Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 20.01.2012 № 112/5
действует с 10.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2012

м. Київ

N 112/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 88/20401

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до статей 6, 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статті 11 Закону України "Про інформацію", статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", підпункту 51 пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Голові Державної реєстраційної служби (Єфіменко Л. В.) довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома відділів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечити його належне застосування в роботі.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.).

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Л. В. Єфіменко

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 N 3307/5):

1.1. У пункті 9 розділу I:

абзац перший після слова "Відомості" доповнити словами "про національність, освіту, сімейний стан, а також адресу, дату і місце народження фізичної особи";

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами другим - шостим такого змісту:

"Фізична особа має право на ознайомлення з інформацією, що міститься в актовому записі цивільного стану, яка стосується її особисто, крім випадків, передбачених законом.

Конфіденційна інформація про фізичну особу, яка міститься в актовому записі цивільного стану (дані про національність, освіту, сімейний стан, а також адресу, дату і місце народження фізичної особи), може бути повідомлена працівниками органу державної реєстрації актів цивільного стану запитувачу інформації за бажанням фізичної особи та лише за її згодою на підставі заяви, справжність підпису на якій засвідчена в установленому порядку.

За рішенням суду фізична особа має право на ознайомлення з конфіденційною інформацією в актових записах цивільного стану про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів.

Працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану ознайомлюють запитувача інформації з відомостями актових записів цивільного стану, доступ до яких не обмежений.

На вимогу фізичної особи працівниками органів державної реєстрації актів цивільного стану надається письмова інформація про відомості актових записів цивільного стану, з якими вона має право на ознайомлення відповідно до законодавства.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим.

1.2. У розділі IV:

доповнити пункт 11 новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявником порушується питання поновлення втраченого актового запису цивільного стану, відділ державної реєстрації актів цивільного стану безпосередньо долучає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану до відповідних матеріалів з поновлення актового запису";

абзац другий пункту 18 виключити.

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за N 691/15382 (зі змінами):

2.1. Пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

"1.3. На запити фізичних та юридичних осіб з Реєстру видаються такі форми витягів:

а) витяг з Реєстру, що містить окремі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису;

б) повний витяг з Реєстру, що містить усі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису.".

2.2. У розділі II:

2.2.1. У главі 2.1:

у пункті 2.1.2 слова та цифри "від 12 вересня 2002 року N 1367 "Про затвердження зразків книг реєстрації актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану" (зі змінами)" замінити словами та цифрами "від 10 листопада 2010 N 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану";

у пункті 2.1.5:

в абзаці першому слова "та доповнення" виключити;

в абзаці третьому слово "доповнення" виключити;

у пункті 2.1.6:

в абзаці першому слова "та доповнення" виключити;

в абзаці другому слова "та доповнень" виключити;

у пункті 2.1.8 слово "доповнень" виключити.

2.2.2. У главі 2.2:

абзац шостий підпункту "в" пункту 2.2.4 викласти в такій редакції:

"дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким постановлено рішення, найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розірвано, номер актового запису та дата державної реєстрації шлюбу";

абзац другий пункту 2.2.9 доповнити словами ", серії, номера свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, яке не повернуто заявником";

у пункті 2.2.10:

абзац другий доповнити словами "відомостей про свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, які не повернуто заявниками при анулюванні актових записів цивільного стану, для розміщення на веб-сайті Державної реєстраційної служби; відомостей про виконані рішення суду про розірвання шлюбу, постановлені після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану";

в абзаці третьому підпункту "ґ" цифри та слова "постановою Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2007 року N 578" замінити словами "відповідною постановою Центральної виборчої комісії";

доповнити пункт новими підпунктами "і", "ї" такого змісту:

"і) про свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, які не повернуто заявниками при анулюванні актових записів цивільного стану:

період, за який сформована сукупність відомостей;

серія, номер, вид свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про реєстратора, який сформував сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

ї) про рішення суду про розірвання шлюбу, постановлені після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", на підставі яких проставлено відмітки в актових записах про шлюб:

період, за який сформована сукупність відомостей;

дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким постановлено рішення;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про реєстратора, який сформував сукупність відомостей;

дата формування відомостей.".

2.3. У розділі III:

у пункті 3.4:

у підпункті "є" слово "громадян" виключити;

після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

"Витяги, зазначені в підпунктах "а", "в" - "е" цього пункту, видаються також на письмову заяву фізичної особи, відомості про яку або про її малолітніх, неповнолітніх дітей містяться у відповідному актовому записі цивільного стану, чи на письмову заяву представника цієї особи, повноваження якого ґрунтуються на дорученні, посвідченому нотаріально.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

абзац одинадцятий після слів "видаються (надсилаються)" доповнити словами "юридичним особам"; слово "громадян" виключити;

в абзаці тринадцятому слово "доповнень" виключити;

в абзаці третьому пункту 3.6:

після слова "суду" доповнити абзац словом "(судді)"; слова "слідчих органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки" замінити словами "органів дізнання чи досудового слідства".

2.4. У додатках до Інструкції:

2.4.1. Додаток 17 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесят п'ятим.

2.4.2. Додаток 19 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесятим.

2.4.3. Додаток 20 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесят третім.

2.4.4. Додаток 21 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами шостим - сорок восьмим.

2.4.5. Додаток 22 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесятим.

2.4.6. Додаток 23 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - тридцять шостим.

2.5. У тексті Інструкції та додатках до неї слово "реєстрація" у всіх відмінках та числах замінити словами "державна реєстрація" у відповідних відмінках та числах.

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

Опрос