Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к работодателям относительно защиты работников от вредного воздействия химических веществ

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ от 22.03.2012 № 627
действует с 27.04.2012

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2012

м. Київ

N 627

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2012 р. за N 521/20834

Про затвердження Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.):

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Е. Улинець

Голова Державного агентства України
з управління державними
корпоративними правами та майном

Д. В. Колєсніков

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

I. Сфера застосування

1.1. Ці Вимоги встановлюють вимоги до суб'єктів господарювання щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров'я, що існує або виникає внаслідок впливу хімічних речовин, наявних чи таких, що можуть утворюватися на робочому місці в процесі роботи з хімічними речовинами.

Ці Вимоги встановлюють також спеціальні вимоги щодо захисту працівників від шкідливої дії важких металів, а також бензолу і його похідних.

1.2. Дія цих Вимог поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності (далі - суб'єкти господарювання), що здійснюють діяльність, пов'язану з роботою з хімічними речовинами.

II. Визначення термінів

У цих Вимогах терміни вживаються в такому значенні:

граничнодопустима максимальна разова концентрація хімічної речовини (далі - ГДКр.з.м.р) - середня за чотири 15-хвилинних відрізки часу однієї робочої зміни кількість хімічної речовини в одному кубічному метрі повітря робочої зони працівника;

граничнодопустима середньозмінна концентрація хімічної речовини (далі - ГДКр.з.с.з) - середньозважена за 8-годинну робочу зміну кількість хімічної речовини у кубічному метрі повітря робочої зони працівника;

зона дихання - простір у радіусі до 50 см від обличчя працівника;

канцерогени - хімічні речовини, під впливом яких в людському організмі виникають дозозалежні новоутворення;

клас небезпечності хімічної речовини - ступінь можливої дії хімічної речовини на організм людини (1 клас - надзвичайно небезпечна речовина; 2 - високонебезпечна; 3 - помірно небезпечна; 4 - малонебезпечна);

метали - умовна узагальнююча назва хімічних речовин з переважанням металічних властивостей, наявність яких (та їх сполук) у вигляді пари або аерозолю в повітрі робочої зони у певних концентраціях здатна спричинити шкідливий вплив на здоров'я людини;

небезпечність хімічної речовини - властивість хімічної речовини спричиняти шкідливий вплив на стан здоров'я людини і її нащадків;

похідні бензолу - хімічні сполуки, в яких водень у молекулі бензолу C6H6 частково або повністю заміщено галогенами, нітро-, аміно-, окси-, гідрокси- тощо групами;

реєстраційний номер речовини згідно з CAS (Chemical Abstracts Service) - номер, що присвоюється хімічній речовині згідно з вимогами Міжнародного Союзу теоретичної та прикладної хімії (International Union of Pure and Applied of Chemistry);

робота з хімічними речовинами - господарська діяльність, яка на будь-якому етапі виробництва передбачає виготовлення, застосування, оброблення, зберігання, транспортування, знешкодження, утилізацію хімічних речовин, а також утворення нових хімічних речовин в результаті перероблення і як побічних продуктів виробництва;

хімічна речовина - будь-який хімічний елемент або хімічна сполука в чистому вигляді або у суміші з іншими речовинами природного або штучного походження, яка одержана спеціально або утворюється в процесі господарської діяльності, в тому числі у вигляді побічних продуктів або відходів виробництва;

шкідлива хімічна речовина - речовина, яка у разі контакту з організмом працівника викликає ураження, захворювання чи відхилення у стані здоров'я, які можуть бути діагностовані сучасними методами досліджень протягом трудового стажу, або у віддалені періоди його життя, або життя наступних поколінь.

III. Показники концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони

3.1. Нормованими показниками концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони є граничнодопустима максимальна разова концентрація ГДКр.з.м.р і граничнодопустима середньозмінна концентрація ГДКр.з.с.з у повітрі робочої зони працівника.

Дотримання зазначених граничнодопустимих концентрацій за умови тривалості робочої зміни 8 годин та 40-годинного робочого тижня не повинно призводити до відхилень у стані здоров'я або захворювання працівника в період трудової діяльності та у наступний період його життя, а також не повинно завдавати шкідливого впливу на здоров'я нащадків.

3.2. Концентрацію хімічної речовини у повітрі робочої зони працівника вимірюють у міліграмах на один кубічний метр повітря з температурою 20° C за атмосферного тиску 101,3 кПа.

Врахування змін мікроклімату робочої зони має здійснюватись відповідно до розділу 2 "Общих санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны", затверджених і введених у дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 29 вересня 1988 року N 3388 (ГОСТ ССБТ 12.1.005-88).

3.3. Граничнодопустимі значення максимальної разової і середньозмінної концентрації шкідливих хімічних речовин визначені "Общесоюзными санитарно-гигиеническими и санитарно-противоэпидемическими правилами и нормами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", затвердженими Головним державним санітарним лікарем Міністерства охорони здоров'я СРСР 26 травня 1988 року (далі - СН 4617-88).

3.4. Якщо на працівників під час виконання робіт з хімічними речовинами протягом зміни впливають кілька шкідливих хімічних речовин односпрямованої дії, враховують сумарний вплив всіх цих речовин. У цьому разі має виконуватись вимога:

  

,

де:

n - кількість наявних у повітрі робочої зони шкідливих речовин односпрямованої дії;

Ki - виміряне значення концентрації i-ї речовини у повітрі робочої зони;

ГДКi - граничнодопустима концентрація i-ї речовини у повітрі робочої зони.

Якщо у повітрі робочої зони наявні шкідливі хімічні речовини різноспрямованої дії, відповідні граничнодопустимі концентрації (далі - ГДК) залишаються такими ж, як і за умови ізольованої дії кожної з речовин.

IV. Загальні обов'язки суб'єктів господарювання щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

1. Запобіжні заходи

1.1. Суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність відповідно до пункту 1.2 розділу I цих Вимог, зобов'язаний перед початком робіт визначити наявність або можливість утворення чи появи шкідливих хімічних речовин на робочих місцях.

У разі наявності або можливості утворення чи появи шкідливих хімічних речовин він повинен:

провести державну реєстрацію хімічних речовин та їх сполук, що виробляються на підприємстві, відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року N 420;

забезпечити зазначену продукцію паспортами безпечності відповідно до вимог стандарту "Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15 жовтня 2009 року N 376  (далі - ДСТУ ГОСТ 30333:2009);

оцінити небезпеку, обумовлену впливом шкідливих хімічних речовин.

Оцінка небезпеки проводиться суб'єктом господарювання на підставі:

наданих постачальником висновку проведеної органом Держгірпромнагляду України експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, чинним на території України, паспортів безпечності хімічної продукції відповідно до ДСТУ ГОСТ 30333:2009, висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо властивостей і ступеня шкідливості хімічної продукції, а також здійснених заходів безпеки, сертифіката відповідності хімічної продукції відповідно до Законів України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";

граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

інформації про заходи щодо безпечної роботи з хімічними речовинами зокрема:

висновків медичних оглядів працівників, які проводилися при працевлаштуванні (попередніх), і періодичних профілактичних, що проводяться згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами);

результатів атестації робочих місць за умовами праці у випадках, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року N 442.

1.2. Суб'єкт господарювання повинен заборонити застосування праці жінок і неповнолітніх на роботах зі шкідливими хімічними речовинами, зокрема з бензолом та його похідними, відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року N 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за N 51/260, та Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року N 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385.

1.3. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити працівників, що виконують роботи зі шкідливими хімічними речовинами, повним комплексом пільг і компенсацій, передбачених статтею 7 Закону України "Про охорону праці", а також лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до "Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда", затвердженого постановою Державного комітету СРСР щодо праці і соціальних питань і Президії ВЦРПС від 07 січня 1977 року N 4/П-1 (далі - "Перечень производств"), "Перечня химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 04 листопада 1987 року N 4430-87, та вимог "О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда", затверджених постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 листопада 1987 року N 731/П13 (далі - НПАОП 0.00-4.36-87).

1.4. Суб'єкт господарювання повинен вжити заходів для виключення або зменшення до мінімуму шкідливого впливу хімічних речовин шляхом:

запровадження способів ведення робіт, які не призводили б до перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих хімічних речовин;

забезпечення працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективного їх використання;

забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держгірпромнагляду України від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137 (із змінами), "Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)", затвердженими наказом Держгірпромнагляду України від 07 вересня 2004 року N 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за N 1362/9961, та "Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2", затвердженими наказом Держгірпромнагляду України від 13 грудня 2007 року N 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за N 264/14955, і належного застосування працівниками цих засобів;

скорочення до мінімуму кількості працівників, що піддаються або можуть бути піддані впливу шкідливих хімічних речовин;

скорочення до мінімуму тривалості і інтенсивності впливу хімічних речовин на працівників;

здійснення необхідних заходів особистої гігієни;

зменшення до мінімуму, необхідного для виконання робіт, кількості хімічних речовин на робочих місцях;

застосування спеціальних пристроїв для безпечного оброблення, зберігання, нейтралізації, знезараження і переміщення в межах робочих місць шкідливих хімічних речовин і відходів, що містять такі речовини;

заміни технологічних процесів, у яких передбачено застосування шкідливих хімічних речовин, такими процесами, під час яких не застосовуються і не виникають шкідливі хімічні речовини (за наявності таких альтернативних процесів).

1.5. Якщо специфіка робіт не дає можливості виключити небезпеку шляхом заміни шкідливих хімічних речовин або технологічних процесів більш безпечними, суб'єкт господарювання повинен здійснити комплекс запобіжних заходів, виходячи з такої їх пріоритетності:

запровадження технологічних процесів, планувальних рішень, організаційних заходів, відповідного устатковання і матеріалів з метою виключення або зниження до мінімуму надходження шкідливих хімічних речовин у повітря робочої зони;

застосування поблизу джерела небезпеки засобів колективного захисту, зокрема створення достатньої вентиляції;

застосування засобів індивідуального захисту, якщо немає можливості усунути шкідливу дію хімічних речовин за допомогою заходів і засобів, про які йдеться у попередніх абзацах цього пункту;

розроблення і впровадження на підприємстві інструкції з практичного застосування запобіжних і захисних заходів і засобів та здійснення контролю за дотриманням її положень;

забезпечення працівників аптечками з антидотами хімічних речовин;

дотримання вимог пожежної безпеки згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС України від 19 жовтня 2004 року N 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

1.6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний регулярно з періодичністю, визначеною відповідно до пунктів 4.2 і 4.3 "Общих санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны", затверджених і введених у дію постановою Державного комітету СРСР з стандартів від 29 вересня 1988 року N 3388 (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ), а також позачергово у разі зміни умов роботи, через яку може змінитись вплив хімічних речовин на працівників, організувати проведення додаткового вимірювання концентрації шкідливих хімічних речовин на робочих місцях і зіставлення результатів вимірювань з граничнодопустимими концентраціями, які вказані у СН.4617-88. У разі перевищення граничнодопустимих концентрацій суб'єкт господарювання повинен негайно вжити заходів для приведення ситуації у відповідність до показників, ГДК, визначених у СН.4617-88.

1.7. У разі використання, зберігання чи транспортування на підприємстві несумісних, а також легкозаймистих, горючих чи вибухонебезпечних хімічних речовин або сумішей суб'єкт господарювання повинен вжити запобіжних заходів у такому порядку за їх пріоритетністю:

запобігти виникненню на робочому місці вибухонебезпечних концентрацій легкозаймистих речовин;

виключити наявність джерел займання, які могли б стати причиною пожежі або вибуху;

виключити можливість контакту між несумісними хімічними речовинами;

виключити або максимально зменшити загрозу для безпеки і здоров'я працівників, яка може виникнути у разі спалаху або вибуху через займання легкозаймистих чи горючих речовин або внаслідок утворення таких хімічних речовин або їх сумішей.

Під час зберігання легкозаймистих і горючих речовин необхідно дотримуватись вимог НАПБ А.01.001-2004.

1.8. Якщо технологічний процес передбачає зберігання, транспортування, використання, утворення чи знешкодження легкозаймистих, горючих або вибухонебезпечних речовин або сумішей, устатковання, яке використовується у цьому процесі, повинно відповідати вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 898.

1.9. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити маркування виробничих і складських приміщень, контейнерів, трубопроводів і засобів внутрішньозаводського транспорту, призначених для зберігання чи транспортування шкідливих або небезпечних хімічних речовин, відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року N 1262.

2. Запобігання нещасним випадкам, аваріям і аварійним ситуаціям та ліквідація їх наслідків

2.1. Суб'єкт господарювання повинен організувати розроблення і впровадження на підприємстві плану заходів на випадок виникнення нещасних випадків відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232, та плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 1999 року N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1999 року за N 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).

2.2. Під час здійснення заходів з ліквідації наслідків аварій і аварійних ситуацій суб'єкт господарювання повинен додержуватися вимог НАПБ А.01.001-2004 та забезпечити виконання заходів, передбачених Правилами техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затвердженими наказом МНС від 15 серпня 2007 року N 557, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1006/14273.

3. Інформування і навчання працівників

3.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити інформування працівника під розписку про умови праці відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону праці", а також додатково щодо:

результатів атестації робочого місця працівника;

наявності або можливості виникнення під час роботи шкідливих і/або небезпечних хімічних речовин, ступеня їх небезпечності для здоров'я, граничнодопустимих концентрацій цих речовин;

зміни цих показників у разі змін у технології, організації робіт;

змісту позначень на устаткованні, контейнерах і трубопроводах;

пільг і компенсацій, передбачених для працівника, що працює на цьому робочому місці.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

гігієнічне навчання працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

навчання працівників щодо запобіжних заходів, необхідних для убезпечення себе і інших працівників, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), зокрема щодо вміння надавати першу допомогу у разі травмування працівників або при настанні гострих професійних отруєнь.

3.3. Інформація, що надається працівникам під час їх інструктування і навчання, повинна бути найновішою, базуватись на результатах вимірювань концентрації хімічних речовин на робочих місцях, медичних оглядів з урахуванням зміни технологічних процесів та умов праці, якщо такі зміни мали місце.

4. Контроль за станом здоров'я працівників

4.1. Контроль за станом здоров'я працівників здійснюється під час проведення медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

4.2. Роботодавець повинен забезпечити, щоб процедури досліджень, що здійснюються під час проведення оглядів, не створювали додаткового шкідливого впливу на працівників.

4.3. Якщо під час медичного огляду виявлено захворювання або погіршення стану здоров'я окремого працівника, викликане впливом шкідливої хімічної речовини або перевищенням граничнодопустимої концентрації на робочому місці, роботодавець на підставі висновків медичного огляду повинен:

організувати виконання рекомендацій медичного працівника;

переглянути заходи, призначені для усунення чи зменшення небезпеки, визначені в пункті 1.4 глави 1 розділу IV цих Вимог;

вжити заходів, спрямованих на усунення або зменшення небезпеки, включаючи переведення працівника на альтернативне робоче місце, де відсутня небезпека повторного нараження на вплив шкідливої хімічної речовини;

організувати медичні обстеження всіх працівників, що підпали під вплив шкідливої хімічної речовини.

4.4. Записи про результати медичних оглядів працівників і про концентрацію хімічних речовин на робочих місцях, у тому числі і в разі ліквідації підприємства, підлягають зберіганню відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за N 576/3016.

V. Запобіжні заходи під час поводження з металами та їх сполуками

5.1. Перелік хімічних речовин з переважанням металічних властивостей та їх сполук, шкідливість яких доведена науковими дослідженнями, наведено в додатку 1 до цих Вимог.

5.2. Специфічні особливості шкідливої дії важких металів та їх сполук, наведені в додатку 2 до цих Вимог, повинні бути враховані під час роботи з цими речовинами.

5.3. У разі виконання робіт з речовинами, що є канцерогенними, суб'єкт господарювання повинен вжити запобіжних заходів, передбачених Гігієнічним нормативом "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 січня 2006 року N 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2006 року за N 100/11974 (далі - ГН 1.1.2.123-2006).

5.4. У разі виконання робіт з речовинами, які віднесені до промислових алергенів, суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання заходів санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного спрямування згідно з гігієнічним нормативом "Перелік промислових алергенів", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 березня 2007 року N 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2007 року за N 285/13552 (далі - ГН 1.1.2.140-2007).

VI. Запобіжні заходи під час поводження з бензолом і його похідними

6.1. Специфічні особливості шкідливої дії бензолу і його похідних, наведені в додатку 3 цих Вимог, необхідно враховувати під час роботи з цими речовинами.

6.2. У разі виконання робіт з речовинами, віднесеними до канцерогенних (бензол, бенз(а)пірен, бенз(а)антрацен (тетрафен), дибенз(a, h)антрацен та стирол-7,8-оксид), необхідно вжити запобіжних заходів, передбачених ГН 1.1.2.123-2006.

6.3. У разі виконання робіт з речовинами, які потребують спеціальних заходів щодо захисту шкіри та очей, суб'єкт господарювання повинен забезпечити працівників необхідним спецодягом, засобами захисту очей, а також не допускати перевищення граничнодопустимих рівнів забруднення шкіри такими речовинами, зазначених у додатку 4 до цих Вимог.

6.4. У разі виконання робіт з речовинами, які віднесені до промислових алергенів згідно з ГН 1.1.2.140-2007, суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання заходів санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного спрямування.

 

Голова Державної служби
гірничого нагляду та промислової
безпеки України

О. І. Хохотва

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Ю. Мельников

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. Бойко

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України -
керівник апарату

С. І. Мельник

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

 

Перелік хімічних речовин з переважанням металічних властивостей та їх сполук, шкідливість яких доведена науковими дослідженнями

1. Алюміній

23. Нікель (нікол)

2. Барій

24. Ніобій

3. Берилій

25. Олово (станум)

4. Ванадій

26. Платина

5. Вісмут

27. Ртуть (меркурій)

6. Вольфрам

28. Рубідій

7. Галій

29. Рутеній

8. Германій

30. Свинець (плюмбум)

9. Залізо (ферум)

31. Срібло (аргентум)

10. Золото (аурум)

32. Стронцій

11. Індій

33. Сурма (стибій)

12. Ітрій

34. Талій

13. Кадмій

35. Тантал

14. Калій

36. Телур

15. Кальцій

37. Титан

16. Кобальт

38. Торій

17. Літій

39. Уран

18. Магній

40. Хром

19. Марганець (манган)

41. Цезій

20. Мідь (купрум)

42. Церій

21. Молібден

43. Цинк

22. Натрій

44. Цирконій

 

Специфічні особливості шкідливої дії важких металів та їх сполук

N
з/п

Назва

CAS

Переважний агрегатний стан в умовах виробництва

Клас небезпечності

Особливості біологічної дії на організм

1

2

3

4

5

6

1

Алюмінат лантану титанат кальцію

-

аерозоль

3

Фіброгенна дія

2

Алюміній і його сплави

7429-90-5

аерозоль

3

Фіброгенна дія

3

Алюмінію гідроксид

21645-51-2

аерозоль

4

Фіброгенна дія

4

Алюмінію магнід

12003-69-9

аерозоль

4

Фіброгенна дія

5

Алюмінію нітрид

24304-00-5

аерозоль

4

Фіброгенна дія

6

Алюмінію нітрид (аерозоль конденсації)

24304-00-5

аерозоль

3

Фіброгенна дія

7

Алюмінію оксид із домішкою вільного діоксиду кремнію до 15 % і оксиду заліза до 10 % (у вигляді аерозолю конденсації)

1344-28-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

8

Алюмінію оксид із домішкою до 20 % оксиду тривалентного хрому

-

аерозоль

3

Фіброгенна дія

9

Алюмінію оксид із домішкою діоксиду кремнію (аерозоль конденсації)

-

аерозоль

3

Фіброгенна дія

10

Алюмінію оксид у суміші зі сплавом нікелю до 15 %

12609-69-7

аерозоль

3

Фіброгенна дія

11

Алюмінію оксид у вигляді аерозолю дезінтеграції

1344-21-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

12

Ангідрид борний

1303-86-2

аерозоль

3

-

13

Ангідрид хромовий

1333-82-0

аерозоль

1

Необхідний захист шкіри та очей

14

Барит

13462-86-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

15

Барій-алюміній-титанат

52869-91-7

аерозоль

2

-

16

Барій-кальцій-титанат

52869-93-9

аерозоль

2

-

17

Барій-титанат-цирконат

37305-89-8

аерозоль

2

-

18

Барію алюмінат

12004-04-5

аерозоль

2

-

19

Барію алюмосилікат

-

аерозоль

2

-

20

Барію борат

23436-05-7

аерозоль

2

-

21

Барію гідрооксид+

17194-00-2

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

22

Барію карбонат

513-77-9

аерозоль

2

-

23

Барію нітрат

10022-31-8

аерозоль

2

-

24

Барію стеарат

6865-35-6

аерозоль

3

-

25

Барію тетратитанат

125693-49-4

аерозоль

2

-

26

Барію фосфат двозміщений

10048-98-3

аерозоль

2

-

27

Барію хлорид

10361-37-2

аерозоль

2

-

28

Боксити

1318-16-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

29

Ванадій (ванадійвмісні шлаки, пил)

-

аерозоль

1

Канцероген

30

Ванадію оксид, дим

1314-62-1

аерозоль

1

-

31

Ванадію оксид, пил

1324-34-7,
1314-62-1

аерозоль

2

-

32

Ферованадій

12604-58-9

аерозоль

2

-

33

Вісмут і його неорганічні сполуки

7440-69-9

аерозоль

2

-

34

Вольфрам

7440-33-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

35

Вольфрамокобальтові сплави з домішкою алмазу до 5 %

-

аерозоль

3

Фіброгенна дія

36

Вольфраму диселенід

12067-46-8

аерозоль

3

-

37

Вольфраму карбіт

12070-12-1

аерозоль

3

Фіброгенна дія

38

Вольфраму силіцид

67726-23-9

аерозоль

4

Фіброгенна дія

39

Вольфраму сульфід і дисульфід

12138-09-9

аерозоль

3

-

40

Галію оксид

12024-21-4

аерозоль

3

-

41

Германій

7440-56-4

аерозоль

3

-

42

Германій чотирихлористий (за германієм)

10038-98-9

аерозоль

2

Подразнювальна дія

43

Германію гідрид

7782-65-2

пара

3

-

44

Германію оксид

1310-53-8

аерозоль

3

-

45

Диметилкадмій

506-28-1

пара

1

-

46

Диетилртуть

627-44-1

пара

1

-

47

Диетилтелурид

627-54-3

пара

1

-

48

Етилмеркурфосфат+ (за ртуттю)

2235-25-8

пара + аерозоль

1

Необхідний захист шкіри та очей

49

Етилмеркурхлорид (за ртуттю)

102-27-7

пара + аерозоль

1

Алерген

50

Заліза оксид (III)

1309-37-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

51

Заліза пентакарбоніл+

13463-40-6

пара

1

Необхідний захист шкіри та очей

52

Заліза сульфат

13463-43-9

аерозоль

3

 

53

Залізний агломерат

7439-89-6

аерозоль

3

Фіброгенна дія

54

Залізо-ітрієві гранати

12063-56-8

аерозоль

4

Фіброгенна дія

55

Залізо металічне

7439-86-9

аерозоль

4

Фіброгенна дія

56

Залізорудні акатиші

-

аерозоль

3

Фіброгенна дія

57

Індію оксид

12136-26-4

аерозоль

3

-

58

Індію фосфід

22398-80-7

аерозоль

3

-

59

Ітрію оксид

12036-00-9

аерозоль

3

-

60

Кадмій і його неорганічні сполуки

7440-43-9

аерозоль

1

-

61

Кадмій-ртуть-телур (твердий розчин)

29870-72-2

аерозоль

2

-

62

Кадмію стеарат

2223-93-0

аерозоль

1

-

63

Калієва сіль 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінової кислоти

2545-60-0

аерозоль

3

-

64

Калійна магнезія

13826-56-7

аерозоль

3

-

65

Калію ацетат

127-08-2

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

66

Калію карбонат

584-08-7

аерозоль

3

-

67

Калію ксантогенат бутиловий+

871-58-9

аерозоль

3

Необхідний захист шкіри та очей

68

Калію ксантогенат етиловий+

140-89-6

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

69

Калію ксантогенат ізоміловий+

928-70-1

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

70

Калію ксантогенат ізобутиловий+

13001-46-2

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

71

Калію ксантогенат ізопропіловий+

140-92-1

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

72

Калію нітрат

7757-79-1

аерозоль

3

-

73

Калію стеарат

593-29-3

аерозоль

4

-

74

Калію сульфат

7778-80-5

аерозоль

3

-

75

Калію хлорат

3811-04-9

аерозоль

3

-

76

Калію хлорид

7447-40-7

аерозоль

3

-

77

Кальцій алюмохромфосфат

-

аерозоль

1

-

78

Кальцій нікельхромфосфат

-

аерозоль

1

-

79

Кальцію ацетат

62-54-4

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

80

Кальцію гідроксид

1305-62-0

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

81

Кальцію глюконат

299-28-5

аерозоль

4

-

82

Кальцію нітрит

10124-57-5

аерозоль

3

-

83

Кальцію оксид+

1305-78-8

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

84

Кальцію силікат синтетичний

12168-85-3

аерозоль

3

Фіброгенна дія

85

Кальцію стеарат

1592-23-0

аерозоль

4

-

86

Кальцію фторид

7789-75-5

аерозоль

3

-

87

Кальцію хлорид

10043-52-4

аерозоль

3

Здатний викликати гостре отруєння

88

Кобальт

7440-48-4

аерозоль

1

Алерген

89

Кобальт-самарієва композиція магнітів+

12017-68-4

аерозоль

1

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей

90

Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду+

16842-03-8

пара

1

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей. Здатний викликати гостре отруєння

91

Кобальту оксид+

1307-96-6

аерозоль

2

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей

92

Літію фторид

7789-24-4

аерозоль

2

-

93

Магнезит

543-93-0

аерозоль

4

Фіброгенна дія

94

Магнію оксид

1309-48-4

аерозоль

4

-

95

Магнію сульфат

7487-88-9

аерозоль

3

-

96

Магнію фторид

7782-64-1

аерозоль

3

-

97

Магнію хлорат

10326-21-3

аерозоль

3

-

98

Марганець у зварювальних аерозолях

7439-96-5

аерозоль

2

-

99

Марганцю оксид
а) аерозоль дезінтеграції

1313-13-9

аерозоль

2

-

б) аерозоль конденсації

аерозоль

1

-

100

Марганцю стеарат

3353-05-7

аерозоль

3

-

101

Меркуран (за ртуттю)+

151-38-2

пара + аерозоль

1

Необхідний захист шкіри та очей

102

Мідь

7440-50-8

аерозоль

2

-

103

Міді гідрохінонат

-

аерозоль

2

-

104

Міді магнід

-

аерозоль

4

Фіброгенна дія

105

Міді саліцилат

-

аерозоль

2

-

106

Міді стеарат

7617-31-4

аерозоль

3

-

107

Міді сульфат

18939-64-2

аерозоль

2

-

108

Міді трихлорфенолят

25267-55-4

аерозоль

1

-

109

Міді фосфід

12019-57-7

аерозоль

2

-

110

Міді фталоціанін

147-14-8

аерозоль

3

-

111

Міді фторид

7789-19-7

аерозоль

3

-

112

Міді хлорид

7447-39-4

аерозоль

2

-

113

Міді хлориксид

7758-89-6

аерозоль

2

-

114

Міді хромфосфат

17836-27-0

аерозоль

1

-

115

Молібден металічний

7439-98-7

аерозоль

3

-

116

Молібдену диселенід

12058-18-3

аерозоль

3

-

117

Молібдену карбід

12058-19-4

аерозоль

3

Фіброгенна дія

118

Молібдену карбіт (аерозоль конденсації)

12011-97-1

аерозоль

3

Фіброгенна дія

119

Молібдену нерозчинні сполуки

-

аерозоль

3

-

120

Молібдену розчинні сполуки

-

аерозоль, пил

3

-

121

Молібдену силіцид

12058-19-4

аерозоль

3

Фіброгенна дія

122

Натрію гідроксид+ та інші їдкі луги (розчин)

-

аерозоль

2

Має подразнюючу дію. Необхідний захист шкіри та очей

123

Натрій кремнефтористий

16893-85-9

пара + аерозоль

2

-

124

Натрій металічний

7440-23-5

аерозоль

4

Фіброгенна дія

125

Натрію бромід

7647-15-6

аерозоль

3

-

126

Натрію гідрокарбонат

144-55-8

аерозоль

3

-

127

Натрію гіпосульфіт

7681-82-5

аерозоль

4

-

128

Натрію йодид, активований йодидом талію до 0,5 %

7681-82-5

аерозоль

2

-

129

Натрію метилдитіокарбамат+

137-42-8

аерозоль

1

Алерген. Необхідний захист шкіри та очей

130

Натрію монохлорацетат+

3926-62-3

аерозоль

2

Здатний спричинити гостре отруєння. Необхідний захист шкіри та очей

131

Натрію нітрит

7632-00-0

аерозоль

1

Здатний спричинити гостре отруєння

132

Натрію оксибутират

2013-26-5

аерозоль

3

-

133

Натрію пербонат

7632-04-4

аерозоль

2

-

134

Натрію роданід (технічний)

540-72-7

аерозоль

4

-

135

Натрію сульфат

7757-82-6

аерозоль

4

-

136

Натрію сульфід

1313-82-2

аерозоль

2

-

137

Натрію форміат

141-53-7

аерозоль

4

-

138

Натрію фторид

7681-49-4

аерозоль

2

-

139

Натрію хлорат

7775-09-9

аерозоль

3

-

140

Натрію хлорид

7647-14-5

аерозоль

3

-

141

Натрію хлорит+

7758-19-2

аерозоль

3

Має подразнюючу дію. Необхідний захист шкіри та очей

142

Натрію ціанат+

916-61-3

аерозоль

3

Необхідний захист шкіри і очей

143

Нікель, нікелю оксиди, сульфіди і суміші сполук нікелю

7440-02-0

аерозоль

1

Канцероген, алерген

144

Нікелю карбоніл

13463-39-3

пара

1

Алерген, канцероген, здатний спричинити гостре отруєння

145

Нікелю солі у вигляді аерозолю

-

аерозоль

1

Алерген, канцероген

146

Нікелю хромофосфат

-

аерозоль

1

Алерген, канцероген

147

Ніобій металевий

7440-03-1

аерозоль

4

Фіброгенна дія

148

Ніобію диселенід

12034-77-4

аерозоль

3

-

149

Ніобію нітрид

24621-21-4

аерозоль

4

Фіброгенна дія

150

Ніобію п'ятиоксид

1313-96-8

аерозоль

4

Фіброгенна дія

151

Олова фторид (за фтором)

13966-74-0

аерозоль

2

-

152

Ртуть металічна

7439-97-6

пара

1

-

153

Ртуті неорганічні сполуки (за ртуттю)+

7439-97-6

аерозоль

1

Необхідний захист шкіри і очей

154

Рубідій сріблопентайодистий

12267-44-6

аерозоль

3

-

155

Рубідію гідроксид+

1310-82-3

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри і очей

156

Рубідію карбонат

584-09-8

аерозоль

2

-

157

Рубідію нітрат

13126-12-0

аерозоль

2

-

158

Рубідію сульфат

7488-54-2

аерозоль

2

-

159

Рубідію хлорид

7791-11-9

аерозоль

2

-

160

Руда марганцева (вміст марганцю не менше 30 %)

-

аерозоль

2

-

161

Рутенію діоксид

12036-10-1

аерозоль

2

-

162

Свинець і його неорганічні сполуки

7439-92-1

аерозоль

1

-

163

Свинцю мідіфіалат

-

аерозоль

1

-

164

Свинцю гідрохінонат

-

аерозоль

1

-

165

Свинцю саліцилот

15748-73-9

аерозоль

1

-

166

Свинцю стеарат

7428-48-0

аерозоль

1

-

167

Свинцю фталат+

16183-12-3

аерозоль

1

Необхідний захист шкіри і очей

168

Срібло металічне і його неорганічні сполуки

7440-22-4

аерозоль

2

-

169

Срібла стеарат

24927-67-1

аерозоль

3

-

170

Срібла фторид

7775-41-9

аерозоль

2

-

171

Стронцію гідрооксид

18480-07-4

аерозоль

2

-

172

Стронцію нітрат

10042-76-9

аерозоль

2

-

173

Стронцію карбонат

1633-05-2

аерозоль

4

-

174

Стронцію оксид

1314-11-0

аерозоль

2

-

175

Стронцію сульфат

7759-02-6

аерозоль

4

-

176

Стронцію фосфат

14414-90-5

аерозоль

4

-

177

Стронцію фторид

7783-48-4

аерозоль

3

-

178

Сурма та її сполуки
а) пил сурми металічної

7440-36-0

аерозоль

2

-

 

б) пил тривалентних оксидів і сульфідів сурми

-

аерозоль

2

-

 

в) пил п'ятивалентних оксидів і сульфідів сурми

-

аерозоль

3

-

 

г) фториди сурми тривалентні п'ятивалентні

-

пара + аерозоль

2

-

 

ґ) хлориди сурми тривалентні і п'ятивалентні

-

пара + аерозоль

3

-

179

Талію бромід

7789-40-4

аерозоль

1

-

180

Талію йодид

7790-30-9

аерозоль

1

-

181

Тантал і його оксиди

7440-25-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

182

Телур

13494-80-9

аерозоль

1

-

183

Титан і його діоксид

13463-67-7

аерозоль

4

Фіброгенна дія

184

Титан чотирихлористий+

7550-45-0

пара

2

Має подразнюючу дію. Необхідний захист шкіри і очей

185

Титану дисульфід

12039-07-5

аерозоль

3

-

186

Титану нітрид

25583-20-4
11116-16-8

аерозоль

3

Фіброгенна дія

187

Титану силіцид

12039-83-7

аерозоль

3

Фіброгенна дія

188

Титану сульфід

12039-13-3

аерозоль

3

-

189

Торій

7440-29-1

аерозоль

1

-

190

Уран, нерозчинні і розчинні сполуки

7440-61-1

аерозоль

1

-

191

Хромамонію сульфат

-

аерозоль

1

Алерген

192

Хромати, біхромати

-

аерозоль

1

Алерген, канцероген

193

Хромін

646-83-3

аерозоль

3

-

194

Хрому карбонітрид

 

аерозоль

3

Фіброгенна дія

195

Хрому оксид

1308-38-9

аерозоль

2

Алерген

196

Хрому трихлорид гекса-гідрат

10060-12-5

аерозоль

1

Алерген

197

Хрому фосфат однозаміщений

27096-04-4

аерозоль

1

Алерген

198

Хрому фосфат тризаміщений

7789-04-4

аерозоль

3

Алерген

199

Хрому фторид

7788-97-8

аерозоль

3

-

200

Цезію гідроксид

101196-73-0

аерозоль

2

-

201

Цезію йодид, активований талієм до 0,5 %

7789-17-5

аерозоль

2

-

202

Церію діоксид

20281-00-9

аерозоль

3

-

203

Церію фторид

7758-88-5

аерозоль

3

-

204

Цинку ацетат

5970-45-6

аерозоль

2

-

205

Цинку борат

10192-46-8

аерозоль

2

-

206

Цинку магнід

12032-47-2

аерозоль

3

-

207

Цинку оксид

1314-13-2

аерозоль

2

-

208

Цинку стеарат

557-05-1

аерозоль

3

-

209

Цинку сульфід

1314-48-3

аерозоль

3

-

210

Цинку фосфід

1314-84-7

аерозоль

2

-

211

Цинку фторид

7783-49-5

аерозоль

2

-

212

Циркон

14940-68-2

аерозоль

4

Фіброгенна дія

213

Цирконій металічний

7440-67-7

аерозоль

3

-

214

Цирконію діоксид

1314-23-4

аерозоль

4

Фіброгенна дія

215

Цирконію карбід

12070-14-3

аерозоль

4

Фіброгенна дія

216

Цирконію нітрид

12033-93-1

аерозоль

3

Фіброгенна дія

217

Марганцю циклопентадіє-
нітрил-карбоніл

12079-65-1

пара

1

-

218

Вісмут лимоннокислий

-

аерозоль

2

-

219

Кальцію нітрат

10124-37-5

аерозоль

2

-

220

Натрій 2 - [(2,6 - дихлофеніл)-аміно]-фенілоцтовий

15307-86-5

аерозоль

2

-

Примітка.

____________
+ - необхідний спеціальний захист очей та шкіри.

 

Особливості шкідливої дії бензолу і його похідних

N
з/п

Назва

CAS

Переважний агрегатний стан в умовах виробництва

Клас небезпечності

Особливості біологічної дії на організм

1

2

3

4

5

6

1

Бензол+

71-43-2

пара

2

Канцероген*.
Необхідний захист шкіри та очей

2

Бензол-1.3-дикарбонова кислота+ (1.3-бензолдикарбонова кислота)

-

аерозоль

2

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

3

Бензол-1.3-дикарбондихлорид+ (ізофталоїлдихлорид)

-

пара + аерозоль

2

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

4

Бензол-1.4-дикарбондихлорид+ (терефталоїлдихлорид)

-

пара + аерозоль

2

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

5

Бромбензол

108-86-1

пара

2

 

6

Вінілтолуол

25013-15-4

пара

4

 

7

Гексабромбензол

87-82-1

аерозоль

3

 

8

Гексахлорбензол+

118-74-1

пара + аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

9

Діетилбензол+

25340-17-4

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

10

Динітробензол+

25154-54-5

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

11

Динітророданбензол+

 

аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

12

Динітротоулол+

121-14-2

пара + аерозоль

2

Необхідний захист шкіри та очей

13

2.4-Динітрохлорбензол+

97-00-7

пара + аерозоль

1

Алерген.
Необхідний захист шкіри та очей

14

Дихлорбензол+

25321-22-6

пара

4

Необхідний захист шкіри та очей

15

2.4-Дихлортолуол+

95-73-8

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

16

Етилбензол

100-41-4

пара

4

 

17

Ізопропілбензол

98-82-8

пара

4

 

18

Йодбензол+

591-50-4

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

19

Ксилол (суміш ізомерів)
(Диметилбензол)

1330-20-7

пара

3

 

20

Метилбензол
(Толуол)

108-88-3

пара

1

 

21

п-Метил-ізопропілбензол

25155-15-1

пара

3

 

22

2- Метил-пропілбензол+
(Ізобутилбензол)

538-93-2

пара

4

Необхідний захист шкіри та очей

23

Нітробензол+

98-95-3

пара

2

Необхідний захист шкіри та очей

24

м-Нітробромбензол

585-79-5

пара

2

 

25

Стирол

100-45-5

пара

3

 

26

Тетраметилбензол

95-93-2

аерозоль

4

 

27

1.2.4-Триметилбензол

95-63-6

пара

3

 

28

1.3.5-Триметилбензол

108-67-8

пара

3

 

29

Трихлорбензол

12002-48-1

пара

2

 

30

2.3.6-Трихлортолуол+

2077-46-5

аерозоль

3

Необхідний захист шкіри та очей

31

Хлортолуол+
(о-, п- ізомери)

25168-05-2

пара

3

Необхідний захист шкіри та очей

____________
* Похідні бензолу також чинять канцерогенну дію різного ступеня, проте меншу, ніж дія бензолу.

Примітка.

____________
+ - необхідний спеціальний захист очей та шкіри

 

Граничнодопустимі рівні забруднення шкіри

N
з/п

Назва речовини

Граничнодопустимий рівень забруднення шкіри, мг/см2

1

Бензол

0,05

2

Ксилол

1,75

3

Нітробензол

2,4

4

Толуол

0,05

5

Хлорбензол

0,8

____________

Опрос