Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора кандидатов на назначение государственных стипендий для выдающихся деятелей информационной сферы

Государственный комитет телевидения и радиовещания
Порядок, Приказ от 24.02.2012 № 49
редакция действует с 07.08.2015

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2012

м. Київ

N 49

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2012 р. за N 412/20725

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України
 від 8 червня 2015 року N 119

На виконання пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2011 N 906, та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери, що додається.

2. Відділу кадрової роботи та державної служби (Трижичиський І. М.):

організаційно забезпечувати проведення конкурсних відборів кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;

спільно з фінансово-економічним департаментом (Бартош Н. В.) здійснювати постійний моніторинг кількості стипендій, що виплачуються видатним діячам інформаційної сфери.

3. Департаменту інформаційної політики (Червак Б. О.):

забезпечити підготовку та супровід проектів Указів Президента України про призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;

створити рубрику "Державні стипендії" на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо, у якій регулярно оприлюднювати інформацію про рішення комісії, стипендіатів, яким призначено державні стипендії для видатних діячів інформаційної сфери;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету телебачення і радіомовлення України
 від 08.06.2015 р. N 119)

забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України;

після державної реєстрації наказ розмістити на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету телебачення і радіомовлення України
 від 08.06.2015 р. N 119)

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери

(У тексті Порядку слова "Держкомтелерадіо України" замінено словом "Держкомтелерадіо" згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 8 червня 2015 року N 119)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери (далі - державні стипендії).

1.2. Для конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій в Держкомтелерадіо утворюється комісія для конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери (далі - комісія).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісія утворюється наказом Держкомтелерадіо у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

2.2. Комісію очолює голова - перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

2.3. До складу комісії входять представники Держкомтелерадіо, творчих спілок, засобів масової інформації, журналістської спільноти (за згодою).

(пункт 2.3 у редакції наказу Державного комітету
 телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 р. N 119)

2.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи кандидатів на призначення державних стипендій;

проводить відбір кандидатів на призначення державних стипендій.

2.5. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше двох разів на рік. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

2.6. Рішення комісії про призначення державних стипендій приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі розподілу голосів порівну голос голови комісії є вирішальним.

2.7. Протокол засідання комісії, підписаний членами комісії, які були присутні під час обговорення кандидатів та голосування, є підставою для видання наказу про результати конкурсного відбору.

2.8. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на комісію завдань.

2.9. Секретар комісії:

веде та оформляє протоколи засідань комісії;

забезпечує інформування членів комісії стосовно організаційних питань її діяльності.

2.10. У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує інший член комісії.

2.11. Члени комісії розглядають документи кандидатів на призначення державних стипендій, вносять пропозиції та приймають рішення щодо кандидатів на призначення державних стипендій.

III. Вимоги до кандидатів на призначення державних стипендій та порядок подання документів

3.1. Висування кандидатів на здобуття державних стипендій здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади, президії Національної академії наук України та галузевих академій наук, заклади та установи охорони здоров'я, освіти, культури, вчені, педагогічні, художні та інші ради таких закладів і установ, творчі спілки, національні спортивні федерації, інші громадські організації шляхом внесення своїх пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій стосовно діячів інформаційної сфери до Держкомтелерадіо.

3.2. На здобуття державних стипендій можуть бути висунуті особи за особистий вагомий внесок у розвиток інформаційної сфери, багаторічне сумлінне виконання професійних обов'язків, високий професіоналізм.

При цьому враховується також наявність публікацій, підручників, державних нагород та відомчих відзнак, почесних звань, результатів інтелектуальної творчої діяльності.

3.3. Не висуваються на здобуття державних стипендій особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук України та галузевих академій наук.

3.4. На здобуття державних стипендій до Держкомтелерадіо подаються такі документи:

інформаційно-аналітичні матеріали про кандидата на здобуття державної стипендії;

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.5. Під час проведення конкурсного відбору кандидатів для призначення державних стипендій обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3.6. У разі якщо кандидати на призначення державних стипендій відповідають встановленим вимогам документи передаються на розгляд комісії.

3.7. Пропозиції стосовно кандидатів на одержання державних стипендій подаються комісії двічі на рік - до 1 лютого та до 1 серпня для подальшого опрацювання та підготовки відповідних проектів указів Президента України.

3.8. Державні стипендії призначаються Указом Президента України.

Дворічні державні стипендії можуть призначатися повторно.

Довічні державні стипендії призначаються особам, які досягли сімдесятирічного віку.

Державні стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набрав чинності Указ Президента України про їх призначення. Виплата державних стипендій проводиться за місцем роботи або місцем проживання стипендіата.

3.9. У разі смерті стипендіата виплата державної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

Підставою припинення виплати державної стипендії є копія документа про смерть стипендіата, яка в десятиденний строк надається до Держкомтелерадіо особою, що його отримала.

3.10. Позбавлення стипендіата державної стипендії для видатного діяча інформаційної сфери може бути здійснено Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі рішення Держкомтелерадіо.

3.11. На підставі наказу Держкомтелерадіо про результати конкурсного відбору департаментом інформаційної політики Держкомтелерадіо готується проект Указу Президента України та в установленому порядку подається на розгляд Кабінету Міністрів України.

3.12. Після підписання Президентом України відповідного Указу Президента України відділом кадрової роботи та державної служби Держкомтелерадіо готується наказ, який є підставою для виплати державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери.

 

Заступник директора департаменту
інформаційної політики -
начальник відділу з питань свободи слова
та доступу до публічної інформації

І. А. Радзієвський

Опрос