Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Реестре производителей и распространителей программного обеспечения

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 22.03.2012 № 332
действует с 04.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2012

м. Київ

N 332

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за N 558/20871

Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410, підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 436, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням" та з метою створення та ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, що додається.

2. Державній службі інтелектуальної власності України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби інтелектуальної власності України Паладія М. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок ведення й користування Реєстром виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі - Реєстр), внесення до нього відомостей про виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, а також надання інформації з нього.

1.2. Цілями ведення Реєстру є:

створення інформаційно-довідкової бази з питань виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;

формування даних Реєстру для проведення статистичних спостережень щодо виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;

надання відомостей з Реєстру про діяльність виробників та/або розповсюджувачів програмного забезпечення як об'єктів авторського права;

забезпечення ідентифікації та обліку виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення;

створення прозорого і цивілізованого конкурентного середовища у сфері виробництва та розповсюдження програмного забезпечення;

створення умов для розвитку інфраструктури та механізмів функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Адміністратор Реєстру - державне підприємство, що входить до сфери управління Державної служби інтелектуальної власності України;

виробник - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво програмного забезпечення на території України;

Держатель Реєстру - Державна служба інтелектуальної власності України;

заявник - суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність, пов'язану з виробництвом та/або розповсюдженням програмного забезпечення, і звернувся із заявою про внесення відомостей до Реєстру;

користувач даних Реєстру - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та фізичні особи;

програмне забезпечення - набір комп'ютерних програм і пов'язаних з ними даних, що містять інструкції, придатні для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату;

Реєстр - це спеціалізована електронна база даних, що містить відомості про виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, ведення якої здійснюється українською мовою;

розповсюджувач - суб'єкт господарювання, який здійснює розповсюдження програмного забезпечення на території України.

II. Формування та ведення Реєстру

2.1. Формування та ведення Реєстру здійснює Адміністратор Реєстру.

2.2. Адміністратор Реєстру:

приймає та розглядає документи, подані для внесення відомостей до Реєстру;

готує проекти рішень про внесення відомостей до Реєстру;

видає свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру;

уносить відомості до Реєстру;

здійснює заходи з технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;

відповідає за його функціонування, збереження відомостей, унесених до Реєстру;

надає відомості з Реєстру;

виконує інші роботи, пов'язані з функціонуванням Реєстру.

2.3. Унесення відомостей про заявників до Реєстру відбувається на добровільних засадах на підставі поданої заяви про внесення відомостей до Реєстру (далі - Заява) за встановленою формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

2.4. Заява подається Адміністратору Реєстру з пакетом документів, передбачених пунктом 2.5 цього розділу, які підтверджують діяльність заявника у галузі виробництва та/або розповсюдження програмного забезпечення, особисто заявником (уповноваженою ним особою) або надсилається ним рекомендованим поштовим відправленням.

2.5. До заяви додаються:

копія договору про передачу (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права або договорів про передачу прав на використання програмного забезпечення шляхом його виробництва та розповсюдження його примірників, починаючи з договору, за яким майнові права суб'єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права суб'єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення, у разі виникнення цих прав на території України, передаються від первинних суб'єктів зазначених прав;

копії документів, якими підтверджується наявність у суб'єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення;

копії документів, у яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

2.6. Заява та копії документів засвідчуються: від юридичних осіб - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб - підприємців - особистим підписом заявника.

2.7. Документи, необхідні для внесення відомостей до Реєстру, подаються заявником у паперовій папці.

2.8. Заява та додані до неї документи розглядаються в місячний строк з дня надходження документів до Адміністратора Реєстру.

2.9. Адміністратор Реєстру надсилає заявнику відповідний запит у випадку ненадання, подання неповних чи неналежним чином оформлених документів.

Заявник протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання письмового запиту надає необхідні документи Адміністратору Реєстру.

У випадку ненадання заявником необхідних документів Адміністратор Реєстру відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру, про що повідомляє заявника.

2.10. Заявник забезпечує достовірність і повноту відомостей у заяві та документах, поданих для внесення відомостей до Реєстру.

2.11. За результатами розгляду заяви Держателем Реєстру приймається рішення про внесення відомостей до Реєстру за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, про що заявнику надсилається письмове повідомлення протягом трьох робочих днів.

2.12. Після прийняття рішення про внесення відомостей до Реєстру заявникові видається свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

2.13. У ході формування та ведення Реєстру обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

III. Інформаційна база Реєстру

3.1. Реєстр містить такі відомості щодо:

3.1.1 юридичних осіб:

найменування - повне та скорочене (якщо таке є);

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження та повна поштова адреса;

телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

відомості про керівника (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові);

коротка характеристика видів діяльності у галузі програмного забезпечення;

найменування виробника та/або розповсюджувача програмного забезпечення;

дата надходження заяви про внесення відомостей до Реєстру;

порядковий номер реєстрового запису;

дата прийняття та номер рішення про внесення відомостей до Реєстру;

серія та номер свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру;

3.1.2 фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

місце проживання;

телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

коротка характеристика видів діяльності у галузі програмного забезпечення;

найменування виробника та/або розповсюджувача програмного забезпечення;

дата надходження заяви про внесення відомостей до Реєстру;

порядковий номер реєстрового запису;

дата прийняття та номер рішення про внесення відомостей до Реєстру та індивідуальний реєстраційний номер заявника;

серія та номер свідоцтва про внесення заявника до Реєстру.

IV. Унесення змін до Реєстру

4.1. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження заявника Адміністратором Реєстру вносяться відповідні зміни.

Такі зміни вносяться до Реєстру за заявою заявника, після чого протягом п'яти робочих днів видається нове свідоцтво.

4.2. Заява про внесення змін до Реєстру подається заявником в довільній формі разом з документами, що підтверджують такі зміни.

Заява про внесення змін до Реєстру та документи, що підтверджують такі зміни, подаються Адміністратору Реєстру особисто заявником (уповноваженою ним особою) або надсилаються рекомендованим поштовим відправленням.

4.3. Раніше видане свідоцтво повертається Адміністратору Реєстру протягом п'яти робочих днів з дня отримання заявником нового свідоцтва та зберігається Адміністратором Реєстру в установленому законодавством порядку.

V. Надання відомостей з Реєстру

5.1. Надання відомостей з Реєстру здійснюється у такому порядку. Користувач звертається до Держателя Реєстру з письмовою заявою, складеною у довільній формі, про надання інформації з Реєстру.

Держатель Реєстру відповідно до поданої заяви надає користувачу інформацію, яка стосується найменування юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, найменування програмного забезпеченням, дати та номера свідоцтва, а також місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця у разі письмової згоди.

5.2. Держатель Реєстру надає витребувані дані з Реєстру користувачу у письмовій формі у визначений законодавством строк.

 

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

М. В. Паладій

 

ЗАЯВА
про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                          (найменування, місцезнаходження та поштова адреса юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,
організаційно-правова форма ____________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок _____________________________________________________________________,
                                                                                         (найменування банківської установи, МФО)
інформація про тип носія, на якому розповсюджується програмне забезпечення
_____________________________________________________________________________________,
електронна адреса (E-mail) та адреса веб-сайту в мережі Internet _______________________________
_____________________________________________________________________________________,
телефон ________________________, факс ________________________________________________,
просить внести відомості до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

Сфера діяльності в галузі програмного забезпечення:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (виробництво, розповсюдження)

найменування програмного забезпечення, яке виробляється (розповсюджується)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________
          (найменування посади)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

________________________
           (дата заповнення заяви)

 

 

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494-06-06, Факс: (044) 494-06-67

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ
про внесення відомостей
до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

від "___" _____________ року

N _______

Розглянувши заяву ____________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта господарювання (повне та скорочене (якщо таке є)),
                                                                          або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення і додані до неї документи, Державна служба інтелектуальної власності України вирішила:

унести відомості про ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (скорочене найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) - для фізичної особи - підприємця)

до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення як суб'єкта господарювання, що є виробником та/або розповсюджувачем програмного забезпечення
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування програмного забезпечення)
_____________________________________________________________________________________

________________________
          (найменування посади)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

(Державний Герб України)

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про внесення відомостей до Реєстру виробників та
розповсюджувачів програмного забезпечення

Серія ________________

N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування суб'єкта господарювання (повне та скорочене (якщо таке є) або прізвище,
                                                                                      ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     із зазначенням організаційно-правової форми)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ______________
_____________________________________________________________________________________

Вид діяльності у сфері програмного забезпечення __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування програмного забезпечення, яке виробляється, розповсюджується
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________
           (найменування посади)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

М. П.

____________
(дата реєстрації)

 

____________
    (дата видачі)

 

____________

Опрос