Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об экспертной кадровой комиссии по рассмотрению вопросов деятельности руководителей учебных заведений, учреждений профессионально-технического и внешкольного образования

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 23.12.2011 № 1511
действует с 06.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2011

м. Київ

N 1511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2012 р. за N 77/20390

Про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410, та у зв'язку із кадровими змінами у центральному апараті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та з метою врегулювання трудових відносин з керівниками навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, що додається.

2. Директору департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України

1. Експертна кадрова комісія з розгляду питань діяльності керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Комісія), утворюється наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Комісія є постійно діючим дорадчим органом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, нормативно-правовими актами з питань освіти, в тому числі цим Положенням.

4. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб та у складі Голови, його заступника, членів та секретаря.

До складу Комісії включаються представники департаменту професійно-технічної освіти, департаменту економіки та фінансування, юридичного департаменту, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Державної пенітенціарної служби України (за їх згодою).

5. Головою Комісії призначається заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків, секретарем - представник департаменту професійно-технічної освіти.

6. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях;

визначає порядок денний Комісії, час та місце проведення засідань;

дає доручення, обов'язкові для членів Комісії;

підписує протоколи засідань Комісії.

7. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник Голови Комісії.

8. Секретар Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Комісією;

за рішенням Голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії;

складає протоколи засідань Комісії;

доводить до відома керівника або претендента на посаду керівника навчального закладу, установи професійно-технічної та позашкільної освіти рішення Комісії;

здійснює документування і забезпечує зберігання документації Комісії.

9. Члени Комісії мають право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

10. Про засідання Комісії та порядок денний її членів повідомляють не пізніше наступного робочого дня після визначення Головою Комісії порядку денного засідання Комісії.

Питання, що відносяться до компетенції Комісії, розглядаються на її засіданнях, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

11. Основні завдання Комісії:

заслуховування звітів керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти про виконання ними контрактних зобов'язань;

розгляд питань про діяльність керівників у зв'язку з допущенням ними порушень законодавства, виконавської і фінансової дисципліни, умов контракту;

розгляд звернень працівників навчального закладу (установи) професійно-технічної та позашкільної освіти щодо роботи керівників через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво;

інші питання роботи з керівними кадрами.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її персонального складу.

13. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні відкритим або таємним голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засідання Комісії.

14. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується Головою та секретарем Комісії.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

Опрос