондового ринку.

*** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхові компанії, ПФ - пенсійний фонд, ДУ- депозитарні установи, К - клірингові установи, ЦД - центральні депозитарії.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
від 10.03.2016 р. N 272
,
від 27.06.2017 р. N 490)

 

Довідка
про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника

Дата підписання довідки:

Таблиця 1. Структура власності заявника

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника (колонка 9 таблиці).

Заповнюється щодо прямих власників заявника з урахуванням такого:

для заявників, створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника у розмірі 5 і більше відсотків статутного капіталу;

для заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше ніж 5 відсотками, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи;

7) "(ФУ)" - додається у разі, якщо власник є фінансовою установою.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі літери:

8) "Е" - емітент іпотечних облігацій;

9) "о" - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття;

10) "а" - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям;

11) "у" - обслуговуюча установа.

У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О(Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 6 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 7 зазначаються взаємозв'язки особи із заявником, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі у заявнику, а також дата та номер рішення НКЦПФР про надання згоди на набуття істотної участі у заявнику, якщо на момент набуття істотної участі погодження істотної участі було передбачено законодавством, а також:

1) якщо особа має пряму участь у заявнику, зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника, та наводиться її частка в статутному капіталі заявника;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами у заявнику із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі у заявнику, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Щодо всіх документів, зазначених в колонці 7, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці 10 зазначається сукупний відсоток участі особи у заявнику та наводиться опис непрямої участі.

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання погодження Комісією набуття та/або збільшення істотної участі, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викладається причина.

 

Керівник юридичної особи

М. П.
(за наявності)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр, ПК - публічна компанія.

Примітка. Розмір істотної участі особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника участі на розмір прямого володіння цього власника в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника. Якщо особа прямо або через інших осіб має істотну участь у прямому власнику у заявника, розмір такої опосередкованої участі дорівнює сумі участей, які розраховуються відповідно до цього додатка.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір істотної участі у заявника - групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується, зокрема:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 р. N 1287
,
від 10.03.2016 р. N 272
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.06.2017 р. N 490)

(Порядок у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1101)

 

ПОРЯДОК
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості заявника - юридичної особи

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 - не менше ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 - не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН - не менше ніж 0,5

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

(Порядок доповнено додатком 8 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 272)

____________

Опрос