Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о расчетно-клиринговой деятельности по договорам относительно ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.03.2012 № 436
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.03.2012

м. Київ

N 436

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 562/20875

Про затвердження Змін до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1001
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 березня 2014 року N 342)

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", абзацу третього частини третьої статті 8 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення вимог до здійснення розрахунково-клірингової діяльності та запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2006 року за N 1198/13072, що додаються.

2. Це рішення набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Служби безпеки України

В. Хорошковський

Голова Національного банку України

С. Г. Арбузов

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

 

Зміни до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

1. Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий розділу I викласти в такій редакції:

"технічний рахунок - рахунок, який відкривається депозитарієм відповідно до його внутрішніх документів для кожного клієнта, для якого він здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, для обліку, визначеного депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язань і прав клієнта (при використанні транзитного рахунку - може бути передбачений облік зобов'язань і прав клієнта у розрізі торговців), а також депонентів клієнта, у тому числі депонентів клієнтів депозитарію-кореспондента, щодо цінних паперів та грошових коштів за договорами щодо цінних паперів;

транзитний рахунок - сукупність пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку, що є складовими рахунку в цінних паперах зберігача у депозитарії, які згруповані відповідно до внутрішніх документів депозитарію за кодами торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі (далі - торговець) для обліку цінних паперів, заблокованих їх власниками, що мають у зберігача рахунки в цінних паперах, або керуючими рахунками у цінних паперах цих власників, для продажу на організаторах торгівлі торговцем, який діє на користь цих власників, та обліку цінних паперів, право власності на які за результатами проведення депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на організаторах торгівлі, набувається особами, які мають у зберігача рахунки в цінних паперах та на користь яких діяв торговець. При цьому при укладанні депозитарієм договорів з кількома організаторами торгівлі транзитні рахунки можуть вестися окремо за кожним організатором торгівлі.".

2. Абзац п'ятий пункту 5 розділу II викласти в такій редакції:

"Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - одержувача з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у зберігача, у тому числі як підсумкової облікової операції за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на користь цього депонента на організаторі торгівлі, які прийняті депозитарієм до розрахунків та за якими виконано кліринг - при здійсненні депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів за результатом клірингу. Не допускається зарахування цінних паперів на рахунки в цінних паперах депонентів - нових власників без проведення їх списання з рахунків у цінних паперах депонентів - попередніх власників у зберігача, у тому числі як підсумкової облікової операції за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на користь цього власника на організаторі торгівлі, які прийняті депозитарієм до розрахунків та за якими виконано кліринг - при здійсненні депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів за результатом клірингу.".

3. У розділі III:

3.1. Пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Для участі в торгах на організаторі торгівлі та проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на такому організаторі торгівлі, цінні папери відповідно до умов кожного з договорів - договору, укладеного депозитарієм з організатором торгівлі, договору про відкриття рахунку в цінних паперах власника цінних паперів зі зберігачем, договору зберігача з депозитарієм (депозитарного договору та/або договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів) можуть бути зарезервовані шляхом їх блокування на рахунку в цінних паперах зберігача у депозитарії з одночасним аналітичним обліком депозитарієм цих цінних паперів на транзитному рахунку після проведення зберігачем на підставі відповідних розпоряджень власників цінних паперів або керуючих їх рахунками операцій блокування зазначених цінних паперів на рахунках в цінних паперах цих власників із забезпеченням аналітичного обліку заблокованих цінних паперів у розрізі торговців, що укладають договори щодо цінних паперів на організаторах торгівлі на користь власників цінних паперів, окремо за кожним організатором торгівлі.

2. Порядок ведення транзитного рахунку встановлюється внутрішніми документами депозитарію, з яким зберігачем укладений депозитарний договір. Зберігач після проведення облікових операцій за рахунками у цінних паперах депонентів за результатами здійснення депозитарієм розрахунків (переказу цінних паперів) на транзитному рахунку за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на користь цих депонентів на організаторі торгівлі, які прийняті депозитарієм до розрахунків, зобов'язаний забезпечити депонентам підтвердження їх прав власності на цінні папери станом на кінець операційного дня проведення таких операцій у порядку та строки, встановлені умовами договорів про відкриття рахунку в цінних паперах.".

3.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Блокування цінних паперів для участі в торгах на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії, що супроводжується їх аналітичним обліком на транзитному рахунку, здійснюється депозитарієм на підставі відповідних розпоряджень зберігачів, що складаються за даними пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку, з яких складаються рахунки у цінних паперах їх депонентів (власників цінних паперів), згрупованих за кодами торговців. Зазначене розпорядження має містити інформацію у розрізі організаторів торгівлі та випусків цінних паперів про кількість зарезервованих цінних паперів за кожним торговцем.".

3.3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. За результатами проведення депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцями на організаторі торгівлі, за рахунками зберігачів на підставі отриманої від цього організатора торгівлі відомості сквитованих розпоряджень зберігач виконує облікові операції за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів на підставі:

розпорядження депозитарію, інформації про укладені договори, отриманої від депозитарію, та розпоряджень від власників цінних паперів або керуючих їх рахунками, що мають бути надані протягом операційного дня отримання зберігачем інформації від депозитарію;

або на підставі розпорядження депозитарію, інформації про укладені договори, отриманої від депозитарію, якщо така інформація містить усі необхідні зберігачу дані для проведення облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів.

Зазначені облікові операції проводяться зберігачем за результатами торгів на організаторі торгівлі кожного операційного дня проведення торгів протягом того самого операційного дня.

Придбані торговцями на організаторі торгівлі цінні папери обліковуються депозитарієм на транзитному рахунку, зберігачами на рахунках в цінних паперах їх власників як такі, що заблоковані для наступних торгів, із забезпеченням їх аналітичного обліку у розрізі торговців, що укладають договори щодо цінних паперів на організаторах торгівлі на користь власників цінних паперів, окремо за кожним організатором торгівлі.

При проведенні зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів на підставі розпорядження депозитарію, інформації про укладені договори, отриманої від депозитарію, та розпоряджень від цих власників або керуючих їх рахунками, якщо торговець, за яким здійснюється облік цінних паперів на сформованому за його кодом транзитному рахунку у депозитарії, не надав (не забезпечив надання власниками або керуючими їх рахунками) в установлений цим пунктом строк зберігачу відповідних розпоряджень для здійснення зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів:

1) зберігач одразу після початку наступного операційного дня повідомляє депозитарій, а депозитарій у свою чергу - організатора торгівлі та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про невиконання торговцем своїх обов'язків щодо надання зберігачу розпоряджень для здійснення зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів;

2) стосовно торговця, який в установлений цим пунктом строк не виконав своїх обов'язків щодо надання зберігачу необхідних розпоряджень для здійснення облікових операцій за рахунками у цінних паперах своїх клієнтів - власників цінних паперів (депонентів цього зберігача), до отримання та виконання зберігачем цих розпоряджень:

зберігач, депозитарій не приймають до виконання інші розпорядчі документи, за наслідком яких відбуватимуться зміни на транзитному рахунку щодо цього торговця;

зберігач не складає виписок про стан рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, що є клієнтами цього торговця, а також виписок про стан рахунку в цінних паперах самого торговця станом на дати, що припадають на цей період;

зберігач при формуванні облікових реєстрів власників цінних паперів за випусками цінних паперів, що обліковуються на транзитному рахунку щодо цього торговця, не включає до облікових реєстрів інформацію про його клієнтів - власників цінних паперів, цінні папери яких заблоковані на їх рахунках у цінних паперах для продажу цим торговцем на організаторі торгівлі, або на користь яких торговцем придбані цінні папери, проте ще не зараховані на їх рахунки у цінних паперах. Зберігач в обліковому реєстрі власників цінних паперів окремим рядком вказує дані про загальну кількість таких цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери у цій кількості заблоковані для торгів на фондовій біржі й інформація про їх власників за результатами торгів не з'ясована;

3) зберігач до закінчення операційного дня виконання ним отриманих після установленого цим пунктом строку розпоряджень щодо здійснення облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів - клієнтів торговця, який в установлений цим пунктом строк не виконав своїх обов'язків щодо надання таких розпоряджень, повідомляє депозитарій про їх отримання та виконання. Депозитарій не пізніше наступного операційного дня, але не пізніше початку наступного торговельного дня організатора торгівлі повідомляє організатора торгівлі про виконання торговцем своїх зобов'язань та проведення зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів - клієнтів цього торговця.

Розблокування цінних паперів, що заблоковані для торгів, здійснюється за ініціативою власника цінних паперів або керуючого його рахунком виключно у межах залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах за результатами проведених розрахунків за укладеними на організаторі торгів договорами щодо цінних паперів:

депозитарієм - за наказом організатора торгівлі, складеним на підставі інформації від торговця, та розпорядженням зберігача;

зберігачем - на підставі розпорядження від цього власника або керуючого його рахунком після одержання від депозитарію повідомлення про отримання зазначеного вище наказу організатора торгівлі протягом того самого операційного дня, коли отримано повідомлення від депозитарію.".

4. Пункт 14 розділу IV викласти в такій редакції:

"14. Розрахунково-клірингові операції за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, депозитарій здійснює виключно на підставі документів від організатора торгівлі. Зберігач може відображати наслідки проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів, які укладені на організаторі торгівлі, на рахунках у цінних паперах своїх депонентів відповідно до розпоряджень (повідомлень) депозитарію (у тому числі депозитарію-кореспондента).".

5. У пункті 3 розділу VI:

5.1. Підпункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Відкриття технічних рахунків для клієнтів, для яких депозитарій здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, здійснюється депозитарієм на підставі укладених з ними депозитарних договорів та/або договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, договорів про кореспондентські відносини.

Право депозитарію на визначення при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язання та/або засвідчення права депонентів клієнта, у тому числі депонентів клієнтів депозитарію-кореспондента, має бути обумовлено у договорі про відкриття рахунку в цінних паперах між депонентом та зберігачем - клієнтом депозитарію та/або клієнтом депозитарію-кореспондента.".

5.2. Підпункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Після виконання клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів депозитарій надає клієнтам розпорядження про виконання за кожним рахунком у цінних паперах власників цінних паперів або кожним транзитним рахунком щодо певного торговця у розрізі випусків цінних паперів підсумкової облікової операції за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцями на користь цих власників на організаторі торгівлі, прийнятими депозитарієм до розрахунків та за якими виконано кліринг, а також довідку про стан рахунку в цінних паперах та інформаційне повідомлення, що містить реквізити та основні умови цих договорів.

Зберігач відповідно до своїх внутрішніх документів:

на підставі отриманих документів від депозитарію, зазначених у цьому підпункті, виконує на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів підсумкові облікові операції відповідно до розпоряджень депозитарію або усі операції за кожним укладеним торговцем договором відповідно до інформаційного повідомлення депозитарію, а у разі отримання від депозитарію розпоряджень за транзитними рахунками щодо певних торговців - і на підставі розпоряджень від цих торговців;

надає власникам цінних паперів виписки про стан рахунку у цінних паперах та виписки про операції з цінними паперами або інформаційні довідки про операції з цінними паперами, що містять відомості про усі збільшення та/або зменшення кількості цінних паперів, за підрахунком яких депозитарієм було сформоване розпорядження про виконання зберігачем підсумкової облікової операції.".

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос