Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации, выдачи лицензии, регулирования деятельности санационного банка и надзора за ним

Национальный банк
Положение, Постановление от 23.12.2011 № 471
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.12.2011

м. Київ

N 471

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2012 р. за N 59/20372

Про затвердження Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 8 січня 2013 року N 2
,
від 11 серпня 2015 року N 517

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 квітня 2018 року N 37)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 53, 11 липня 2014 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 23 липня 2014 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 7 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 15, 55 Закону України "Про Національний банк України" та 66, 67, 861 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 N 880-р "Про утворення санаційного банку", з метою забезпечення безпеки та стабільності банківської системи Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним, що додається.

2. Департаментам нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), юридичному (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Керівника Секретаріату
Кабінету Міністрів України

Ю. Аністратенко

Голова Комітету Верховної Ради
України з питань
фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики

В. Ю. Хомутиннік

 

Положення про порядок
реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) та інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), а також з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 N 880-р "Про утворення санаційного банку".

1.2. Санаційний банк створюється у формі публічного акціонерного товариства на базі Публічного акціонерного товариства "РОДОВІД БАНК" (далі - АТ "РОДОВІД БАНК") за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим за поданням Національного банку, узгодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

Строк діяльності санаційного банку визначається в статуті санаційного банку.

1.3. Завданням санаційного банку є проведення роботи з активами державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава, спрямованої на максимізацію надходжень від повернення цих активів.

Предметом діяльності санаційного банку є активи, що виникли на підставі цивільно-правових договорів, укладених АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку, а також активи, які виникли на підставі цивільно-правових договорів, укладених санаційним банком з державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава.

1.4. АТ "РОДОВІД БАНК" набуває статусу санаційного банку після видачі йому Національним банком ліцензії санаційного банку.

Санаційний банк здійснює свою діяльність на підставі ліцензії санаційного банку, яка одночасно є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія).

1.5. Національний банк здійснює реєстрацію, видачу ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляд за ним у порядку, визначеному цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

1.6. Припинення діяльності санаційного банку здійснюється відповідно до законодавства України.

Діяльність санаційного банку припиняється у зв'язку з:

а) ліквідацією за ініціативою власників санаційного банку, у тому числі у зв'язку із закінченням установленого строку діяльності;

б) ліквідацією за рішенням Національного банку;

в) продажем приватним інвесторам (з відкликанням ліцензії санаційного банку).

1.7. Санаційний банк є учасником системи електронних платежів Національного банку.

1.8. Санаційний банк не є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Погодження нової редакції статуту АТ "РОДОВІД БАНК" у зв'язку з набуттям ним статусу санаційного банку

2.1. Нова редакція статуту АТ "РОДОВІД БАНК" у зв'язку з набуттям ним статусу санаційного банку набирає чинності з дня її державної реєстрації.

2.2. Уповноважена особа, яка визначена загальними зборами учасників банку, для здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією та отриманням ліцензії санаційним банком (далі - уповноважена особа), для погодження нової редакції статуту АТ "РОДОВІД БАНК", пов'язаної з набуттям ним статусу санаційного банку, подає до Національного банку такі документи:

а) клопотання про погодження нової редакції статуту АТ "РОДОВІД БАНК";

б) протокол загальних зборів учасників банку про затвердження нової редакції статуту АТ "РОДОВІД БАНК", пов'язаної із набуттям ним статусу санаційного банку;

в) статут АТ "РОДОВІД БАНК" у новій редакції (далі - статут санаційного банку), затверджений загальними зборами учасників банку, засвідчений відбитком печатки банку, оформлений відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та підписаний головою правління банку, у трьох примірниках;

г) відомості про склад наглядової ради, правління за підписом уповноваженої особи;

ґ) документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків, що дають змогу зробити висновок про професійну придатність та ділову репутацію голови, його заступників та членів наглядової ради, голови правління, його заступників та членів правління, головного бухгалтера та його заступника, керівника служби внутрішнього аудиту, які подаються разом з рішенням уповноваженого органу про призначення цих керівників.

2.3. Національний банк у разі подання неповного пакета документів протягом трьох робочих днів з дня отримання повертає його без розгляду.

Національний банк у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення, приймає рішення про відмову в погодженні статуту санаційного банку та повертає документи на доопрацювання.

2.4. Рішення про погодження або відмову в погодженні статуту санаційного банку приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) протягом 10 робочих днів з дня отримання всіх документів, визначених в пункті 2.2 цієї глави.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2015 р. N 517)

3. Державна реєстрація санаційного банку

3.1. Державна реєстрація статуту санаційного банку здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) у порядку, встановленому законодавством України.

3.2. Санаційний банк не пізніше наступного робочого дня після унесення державним реєстратором відповідного запису до Єдиного державного реєстру надсилає Національному банку повідомлення разом з двома нотаріально засвідченими копіями статуту з відміткою державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації статуту санаційного банку та витяг з Єдиного державного реєстру.

3.3. Національний банк уносить запис про реєстрацію статуту санаційного банку до Державного реєстру банків у день прийняття рішення про надання ліцензії санаційного банку.

4. Надання ліцензії санаційного банку

4.1. Для отримання ліцензії санаційного банку уповноважена особа, крім документів, зазначених у підпунктах "г", "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, подає до Національного банку такі документи:

а) клопотання про заміну ліцензії АТ "РОДОВІД БАНК" на ліцензію санаційного банку;

б) відомості про відповідність приміщень санаційного банку вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, з питань технічного стану та організації охорони, установленим для банків;

в) внутрішні положення санаційного банку.

Внутрішні положення санаційного банку мають ґрунтуватися на нормах законодавства та регламентувати його діяльність, визначену статутом, уключаючи організаційну структуру, порядок проведення операцій, у тому числі порядок придбання/отримання активів державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава, реструктуризації та повернення активів, поповнення та/або отримання додаткового забезпечення, звернення стягнення на забезпечення за кредитними договорами та інші активи з метою повернення заборгованості (що складається із заборгованості за кредитом, та/або прострочених процентів, та/або строкових процентів, та/або пені, та/або штрафу та інших платежів), прийняття в погашення заборгованості майна у формі, що є відмінною від грошової, а також порядок використання коштів від повернення активів.

Внутрішні положення санаційного банку підлягають затвердженню наглядовою радою санаційного банку.

4.2. Національний банк у разі подання неповного пакета документів протягом трьох робочих днів з дня отримання повертає його без розгляду.

Національний банк у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення, приймає рішення про відмову у видачі банку ліцензії санаційного банку та повертає документи на доопрацювання.

4.3. Рішення про надання ліцензії санаційного банку приймає Комітет з питань нагляду.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2015 р. N 517)

5. Органи управління санаційного банку

5.1. Органами управління санаційного банку є загальні збори учасників, наглядова рада, правління банку.

5.2. Повноваження та функції органів управління санаційного банку, порядок прийняття ними рішень визначаються в статуті санаційного банку згідно із Законом про банки, іншими законами України та цим Положенням.

5.3. Порядок формування, кількісний склад наглядової ради та правління санаційного банку, припинення повноважень членів наглядової ради та правління визначаються в статуті санаційного банку.

6. Регулювання діяльності санаційного банку та нагляд за ним

6.1. Санаційний банк здійснює свою діяльність у межах вимог, установлених для цього банку Законом про банки, цим Положенням та статутом санаційного банку.

На санаційний банк не поширюються вимоги, установлені Національним банком щодо обов'язкових економічних нормативів та лімітів валютної позиції, нормативів обов'язкового резервування коштів.

(абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 08.01.2013 р. N 2)

6.2. Санаційний банк здійснює бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у порядку, визначеному відповідно до нормативно-правових актів Національного банку для банків.

6.3. Санаційний банк відкриває кореспондентський рахунок банку в Операційному управлінні Національного банку для забезпечення здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті за цивільно-правовими договорами, укладеними за активами інших банків.

6.4. Санаційний банк здійснює безготівкові розрахунки відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку з питань розрахунків.

6.5. Санаційний банк зобов'язаний подавати Національному банку:

а) статистичну та фінансову звітність щодо роботи санаційного банку та його операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

б) разову та тимчасову звітність на вимогу Національного банку;

в) щомісячний звіт про свою діяльність до 10 числа місяця, наступного за звітним, за формою, визначеною Національним банком.

6.6. Національний банк здійснює контроль за виконанням санаційним банком:

вимог банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

вимог та обмежень, установлених Національним банком.

6.7. Санаційний банк є об'єктом перевірки уповноваженими Національним банком особами.

Перевірка санаційного банку здійснюється у порядку, установленому відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.

6.8. Заходи впливу застосовуються до санаційного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують застосування заходів впливу до банків та їх керівних осіб.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Національний банк України

Ліцензія санаційного банку

N __________

від "___" ____________ 20__ року

Видана _______________________________________________________________________________,
                                                                               (повне офіційне найменування санаційного банку)
зареєстрованому Національним банком України
"___" ____________________ року за номером _______________________,
на право:

1. Розміщення коштів, у тому числі в іноземній валюті та банківських металах, від свого імені, на власних умовах та на власний ризик у частині:

придбання/отримання активів у державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава;

розміщення коштів на депозитних рахунках у державних банках та банках, у капіталізації яких взяла участь держава;

придбання державних цінних паперів, депозитних сертифікатів Національного банку України.

2. Супроводження активів, що виникли на підставі цивільно-правових договорів, укладених АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку, та активів, які придбав/отримав АТ "РОДОВІД БАНК" на підставі цивільно-правових договорів, укладених з державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, з метою максимізації обсягу повернення коштів, уключаючи:

реструктуризацію активів, яка не передбачає надання додаткових коштів позичальникові;

проведення претензійно-позовної роботи з метою повернення заборгованості;

поповнення та/або отримання додаткового забезпечення;

звернення стягнення на забезпечення за кредитними договорами та інші активи з метою повернення заборгованості (що складається із заборгованості за кредитом, та/або прострочених процентів, та/або строкових процентів, та/або пені, та/або штрафу та інших платежів).

3. Надання активів банку, що виникли на підставі цивільно-правових договорів, укладених АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку, у забезпечення за кредитами Національного банку.

4. Продажу майна, яке перейшло у власність санаційного банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, а також набуте банком з метою запобігання збиткам.

5. Ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в іноземній валюті та банківських металах, за договорами, укладеними АТ "РОДОВІД БАНК" до дня набуття ним статусу санаційного банку.

6. Проведення розрахунків, у тому числі в іноземній валюті, з кредиторами за договорами, укладеними АТ "РОДОВІД БАНК".

7. Довірчого управління активами за цивільно-правовими договорами, укладеними з державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава.

8. Здійснення операцій з державними цінними паперами та депозитними сертифікатами Національного банку України.

9. Здійснення торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України для виконання зобов'язань клієнтів та зобов'язань перед кредиторами.

10. Здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями, які пов'язані з виконанням укладених угод.

11. Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах банку.

12. Зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

13. Інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

14. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

 

Заступник Голови
Національного банку України

 

 ____________

  

Опрос