Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о мастерской учреждения исполнения наказаний, следственного изолятора

Минюст
Положение, Приказ от 22.03.2012 № 442/5
редакция действует с 20.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2012

м. Київ

N 442/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2012 р. за N 437/20750

Про затвердження Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 3 січня 2013 року N 25/5
,
від 26 червня 2018 року N 2022/5

Відповідно до статті 6 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 16 Закону України "Про попереднє ув'язнення" та з метою поліпшення організації виробничого процесу в майстернях установ виконання покарань і слідчих ізоляторів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора, що додається.

2. Державній пенітенціарній службі (Лісіцков О. В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та забезпечити його виконання.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.05.2009 N 104 "Про затвердження Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.08.2009 за N 763/16779.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби генерал-майора внутрішньої служби Дуку О. О. і департамент виробничої діяльності та ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби (Пудак В. А.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

 

ПОЛОЖЕННЯ
про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора

I. Загальні положення

1.1. Майстерня є структурним підрозділом виправного центру, виправної колонії, виховної колонії, слідчого ізолятора (далі - установа).

1.2. Джерело утримання майстерні - кошти спеціального фонду державного бюджету.

1.3. Рішення про створення майстерні затверджується наказом Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України за поданням міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 26.06.2018 р. N 2022/5)

II. Мета і предмет діяльності майстерні

2.1. Майстерня створюється з метою:

забезпечення реалізації права засуджених і осіб, узятих під варту, на працю;

збереження трудових навичок засуджених і осіб, узятих під варту.

2.2. Діяльність майстерні передбачає виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та ведення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

III. Структура, штатний розпис та кошторис майстерні

3.1. Структура, штатний розпис та кошторис майстерні визначаються з урахуванням видів діяльності, виробничих і фінансових можливостей, підписуються начальником установи та керівником фінансового підрозділу або головним бухгалтером і затверджуються начальником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.06.2018 р. N 2022/5)

3.2. Залежно від покладених на майстерню завдань до її штатного розпису включаються посади: начальник майстерні, старший майстер (майстер), інженерно-технічний і допоміжний персонал у кількості, необхідній для організації виробничого процесу та підтримання в робочому стані виробничого устаткування майстерні.

3.3. За відсутності у штатному розписі майстерні посади старшого майстра (майстра) виконання обов'язків покладається безпосередньо на начальника майстерні.

3.4. Вирішення питань правового, кадрового забезпечення, ведення бухгалтерського обліку, а також нагляду за охороною праці, дотриманням вимог щодо пожежної безпеки в приміщеннях майстерні здійснюється персоналом відповідних служб установи.

IV. Організація виробничої діяльності майстерні

4.1. Для організації виробничої діяльності майстерні адміністрація установи:

в межах території, що охороняється, виділяє окреме приміщення (будівлю, споруду) та наказом по установі визначає відповідальну посадову особу, яка здійснює керівництво майстернею;

вживає заходів із забезпечення її виробничим устаткуванням, підключення до мереж електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення;

створює комісію для визначення з числа засуджених і осіб, узятих під варту, таких, які можуть бути залучені до праці в майстерні;

забезпечує виведення на роботу та повернення з роботи засуджених і осіб, узятих під варту;

забезпечує контроль за поведінкою засуджених і осіб, узятих під варту, на робочих місцях;

контролює стан виробничої та фінансової дисципліни в майстерні;

забезпечує дотримання вимог належної охорони та ізоляції, санітарії і гігієни, правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

здійснює облік спожитих теплової та електричної енергії, води тощо.

4.2. Для ознайомлення засуджених і осіб, узятих під варту, з порядком та умовами праці в майстерні в доступних місцях розміщуються відповідна наочна інформація та витяги із діючих нормативно-правових актів.

4.3. У разі неможливості залучення до праці засуджених і осіб, узятих під варту, у приміщеннях майстерні вони можуть залучатися до праці у спеціальних приміщеннях (камерах), обладнаних робочими місцями, з додержанням вимог санітарних норм і правил охорони праці.

4.4. Керівництво виробничою діяльністю майстерні здійснює начальник майстерні.

4.5. Виробнича діяльність майстерні здійснюється на підставі виробничої програми.

4.6. Виробнича програма розробляється начальником майстерні спільно з посадовою особою установи, яка відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації, з урахуванням наявних замовлень та визначеного замовником строку виконання робіт з виготовлення продукції, надання послуг і затверджується начальником установи.

4.7. У разі виникнення зміни замовлення на виконання робіт, надання послуг начальник майстерні коригує виробничу програму, попередньо узгодивши такі зміни з посадовою особою установи, яка відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації, та подає їх на затвердження начальнику установи.

4.8. Для забезпечення безперебійної роботи майстерні начальник майстерні:

відповідно до виробничої програми щомісяця визначає потребу в матеріалах і сировині, забезпечує підтримку необхідних виробничих запасів та здійснює добір працівників у майстерню і формування їх у бригади;

здійснює пошук замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг з урахуванням необхідності повного завантаження та ефективного використання наявних виробничих потужностей;

розробляє та здійснює заходи щодо удосконалення виробничого процесу, підготовки виробництва до випуску нових видів продукції, підвищення її якості, економного використання сировини, матеріалів, енергоносіїв та води;

здійснює заходи щодо раціонального використання виробничих площ, своєчасного проведення профілактичних ремонтів устаткування та інструменту;

контролює дотримання працівниками майстерні трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної та електробезпеки, промислової санітарії;

організовує своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виконаних робіт та готової продукції;

координує роботу підпорядкованих йому працівників щодо повного та своєчасного виконання ними покладених на них завдань;

організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності працівників майстерні;

разом з персоналом відповідних служб установи проводить переддоговірну роботу та подає начальнику установи проекти договорів на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг тощо;

здійснює підготовку матеріалів, необхідних для проведення претензійно-позовної роботи;

щотижня доповідає начальнику установи про стан виконання виробничої програми;

аналізує результати виробничої діяльності майстерні, готує та подає начальнику установи щомісяця інформацію про роботу майстерні установи за відповідний період за встановленою формою (для установи - згідно з додатком 1, для слідчого ізолятора - згідно з додатком 2).

V. Залучення до суспільно корисної праці засуджених і осіб, узятих під варту, у майстерні установи

5.1. Засуджені та особи, узяті під варту, залучаються до роботи в майстерні за їх письмовою заявою, а особи, узяті під варту, крім цього, з дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. N 25/5)

5.2. Розгляд заяв та відбір осіб для роботи в майстерні установи проводяться комісією, яка створюється наказом начальника установи та до складу якої входять: начальник установи, посадова особа установи, яка відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації, представники соціально-психологічної служби та служби нагляду і безпеки, інших структурних підрозділів установи.

5.3. Кількість засуджених та осіб, узятих під варту, які залучаються до роботи в майстерні, визначається наявністю виробничих можливостей установи (робочих місць), обсягів робіт та їх трудомісткості, наявністю в особи необхідної спеціальності, набутих професійного досвіду та навиків, статтю, віком та станом здоров'я (згідно з висновком медичного обстеження).

5.4. У разі якщо бажаючих осіб більше, ніж потрібно для виконання робіт у майстерні, відбір здійснюється з урахуванням наявності майнових зобов'язань особи, відсутності матеріальної підтримки особи з інших джерел (родичів, опікунів), характеристики особи.

5.5. Список осіб, які залучаються до роботи в майстерні, затверджується начальником установи. Один примірник цього списку передається у чергову частину установи, другий - начальнику майстерні.

5.6. Залучення осіб до роботи у майстерні відбувається у вільний від навчання та проведення слідчих дій час.

5.7. Підставою для виведення на роботу до майстерні засуджених і осіб, узятих під варту, є рознарядка (для установи - згідно з додатком 3, для слідчого ізолятора - згідно з додатком 4), затверджена начальником установи.

Начальник майстерні на підставі виробничої програми і з урахуванням списку осіб, які можуть залучатись до роботи, щотижня складає рознарядку на виведення їх на роботу на наступний тиждень із щоденною розбивкою, погоджує з персоналом відповідних структурних підрозділів установи та затверджує її у начальника установи.

На підставі затвердженої рознарядки черговий помічник начальника установи оформляє на кожну особу талон на виведення з гуртожитку (камери).

5.8. Особи, які працюють у майстерні, постійно перебувають під охороною і наглядом. Виведення осіб на роботу та повернення з роботи, нагляд за ними під час виробничого процесу в установі здійснюються персоналом соціально-психологічної служби та відділу нагляду і безпеки, а у слідчому ізоляторі - персоналом відділу режиму і охорони.

5.9. Старший майстер (майстер) доводить до засуджених і осіб, узятих під варту, змінне завдання під підпис у книзі видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт за формою згідно з додатком 5.

5.10. Розстановка осіб, виведених на роботу до майстерні, по робочих місцях здійснюється старшим майстром (майстром) відповідно до технологічних процесів виготовлення продукції з урахуванням їх спеціальності та кваліфікації.

5.11. Протягом зміни старший майстер (майстер) контролює якість і кількість виготовленої продукції, а після завершення роботи здійснює приймання готової продукції. Після цього прийняту продукцію він за накладною передає на склад готової продукції матеріально відповідальній особі установи.

5.12. Контроль за виконанням засудженими і особами, взятими під варту, змінних завдань та дотриманням ними правил охорони праці, техніки безпеки при експлуатації устаткування, інженерних мереж та інструменту здійснюється старшим майстром (майстром).

VI. Особливості організації виготовлення виробів сувенірної продукції в майстерні

6.1. До виробів сувенірної продукції (далі - вироби) належать художні вироби побутового та декоративного призначення. Орієнтовний перелік виробів наведено в додатку 9 до цього Положення.

6.2. Організація виготовлення виробів здійснюється виключно на дільниці виготовлення виробів (далі - дільниця) у відокремлених приміщеннях майстерні установи з окремим входом, що замикається на замок.

Місцезнаходження дільниці визначається наказом по установі.

Облаштування інших приміщень для виготовлення виробів забороняється.

6.3. На вході в приміщення дільниці вивішується табличка із зазначенням назви дільниці, прізвища відповідальної посадової особи, яка здійснює керівництво дільницею (далі - відповідальна особа), режиму роботи, а також списку осіб з числа персоналу установи, які мають право доступу на дільницю.

6.4. Доступ персоналу установи на дільницю обмежується переліком осіб з числа персоналу відповідних служб установи, які забезпечують виведення на роботу та повернення з роботи засуджених і осіб, узятих під варту, дотримання вимог належної охорони та ізоляції, санітарії і гігієни, правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, контроль за поведінкою засуджених і осіб, узятих під варту, на робочих місцях. Зазначений перелік посадових осіб визначається наказом по установі.

6.5. На дільниці для наочності працюючим встановлюється стенд, на якому розміщують зразки виробів (у вигляді макетів, фотознімків тощо), які виготовляються або виготовлялися раніше.

6.6. Зразок виробу (при необхідності) та протокол погодження договірної ціни погоджуються із замовником.

6.7. Закріплення робітників за робочими місцями та обладнанням на дільниці здійснюється відповідальною особою та супроводжується відповідним записом у книзі реєстрації закріплення робітників за робочими місцями та обладнанням за формою згідно з додатком 10 до цього Положення.

6.8. На дільниці облаштовуються комора або шафа, що замикається на замок, де зберігається ріжучий інструмент для виготовлення продукції (далі - інструмент).

Інструмент клеймується надписом "ДСП" (дільниця сувенірної продукції) та щодня видається (приймається) відповідальною особою працюючим на дільниці. При видачі (прийманні) інструменту проводиться його поштучний запис у книзі видачі та приймання інструменту за формою згідно з додатком 11 до цього Положення.

6.9. Кожний виріб перед початком його виготовлення на дільниці реєструється відповідальною особою в книзі обліку виробів сувенірної продукції за формою згідно з додатком 12 до цього Положення.

6.10. Незакінчені вироби в кінці робочого дня здаються відповідальній особі та зберігаються у коморі або шафі.

6.11. В кінці робочого дня вхід на дільницю, а також комори (шафи) для зберігання інструменту та незакінчених виробів замикаються на замок і опломбовуються відповідальною особою.

Допускається зберігати інструмент і незакінчені вироби в одній коморі (шафі).

6.12. При передачі виробу на склад установи у накладній вказується номер реєстрації виробу в книзі обліку виробів сувенірної продукції.

Кожну накладну на передачу виробу на склад установи підписують відповідальна особа та посадова особа установи, яка відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації.

6.13. При виявленні адміністрацією установи або відповідальною особою під час проведення перевірок та здійснення нагляду за особами, які працюють у майстерні (на дільниці), необлікованого виробу, інструменту або інших недоліків складається акт.

Необлікований закінчений виріб реєструється в книзі обліку виробів сувенірної продукції і передається на склад установи для подальшої оцінки та реалізації через крамницю установи.

Незавершений виріб повертається на дільницю для доробки.

Необлікований інструмент клеймується і реєструється у книзі видачі та приймання інструменту.

(Положення доповнено новим розділом VI згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. N 25/5,
у зв'язку з цим розділи VI, VII
вважати відповідно розділами VII, VIII)

VII. Організація обліку виконаних робіт та нарахування заробітної плати особам, які залучаються до роботи в майстерні

7.1. На кожну особу, яка залучається до роботи в майстерні, заводиться відомість обліку виконаних робіт за формою згідно з додатком 6.

Для бригади, що працює за єдиним нарядом (застосовується в тих випадках, коли за характером технологічного процесу для виконання певної роботи необхідні спільні зусилля групи працівників), заводяться відомість обліку виконаних робіт за формою, наведеною в додатку 7, і табель обліку робочого часу бригади за формою згідно з додатком 8, який ведеться щодня.

7.2. Начальник майстерні або старший майстер (майстер) заповнює книгу видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт, яка ведеться щодня і в якій вказуються всі особи, які працюють індивідуально, або номер бригади (найменування бригади при роботі за єдиним нарядом), найменування виробів, деталей, завдання і фактичне виконання його за зміну кожною особою або бригадою. При колективній (бригадній) відрядній оплаті праці, що заснована на відрядних розцінках, загальна сума заробітної плати обчислюється за результатами роботи бригади в цілому за певний проміжок часу. Кожному члену бригади заробітна плата нараховується залежно від кваліфікаційного розряду та відпрацьованого часу.

7.3. Облік виконаних робіт у бригаді, що працює за єдиним нарядом, ведеться за кінцевими результатами роботи бригади. Виробниче завдання бригаді, що працює за єдиним нарядом, видається з розрахунку кількості відрядників, які входять до неї. Кількість годин, відпрацьованих членами бригади, повинна дорівнювати добутку кількості робітників бригади на тривалість робочої зміни. У табелях бригад, що працюють за єдиним нарядом, проставляється фактично відпрацьований час для розрахунку заробітної плати.

7.4. Відомості обліку виконаних робіт першого числа кожного місяця або при звільненні засудженого чи особи, узятої під варту, із установи підписуються особами, які виводились на роботу до майстерні, затверджуються начальником майстерні та передаються до фінансового відділу (сектору) установи.

7.5. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок для осіб, які залучаються до роботи в майстерні, встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань оплати праці.

VIII. Ведення бухгалтерського обліку в майстерні

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в майстерні здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Інформація про підсумки роботи майстерні установи

               за ____________ та за ____________ місяців 20__ року
                                (місяць)

Код виробу

Найменування продукції, послуг

Одиниця виміру

Ціна за одиницю продукції на звітний період
(грн)

Виготовлено продукції за звітний період

Реалізовано продукції

Залишок продукції на складі на кінець звітного періоду

Кількість засуджених, які працюють
(осіб)

Фонд заробітної плати засуджених
(тис. грн)

Середній місячний заробіток за фактично відпрацьо-
ваний час,
(грн)

всього

у тому числі

(натур. обчисл.)

на суму
(тис. грн)

(натур. обчисл.)

на суму
(тис. грн)

за гроші

за бартером

(натур. обчисл.)

на суму
(тис. грн)

(натур. обчисл.)

на суму
(тис. грн)

(натур. обчисл.)

на суму
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

Усього:

х

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

 

Начальник установи

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер
(начальник фінансового відділу (сектору))

  
____________
(підпис)

  
________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець _____________________________
                                     (ініціали, прізвище, номер телефону)

 

 

 

Показники роботи майстерні слідчого ізолятора

            за ____________ та за ____________ місяців 20__ року
                               (місяць)

Код виробу

Найменування продукції, послуги

N угоди, дата

Одиниця виміру

Обсяг виготовленої продукції за звітний період

Реалізовано продукції (тис. грн)

Залишок продукції на складі на кінець звітного періоду
(тис. грн)

Сума коштів, спрямована на зменшення витрат з утримання осіб, узятих під варту, і засуджених
(тис. грн)

Кількість осіб, що працюють

всього

у тому числі

кількість

сума
(тис. грн)

за гроші

за бартером

узятих під варту, засуджених

вільнонайманих

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

За ___ місяць 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

Усього за ___ місяців 20__ року

х

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

Начальник майстерні

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

_____________________________
(ініціали, прізвище, номер телефону)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _______________________
                                 (найменування установи)
_________________________________
             (звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року


Рознарядка на виведення засуджених на роботу до майстерні

"___" ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер відділення соціально-
психологічної служби або камери

Місце роботи

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник майстерні
(старший майстер, майстер)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Начальник відділення

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Оперативний відділ
                            (посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Відділ нагляду і безпеки
                            (посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _______________________
                       (найменування слідчого ізолятора)
_________________________________
                 (звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року


Рознарядка на виведення осіб, узятих під варту, на роботу до майстерні

"___" ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер камери

Місце роботи

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник майстерні
(старший майстер, майстер)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Оперативний відділ
                            (посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Відділ режиму і охорони
                            (посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Книга видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт

Дата

Прізвище, ініціали працівника

Найменування виду робіт

Завдання

Підпис працівника

Прийнято

Підпис майстра

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник майстерні ____________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище)


Відомість обліку виконаних робіт за ____________ місяць 20__ року засудженим (особою, узятою під варту) ____________

Найменування виробу (операції)

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьовано годин

Сума заробітку

  

 

 

 

 

 

 

 

 

за зміну

з початку місяця

за зміну

з початку місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Працівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник майстерні ____________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище)


Відомість обліку виконаних робіт за ____________ місяць 20__ року

комплексної бригади N _____________________

бригадир __________________
                    (ініціали, прізвище)

 

Чисельність осіб

Найменування виробу (операції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьовано відрядниками

Сума заробітку

за розна-
рядкою

фактично

людино-днів

людино-годин

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за зміну

з початку місяця

за зміну

з початку місяця

за зміну

з початку місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Бригадир

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник майстерні ____________________
                                                   (підпис, ініціали, прізвище)


Табель обліку робочого часу бригади ____________ за _____________ місяць 20__ року

N
з/п

Табельний номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Розряд (оклад)

Професія

Числа місяця

Дні роботи

Відпрацьовано годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер (табельник)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Начальник майстерні

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Орієнтовний перелік виробів сувенірної продукції

Види робіт

Найменування виробів

1

2

Вишивання

Вироби з ручним та машинним вишиванням: купони, блузи жіночі та дитячі, сорочки чоловічі та хлопчачі, куртки чоловічі, сукні, костюми, фартухи, халати, сарафани, спідниці, комірці, головні та носові хустки, панно, портьєри, ламбрекени, рушники, килимки, скатертини, серветки, постільна білизна тощо

Декоративне вишивання

Рушники, скатертини, серветки, килимки, штори, портьєри, покривала, накидки, фартухи, наволочки декоративні, купони для суконь та спідниць, плахти, метражні плахтові тканини, плахтові килимки, панно, накидки, крайки, рушники, сумки тощо

Виготовлення килимів та килимових виробів

Безворсові килими з геометричним і рослинним орнаментом, гуцульські верети, налавники, наволочки для диванних подушок, килимки на дивани, крісла, стільці та сидіння автомобілів тощо

Художня обробка деревини

Скульптурні вироби та іграшки, столярні і токарні вироби з різьбленням, інкрустацією, розписом та випалюванням: дошки для ігор, скриньки, обкладинки для альбомів та вітальних адрес, рахви, барильця, вази для олівців, пенали, набори для спецій та сипучих продуктів, кухонні набори, жіночі прикраси (намиста, брошки, кулони, браслети), декоративні панно і тарілки, цигарниці, брелоки, ложки, хлібниці, портсигари, трубки, сільнички, мундштуки, туалетні коробки, пудрениці, запонки тощо

Виготовлення виробів з рослинної сировини

Плетені вироби з лози, рогози, соломи і кукурудзяного листа: жіночі сумки, підставки для фруктів, хлібниці, футляри для скляного посуду, підвіски для квітів, закладки для книг тощо

Вироби художньої кераміки

Гончарні та майолікові вироби художньої кераміки: глечики, макітри, миски, горшки, кружки, куманці, баклаги, барильця, гарбузи, набори для спецій і сипучих продуктів, вази, декоративні тарілки, декоративна скульптура, підсвічники, набори для пиття, вареників, інших національних страв тощо

Декоративні розписи

Скриньки, пальчатниці, пудрениці, тарілки, вази, ложки, кухонні набори, набори для спецій тощо

Ручне художнє в'язання

Рукавиці, шарфи, шапки, гетри, шкарпетки тощо

(Положення доповнено додатком 9 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. N 25/5)

 

Книга реєстрації закріплення робітників за робочими місцями та обладнанням

(Положення доповнено додатком 10 згідно з наказом 
Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. N 25/5)

 

Книга видачі та приймання інструменту

(Положення доповнено додатком 11 згідно з наказом 
Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. N 25/5)

 

Книга обліку виробів сувенірної продукції

(Положення доповнено додатком 12 згідно з наказом 
Міністерства юстиції України від 03.01.2013 р. N 25/5)

____________

Опрос