Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 28.12.2011 № 479
действует с 13.02.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2011

м. Київ

N 479

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 96/20409

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 4, 30, 35, 47, 50, 52, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. На період до 01.07.2012 дозволити банкам України уключати до основного капіталу сплачені, але не зареєстровані внески до статутного капіталу, що обліковуються за балансовим рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом".

3. Вимоги підпункту 6.1 пункту 6 Змін не поширюються на кредитні договори, укладені до набрання чинності цим підпунктом і до яких після набрання чинності цим підпунктом не вносили зміни щодо збільшення строків та/або сум.

4. Банки України, які на дату набрання чинності цією постановою набули статусу спеціалізованого банку довірчого управління, зобов'язані до 01.01.2013 привести свою діяльність у відповідність до вимог розділу VIII Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368).

5. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2008 N 228 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за N 821/15512;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 10.09.2009 N 541 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.10.2009 за N 928/16944.

6. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім абзаців десятого та одинадцятого пункту 1, абзацу тринадцятого підпункту 2.1 пункту 2, підпунктів 7.2, 7.3 пункту 7 Змін, пункту 1.4 глави 1 та глави 3 розділу VIII Інструкції N 368, які набирають чинності 01.04.2012, підпунктів 5.2 - 5.4 пункту 5 Змін, які набирають чинності 01.07.2012, та підпункту 4.2 пункту 4 Змін, який набирає чинності 01.01.2013.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В., начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі I:

в абзаці третьому слова та цифри "статей 2, 58 - 59" та "статей 2, 4, 7 - 12, 30 - 36, 47 - 50, 52, 69, 73" виключити;

доповнити розділ після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять п'ятим;

в абзаці двадцять першому:

доповнити абзац після літери та цифри "Н3" літерою та цифрами "Н3-1";

літери та цифри "Н11, Н12" виключити;

абзац двадцять другий після літери та цифр "Н10" доповнити літерами та цифрами "Н11, Н12";

доповнити розділ після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:

"До основного капіталу банку враховуються кошти, що обліковуються на рахунку 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом", якщо такі кошти було перераховано з рахунку 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку" банку, що реорганізовується. Під час розрахунку нормативів Н9, Н10, Н11, Н12 статутний капітал банку-правонаступника збільшується на суму таких коштів з дати підписання передавального акта/розподільчого балансу банками - учасниками реорганізації".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять шостим;

абзац двадцять четвертий доповнити словами "базою для розрахунку яких є регулятивний капітал".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

в абзаці першому пункту 1.2 слова "складається з" замінити словом "- сукупність";

у підпункті "б" пункту 1.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"б) розкриті резерви - резерви і фонди, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку та оприлюднені у фінансовій звітності банку";

абзац третій викласти в такій редакції:

"емісійні різниці. Емісійні різниці (емісійний дохід) - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав), над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) (під час їх первинного розміщення)";

в абзаці п'ятому слова "при проведенні банківських операцій" замінити словами "під час проведення банківської діяльності";

доповнити підпункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"інші фонди банку".

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий уважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

у підпункті "г" пункту 1.4:

у першому реченні слова в дужках після слів "емітованими Національним банком" доповнити словами "та нарахованих доходів за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про державний бюджет України на відповідний рік";

четверте речення виключити;

у пункті 1.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.5. Субординований капітал уключає кошти, що залучені на умовах субординованого боргу згідно з вимогами розділу III цієї Інструкції";

абзац другий після слова "незабезпечені" доповнити словом "банком";

абзац четвертий після слова "незабезпеченими" доповнити словом "банком";

у пункті 1.7:

у підпункті "ґ" слова "щодо одного інсайдера" замінити словами "щодо однієї пов'язаної особи (далі - інсайдер)";

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) суму операцій, що здійснені з інсайдерами на сприятливіших за звичайні умовах (у тому числі за угодами, які передбачають нарахування відсотків і комісійних за надані послуги, які менші, ніж звичайні), з урахуванням вимог пункту 1.14 глави 1 розділу VI цієї Інструкції".

2.2. Пункт 2.2 глави 2 доповнити реченням такого змісту: "Ця вимога не поширюється на новостворений банк протягом одного року з дня отримання ним банківської ліцензії".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 1.6 глави 1 слова ", якщо він отримав письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями" замінити словами "за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій".

3.2. У главі 2:

абзац другий пункту 2.1 після слів "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків" доповнити словами "/Комісія Національного банку при територіальному управлінні відповідно до наданих їм повноважень";

у пункті 2.2:

у підпункті "е" слова "свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

підпункт "ж" після цифр та слів "3660 "Субординований борг банку" доповнити словами та цифрами "або 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу";

у підпункті "и" слова "реєстраційного свідоцтва" замінити словами "повідомлення про договір з відміткою територіального управління Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки територіального управління Національного банку".

3.3. У главі 3:

пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. В угоді передбачається призупинення сплати процентів за субординованим боргом з одночасною зміною розміру процентної ставки (на строк призупинення) за ініціативою банку-боржника або за вимогою Національного банку до банку-боржника щодо призупинення такої сплати (за рішенням Комісії Національного банку) у разі:

невиконання нормативів обов'язкового резервування три звітних періоди поспіль; та/або

порушення хоча б одного з нормативів капіталу та/або хоча б одного з нормативів ліквідності (три і більше разів поспіль для економічних нормативів, розрахованих за щоденним і щодекадним розрахунком, та три звітних періоди поспіль для економічних нормативів, розрахованих за формулою середньозваженої величини за місяць); та/або

збиткової діяльності протягом останніх трьох місяців; та/або

наявності в банку розрахункових документів, що не сплачені в строк з вини банку протягом 5 робочих днів; та/або

роботи банку в режимі виконання програми фінансового оздоровлення, спрямованої на поліпшення його фінансового стану, крім програми фінансового оздоровлення, розробленої банком у разі надання кредиту (зміни умов кредитного договору) для підтримки ліквідності банку; та/або

призначення тимчасової адміністрації, яке спричинене погіршенням фінансового стану банку-боржника.

Розмір зміненої відповідно до абзацу першого цього пункту процентної ставки не може бути більшим:

облікової ставки Національного банку - у разі залучення коштів у національній валюті;

ставки LIBOR (на дату прийняття такого рішення) за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами у відповідній валюті - у разі залучення коштів в іноземній валюті.

Така процентна ставка не може бути більшою, ніж процентна ставка, що передбачена в угоді.

Банк має протягом трьох робочих днів надіслати письмове повідомлення територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) про призупинення сплати відсотків за субординованим боргом з одночасною зміною розміру процентної ставки (на строк призупинення)";

в абзаці першому пункту 3.16 цифри та слова "10 робочих днів отримати дозвіл" замінити словами "п'яти робочих днів подати пакет документів для отримання дозволу".

3.4. У главі 5:

у пункті 5.1:

в абзаці першому слова та цифри "установленого мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)" замінити словами "нормативів капіталу";

в абзаці другому слова та цифри "мінімального розміру регулятивного капіталу банку, нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)" замінити словами "нормативів капіталу";

у підпункті "б" пункту 5.3 після цифр та слів "3660 "Субординований борг банку" доповнити словами та цифрами "або 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу";

у пункті 5.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5.4. У разі невідповідності умов угоди (договору, облігації) вимогам, що визначені в пунктах 1.6 - 1.8, 2.2, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу, та неотримання банком-боржником Дозволу протягом 30 робочих днів із дня подання клопотання про отримання Дозволу або несвоєчасного подання клопотання кошти, що залучені/розміщені на умовах субординованого боргу, з наступного робочого дня обліковуються так:";

в абзаці другому підпункту "а" слова та цифри "за балансовими рахунками 2615 "Довгострокові депозити суб'єктів господарської діяльності"; 2635 "Довгострокові депозити фізичних осіб"; 1624 "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків" замінити словами та цифрами "на відповідних рахунках 1, 2 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, відповідно до їх економічної суті";

назву колонки першої пункту 5.7 після слів "закінчення дії угоди" доповнити словом "(договору)";

друге речення абзацу першого пункту 5.8 викласти в такій редакції: "Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, мають враховуватися до капіталу банку в останні п'ять років дії угоди (договору) з урахуванням розміру амортизації від залишкової суми субординованого боргу, що обліковується на рахунку 3660 "Субординований борг банку" або 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу".

3.5. Абзац другий пункту 6.3 глави 6 доповнити словами та цифрами "та обліковувати субординований борг згідно з вимогами пункту 5.4 глави 5 цього розділу".

4. У розділі IV:

4.1. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку; і навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.

Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал банку в будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу";

у пункті 1.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.5. Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не менше ніж 10 відсотків";

в абзаці другому слово "операційну" замінити словом "банківську".

4.2. Доповнити розділ новою главою такого змісту:

"Глава 3. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)

3.1. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (далі - норматив Н3-1) визначає достатність власних коштів банку для виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами.

3.2. Норматив Н3-1 установлює мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку.

3.3. До зобов'язань банку під час розрахунку нормативу Н3-1 уключаються:

кошти Національного банку;

кошти інших банків;

кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;

кошти клієнтів банку;

кошти бюджету та позабюджетних фондів України;

цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання;

кредиторська заборгованість;

субординований борг;

зобов'язання з кредитування та за всіма видами гарантій;

вимоги за андеррайтингом цінних паперів.

3.4. Нормативне значення нормативу Н3-1 має бути не менше ніж 10 відсотків.

3.5. У разі недотримання нормативу Н3-1 банк зобов'язаний ужити заходів для приведення його у відповідність до вимог пункту 3.4 цієї глави".

5. У розділі V:

5.1. Абзац другий пункту 1.1 глави 1 виключити.

5.2. Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 після слів "що відкриті в інших банках" доповнити словами "зменшених на суму сформованих під них резервів".

5.3. У пункті 3.2 глави 3:

абзац восьмий доповнити словами "та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, за умови, що зазначені цінні папери є необтяженими та/або непростроченими та/або проти емітента таких цінних паперів не порушено справу про банкрутство";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності активи банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) зменшуються на суму сформованих під них резервів".

5.4. У главі 4:

в абзаці першому пункту 4.1 слово "ліквідних" виключити;

у пункті 4.2:

в абзаці першому слово "ліквідних" виключити;

абзац восьмий доповнити словами "та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, за умови, що зазначені цінні папери є необтяженими та/або непростроченими та/або проти емітента таких цінних паперів не порушено справу про банкрутство";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності активи банку з кінцевим строком погашення до одного року зменшуються на суму сформованих під них резервів".

6. У розділі VI:

6.1. У главі 1:

у пункті 1.2:

у підпункті "а":

слово "особами" виключити;

слово "установами" замінити словом "компаніями";

після слів "асоційованими чи дочірніми компаніями" доповнити підпункт виноскою 8 такого змісту:

"8 Асоційована компанія - юридична особа, у якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів. Дочірня компанія - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією)".

У зв'язку з цим виноски 8 - 12 уважати відповідно виносками 9 - 13;

слова "пільгові умови, ніж ті, що застосовуються при кредитуванні інших клієнтів банку, зокрема не встановлювати більш пільгові процентні ставки (комісійні)" замінити словами "сприятливі умови, ніж звичайні";

у підпункті "б":

слова "першим керівникам банку та іншому" виключити;

слово "основного" замінити словом "статутного";

слова та цифри "а в кооперативних банках вона не повинна бути більшою 25 відсотків основного капіталу" виключити;

виноску 9 викласти в такій редакції:

"9 Належність до управлінського персоналу визначена в пункті 1.3 цієї глави";

у пункті 1.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.3. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами надання банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до управлінського персоналу банку, здійснюється за таких умов:";

у підпунктах "а", "б" слова та цифри "особі, яка належить до перших керівників банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком" замінити словами та цифрами "якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує 120000 грн. (гривневий еквівалент)";

підпункт "в" виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"До управлінського персоналу банку належать:

голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку; голова, його заступники та члени спостережної (наглядової) ради банку; головний бухгалтер банку, його заступники; керівники відокремлених підрозділів банку; керівники та члени комітетів правління банку; керівник служби внутрішнього аудиту банку";

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Банки мають протягом трьох робочих днів надіслати письмове повідомлення територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) про будь-яке надання кредиту, позики, авансу готівкою, гарантії, поручительств чи індосаменту, якщо в кожному окремому випадку вони перевищують 500000 грн. (гривневий еквівалент), фізичній особі, яка належить до управлінського персоналу банку.

Повідомлення також має містити інформацію щодо поточного розміру загальної суми кредитів, позик, авансів готівкою, гарантій, порук та індосаментів, наданих управлінському персоналу банку, та співвідношення цієї заборгованості до статутного капіталу банку".

У зв'язку з новою редакцією пункту 1.4 та виключенням виноски 10 виноски 11 - 13 уважати відповідно виносками 10 - 12;

пункти 1.8, 1.10 - 1.12 викласти в такій редакції:

"1.8. Під час розрахунку нормативів кредитного ризику два або більше контрагенти уважаються одним контрагентом і такими, що несуть спільний економічний ризик, за наявності хоча б однієї з таких умов:

а) один контрагент є власником істотної участі іншого (інших);

б) два або більше контрагенти мають хоча б одного спільного власника істотної участі (незалежно від того, чи він є також клієнтом банку);

в) контрагенти використовують кредитні кошти для проведення спільної діяльності таким чином, що джерело повернення кредиту є для них спільним. Наприклад: мобілізація позичальниками коштів для придбання будь-якого активу (підприємства або іншого об'єкта власності) або для передавання коштів у кредит/користування іншій фізичній чи юридичній особі;

г) два або більше контрагенти використовують кредитні кошти, що отримані від банку, для передавання в кредит/користування іншій фізичній чи юридичній особі;

ґ) контрагенти використовують кредитні кошти, що отримані від банку, для передавання в кредит/користування іншим контрагентам, яким також надано банком кредити. У цьому разі одним контрагентом уважаються усі контрагенти, що отримали кредити від банку;

д) контрагенти, та/або учасники, та/або учасники учасників контрагентів є асоційованими компаніями/дочірніми компаніями/асоційованими особами стосовно один одного;

е) контрагенти є асоційованими особами фізичної особи, зазначеної в підпунктах "а" - "ґ" пункту 1.10 цієї глави";

"1.10. До інсайдерів - фізичних осіб належать:

а) особи, які мають істотну участь у банку;

б) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів правління банку;

в) керівники юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

г) керівники та контролери споріднених осіб банку;

ґ) керівники та контролери афілійованих осіб банку;

д) асоційовані особи будь-якої фізичної особи, зазначеної в підпунктах "а" - "ґ" цього пункту.

1.11. До інсайдерів - юридичних осіб належать:

а) особи, які мають істотну участь у банку;

б) афілійовані особи банку;

в) споріднені особи банку;

г) юридичні особи, у яких асоційовані особи, визначені в підпункті "д" пункту 1.10 цієї глави, є керівниками або контролерами.

1.12. Істотна участь у банку або іншій юридичній особі означає, що фізична або юридична особа прямо та/або опосередковано10, самостійно чи спільно з іншими особами має:

____________
10 Опосередковано, наприклад, отримання в управління пакета акцій, набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів банку за дорученням акціонера (учасника) банку, який є власником істотної участі в банку тощо.

а) участь/частку в статутному капіталі банку чи іншої юридичної особи в розмірі 10 і більше відсотків та/або право голосу акцій, паїв.

Крім того, дві та більше особи уважаються такими, що разом володіють акціями (паями/частками) банку або іншої юридичної особи, якщо вони є власниками акцій (паїв/часток) банку або іншої юридичної особи, а також одночасно:

є членами ради чи правління (ради директорів), власниками істотної участі чи законними представниками однієї юридичної особи; або

одна з цих осіб надала іншій кредит для придбання акцій (паїв/часток) банку чи іншої юридичної особи; або

вони є асоційованими особами по відношенню одна до одної; або

б) незалежну від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність банку або іншої юридичної особи, зокрема має можливість впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики, на прийняття рішень з основних напрямів діяльності банку або іншої юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом.

Особа вважається такою, що здійснює значний вплив на управління банком або іншою юридичною особою, якщо:

така особа прямо чи опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами має участь/частку в статутному капіталі банку або іншої юридичної особи (та/або має повноваження голосувати) у розмірі від 10 до 50 відсотків; або

така особа належить до управлінського персоналу банку чи є керівником іншої юридичної особи; або

відомі факти, що свідчать про здатність цієї особи будь-яким чином впливати на призначення керівників, або особа має принаймні одного представника в раді, чи правлінні банку або іншої юридичної особи, чи в рівноцінному спостережному органі (або через володіння акціями/паями/частками, або через домовленість із власниками акцій/паїв/часток); або

така особа може брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної або облікової політики банку) незалежно від того, чи обіймає ця особа керівну посаду або отримує (чи взагалі не отримує) винагороду чи іншу компенсацію за свою роботу; або

така особа прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами має участь/частку в статутному капіталі банку або іншої юридичної особи в розмірі 10 і більше відсотків та/або право голосу акцій, паїв і водночас жодна інша особа не володіє участю/часткою в статутному капіталі банку (юридичної особи) з правом голосу (або не має повноважень голосувати більшою кількістю голосів) у розмірі 10 і більше відсотків";

абзац другий пункту 1.13 викласти в такій редакції:

"Контрагенти, у яких держава в особі уповноважених органів є власником 25 і більше відсотків статутного капіталу та які є власниками істотної участі іншого контрагента, не вважатимуться одним контрагентом";

абзаци дванадцятий, тринадцятий пункту 1.14 викласти в такій редакції:

"Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною особою банку; придбання активів пов'язаної особи банку, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною особою банку.

Банк має забезпечити наявність відповідних інформаційних систем для виявлення активних операцій з інсайдерами, ведення переліку інсайдерів банку, визначення обсягу операцій щодо кожного інсайдера, а також загального обсягу таких операцій з метою їх моніторингу".

6.2. У главі 2:

пункт 2.2 доповнити словами та цифрами "невідкоригованого на суму перевищення нормативів Н7 та Н9 (норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру)";

в абзаці шостому підпункту "б" пункту 2.3 слово "фонди" замінити словом "капітали";

у пункті 2.5:

в абзаці шостому підпункту "а" у посиланні на Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" слово "грошей" замінити словом "коштів";

абзац перший підпункту "б" замінити трьома абзацами такого змісту:

"б) грошового покриття кредиту у вигляді застави ощадних/депозитних сертифікатів, що випущені банком-кредитором, або майнових прав на грошові кошти позичальника/майнового поручителя, що розміщені у вигляді депозиту в банку-кредиторі, за умови передавання цих коштів в управління банку на весь строк дії кредитного договору (без права дострокового вилучення) та безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів, обумовленого договором, у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитом.

Таке грошове покриття має бути надано у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту, або іншій вільно конвертованій валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (зі змінами).

Банк у разі забезпечення кредиту грошовим покриттям повинен мати договір про заставу майнових прав на грошові кошти, що зберігаються на рахунках у банку-кредиторі (або договір про заставу ощадних/депозитних сертифікатів, що випущені банком-кредитором), який укладений з позичальником/майновим поручителем і за яким надається право в разі невиконання позичальником/майновим поручителем зобов'язань за кредитним договором стягувати кошти з їх рахунків на погашення цього боргу, а також платіжні та інші документи, що підтверджують надання кредиту і відповідне забезпечення за кредитом".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

у пункті 2.7:

в абзаці першому слова "У день надання такого кредиту" замінити словами та цифрою "У день виникнення перевищення за кредитом над установленим значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)";

в абзаці третьому слова "та Департаменту безвиїзного банківського нагляду" замінити словами "(структурному підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)".

6.3. В абзаці шостому підпункту "б" пункту 3.4 глави 3 слово "фонди" замінити словом "капітали".

7. У розділі VII:

7.1. Главу 1 викласти в такій редакції:

"Глава 1. Вимоги щодо здійснення банками інвестицій

1.1. З метою забезпечення контролю за інвестиціями банків, у тому числі за прямими інвестиціями, Національний банк установлює нормативи інвестування.

Прямі інвестиції банків - це внесення банками власних коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою.

1.2. Банк, регулятивний капітал якого становить 120 млн. гривень і більше, має право здійснити інвестицію без письмового дозволу, якщо:

а) інвестиція у фінансову установу становить у сукупності не більше ніж 1 відсоток статутного капіталу банку;

б) інвестиція здійснюється до статутного капіталу бюро кредитних історій, що має ліцензію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

1.3. Банк здійснює інвестицію на підставі письмового дозволу Національного банку, який надається в порядку, установленому цією главою:

а) у фінансову установу в обсязі більше 1 відсотка статутного капіталу банку;

б) в юридичну особу в обсязі 20 і більше відсотків її статутного капіталу та/або голосів (крім інвестицій у фінансову установу в обсязі менше 1 відсотка статутного капіталу банку).

1.4. Банк має право здійснити інвестицію в статутний капітал юридичної особи (у тому числі у фінансову установу в обсязі, що перевищує 1 відсоток статутного капіталу банку) за умови одночасного дотримання таких спеціальних вимог:

а) строк банківської діяльності становить не менше ніж три роки;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 240 млн. гривень;

в) банк не є об'єктом застосування заходів впливу (в частині щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій);

г) виконання протягом останніх шести місяців економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування коштів;

ґ) наявність прибутку за даними балансу банку протягом останніх шести місяців.

1.5. Банк має протягом трьох робочих днів надіслати письмове повідомлення територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) про здійснення інвестиції згідно з пунктами 1.2 - 1.4 цієї глави.

Банку забороняється інвестувати кошти в юридичну особу, статутом якої передбачена повна відповідальність її власників.

1.6. Банк для отримання письмового дозволу подає до структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку (територіального управління), такі документи:

клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом голови правління банку;

обґрунтування мети і розміру очікуваного ефекту від інвестицій;

інформацію щодо дотримання банком установлених нормативів та спеціальних вимог для отримання письмового дозволу Національного банку на здійснення інвестиції.

Структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком (територіальне управління Національного банку), протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів та за умови додержання вимог, що визначені в пункті 1.4 цієї глави, подає до Комісії Національного банку при територіальному управлінні (Комісії Національного банку) свій висновок і пропозиції для прийняття рішення про надання дозволу на здійснення інвестиції.

1.7. Комісія Національного банку (Комісія Національного банку при територіальному управлінні) відмовляє банку в наданні письмового дозволу на здійснення інвестиції, якщо дійде висновку, що зазначена операція матиме негативний вплив на фінансовий стан банку та/або створюватиме загрозу безпеці коштів вкладників та інших кредиторів банку.

Інформація про надання дозволу/відмову у наданні дозволу повідомляється листом Національного банку не пізніше п'ятого робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

У разі прийняття Національним банком рішення про відмову у наданні дозволу в листі зазначаються підстави для відмови.

1.8. Порушення порядку отримання письмового дозволу на здійснення інвестиції є підставою для застосування до банку адекватних заходів впливу.

1.9. Національний банк з метою обмеження інвестиційного ризику, пов'язаного зі здійсненням банками інвестицій та операцій із цінними паперами, установлює такі нормативи інвестування: норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування (Н12).

1.10. До розрахунку нормативів інвестування не включаються суми акцій та інших цінних паперів, придбаних банком:

а) у зв'язку з реалізацією права заставодержателя та за умови, що банк не утримує їх більше одного року;

б) у зв'язку з інвестицією, яка здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи;

в) за договором про андеррайтинг та знаходяться у власності банку не більше одного року;

г) за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Про невключення відповідних сум до розрахунку нормативів інвестування банки зобов'язані повідомляти Національний банк до 10 числа місяця, наступного за звітним, а також мають подавати план реалізації одержаних цінних паперів у зв'язку з реалізацією права заставодержателя та відповідного документального підтвердження, що такі папери були одержані на погашення заборгованості за попередньо наданим кредитом".

7.2. У главі 2:

у пункті 2.2 слово "регулятивного" замінити словом "статутного";

пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.4.

7.3. У главі 3:

абзац другий пункту 3.1 виключити;

у пункті 3.2 слово "регулятивного" замінити словом "статутного";

пункт 3.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.5 уважати пунктом 3.4.

8. У розділі VIII:

8.1. У главі 1:

пункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:

"1.1. Національний банк здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи і встановлює спеціальні вимоги стосовно певного виду діяльності банків.

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку, якщо більше ніж 50 відсотків пасивів банку є вкладами фізичних осіб (незалежно від типу активів).

Банк набуває статусу спеціалізованого банку довірчого управління, якщо обсяг операцій за договорами довірчого управління становить 100 і більше відсотків сукупних активів банку.

1.2. Спеціалізовані банки у зв'язку із концентрацією ризиків зобов'язані дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів";

абзац четвертий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"не більше ніж 20 відсотків - для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів не більше ніж 10 відсотків від активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв на покриття збитків (далі - відповідна група активів)";

пункти 1.4 - 1.9 викласти в такій редакції:

"1.4. Для спеціалізованих банків довірчого управління установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:

нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) - не менше ніж 20 відсотків;

нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) - не менше ніж 18 відсотків;

нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 40 відсотків;

нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 15 відсотків;

нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), - не більше ніж 2 відсотки.

1.5. Нормативні значення інших економічних нормативів для спеціалізованих банків установлюються такі самі, як для універсальних банків.

1.6. Національний банк залежно від виду спеціалізації банку, рівня його капіталу може висувати до нього додаткові вимоги з метою забезпечення фінансової стійкості цього банку.

1.7. До зобов'язань банку за вкладами фізичних осіб належать:

поточні рахунки фізичних осіб;

кошти в розрахунках фізичних осіб;

кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками;

нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб;

короткострокові депозити фізичних осіб;

довгострокові депозити фізичних осіб;

нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб;

ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком (тільки у частині іменних ощадних сертифікатів);

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком (тільки в частині іменних ощадних сертифікатів).

1.8. Розмір залучення вкладів фізичних осіб спеціалізованими банками (крім спеціалізованих ощадних банків) не може становити більше ніж 5 відсотків капіталу банку.

1.9. Максимальний розмір залучення вкладів фізичних осіб для всіх новостворених банків має становити:

протягом першого року діяльності - співвідношення вкладів фізичних осіб до регулятивного капіталу має бути не більше ніж 50 відсотків;

протягом другого року діяльності - співвідношення вкладів фізичних осіб до регулятивного капіталу має бути не більше ніж 100 відсотків.

Надалі, якщо банк має високий і стабільний рівень надходжень, що забезпечує його прибуткову діяльність, основні показники фінансової діяльності банку відповідають нормативним вимогам або перевищують їх, то він може залучати вклади фізичних осіб без цих обмежень".

8.2. У главі 2:

пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку та зобов'язаний з наступного робочого дня дотримуватися економічних нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих ощадних банків з урахуванням вимог цієї глави, якщо більше ніж 50 відсотків пасивів банку є вкладами фізичних осіб (незалежно від типу активів).

2.2. Банки зобов'язані постійно за станом на кожний робочий день визначати співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку (далі - співвідношення) за останні 30 календарних днів поспіль згідно з даними щоденного балансу банку без урахування розрахунків між відокремленими підрозділами банку";

пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.4 уважати пунктом 2.3;

у пункті 2.3:

в абзаці другому підпункту "а" слова "або про намір банку (визначений у стратегії банку) набути статус спеціалізованого ощадного" замінити словами "та про намір набути статус спеціалізованого ощадного банку";

абзаци другий - п'ятий підпункту "б" виключити;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.4. Спеціалізовані ощадні банки мають дотримуватися нормативів кредитного ризику в такому порядку:

за новими угодами, що укладаються банком із дня застосування економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих ощадних банків, - у розмірі, що встановлений для спеціалізованих ощадних банків;

за кредитами та іншими вкладеннями, які розміщені до дня застосування економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих ощадних банків, - у розмірі, що встановлений для універсальних банків, у разі пролонгації угод за цими кредитами та вкладеннями - у розмірі, що встановлений для спеціалізованих ощадних банків".

8.3. Доповнити розділ новою главою такого змісту:

"Глава 3. Порядок дотримання спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих банків довірчого управління

3.1. Банки зобов'язані постійно за станом на кожний робочий день визначати співвідношення середньоарифметичних залишків за операціями довірчого управління до середньоарифметичних залишків сукупних активів банку (далі - співвідношення) за останні 30 календарних днів поспіль згідно з даними щоденного балансу банку.

Банк зобов'язаний з наступного робочого дня дотримуватися в порядку, визначеному цією главою, спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих банків довірчого управління, якщо визначене співвідношення досягне 100 і більше відсотків сукупних активів банку.

До операцій довірчого управління належать операції, що обліковуються за позабалансовими рахунками групи 978 "Активні рахунки довірчого управління".

3.2. Визначення співвідношення та контроль за дотриманням економічних нормативів банками здійснюється таким чином:

а) якщо на певну дату співвідношення за розрахунками банку становитиме 100 і більше відсотків сукупних активів банку, то банк з наступного робочого дня має дотримуватися протягом 180 календарних днів значень економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління відповідно до пункту 1.4 глави 1 цього розділу;

б) якщо через 180 календарних днів із дня застосування економічних нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління, співвідношення за цей період становитиме менше 100 відсотків сукупних активів банку, то банк, починаючи з наступного робочого дня, має дотримуватися економічних нормативів у значеннях, що встановлені для універсальних банків.

Якщо за 180 календарних днів з дня застосування економічних нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління, співвідношення за цей період становитиме 100 і більше відсотків сукупних активів банку, то банк має дотримуватися протягом наступних 360 днів значень економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління відповідно до пункту 1.4 глави 1 цього розділу;

в) якщо через 360 днів з дня застосування економічних нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління, співвідношення, визначене за останні 180 календарних днів, становитиме менше 100 відсотків сукупних активів банку, то банк з наступного робочого дня має дотримуватися економічних нормативів у значеннях, що встановлені для універсальних банків.

Якщо через 360 днів з дня застосування економічних нормативів у значеннях, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління, співвідношення, визначене за останні 180 календарних днів, становитиме 100 і більше відсотків сукупних активів банку, то банк має дотримуватися протягом наступних 360 днів значень економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління відповідно до пункту 1.4 глави 1 цього розділу;

г) територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) щоденно контролює значення визначеного вище співвідношення.

3.3. Спеціалізовані банки довірчого управління мають дотримуватися нормативів кредитного ризику в такому порядку:

за новими угодами, що укладаються банком з дня застосування економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління, - у розмірі, що встановлений для спеціалізованих банків довірчого управління;

за кредитами та іншими вкладеннями, які розміщені до дня застосування економічних нормативів, що встановлені для спеціалізованих банків довірчого управління, - у розмірі, що встановлений для універсальних банків, у разі пролонгації угод за цими кредитами та вкладеннями - у розмірі, що встановлений для спеціалізованих банків довірчого управління".

9. У розділі IX:

9.1. У главі 1:

у пункті 1.2:

абзац перший після слів "щоденних балансів" доповнити словами "і додаткових даних";

абзац другий підпункту "б" після слів і цифри "співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)" доповнити словами та цифрами "співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)".

9.2. У пункті 2.6 глави 2:

в абзаці першому слова та цифри "глави 5 Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921" замінити словами "нормативно-правових актів, що регулюють порядок реєстрації банків та надання банківської ліцензії, а також надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к), розрахованого материнським банком/центральним кооперативним банком на підставі консолідованої фінансової звітності, не має перевищувати 20 відсотків регулятивного капіталу консолідованої групи. Ця норма не застосовується, якщо сукупний статутний капітал учасників консолідованої групи становить менше ніж 20 відсотків статутного капіталу консолідованої групи".

9.3. Пункт 3.1 глави 3 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим.

9.4. Абзац перший підпункту "а" пункту 4.3 глави 4 доповнити літерою та цифрами "Н3-1".

9.5. У главі 5:

пункти 5.2 - 5.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.9 уважати відповідно пунктами 5.2 - 5.4;

у пункті 5.2:

абзац перший після слів "подання форм статистичної звітності" доповнити словами "і додаткових даних для розрахунку економічних нормативів";

в абзацах другому та п'ятому слова "пов'язаних осіб" замінити словом "інсайдерів".

10. У тексті Інструкції:

слова "Департамент безвиїзного банківського нагляду" у всіх відмінках замінити словами "відповідний структурний підрозділ центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку" у відповідних відмінках;

слова "адекватність регулятивного капіталу/платоспроможність" у всіх відмінках замінити словами "достатність (адекватність) регулятивного капіталу" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

Опрос