Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства труда Украины от 02.08.96 N 64

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 28.12.2011 № 577
действует с 03.02.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011

м. Київ

N 577

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2012 р. за N 50/20363

Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.08.96 N 64

Відповідно до Законів України "Про професійно-технічну освіту", "Про зайнятість населення", з метою надання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, передбачених статтями 7 та 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття",

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства праці України від 02.08.96 N 64 "Про затвердження Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.96 за N 440/1465, таку зміну:

заголовок та пункт 1 наказу після слова "про" доповнити словами "професійно-технічний".

2. Затвердити Зміни до Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства праці України від 02.08.96 N 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.96 за N 440/1465, що додаються.

3. Державному центру зайнятості (Аглоткова М. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

О. Шевчук

Заступник Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України

Б. М. Жебровський

 

Зміни
до Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства праці України від 02.08.96 N 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.96 за N 440/1465

1. Заголовок цього Положення після слова "про" доповнити словами "професійно-технічний".

2. У розділі I:

2.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості (далі - навчальний заклад) створюється відповідно до Законів України "Про професійно-технічну освіту", "Про зайнятість населення" з метою надання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, передбачених статтями 7 та 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".".

2.2. Пункти 1.3 - 1.7 викласти в такій редакції:

"1.3. Організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку, науково-методичне забезпечення, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій здійснюються Державним центром зайнятості.

1.4. У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, постановами правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, актами місцевих державних адміністрацій, регіональних центрів зайнятості та цим Положенням.

1.5. Навчальний заклад відповідно до Закону України "Про освіту" має статус державного навчального закладу.

1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, штамп, печатку із своїм найменуванням і діє на підставі статуту.

1.7. Навчальний заклад та регіональний центр зайнятості розробляють статут навчального закладу, в якому вказуються його найменування і тип. Статут затверджується Державним центром зайнятості за погодженням з МОНмолодьспортом.".

3. У розділі II:

3.1. Пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Основним завданням навчального закладу є забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі - професійного навчання) безробітних за професіями (спеціальностями), в яких є потреба на ринку праці.

2.2. До функцій та напрямів діяльності навчального закладу належать:

1) організація навчально-виробничого процесу, обрання форм та методів навчання;

2) забезпечення належної якості професійного навчання слухачів;

3) навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

4) розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, визначення регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому законодавством порядку;

5) розроблення правил прийому слухачів до навчального закладу на основі типових правил прийому;

6) формування разом з регіональним центром зайнятості планів прийому слухачів з урахуванням затверджених обсягів професійного навчання та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

7) організація в межах ліцензованого обсягу навчального закладу на договірних умовах професійного навчання працівників підприємств, організацій, установ, а також фізичних осіб;

8) організація побутового обслуговування слухачів;

9) атестація педагогічних працівників навчального закладу;

10) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;

11) організація виробничого навчання та виробничої практики слухачів на виробництві та у сфері послуг;

12) матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;

13) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати за погодженням з регіональним центром зайнятості;

14) забезпечення здійснення заходів з охорони праці слухачів, працівників;

15) видача документів про освіту встановленого зразка;

16) надання платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796;

17) проведення профорієнтаційної роботи, інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо діяльності навчального закладу;

18) проведення в установленому порядку педагогічних експериментів.".

4. У розділі III:

4.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Навчальний заклад очолює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу (за попереднім погодженням з Державним центром зайнятості) регіональним центром зайнятості шляхом укладання з ним трудового договору (контракту). Призначення директора на посаду та звільнення з посади здійснюються відповідно до законодавства.".

4.2. Пункти 3.3 - 3.5 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.13 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.10.

4.3. Пункт 3.3 доповнити другим реченням такого змісту: "Вимоги до педагогічних працівників визначаються їх кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються Мінсоцполітики за поданням МОНмолодьспорту.".

4.4. Пункт 3.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.10 вважати відповідно пунктами 3.4 - 3.9.

4.5. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Навчальний заклад може залучати у разі потреби до педагогічної роботи на умовах сумісництва або погодинної оплати праці працівників інших навчальних закладів, а також підприємств, установ та організацій, які мають відповідні вищу освіту та рівень кваліфікації.".

5. У пункті 4.1 розділу IV:

5.1. Підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) витрачати в установленому порядку кошти від надання платних послуг;".

5.2. Доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"7) створювати за погодженням з регіональним та Державним центром зайнятості відокремлені структурні підрозділі (навчально-виробничі комплекси, навчальні господарства).".

6. У розділі VI:

6.1. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Терміни навчання визначаються навчальними планами відповідно до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 13.02.2001 N 53/59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за N 345/5536.".

6.2. Пункти 6.6, 6.7 викласти в такій редакції:

"6.6. Успішність слухачів оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.

6.7. Професійне навчання слухачів закінчується кваліфікаційною атестацією, що проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.98 N 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.99 за N 124/3417.

Особам, які закінчили повний курс професійного навчання та успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація з набутої професії відповідного розряду (категорії) "кваліфікований робітник" та видається документ встановленого зразка. Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та особам, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації.

Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційну атестацію, видається довідка.

Випускникам, які навчались за професіями, пов'язаними з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з документом встановленого зразка видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.".

7. Підпункт 5 пункту 7.5 розділу VII після слова "кошти" доповнити словами "від надання платних послуг".

8. У тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" у відповідних відмінках, слова "Міністерство праці та соціальної політики України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках, слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспортом", слова "приватних осіб" замінити словами "фізичних осіб".

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

Опрос