Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе охраны труда МЧС Украины

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Положение, Приказ от 30.01.2012 № 81
действует с 16.03.2012

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2012

м. Київ

N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2012 р. за N 241/20554

Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону праці", статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", пункту 6 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402, та з метою ефективної організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі праці, проходження служби та під час виконання завдань за призначенням працюючих та осіб рядового і начальницького складу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу охорони праці МНС України, що додається.

2. Управлінню медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112 (Шостак Л. Й.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. К. Толстанов

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

Ю. Мельников

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення колективних
переговорів та соціального
діалогу на національному рівні

Г. В. Осовий

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці МНС України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює питання діяльності служби охорони праці головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, навчальних закладів, науково-дослідних установ, аварійно-рятувальних загонів (формувань), підприємств, установ і організацій сфери управління МНС України (далі - органи і підрозділи МНС України).

1.2. Служба охорони праці створюється в органах і підрозділах МНС України для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці, проходження служби та під час виконання завдань за призначенням працівників та осіб рядового і начальницького складу (далі - особовий склад).

1.3. Служба охорони праці створюється як окремий підрозділ в органах і підрозділах МНС України з кількістю працівників або особового складу 50 і більше осіб.

В органах і підрозділах МНС України з кількістю працівників або особового складу менше 50 осіб функції служби охорони праці може виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особа, яка має відповідну підготовку.

В органах і підрозділах МНС України з кількістю працівників або особового складу менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

Служба охорони праці головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі утворюється як окремий структурний підрозділ, структура та чисельність якого визначаються керівником головного управління (управління) залежно від обсягу, характеру та складності робіт (сектор, головний фахівець, головний спеціаліст, начальник служби з охорони праці).

Служба охорони праці в органах і підрозділах підпорядковується безпосередньо керівнику відповідного органу чи підрозділу МНС України.

1.4. Спеціаліст служби охорони праці повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки або післядипломну освіту в галузі управління. Стаж роботи з охорони праці за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці спеціалістів служби проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.6. Спеціалісти служби у своїй діяльності керуються законодавством України,  нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором, Положенням про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402, а також цим Положенням.

1.7. Координує та здійснює методичне керівництво роботою служби охорони праці органів і підрозділів МНС України відділ медичного забезпечення та охорони праці Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112.

1.8. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації органу чи підрозділу МНС України, до якого вона належить.

II. Завдання та функції служби охорони праці

2.1. Основними завданнями служби охорони праці є:

2.1.1. Опрацювання та впровадження ефективної системи управління охороною праці в органах і підрозділах МНС України та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу, кожного працівника та особового складу. Забезпечення фахової підтримки рішень керівників органів і підрозділів МНС України з цих питань.

2.1.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві або під час виконання завдань за призначенням, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю особового складу та працівників.

2.1.3. Вивчення та сприяння впровадженню у повсякденну діяльність в органах і підрозділах МНС України досягнень науки і техніки прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту.

2.1.4. Контроль за дотриманням працівниками та особовим складом вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони праці.

2.1.5. Інформування та надання роз'яснень працівникам й особовому складу органів і підрозділів МНС України з питань охорони праці.

2.1.6. На службу охорони праці головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі додатково до завдань, що зазначені вище покладається здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт особами рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту МНС України за територіальним принципом, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Служба охорони праці виконує такі основні функції:

2.2.1. Розробляє спільно з іншими структурними підрозділами органів і підрозділів МНС України комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням.

Надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів.

Готує проекти наказів з питань охорони праці і вносить їх на розгляд керівнику відповідного органу або підрозділу МНС України.

2.2.2. Проводить спільно з представниками інших структурних підрозділів відповідного органу або підрозділу МНС і за участю представників відповідної професійної спілки, а за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірки дотримання працівниками та особовим складом органів і підрозділів МНС України вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2.2.3. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами.

2.2.4. Проводить вступний інструктаж з працівниками та особовим складом органів і підрозділів МНС України з охорони праці.

2.2.5. Здійснює ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

2.2.6. Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасне передання її до архіву для тривалого зберігання в установленому порядку.

2.2.7. Складає за участю керівників органів і підрозділів МНС України переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють у межах органів і підрозділів МНС України, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

2.2.8. Інформує працівників та особовий склад про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах органів і підрозділів МНС України.

2.2.9. Розглядає:

у межах своєї компетенції питання про підтвердження наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я, що стала причиною відмови працівника, особового складу від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

листи, заяви, скарги працівників і особового складу органів і підрозділів МНС України, що стосуються питань додержання законодавства про охорону (безпеку) праці.

2.2.10. Організовує:

забезпечення органів і підрозділів МНС України нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють у межах МНС України, його відповідних органів та підрозділів посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

наради, семінари, конкурси тощо з питань охорони праці;

пропаганду з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

2.2.11. Бере участь у:

розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232, та Інструкції про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженої наказом МНС України від 18.08.2006 N 540, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.10.2006 за N 1106/12980;

складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог чинного законодавства;

роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах МНС України, його відповідних органах та підрозділах;

складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники й особовий склад повинні проходити обов'язкові попередні й періодичні медичні огляди;

організації навчання з питань охорони праці;

роботі постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.12. Здійснює забезпечення організаційної підтримки роботи комісій з питань охорони праці органів і підрозділів МНС України (у разі наявності).

2.2.13. Здійснює контроль за:

виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

наявністю в органах і підрозділах МНС України інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

забезпеченням працівників і особового складу відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників та особового складу згідно з нормативно-правовими актами;

своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

дотриманням у належному безпечному стані території органів і підрозділів МНС України, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подань страхових експертів з охорони праці;

проведенням попередніх (під час прийняття на роботу або службу) і періодичних (протягом трудової діяльності чи служби) медичних оглядів особового складу та працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

2.2.14. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством.

III. Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

видавати керівникам структурних підрозділів органів і підрозділів МНС України обов'язкові для виконання приписи за формою, визначеною додатком до цього Положення, щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; приписи спеціалістів з охорони праці можуть скасувати в письмовій формі лише керівники органів і підрозділів МНС України, яким вони безпосередньо підпорядковуються; приписи складаються у 2 примірниках, один з яких видається керівнику перевіреного структурного підрозділу, другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років; якщо керівник перевіреного структурного підрозділу відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я керівника органу чи підрозділу МНС України, якому він безпосередньо підпорядковується;

зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

надсилати керівникам органів і підрозділів МНС України подання про притягнення до відповідальності посадових осіб, працівників та особового складу, які порушують вимоги охорони (безпеки) праці;

вносити пропозиції про заохочення працівників та особового складу за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

залучати за погодженням з керівниками структурних підрозділів органів і підрозділів МНС України підлеглих їм спеціалістів для проведення перевірок стану охорони праці.

IV. Організація роботи служби охорони праці

4.1. Робота служби охорони праці органів і підрозділів МНС України здійснюється відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених їх керівниками.

4.2. Робочі місця працівників служби охорони праці розміщуються в окремих приміщеннях, забезпечуються персональними комп'ютерами, принтерами, технічними засобами зв'язку, вони повинні бути зручними для приймання відвідувачів.

4.3. Керівники органів і підрозділів МНС України забезпечують стимулювання ефективної роботи спеціалістів служби охорони праці.

4.4. Спеціалісти служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Положенням.

4.5. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями органів і підрозділів МНС України та представниками профспілки, а за її відсутності - з уповноваженими найманими працівниками з питань охорони праці.

 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу медичного
забезпечення, охорони праці та
з питань створення і впровадження
Системи 112 Управління медичного
забезпечення та з питань створення
і впровадження Системи 112

Л. Шостак

 

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
             (найменування органу, підрозділу, підприємства, установи, організації, якій належить служба охорони праці)

ПРИПИС

N ___ від "___" ____________ 20__ року

Кому _______________________________________________________________________________
                                                                         (П. І. Б., посада особи, якій видається припис)
____________________________________________________________________________________.
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:

N
з/п

Виявлені порушення
(зазначається сутність правопорушення, а також недоліки системи управління)

Нормативно-правовий акт, пункт, абзац, вимоги яких порушено
(зазначається конкретно пункт, абзац та реквізити порушених нормативно-правових актів з охорони праці)

Запропонований термін усунення порушень
(зазначається дата, місяць та рік усунення порушень)

Відмітка про виконання
(зазначається дата фактичного виконання заходів і підписується особою, що видала припис, і особою, що отримала припис)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушення, що вказані в пунктах __________________ припису, призвели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров'ю) працівників.
Керуючись статтею 15 Закону України "Про охорону праці", забороняю з __________________________ годин "___" ____________ 20__ року експлуатацію (виконання робіт) ____________________________________________________________________________________
                        (вказати найменування об'єкта, дільниці, цеху, виробництва, машини, механізму, устаткування)
____________________________________________________________________________________
Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень.
Про виконання припису із закінченням вказаних у ньому термінів прошу письмово повідомити мене.

Припис видав

______________________________
                             (П. І. Б., посада)

_____________________
(підпис)

Припис отримав

 

______________________________
                                  (П. І. Б.)

_____________________
(підпис)

(У разі відмови від підпису в отриманні припису робиться запис: "Від підпису відмовився" та вказується дата).

____________

Опрос