Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в нормативно-правовой акт

Фонд государственного имущества
Приказ от 19.03.2012 № 388
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2012

м. Київ

N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2012 р. за N 585/20898

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 8 вересня 2000 року N 1871
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 496)

Відповідно до Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI, пункту 5 частини першої статті 185 Закону України "Про приватизацію державного майна"

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871 "Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873, слова "відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" замінити словами "акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах".

2. Внести зміни до Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого зазначеним наказом (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню біржової діяльності та проведення аукціонів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Державну програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

1.2. Це Положення визначає механізм організації та проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів не проданих на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі - аукціон).

1.3. Об'єктами продажу на аукціоні є пакети не проданих на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі - АТ), створених на базі об'єктів державної власності, віднесених до групи "B", що підлягають продажу за гроші згідно з рішеннями, які приймаються державними органами приватизації.

1.4. Аукціон проводиться за принципом досягнення найвищої ціни продажу пакета акцій АТ.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

анкета учасника - документ, що заповнюється учасником;

аукціон - спосіб продажу акцій, який полягає у передачі прав власності покупцю, який запропонував під час торгів найвищу ціну;

договір купівлі-продажу - угода, що укладається між продавцем та покупцем за результатами аукціону, яка визначає умови продажу пакетів акцій та перехід від продавця покупцю права власності на них;

заява - документ, складений за встановленою формою, який засвідчує намір учасника взяти участь в аукціоні та придбати пакети акцій;

клієнт - юридична або фізична особа, яка доручає учаснику на підставі договору придбати для себе пакет акцій АТ на аукціоні;

крок аукціону - крок збільшення ціни пакета акцій АТ під час аукціону, який не може бути меншим 10 відсотків початкової ціни;

лот - пакет або частина пакета акцій АТ у випадку його дроблення і продажу частинами, що виставляється на продаж на аукціоні;

початкова ціна - ціна, установлена державним органом приватизації з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу;

продавець - державний орган приватизації (Фонд державного майна України (далі - Фонд), його регіональне відділення (далі - РВ ФДМУ) та Фонд майна Автономної Республіки Крим);

організатор проведення аукціону (далі - організатор) - Фонд, РВ ФДМУ та Фонд майна Автономної Республіки Крим;

учасник - юридична або фізична особа, яка має право на придбання державного майна під час приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та подала заяву на участь в аукціоні.

II. Аукціонна комісія

2.1. Аукціонна комісія утворюється за наказом продавця у складі не менше трьох осіб. Головою аукціонної комісії призначається уповноважений представник Фонду, РВ ФДМУ або Фонду майна Автономної Республіки Крим, який має довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації, зокрема на право укладання договорів купівлі-продажу.

2.2. До повноважень аукціонної комісії належать:

а) нагляд за процедурою проведення аукціону щодо дотримання вимог цього Положення;

б) прийняття рішень про недопущення учасників до аукціону у випадках порушення ними вимог цього Положення;

в) припинення аукціону або зняття з торгів окремих лотів;

г) визначення переможця;

ґ) затвердження результатів аукціону та оформлення їх відповідним протоколом;

д) визнання аукціону таким, що не відбувся.

2.3. Аукціонна комісія самостійно розробляє та затверджує регламент своєї роботи в межах повноважень, визначених цим Положенням. Рішення аукціонної комісії є правомочними за умови участі в її роботі не менше 2/3 її складу. Рішення аукціонної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови аукціонної комісії. Рішення аукціонної комісії оформлюються протоколами та підписуються всіма присутніми на засіданні членами аукціонної комісії.

2.4. Протокол аукціонної комісії затверджується наказом продавця.

III. Порядок підготовки до проведення аукціону

3.1. Перелік АТ, пакети акцій яких пропонуються для продажу на аукціоні, затверджується Фондом на підставі пропозицій відповідних державних органів приватизації.

3.2. Після затвердження зазначеного переліку відповідні державні органи приватизації в разі потреби вносять і затверджують у встановленому порядку зміни до планів розміщення акцій, передбачаючи в них продаж пакета акцій на аукціоні за гроші.

3.3. Інформація про продаж пакетів акцій АТ на аукціоні публікується продавцем на його офіційному сайті, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону.

3.4. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) акціонерного товариства включаються відомості про:

ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;

найменування товариства;

місцезнаходження товариства;

розмір статутного капіталу товариства;

кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (у тому числі у відсотках статутного капіталу);

номінальну ціну однієї акції (паю, частки);

площу земельної ділянки;

середньооблікову чисельність працівників;

обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;

монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках;

показники економічної діяльності, у тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;

обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;

дату, час та місце проведення продажу;

початкову ціну об'єкта, умови продажу;

розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності;

інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

3.5. Інформаційне повідомлення обов'язково повинно містити інформацію про необхідність отримання згоди органів Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

3.6. Зміни до інформаційного повідомлення можуть вноситись продавцем до дати публікації інформації про продаж пакета акцій АТ з дотриманням вимог пункту 3.3 цього розділу.

3.7. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні подають до Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію.

3.8. У процесі підготовки пакетів акцій АТ державні органи приватизації готують необхідний пакет документів, який містить затверджене інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні пакета (пакетів) акцій АТ, план розміщення акцій, акт оцінки пакета акцій АТ, копії балансу та звіту про фінансові результати підприємства за останній звітний рік та останній звітний період, копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3.9. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, продавець у десятиденний строк з дня затвердження інформаційного повідомлення, зазначеного в пункті 3.4 цього розділу, надсилає його копію та інформацію щодо розміру пакета акцій, який підлягає продажу на аукціоні, до відповідного органу Антимонопольного комітету.

3.10. Підготовка до продажу на аукціоні пакетів акцій, випущених у бездокументарній формі, здійснюється відповідно до вимог законодавства про Національну депозитарну систему.

3.11. Час та місце проведення аукціону, кількість та розмір лотів визначає продавець.

3.12. Після публікації інформації і до дня проведення аукціону продавець має забезпечити доступність для потенційних покупців інформації про АТ, пакети акцій яких виставляються на аукціоні, плани розміщення акцій АТ, умови проведення аукціону.

3.13. З метою отримання інформації про АТ, акції якого запропоновані до продажу на аукціоні, зокрема відомостей про емітента та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю, учасники звертаються до відповідного державного органу приватизації, який надає зазначену інформацію протягом 5 робочих днів з дня звернення до нього.

Зазначену інформацію державний орган приватизації отримує від керівника АТ. Керівник АТ забезпечує достовірність наданої інформації.

3.14. Початкова ціна пакета акцій на перших торгах визначається продавцем відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891.

3.15. В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повноваження та подали в установленому цим Положенням порядку заяву на участь у відкритих грошових регіональних аукціонах (додаток 1), анкету учасника (додатки 2, 3), внесли реєстраційний та гарантійний внески.

3.16. Для реєстрації покупців як учасників аукціону вони сплачують установлений державним органом приватизації реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта (гарантійний внесок).

3.17. Якщо учасник висловлює бажання брати участь у придбанні кількох лотів одного АТ, то розмір гарантійних внесків визначається як сума гарантійних внесків цих лотів.

3.18. Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні - один робочий день до початку аукціону. Після закінчення зазначеного строку припиняється внесення будь-яких змін до заяв і їх відкликання не допускається.

3.19. До заяви додаються:

довіреність уповноваженої особи;

документ про сплату реєстраційного внеску;

документ про сплату гарантійного внеску;

довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою юридичної особи (для юридичних осіб);

нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

декларація про доходи при придбанні об'єкта аукціону за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для покупців - фізичних осіб);

копія поданої до відповідних органів Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні (у разі потреби для юридичних осіб);

довідку про власні активи заявника (для юридичних осіб).

3.20. Заяві присвоюється порядковий номер, який є номером учасника та використовується під час аукціону.

3.21. Учасник забезпечує достовірність інформації, поданої ним для участі в аукціоні.

3.22. У разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більше ніж 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов'язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.

У разі придбання пакетів акцій АТ паливно-енергетичного комплексу зазначена інформація надається Фонду незалежно від розміру придбаного пакета акцій.

3.23. Організатор не має права вимагати від учасника надання будь-яких додаткових документів або інформації, не передбачених цим Положенням.

3.24. Відомості про учасників аукціону (порядковий номер; повне найменування учасника - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; найменування АТ, акції якого є об'єктом продажу на аукціоні, та розмір пакета таких акцій; інформація про сплату реєстраційного та гарантійного внесків) заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного АТ, акції якого є об'єктом продажу на аукціоні.

3.25. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і наміри не підлягають розголошенню.

3.26. До участі в аукціоні допускаються учасники за умови подання згідно з цим розділом та оформлених належним чином документів, а також документального підтвердження сплати ними реєстраційного та гарантійного внесків.

3.27. Усім учасникам, які не стали покупцями, у 5-денний строк після закінчення аукціону повертаються сплачені суми гарантійних внесків.

Покупцю, який придбав пакет акцій на аукціоні, сума сплаченого гарантійного внеску зараховується під час остаточного розрахунку за придбаний пакет акцій.

3.28. Внесення учасником змін до заяви під час аукціону не допускається. Заява може бути відкликана учасником не пізніше строку, зазначеного в пункті 3.18 цього розділу. При відкликанні учасником заяви гарантійний внесок повертається протягом 5 робочих днів.

3.29. Організатор повинен поінформувати учасника, що в разі придбання акцій, випущених у бездокументарній формі, покупець, який придбав акції або в інтересах якого придбані акції, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача (додатки 4, 5) згідно з вимогами наказу Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року N 2099 "Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 1999 року за N 842/4135.

3.30. Організатор повинен поінформувати покупця, який придбав пакет акцій на аукціоні, про необхідність подання реєстроутримувачу документів відповідно до розділу V Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за N 49/13316.

3.31. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного АТ.

IV. Порядок проведення аукціону

4.1. Аукціон проводиться у вигляді відкритих торгів "з голосу".

4.2. Продаж пакета акцій підприємств на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який став переможцем аукціону і запропонував під час торгів максимальну ціну.

4.3. Аукціон проводить ліцитатор.

4.4. Ліцитатор оголошує найменування АТ, акції якого виставляються на аукціоні, його стислу характеристику, кількість акцій у лоті, їх номінальну вартість та початкову ціну, а також крок збільшення ціни. Учасники аукціону мають право вносити свої пропозиції щодо ціни лота тільки після завершення цього оголошення.

4.5. Учасник повинен підняти картку зі своїм номером, отриманим згідно з пунктом 3.20 розділу III цього Положення.

4.6. Збільшення (зменшення) ціни лота здійснюється учасниками згідно з кроком, який установлюється аукціонною комісією, але не може бути меншим за 10 % від попередньої ціни. Якщо після того, як ліцитатор тричі оголосив останню ціну, а від учасників не надійшли пропозиції щодо більш високої ціни, то ліцитатор оголошує "продано" одночасно з ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну, та оголошує його переможцем.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, об'єкт аукціону може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

4.7. У разі повторного (чергового) проведення аукціону можлива зміна умов продажу, уключаючи початкову ціну. При цьому початкову ціну може бути зменшено до початку аукціону не більше ніж на 30 % від початкової ціни на попередньому аукціоні.

У процесі проведення повторного (чергового) аукціону, якщо після оголошення початкової ціни продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт продажу за оголошеною ціною, ліцитатор відповідно до рішення аукціонної комісії має право знижувати зменшену ціну.

Мінімальна ціна продажу однієї акції на повторному (черговому) аукціоні в разі зниження ціни під час продажу:

стосовно АТ, статутний капітал яких визначено без урахування індексації основних засобів станом на 01 січня 1995 року, продаж акцій за цінами нижче їх номінальної вартості не проводиться;

в іншому випадку зниження ціни акцій нижче їх початкової вартості можливе не більше ніж на 75 %.

4.8. Аукціонна комісія може надати відповідному державному органу приватизації рекомендації щодо зниження початкової ціни.

4.9. Аукціон визнається таким, що не відбувся, якщо за один робочий день до початку аукціону не було подано жодної заяви.

4.10. Учасник, який під час аукціону не виконує вимог чинного законодавства України, у тому числі цього Положення, та рішень аукціонної комісії або своєю поведінкою заважає проведенню аукціону, за рішенням аукціонної комісії виводиться з аукціону, про що робиться запис у протоколі.

4.11. Під час аукціону ведеться протокол, у якому зазначаються такі відомості: початкова ціна продажу пакета акцій АТ; пропозиції учасників аукціону; відомості про учасників аукціону; результат торгів.

Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії та покупцем в день проведення аукціону.

Протокол затверджується наказом продавця.

4.12. Аукціон може бути припинено і об'єкт знімається з торгів за рішенням аукціонної комісії у разі, коли:

а) не виконані вимоги, передбачені пунктами 3.3, 3.22 розділу III цього Положення;

б) об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;

в) покупець не визнається як такий згідно із законодавством про приватизацію;

г) істотно порушились інші правила оголошення та проведення аукціону, передбачені законом.

4.13. Зазначені в пункті 4.12 цього розділу порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених на аукціоні.

V. Укладання договору купівлі-продажу

5.1. За результатами проведеного аукціону покупець і продавець укладають договір купівлі-продажу цінних паперів (додаток 6). У разі купівлі одним покупцем кількох лотів акцій одного АТ укладається один договір купівлі-продажу на загальну кількість придбаних акцій.

5.2. На підставі довіреності від імені продавця договір купівлі-продажу підписується головою аукціонної комісії та засвідчується печаткою продавця.

5.3. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню за рахунок покупця та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

5.4. Право власності на придбаний пакет акцій АТ переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу зазначеного пакета акцій.

5.5. У разі відмови покупця укласти договір купівлі-продажу сплачені гарантійні внески йому не повертаються, аукціон визнається таким, що не відбувся.

VI. Порядок розрахунків за придбані акції та оформлення прав власності

6.1. Покупці сплачують вартість придбаних на аукціоні акцій на рахунок для обліку коштів від приватизації з урахуванням суми сплаченого гарантійного внеску.

6.2. Учасник, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім'я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу подає заяву про оформлення прав власності (додаток 7), яка повинна містити дані про клієнта (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження та код платника податків згідно з ЄДРПОУ - для юридичних осіб), кількість придбаних на ім'я клієнта акцій та номери відповідних договорів, за якими вони придбані.

6.3. До зазначеної в пункті 6.2 цього розділу заяви додаються такі документи:

а) копії відповідного договору з клієнтом та інших документів, які підтверджують доручення на придбання цінних паперів;

б) довідка про розмір державної частки у статутному капіталі клієнта, якщо він є юридичною особою, складена відповідно до вимог, визначених у пункті 3.19 розділу III цього Положення;

в) декларація про доходи клієнта - фізичної особи (у разі придбання об'єкта продажу за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

г) інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача за формою, наведеною в додатках 4, 5 (у разі придбання акцій, випущених у бездокументарній формі).

6.4. Якщо на аукціоні покупець придбав акції в документарній формі, продавець після підтвердження надходження коштів на рахунок для обліку коштів від приватизації оформлює розпорядження (додаток 8) про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів АТ.

Розпорядження має містити перелік власників акцій з даними про них.

6.5. Підставою для переведення акцій у реєстрі власників іменних цінних паперів з особового рахунку державного органу приватизації на особові рахунки переможців аукціону є розпорядження ФДМУ та анкета Учасника, а також документи для відкриття особового рахунку власника, визначені розділом V Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за N 49/13316.

6.6. Якщо форма випуску цінних паперів бездокументарна, продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ, що призведе до зміни власника, згідно з додатками 9 та 10.

У разі випуску акцій АТ у бездокументарній формі депозитарна установа (зберігач) не пізніше ніж на другий день після отримання розпорядження Фонду про виконання облікової операції з цінними паперами зобов'язана(ий) здійснити операцію списання або переказу цінних паперів на зазначений у розпорядженні рахунок у цінних паперах і повідомити про це в письмовій формі відповідний державний орган приватизації протягом п'яти календарних днів.

6.7. Якщо протягом 20 робочих днів з дня проведення аукціону покупець не звертається до продавця за отриманням розпорядження, воно надсилається АТ.

6.8. Якщо на придбання акцій не потрібна згода органів Антимонопольного комітету України, розпорядження Фонду оформлюється протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації.

6.9. Якщо покупцю необхідно отримати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій АТ згідно із законодавством про захист економічної конкуренції, то розпорядження видається протягом 10 робочих днів після підтвердження покупцем одержання такої згоди.

Якщо протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов'язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

6.10. У разі коли інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій АТ складає і затверджує РВ ФДМУ, Фонд майна Автономної Республіки Крим, а продавцем виступає Фонд, видається розпорядження про забезпечення надання РВ ФДМУ, Фондом майна Автономної Республіки Крим депозитарній установі розпорядження на виконання облікової операції з цінними паперами АТ, яка призведе до зміни власника (додаток 11).

6.11. Продавець має забезпечити доступність результатів аукціону для всіх його учасників. Повідомлення про результати аукціону публікується на офіційному сайті та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.

VII. Дотримання вимог антимонопольного законодавства при проведенні аукціону

7.1. Продаж пакетів акцій на аукціоні здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених статтею 186 Закону України "Про приватизацію державного майна".

7.2. Організатор протягом двох робочих днів з дня проведення аукціону подає до Антимонопольного комітету України відомості щодо осіб, які придбали акції АТ на відкритому грошовому регіональному аукціоні (додаток 12).

 

Начальник Управління
біржової діяльності та
проведення аукціонів

В. Чердаков

 

ЗАЯВА
на участь у відкритих грошових регіональних аукціонах

від ___ ____________ 20__ року N ___

1. Учасник ___________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування учасника - для юридичної особи;
                                                                           прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________

Держава _____________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування держави, де зареєстрований учасник, або громадянство)

2. Заповнюється учасником - юридичною особою:
керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (пошт. індекс, місцезнаходження)
поточний рахунок N __________________________________
телефон _____________; телефакс ____________; телекс ________________

3. Уповноважена особа учасника _________________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
паспорт: серія _____ N ______, виданий "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування органу, що видав паспорт)

4. Заповнюється учасником - фізичною особою:
місце проживання _____________________________________________________________________
паспорт: серія _____ N ______, виданий "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видав паспорт)

N
з/п

Найменування акціонерного товариства

Кількість лотів,
штук

Кількість акцій у лоті,
штук

Загальна кількість акцій, штук

Початкова ціна акції за одиницю,
грн.

Загальна початкова ціна лота,
грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасник зобов'язується не пізніше ніж за один робочий день до початку аукціону сплатити реєстраційний та гарантійний внески.

Учасник поінформований, що у випадках та у строки, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції, він зобов'язаний звернутися для отримання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій.

Учасник на день подання заяви надає інформацію щодо володіння, користування, управління ним та особами, які пов'язані з ним відносинами контролю, акціями:

N
з/п

Найменування акціонерного товариства

Загальна вартість акцій, що перебувають у володінні, користуванні чи управлінні,
тис. грн.

Відсоток голосів у вищому органі акціонерного товариства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасник

Організатор аукціону

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

_______________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

 

М. П.

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

До заяви додаються:

1. Довіреність уповноваженої особи на ____ арк.

2. Документ про сплату реєстраційного внеску на ____ арк.

3. Документ про сплату гарантійного внеску на ____ арк.

4. Довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (для юридичних осіб) на ____ арк.

5. Нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб) на ____ арк.

6. Декларація про доходи (для фізичних осіб) на ____ арк.

7. Копія заяви про надання дозволу на концентрацію (для юридичних осіб) на ____ арк.

8. Довідка про власні активи заявника (для юридичних осіб) на ____ арк.

 

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(заповнювати розбірливо українською мовою)

_____________________________________________________________________________________
(найменування учасника)

1. Реквізити особового рахунку (заповнюються реєстроутримувачем)

Номер особового рахунку

 

Дата відкриття рахунку

 

Номер запису про відкриття рахунку за журналом

 

Юридична особа (заповнюються реєстроутримувачем)

  
 


Одноосібний власник

  
 


Спів-
власник

  
 


Номінальний утримувач

  
 


Заставо-
держатель

  
 


Уповнова-
жена особа

  
 


Емітент

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Повне найменування
_______________________________________________________________
___________________________________________

Скорочене найменування
________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________

Місцезнаходження
індекс ___________________,
область ___________________________________________________,
район ______________________,
населений пункт ___________________________________________________,
вул. ___________________________________________,
буд. ____________________________, кв. ____________

Код міжміського зв'язку ______________________________,
телефони ___________________ ______________________,
факс ______________, електронна пошта ________________
___________________________________________________

Банківські реквізити: поточний рахунок N _____________________
у банку  ___________________________________________________
              ___________________________________________________,
МФО    ___________________________________________________

2. Перелік уповноважених осіб (осіб, що мають право підпису)

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Документ, на підставі якого уповноважена особа представляє юридичну особу

Зразок підпису

 

 

 

 

3. Уповноважена особа юридичної особи*

Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - найменування та код платника податків згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

вид документа __________, серія ________, N ____________, виданий ________________________________________, дата видачі "___" ____________ 20__ р.

Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній клітинці дату, до якої чинні повноваження)

Отримання інформації з системи реєстру

 

Зміни інформації щодо власника

 

Участь у зборах акціонерів

 

Отримання доходів за акціями

 


 

 


 

 


 

 


Дані документа, який засвідчує повноваження уповноваженої особи,
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи (заповнюється реєстроутримувачем)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інформація про припинення повноважень (дата, підстава) (заповнюється реєстроутримувачем)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Бажана форма отримання виписок з реєстру (потрібне підкреслити)

особисто

рекомендований лист

інше (указати) ______________

5. Бажана форма отримання доходів за цінними паперами (потрібне підкреслити)

готівкою

банківським переказом

поштовим переказом

6. Додаткова інформація (вказується за бажанням юридичної особи)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Дата заповнення анкети

"___" ____________ 20__ року

8. Підпис заявника, який засвідчує дані анкети

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

 

9. Примітки реєстроутримувача
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Реєстраційні реквізити анкети (заповнюються реєстроутримувачем)

Реєстраційний номер

 

Дата реєстрації
анкети

 

11. Відповідальна особа реєстроутримувача, яка зареєструвала анкету

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
* Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу, необхідно окремо подати анкету уповноваженої особи.

 

АНКЕТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(заповнювати розбірливо українською мовою)

__________________________________________________________________________________

Реквізити особового рахунку (заповнюються реєстроутримувачем)

Номер особового рахунку

 

Дата відкриття рахунку

 

Номер запису про відкриття рахунку за журналом

 

Фізична особа (заповнюється реєстроутримувачем)

  
 


Одноосібний
власник

  
 


Співвласник
(при
спільній
власності)

  
 


Заставодержатель

  
 


Уповноважена
особа

____________________________________________________________________

1. Реквізити особи

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Громадянство _________________________, документ, що посвідчує особу, _____________
серія _________ N ___________________,
орган, що видав, ____________________________
___________________________________________,
дата видачі "___" ____________ 20__ року.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)*

______________________________________________________________________________________

Місце проживання
індекс ___________, область _______________________,
район __________________________________________,
населений пункт __________________________________,
вул. ____________________________________,
буд. _________________________, кв. ___________

2. Засоби зв'язку

Код міжміського зв'язку ____________, тел. ______________

3. Уповноважена особа фізичної особи**

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________

Документ, який посвідчує особу, __________________ серія _______ N _____________,
виданий ______________________________________________________
_________________________________,
дата видачі "___" ____________ 20__ року.

Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній клітинці дату, до якої чинні повноваження)

Отримання інформації із системи реєстру

 

Зміни інформації щодо власника

 

Участь у зборах акціонерів

 

Отримання доходів за акції

 

Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи (заповнюється реєстроутримувачем)
___________________________________________________________

Інформація про припинення повноважень (дата, підстава) (заповнюється реєстроутримувачем)
_________________________________________________________________

4. Бажана форма отримання виписок з реєстру (потрібне підкреслити)

особисто

рекомендований лист

інше (указати) ______________

5. Бажана форма отримання доходів за цінними паперами (потрібне підкреслити)

готівкою

банківським переказом

поштовим переказом

6. Рахунок для виплати доходів за цінними паперами (у разі виплати банківським переказом)
поточний рахунок N _____________________________________
у банку _______________________________________________________________
______________________________________________________________________,
МФО _________________________________________________________________

7. Додаткова інформація (вказується за бажанням фізичної особи)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Дата заповнення анкети

"___" ____________ 20__ року.

9. Підпис заявника, який склав анкету

_____________________________
                 (підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

10. Примітки реєстроутримувача
_______________________________________________________________

11. Реєстраційні реквізити анкети (заповнюються реєстроутримувачем)

Реєстраційний номер

 

Дата реєстрації
анкети

 

12. Відповідальна особа реєстроутримувача, яка зареєструвала анкету

_________________
          (посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Якщо операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.

** Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу, необхідно окремо подати анкету уповноваженої особи.

 

Інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача
(для покупця - юридичної особи)

Найменування юридичної особи _________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Місцезнаходження:

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Населений пункт ______________________________________________________________________

Вулиця ______________________________________________________________________________

Будинок _____________________________________________________________________________

Корпус ______________________________________________________________________________

Квартира _____________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах:

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дані про рахунок у цінних паперах у зберігача:

Номер рахунку в цінних паперах _________________________________________________________

Дата відкриття рахунку _________________________________________________________________

Дані про зберігача:

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Повне найменування зберігача __________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія _______
N _______ від ____________, видана _____________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах

 

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача
(для покупця - фізичної особи)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Найменування документа, що посвідчує особу, ____________________________________________

Серія ________________________________________________________________________________

Номер _______________________________________________________________________________

Виданий _____________________________________________________________________________

Місце проживання:

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Населений пункт ______________________________________________________________________

Вулиця ______________________________________________________________________________

Будинок _____________________________________________________________________________

Корпус ______________________________________________________________________________

Квартира _____________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах:

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дані про рахунок у цінних паперах у зберігача:

Номер рахунку в цінних паперах _________________________________________________________

Дата відкриття рахунку _________________________________________________________________

Дані про зберігача:

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Повне найменування зберігача __________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія _______
N ________ від ____________, видана ____________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах

 

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Зразок

Договір
купівлі-продажу цінних паперів

від "___" ____________ 20__ року

N ____________

м. ____________
Час ___:___

Державний орган приватизації __________________________________________________________,
                                                                                                                              (найменування)
що іменується в подальшому Продавець, в особі
_____________________________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності від "___" ____________ 20__ року N _____________, з одного боку,
і ____________________________________________________________________________________,
                       (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; повне найменування - для юридичної особи)
що іменується в подальшому Покупець, інтереси якого представляє його уповноважена особа (заповнюється за наявності)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі довіреності від "___" ____________ 20__ року N _____________,
з іншого боку (далі - Сторони), відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), уклали цей Договір про таке:

Предмет Договору

1. Продавець передає, а Покупець сплачує та приймає:
акції _________________________________________________________________________________
                                     (вид акцій, найменування акціонерного товариства, код платника податків згідно з ЄДРПОУ)
у кількості _____________________________________________________ за ціною:
                                                             (загальна кількість придбаних акцій)

N позиції
бюлетеня

Ціна за одиницю,
грн.

Кількість акцій,
штук

Загальна вартість придбаних акцій,
грн.

 

 

 

 

Усього

 

 

 

2. Сума Договору становить ____________________________________________________________
                                                                                                                (сума цифрами та літерами)

Порядок розрахунків

3. Покупець протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу зобов'язаний сплатити _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                     (сума цифрами та літерами)
за придбаний пакет акцій
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Покупець не може використовувати як джерело оплати придбаного пакета акцій та виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором гроші, що будуть отримані внаслідок діяльності акціонерного товариства (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо), акції якого є об'єктом цього Договору.

Перехід права власності

5. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

6. Право власності на предмет цього Договору переходить до Покупця після сплати в повному обсязі придбаного пакета акцій.

7. Продавець протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна оформлює розпорядження державного органу приватизації про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Якщо форма випуску цінних паперів бездокументарна, Продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

8. У разі необхідності отримання погодження органів Антимонопольного комітету України на придбання акцій згідно із законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження оформлюється Продавцем протягом 10 робочих днів після підтвердження Покупцем надання такого погодження.

Зобов'язання Сторін

9. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов'язків.

10. Сторона, яка порушила зобов'язання, передбачені цим Договором, повинна усунути ці порушення.

Покупець

11. Покупець зобов'язаний у строк, установлений пунктом 3 цього Договору, повністю сплатити вартість придбаного на аукціоні пакета акцій.

12. Покупець, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім'я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу подає Продавцю комплект документів згідно з пунктами 6.2, 6.3 розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах.

13. Протягом 30 робочих днів після нотаріального посвідчення цього Договору купівлі-продажу Покупець зобов'язаний підтвердити Продавцю одержання погодження органу Антимонопольного комітету України на придбання цих акцій (якщо надання такого погодження є обов'язковим).

14. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю на його запити необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору.

Продавець

15. Продавець контролює виконання Покупцем умов цього Договору.

16. Продавець гарантує, що на момент укладання Договору купівлі-продажу акціонерне товариство не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не перебуває, судових справ щодо нього немає.

Відповідальність Покупця

17. У разі несплати вартості акцій, зазначеної в пунктах 1 - 3 цього Договору, протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення цього Договору Покупець сплачує на користь
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування державного органу приватизації)
неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об'єкта, що становить
___________________________________________________________. У разі несплати коштів згідно
                                                (сума цифрами та літерами)
з цим Договором разом з неустойкою протягом наступних 30 днів Договір підлягає розірванню, гарантійний внесок Покупцю не повертається.

Зміни умов Договору та його розірвання

18. Зміни умов цього Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

19. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються в письмовій формі з дотриманням вимог пункту 5 цього Договору.

20. Якщо протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу Покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов'язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), Договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

21. У разі невиконання умов цього Договору він може бути розірваний за згодою Сторін.

22. У разі відсутності згоди однієї зі Сторін цей Договір може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду.

Форс-мажорні обставини

23. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

24. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин.

Вирішення спорів

25. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, то спір вирішується в суді.

Прикінцеві положення

26. Витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладаються на Покупця.

27. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та нотаріуса, який посвідчив цей Договір.

Місцезнаходження (місце проживання) та банківські реквізити Сторін

Продавець

 

Покупець

________________________
________________________
________________________
________________________
(підпис)
М. П.

 

________________________
________________________
________________________
________________________
(підпис)
М. П.

 

Фонду державного майна України
(регіональне відділення ФДМУ, Фонд майна Автономної Республіки Крим)

ЗАЯВА
про оформлення прав власності

(для покупців, акції для яких були придбані уповноваженою особою за договором комісії)

_____________________________________________________________________________________
                              (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові; для юридичних осіб - найменування)
____________________________________________ придбав(ла) на аукціоні,
що відбувся ______________________,
                              (дата проведення аукціону)
пакет акцій
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування акціонерного товариства)
у кількості ____________ штук на загальну суму ________________________________________ грн
за рахунок клієнта _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та найменування - для юридичних осіб).

На підставі пункту 6.2. розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), прошу підготувати відповідне розпорядження.

До заяви додаються:

а) копії договору з покупцем про обслуговування та інших документів, які підтверджують доручення покупця на придбання конкретних цінних паперів, на ____ арк.;

б) довідка про розмір державної частки у статутному капіталі клієнта (для юридичних осіб) на ____ арк.;

в) декларація про доходи покупця (для фізичних осіб) на ____ арк.;

г) інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача на ____ арк.

Уповноважена особа

____________
(підпис)

 

________________________
(ініціали, прізвище)

 

              М. П.

 

 

Фонд державного майна України
(регіональне відділення ФДМУ, Фонд майна Автономної Республіки Крим)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Київ

____________________
__________________

Відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), розділу VII Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за N 49/13316,

1. Зобов'язати голову правління акціонерного товариства
_____________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування акціонерного товариства та місцезнаходження)
разом з реєстроутримувачем забезпечити переоформлення прав власності на нових власників та відповідне внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів згідно з протоколом відкритого грошового регіонального аукціону
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування та номер аукціону)

Протокол аукціону, затверджений наказом Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ, Фонду майна Автономної Республіки Крим) від "___" ______________ N _____:

N
з/п

Нові власники акцій
(для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові;
для юридичних осіб - найменування, код платника податків згідно з ЄДРПОУ)

Кількість придбаних акцій (штук)

Дата придбання

 

 

 

 

2. Зобов'язати голову правління акціонерного товариства разом з реєстроутримувачем не пізніше семи робочих днів після отримання цього розпорядження передати новим вищезазначеним власникам сертифікати цінних паперів на сумарну кількість акцій акціонерного товариства, що їм належать.

3. Зобов'язати голову правління акціонерного товариства в десятиденний строк після отримання цього розпорядження подати до Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ, Фонду майна Автономної Республіки Крим) змінений сертифікат цінних паперів на сумарну кількість акцій акціонерного товариства, що залишились за державою.

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Вих. N ________ від ____________

Депозитарна установа ____________________________________
                                                                                (повне найменування)

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія __________ N ___________ від ____________, видана_______________________________________

Розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства

(для юридичних осіб)

Найменування державного
органу приватизації

Місцезнаходження

Розпорядник рахунку

Прізвище, ім'я та по батькові
 


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


На підставі                 ___________________________________________________________________
дає розпорядження на виконання облікової операції
_____________________________________________________________________________________

Відомості про цінні папери

Найменування АТ

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний N та дата
випуску цінних паперів

Серія цінних паперів
(за наявності)

Початковий номер цінних паперів (за наявності)

Ідентифікаційний код
випуску (за наявності)

Кількість цінних паперів,
штук (числом та літерами)

Номінальна вартість одного
цінного папера, грн.


_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
 


Відомості про власника рахунку

Найменування державного
органу приватизації

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Організаційно-правова
форма

Розпорядник рахунку

N рахунку в цінних
паперах

Найменування депозитарної
установи


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 


Відомості про нового власника акцій

Найменування власника
рахунку

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Організаційно-правова
форма

Розпорядник рахунку

N рахунку в цінних
паперах

Депозитарна установа
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія, N, дата)


  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

  
_____________________________________________________
_____________________________________________________


Примітка.

Обмеження на відчуження цінних паперів _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в цінних паперах

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про прийняття розпорядження

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Вих. N ________ від ____________

Депозитарна установа ____________________________________
                                                                                (повне найменування)

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія __________ N ___________ від ____________, видана_______________________________________

Розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства

(для фізичних осіб)

Найменування державного
органу приватизації

Місцезнаходження

Розпорядник рахунку

Прізвище, ім'я та по батькові
 


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


На підставі ___________________________________________________________________
дає розпорядження на виконання облікової операції
_____________________________________________________________________________________

                                                                                        Відомості про цінні папери

Найменування АТ

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний N та дата
випуску цінних паперів

Серія цінних паперів (за
наявності)

Початковий номер цінних
паперів

Ідентифікаційний код
випуску (за наявності)

Кількість цінних паперів,
штук (числом та літерами)

Номінальна вартість одного
цінного папера, грн.


_____________________________________________________

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
 


Відомості про власника рахунку

Найменування державного
органу приватизації

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ

Організаційно-правова
форма

Розпорядник рахунку

N рахунку в цінних паперах

Найменування депозитарної
установи


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
 


Відомості про нового власника акцій

Прізвище, ім'я та по батькові
 

Документ, що посвідчує
особу (вид, серія, N)

Розпорядник рахунку

N рахунку у цінних паперах

Депозитарна установа
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія, N, дата)


_____________________________________________________
 

_____________________________________________________
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

  
 
_____________________________________________________


Примітка.

Обмеження на відчуження цінних паперів _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розпорядник рахунку в
цінних паперах

   
____________
(підпис)

   
________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

М. П.

 

 

Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про прийняття розпорядження

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Київ

Відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", пункту 6.10 розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), та Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112,

зобов'язати:
продавця
_________________________________________________________________
                                            (найменування державного органу приватизації)
забезпечити надання депозитарній установі (зберігачу) розпорядження на виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства, яка призводить до зміни власника,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (повне найменування акціонерного товариства, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)

Підстава - результати аукціону з продажу акцій акціонерного товариства на
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Договір купівлі-продажу цінних паперів від "___" ____________ N ________

Новий власник акцій

(для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові; для юридичних осіб - повне найменування, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, організаційно-правова форма, розпорядник рахунку в цінних паперах, N рахунку в цінних паперах)

Кількість придбаних акцій, випущених в бездокументарній формі,
штук

Дата придбання

 

 

 

Депозитарна установа нового власника акцій:
_____________________________________________________________________________________
 (повне найменування, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)

Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія _______
N _______ від ____________, видана _____________________________________________________

Обмеження на відчуження цінних паперів ____________________________

Продавець

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Відомості щодо осіб,
які придбали акції акціонерних товариств на відкритому грошовому регіональному аукціоні

Дата прове-
дення аукціону

Місце придбання

Повне наймену-
вання особи, що придбала акції

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження особи, телефон, факс

Повне наймену-
вання емітента

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ емітента

Місцезна-
ходження емітента, телефон, факс

Характеристика придбаного пакета акцій

Загальна характеристика пакета акцій, що перебувають у володінні (користуванні), управлінні суб'єкта господарювання, після придбання акцій на проведеному аукціоні

Примітки щодо емітента
(МСРР*)

кількість
(шт.)

вартість придбання
(тис. грн)

% статутного капіталу АТ

сумарна вартість придбання
(тис. грн)

% статутного капіталу АТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Монопольне становище на регіональному ринку.

____________

Опрос