Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министра обороны Украины от 28.01.98 N 20

Минобороны
Приказ от 26.12.2011 № 809
действует с 06.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2011

м. Київ

N 809

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2012 р. за N 61/20374

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 28.01.98 N 20

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністра оборони України від 28.01.98 N 20 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.98 за N 145/2585 (із змінами), такі зміни:

у пункті 2 слово "об'єднань" виключити;

у пункті 4 слова "функціональних повноважень" замінити словом "обов'язків".

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 28.01.98 N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.98 за N 145/2585 (із змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
гірничого нагляду та
промислової безпеки України

О. І. Хохотва

Виконуючий обов'язки Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. П. Бут

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

 

ЗМІНИ
до Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

1. У тексті Положення слово "підприємство" у всіх відмінках замінити словами "військова частина" у відповідних відмінках.

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

абзац шостий підпункту 2.1.1 після слова "Порядком" доповнити словом "проведення", а слова і цифри "25 серпня 2004 року N 1112" замінити цифрами та знаками "30.11.2011 N 1232";

підпункт 2.1.7 викласти в такій редакції:

"2.1.7. Вводити в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби та технологічні процеси тільки ті, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.";

доповнити пункт після підпункту 2.1.7 новим підпунктом 2.1.8 такого змісту:

"2.1.8. Одержувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.".

У зв'язку з цим підпункти 2.1.8 - 2.1.18 вважати відповідно підпунктами 2.1.9 - 2.1.19.

2.2. У пункті 2.2:

підпункт 2.2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"підготовку документів та матеріальної бази для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки";

абзац дев'ятий підпункту 2.2.3 доповнити словами "і експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки".

2.3. Підпункт 2.4.6 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4.6. Брати участь у проведенні атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.".

2.4. Абзац п'ятий підпункту 2.5.2 пункту 2.5 після слів "керівництво службами" доповнити словом "головного".

2.5. У пункті 2.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.7. Начальник кадрової служби повинен забезпечити правильність прийому працівника на роботу та зобов'язаний:";

підпункт 2.7.2 викласти в такій редакції:

"2.7.2. У проектах наказів командира (по стройовій частині) щодо призначення працівників на посади у військовій частині на підставі довідки (додаток 2 до цього Положення) робити запис про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці з таким формулюванням: "Вступний інструктаж з питань охорони праці пройшов (пройшла)";

абзац третій підпункту 2.7.4 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

2.6. Абзац другий підпункту 2.8.12 пункту 2.8 викласти в такій редакції:

"у проведенні атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442;".

3. У розділі 3:

3.1. У пункті 3.2 слово та цифру "додаток 2" замінити словом та цифрою "додаток 3".

3.2. У пункті 3.3 слово та цифру "(додаток 3)" виключити.

3.3. Пункт 3.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розроблення, узгодження, затвердження, реєстрація, облік, видання, перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій з питань охорони праці здійснюються згідно з Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.94 за N 20/229, та Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666.".

3.4. Пункти 3.6 - 3.11 виключити.

4. Додатки 3 - 6 до Положення виключити.

5. Доповнити Положення додатком 2 такого змісту:

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка пройшла інструктаж)
про те, що вступний інструктаж з питань охорони праці пройшов (пройшла), про що зроблено запис
у журналі реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці ____________________ за N ___.
                                                                                                                                                (найменування військової частини)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка провела інструктаж)

"___" _____________ 20__ р.".

У зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком 3.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

Опрос