Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о перемещении ценных бумаг через таможенную границу Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 22.12.2011 № 469
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.12.2011

м. Київ

N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 105/20418

Про затвердження Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 27 березня 2013 року N 109
,
 від 24 квітня 2013 року N 146
,
 від 24 липня 2015 року N 478
,
від 12 липня 2016 року N 353
,
 від 14 вересня 2016 року N 385
,
від 10 жовтня 2017 року N 102

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статті 97 Митного кодексу України, пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, що додається.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

4. Постанова набирає чинності через 45 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. Єфименко

Голова Держмитслужби

І. Калєтнік

 

Положення
про переміщення цінних паперів через митний кордон України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", пункту 14 статті 7, статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 197 Митного кодексу України і встановлює порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) резидентами та нерезидентами цінних паперів у документарній формі (далі - цінні папери) через митний кордон України, а також порядок видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на вивезення (пересилання) за межі України та на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів (далі - ліцензія).

(пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.04.2013 р. N 146)

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, наведених у Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

1.3. Юридичній особі дозволяється переміщувати цінні папери через митний кордон України в порядку, передбаченому цим Положенням, через уповноваженого цією особою представника.

2. Порядок переміщення цінних паперів

2.1. Фізична та юридична особи мають право вивозити (пересилати) за межі України цінні папери на умовах письмового декларування та за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів.

Не потребують отримання цієї ліцензії операції з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією.

2.2. Фізична та юридична особи мають право ввозити (пересилати) в Україну цінні папери, виражені в іноземній валюті, на умовах письмового декларування, а цінні папери, виражені в гривнях, на умовах письмового декларування та за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів.

Не потребують отримання цієї ліцензії операції з увезення (пересилання) в Україну фізичною та юридичною особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) цією особою за межі України, що підтверджується митною декларацією.

2.3. Пункт 2.3 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 24.04.2013 р. N 146)

3. Порядок видачі ліцензії

3.1. Заявник (резидент або нерезидент) для одержання ліцензії зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 або 2 до цього Положення (залежно від виду операції);

абзац третій пункту 3.1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
банку України від 12.07.2016 р. N 353,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 уважати відповідно абзацами третім - шостим)

нотаріально засвідчені копії документів про державну реєстрацію (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) - для нерезидентів - юридичних осіб;

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання - для фізичних осіб (резидентів та нерезидентів);

копії цінних паперів, що плануються для переміщення через митний кордон України;

оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують набуття/відчуження заявником прав власності на цінні папери та/або згідно з якими були розміщені/видані цінні папери (копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, міни, зовнішньоекономічних договорів, які передбачають проведення розрахунків із застосуванням векселів, документів, що підтверджують отримання цінних паперів у спадщину, тощо).

(абзац шостий пункту 3.1 глави 3 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 24.04.2013 р. N 146)

3.2. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі не пізніше 20 робочих днів із дати надходження повного пакета документів, визначених цією главою.

3.3. Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операцій з переміщення цінних паперів через митний кордон України.

У цьому разі перебіг строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 3.2 цієї глави, зупиняється та продовжується з дати реєстрації в Національному банку останнього додаткового документа, що надійшов від заявника (з відповідним збільшенням строку розгляду Національним банком документів заявника на 10 додаткових робочих днів).

3.4. Копії документів, що подаються для отримання ліцензії, мають бути засвідчені підписом заявника (для юридичних осіб - резидентів - підписом керівника або заступника керівника), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення.

(абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

Документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

(абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.09.2016 р. N 385)

3.5. Документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати, не приймаються до розгляду.

3.6. Пункт 3.6 глави 3 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.7. Пункт 3.7 глави 3 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.15
 уважати відповідно пунктами 3.6 - 3.13)

3.6. Ліцензія, зміни до ліцензії відповідно оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 5 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку.

3.7. Власник ліцензії в разі потреби внесення змін до ліцензії (крім зміни переліку цінних паперів, що плануються для переміщення через митний кордон України на підставі ліцензії) зобов'язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку клопотання в довільній формі та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін.

Національний банк приймає рішення про внесення змін до ліцензії в строк не більше ніж 15 робочих днів із дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, зазначених у пунктах 3.11 та 3.12 цієї глави.

(абзац другий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
від 12.07.2016 р. N 353)

3.8. З метою зміни переліку цінних паперів, що плануються для переміщення через митний кордон України на підставі ліцензії, її власник має звернутися до Національного банку в порядку, установленому цим Положенням для отримання нової ліцензії.

3.9. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (унесені зміни до ліцензії), зберігаються в Національному банку та не можуть бути підставою для видачі іншої ліцензії.

3.10. У разі втрати ліцензії (змін до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії).

Якщо ліцензія (зміни до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни до ліцензії).

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії (змін до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353,
у зв'язку з цим пункти 3.10 - 3.13
 уважати відповідно пунктами 3.11 - 3.14)

3.11. Національний банк має право прийняти рішення про відмову в наданні ліцензії (унесенні змін до ліцензії), якщо:

а) відсутній хоча б один із документів, зазначених у цій главі;

б) подані документи не відповідають вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення;

в) за результатами розгляду пакета документів установлено, що заявник надав недостовірну або неповну інформацію;

г) заявник є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади).

(пункт 3.11 доповнено підпунктом "г" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353)

Абзац п'ятий пункту 3.11 глави 3 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.12. Національний банк відкликає ліцензію в разі:

а) звернення власника ліцензії;

б) порушення власником ліцензії її умов, вимог законодавства України;

в) установлення факту подання заявником документів для отримання ліцензії, що містять недостовірну інформацію;

г) прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії / державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії.

(пункт 3.12 доповнено підпунктом "г" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353)

3.13. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 6). Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження.

У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен повернути Національному банку оригінал ліцензії (змін до ліцензії), дублікат ліцензії / змін до ліцензії (за наявності) у десятиденний строк.

(абзац другий пункту 3.13 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.07.2016 р. N 353)

3.14. Національний банк зобов'язаний повідомити заявника (власника ліцензії) про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін до неї або відкликання із зазначенням підстав.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ________________________________
                                                                                                                                                [найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
_____________________________________________________________________________________
                                                                        код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
                                                                          місцезнаходження (місце проживання) заявника]
_____________________________________________________________________________________
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів на таких умовах:

1. Цінні папери, які вивозяться (пересилаються) за межі України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          [назва цінного папера, його емітент, дата емісії,
_____________________________________________________________________________________
                                       номінальна вартість (сума цифрами та словами), код ISIN (за наявності), кількість]
_____________________________________________________________________________________.

2. Країна призначення, куди вивозяться (пересилаються) цінні папери:
_____________________________________________________________________________________.

3. Обґрунтування (мета) вивезення (пересилання) цінних паперів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Додаткова інформація ________________________________________________________________
                                                                                                                 (заповнюється за потреби)
_____________________________________________________________________________________.

З Положенням про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 N 469, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі цього Положення, та умов індивідуальної ліцензії.

Контактна особа __________________________________.
                                                (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (перелік документів, кількість сторінок додатків)

_____________
              (дата)

________________________________________
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102)

 

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів

На підставі підпункту "б" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ________________________________
                                                                                                                                                [найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
_____________________________________________________________________________________
                                                                       код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
                                                                        місцезнаходження (місце проживання) заявника]
_____________________________________________________________________________________
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів на таких умовах:

1. Цінні папери, які ввозяться (пересилаються) в Україну:
_____________________________________________________________________________________
                                                                           [назва цінного папера, його емітент, дата емісії,
_____________________________________________________________________________________
                                     номінальна вартість (сума цифрами та словами), код ISIN (за наявності), кількість]
_____________________________________________________________________________________.

2. Обґрунтування (мета) ввезення (пересилання) цінних паперів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3. Додаткова інформація ________________________________________________________________
                                                                                                          (заповнюється за потреби)
_____________________________________________________________________________________.

З Положенням про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 N 469, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі цього Положення, та умов індивідуальної ліцензії.

Контактна особа __________________________________.
                                                (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                    (перелік документів, кількість сторінок додатків)

_____________
              (дата)

________________________________________
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102)

 

Індивідуальна ліцензія N ___
на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів

Національний банк України відповідно до підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю"
дозволяє ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        [найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
                                                            місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії]
вивезти (переслати) за межі України ______________________________________________________
                                                                                                                    [назва цінного папера, його емітент,
_____________________________________________________________________________________
                                                     дата емісії, номінальна вартість (сума цифрами та словами),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   код ISIN (за наявності), кількість]
_____________________________________________________________________________________.

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року.

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.

Голова або уповноважена ним особа

_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Індивідуальна ліцензія N ___
на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів

Національний банк України відповідно до підпункту "б" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю"
дозволяє ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   [найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або паспортні
_____________________________________________________________________________________
                                                  дані (за наявності), місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії]
увезти (переслати) в Україну ____________________________________________________________
                                                                                                               [назва цінного папера, його емітент,
_____________________________________________________________________________________
                                                                дата емісії, номінальна вартість (сума цифрами та словами),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            код ISIN (за наявності), кількість]
_____________________________________________________________________________________.

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року.

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.

Голова або уповноважена ним особа

_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Зміни до індивідуальної ліцензії від ____________ N ___

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить такі зміни до індивідуальної ліцензії від _____________ N ___, виданої ____________________________________
                                                                                                                                         [найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
_____________________________________________________________________________________
                                                                         код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
______
________________________________________________________________________________
                                                                     місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії]
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                    (зазначити всі зміни, що вносяться)

Зміни є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії від ____________ N ___.

Голова або уповноважена ним особа

_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

____________
         (дата)

                                             ___
                                                             N

м. Київ

Про відкликання індивідуальної
ліцензії Національного банку
України

1. На підставі _________________________________________________________________________
                                                                                    (підстава(и) для відкликання індивідуальної
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 ліцензії згідно з пунктом 3.13 глави 3)

Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 N 469, Національний банк України відкликає індивідуальну ліцензію від ___.____________.20__ N ___
на __________________________________________________________________________________.
                                             [вивезення (пересилання) за межі України / увезення (пересилання) в Україну
                                                                               цінних паперів (потрібне зазначити)]

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                    [назва підрозділу Національного банку України, до функцій
                                                           якого належить видача ліцензій (прізвище, ініціали його керівника)]

 у п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про відкликання індивідуальної ліцензії _______________________.
               (власник ліцензії)

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова або уповноважена ним особа

_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

____________

Опрос