Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 12.12.2011 № 438
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.12.2011

м. Київ

N 438

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 37/20350

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Головко В. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О. О.) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

О. Г. Осауленко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У главі 1 "Загальні положення":

у пункті 1.4 слова "національний оператор" замінити словами "національного оператора";

у пункті 1.8 слова "Департаменту інформатизації" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій".

2. У главі 2 "Складання і подання форм статистичної звітності":

у пункті 2.3:

слова "територіальними управліннями і установами Національного банку України," виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Форми статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, підписують керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу).";

у пункті 2.6:

в абзаці другому слова "Департаментом інформатизації" замінити словами "Департаментом інформаційних технологій";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Фінансові (небанківські) установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, надсилають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, у формі файлів електронними засобами зв'язку у порядку, затвердженому Національним банком України.";

в абзаці першому пункту 2.11:

доповнити абзац після слів "для щоденних форм звітності - не пізніше ніж через чотири години робочого дня" словами "(якщо інше не передбачено поясненнями щодо заповнення форм звітності)";

після слів "для інших форм звітності - не пізніше ніж через три робочих дні" слова "(якщо інше не передбачено поясненнями щодо заповнення форм звітності)" виключити.

3. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил:

3.1. У розділі 1:

3.1.1. Пояснення щодо заповнення форми N 551 "Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи" після абзацу шістдесят третього доповнити абзацом такого змісту:

"У разі скасування територіальним управлінням рішення про погодження агентського договору між банком та суб'єктом господарювання згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342, кількісні дані щодо скасованих довідок про реєстрацію ПОВ агентів, що повертаються до територіальних управлінь, у рядках 12, 12.4 та 12.4.1 не відображаються.".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят четвертий - сімдесят третій уважати відповідно абзацами шістдесят п'ятим - сімдесят четвертим.

3.1.2. Абзац сімнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 619 "Дані про встановлення банками кореспондентських відносин" викласти в такій редакції:

"Колонка 12 [Валюта рахунку (код валюти)] - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки".

3.1.3. У формі звітності N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 2 слова "План капітальних вкладень на рік" замінити словами "План фінансування на рік";

у колонках 7, 13 слова "проектно-розвідувальних робіт" замінити словами "проектно-вишукувальних робіт";

у колонці 16 слова "з початку року" виключити;

у поясненні:

абзац восьмий після слова "план" доповнити словом "фінансування";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Колонки 7, 13 - зазначається вартість проектно-вишукувальних робіт, визначених відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", затверджених наказом Держбуду України від 20 січня 2004 року N 8, у тому числі авторський нагляд та висновки органу експертизи проектно-кошторисної документації, за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до актів виконаних робіт";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 16 - уведено основних фондів на підставі оформлених у встановленому порядку документів".

3.1.4. У назві форми N 813 "Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд об'єктів", назві та абзаці першому пояснення щодо її заповнення слово "об'єктів" виключити.

3.1.5. Доповнити розділ формою звітності N 814 "Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд" та поясненнями щодо її заповнення такого змісту:

Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд
за станом на _______ 20__
року

_____________________________________________________________
(найменування територіального управління/установи Національного банку України)

(суми в поточних цінах - у коп.)

Місце виникнення витрат, найменування об'єкта, його місцезнаходження

Витрати на проведення поточного ремонту підрядним способом

Витрати на проведення поточного ремонту господарським способом

план на рік

фактичне виконання за звітний період

процент виконання

план на рік

фактичне виконання за звітний період

процент виконання

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Керівник

________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

______________________
                   (підпис)

 

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 814

Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд

1. Довідка містить інформацію про витрати на проведення поточного ремонту будівель і споруд (підрядним та господарським способом), окремих елементів будівель (конструкцій, поверхів, приміщень тощо), інженерних систем або їх частин, які розглядаються та погоджуються Головним управлінням господарського забезпечення та організації будівництва.

2. У звіт уключаються виконані роботи з поточного ремонту будівель і споруд, що фінансуються за рахунок лімітів витрат на поточний ремонт за статтею 5.4.1 "Витрати на ремонт та технічне обслуговування необоротних матеріальних активів" кошторису поточних доходів і витрат, визначених на поточний рік.

3. Фактичне виконання за відповідний звітний період відображається на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається повне найменування кожного об'єкта окремо відповідно до кошторису поточних доходів і витрат, вид витрат (7430К90100) у розрізі способів виконання робіт (підрядний або господарський).

Колонка 2 - зазначаються витрати на проведення поточного ремонту будівель і споруд підрядним способом відповідно до затвердженого кошторису поточних доходів і витрат (план на рік).

Колонка 3 - зазначається виконання обсягу поточного ремонту будівель і споруд підрядним способом за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 4 - зазначається процент виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд підрядним способом за звітний період.

Колонка 5 - зазначаються витрати на проведення поточного ремонту будівель і споруд господарським способом відповідно до затвердженого кошторису поточних доходів і витрат (план на рік).

Колонка 6 - зазначається виконання обсягу поточного ремонту будівель і споруд господарським способом за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 7 - зазначається процент виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд господарським способом за звітний період.

5. Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України, підписується керівником установи та виконавцем".

3.2. У розділі 2:

3.2.1. У формі N 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 2 рядок 17 викласти в такій редакції:

"Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації";

у колонці 2 рядок 19 викласти в такій редакції:

"Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави";

рядок 22 викласти в такій редакції:

"Фінансові операції, щодо яких СУО надіслано відповіді про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань";

після рядка 22 доповнити трьома рядками такого змісту:

"

1

2

23.1

Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ

23.2

Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ

23.3

Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами

";

у колонках 4, 6, 8 та 10 рядки 17, 19 та 21 доповнити знаком "Х";

у колонках 4, 6, 8 та 10 рядка 22 знак "Х" виключити;

у поясненні:

абзац п'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, запити про надання інформації та надані банком відповіді на них, повідомлення про порушення (закриття) кримінальних справ та прийняті за ними рішення";

у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу першого абзацом такого змісту:

"Форма подається банками - юридичними особами в розрізі регіонів. Під час складання звітності за формою дані групуються відповідно до фактичного місця проведення фінансових операцій клієнтів у розрізі регіонів".

У зв'язку з цим абзаци другий - сорок шостий уважати відповідно абзацами третім - сорок сьомим;

доповнити пункт після абзацу двадцять п'ятого абзацом такого змісту:

"У рядках 9.1, 9.2 зазначаються дані про ті фінансові операції, щодо яких у звітному місяці банком для підтвердження отриманих від СУО рішень в електронному або паперовому вигляді надіслано до СУО відповідні файли-листи або листи".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - сорок сьомий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сорок восьмим;

доповнити пункт після абзацу двадцять дев'ятого абзацом такого змісту:

"У рядках 10.1, 10.2, 12 зазначаються дані про кількість отриманих банком від СУО рішень/доручень (в електронному або паперовому вигляді) від СУО, щодо яких у звітному місяці банком для підтвердження про їх отримання надіслано до СУО відповідні листи/файли-листи".

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами тридцять першим - сорок дев'ятим;

абзац сорок четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 17 - зазначаються дані про отримані банком протягом звітного періоду запити від СУО про надання додаткової інформації";

абзац сорок шостий викласти в такій редакції:

"Рядок 19 - зазначаються дані про отримані банком запити від СУО про надання інформації, що стосується фінансових операцій клієнтів, на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО";

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

"Рядок 21 - зазначаються дані про отримані банком запити від СУО про надання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф "Банківська таємниця", копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань, що стосуються фінансових операцій клієнтів, на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО";

доповнити пункт п'ятьма абзацами такого змісту:

"Якщо запит СУО про отримання додаткової, іншої інформації та/або запит про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та надані на них банком відповіді стосуються одночасно фінансових операцій декількох типів клієнтів, то дані щодо таких запитів/відповідей відображаються по одному разу щодо кожного окремого типу клієнтів. Якщо запити/відповіді СУО не стосуються фінансових операцій клієнтів, то в рядках 19 - 22 інформація не зазначається.

Якщо банк протягом звітного періоду отримав запити від СУО щодо особи(іб), яка(і) не була(и) його клієнтом(ами), то інформація щодо таких запитів та відповідей у формі не відображається.

Рядок 23.1 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону про порушення кримінальних справ за повідомленнями банку, що надсилалися до СУО відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

Рядок 23.2 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ у ході досудового слідства, які були порушені за повідомленнями банку.

Рядок 23.3 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами, які були порушені за повідомленнями банку".

3.2.2. У формі N 201 "Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" та поясненні щодо її заповнення:

частину II форми доповнити чотирма рядками такого змісту:

"

9

Кількість клієнтів, щодо яких отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

10.1

Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ

10.2

Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ

10.3

Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами

";

у поясненні:

у пункті 4:

абзац шістнадцятий доповнити реченням такого змісту: "У цьому рядку не відображаються дані щодо вкладних (депозитних) рахунків у дорогоцінних металах";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 4 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки з обліку дорогоцінних металів (балансові рахунки 2600, 2620, 2650, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652)";

у пункті 5:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"фінансових операцій яких: надходили запити від СУО про надання додаткової та/або іншої інформації, повідомлення про порушення (закриття) кримінальних справ, прийняті за ними рішення";

в абзаці восьмому цифру "8" замінити цифрами "10.3";

після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:

"Дані в частині II форми подаються за місяць, що передує звітній даті";

у пункті 6:

в абзаці чотирнадцятому після слова "щодо" доповнити словами "яких та/або";

доповнити пункт шістьома абзацами такого змісту:

"Рядок 9 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких отримано від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави.

Відомості, які зазначаються в рядку 9, не включаються до даних рядка 8.

Рядок 10.1 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону про порушення кримінальних справ за повідомленнями банку, що надсилалися до СУО відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

Рядок 10.2 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ у ході досудового слідства, які були порушені за повідомленнями банку.

Рядок 10.3 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами, які були порушені за повідомленнями банку.

Якщо банк протягом звітного періоду отримав запит від СУО щодо особи чи осіб, які не були його клієнтами, то інформація щодо таких запитів та відповідей у формі не відображається".

3.2.3. Розділ II "Операції з клієнтами" пояснення щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" після абзацу двадцять другого доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є декілька видів іпотеки, слід проставляти значення параметра S032 того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - п'ятдесят сьомим.

3.2.4. У поясненні щодо заповнення форми N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)":

у пункті 1 слова "видів індивідуального споживання за цілями (тільки для контрагентів - фізичних осіб)" замінити словами "видів кредитів за цільовим спрямуванням";

в абзаці першому пункту 3 слова та цифри "видів індивідуального споживання за цілями (параметр S260 тільки для контрагентів - фізичних осіб)" замінити словами та цифрами "видів кредитів за цільовим спрямуванням (параметр S260)";

в абзаці першому пункту 6 слова "видів індивідуального споживання за цілями S260 (тільки для контрагентів - фізичних осіб)" замінити словами "видів кредитів за цільовим спрямуванням S260".

3.2.5. Форму N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Дані
про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку
за _____________ 20___ року

___________________________________________________
(найменування банку - юридичної особи)

________________________________________________
(місцезнаходження банку)

Частина 1. Операції з отримання готівки

(одиниці, копійки)

N
з/п

Назва платіжної системи

Загальна кількість

Загальна сума

Отримання готівки

у власній мережі банку

у мережі інших банків-резидентів у національній валюті

у мережі банків-нерезидентів в іноземній валюті

у національній валюті

в іноземній валюті

банкомати

інші пристрої

банкомати

інші пристрої

банкомати

інші пристрої

банкомати

інші пристрої

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I. Фізичні особи

1

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

1.2

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

одноемі-
тентна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

1.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Юридичні особи

2

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

2.2

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

одноемі-
тентна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

2.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Усього (розділ I + розділ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 2. Безготівкові платежі

(одиниці, копійки)

N
з/п

Назва платіжної системи

Загальна кількість

Загальна сума

Безготівкові платежі

у власній мережі банку

у мережі інших банків-резидентів

у мережі банків-нерезидентів

платіжні термінали

банкомати

мережа Інтернет

платіжні термінали

банкомати

мережа Інтернет

платіжні термінали

банкомати

мережа Інтернет

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I. Фізичні особи

1.

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

1.2

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

одноемі-
тентна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

1.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Юридичні особи

2

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

2.2

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

одноемі-
тентна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

2.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Усього (розділ I + розділ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 3. Операції за платіжною схемою

(одиниці, копійки)

N
з/п

Платіжна схема
(функція картки)

Загальна кількість операцій

Загальна сума операцій

Безготівкові платежі

Отримання готівки

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Усього за платіжними схемами, із них:

 

 

 

 

 

 

1.1

із дебетовою функцією

 

 

 

 

 

 

1.2

із кредитною функцією

 

 

 

 

 

 

Примітка. х - позиції, що не заповнюються.

___________
* У частині 1 "Операції з отримання готівки" - лише для операцій у власній мережі банку (колонки 5 - 12). Операції, здійснені в мережі інших банків-резидентів і нерезидентів (колонки 13 - 20), слід відображати за кодом регіону місцезнаходження головного банку, який подає звіт.

У частині 2 "Безготівкові платежі" - лише для операцій у власній мережі банку (колонки 5 - 10). Операції, здійснені в мережі інших банків - резидентів і нерезидентів (колонки 11 - 22), слід відображати за кодом регіону місцезнаходження головного банку, який подає звіт.

"___" ____________ 20__ року

Голова правління (ради директорів)

________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 401

Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку

Звітність подається банками - юридичними особами, що є членами/учасниками платіжних систем з урахуванням операцій, які здійснені з використанням платіжних карток, розповсюджених іншими банками за агентськими договорами.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Дані повідомляються в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) за фізичними та юридичними особами (у цій формі юридичні особи - це також фізичні особи - підприємці та представництва юридичних осіб - нерезидентів).

Звіт складається на підставі даних, наданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку (модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо).

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

У формі зазначаються дані за звітний квартал.

Частина 1. Операції з отримання готівки

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість операцій і суми готівки, яка отримана клієнтами банку - держателями платіжних карток, у власній мережі банку та через платіжні пристрої інших банків (резидентів і нерезидентів). У цій формі не враховуються дані щодо отримання готівки клієнтами банку - держателями платіжних карток з поточних рахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення терміну дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Колонка 4 - зазначається загальна сума операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 9, 11 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 10, 12 - зазначається сума операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 13, 15 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені в мережі інших банків-резидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 14, 16 - зазначається сума операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені в мережі інших банків-резидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 17, 19 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені в мережі банків-нерезидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 18, 20 - зазначається сума операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені в мережі банків-нерезидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

У колонках 10, 12, 18, 20 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума операцій з отримання готівки фізичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 1.1 - 1.7.

Рядок 2 - зазначаються загальна кількість і сума операцій з отримання готівки юридичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 2.1 - 2.7.

Рядок 3 - зазначаються загальна кількість і сума операцій з отримання готівки в розрізі клієнтів (фізичні та юридичні особи). Є підсумком даних рядків 1 і 2.

Частина 2. Безготівкові платежі

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових розрахунків, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв [платіжні термінали (імпринтери), банкомати з функцією переказу коштів] і мережі Інтернет, із використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість безготівкових операцій, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв і мережі Інтернет, із використанням платіжних карток. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв і мережі Інтернет, із використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені у власній мережі банку.

Колонки 6, 8, 10 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені у власній мережі банку.

Колонки 11, 13, 15 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені в мережі інших банків-резидентів.

Колонки 12, 14, 16 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені в мережі інших банків-резидентів.

Колонки 17, 19, 21 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені в мережі банків-нерезидентів.

Колонки 18, 20, 22 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені в мережі банків-нерезидентів.

У колонках 9, 10, 15, 16, 21, 22 зазначається кількість і сума безготівкових операцій, здійснених у мережі Інтернет, а також із використанням реквізитів платіжних карток: телефоном, поштою тощо.

У колонках 18, 20, 22 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових операцій, здійснених фізичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 1.1 - 1.7.

Рядок 2 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових операцій, здійснених юридичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 2.1 - 2.7.

Рядок 3 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових операцій, здійснених у розрізі клієнтів (фізичні та юридичні особи). Є підсумком даних рядків 1 і 2.

Частина 3. Операції за платіжною схемою

У цій частині звіту зазначаються кількість та сума операцій із використанням платіжних карток, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток із:

дебетовою функцією, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку або на рахунку емітента, та наданого банком овердрафту;

кредитною функцією, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

У цій частині звіту не враховуються дані щодо здійснення операцій клієнтами банку - держателями платіжних карток з поточних рахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення терміну дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість здійснених операцій із використанням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів та операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість безготівкових платежів та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума безготівкових платежів та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

У колонках 6, 8 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість та сума операцій за платіжними схемами з дебетовою та кредитною функціями; є підсумком даних рядків 1.1 і 1.2. Сума цього рядка має дорівнювати загальному підсумку частин 1 та 2 цієї форми звітності".

3.2.6. Форму N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку
за ___________ 20___ року

_______________________________________
(найменування банку - юридичної особи)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

Частина 1. Операції з видачі готівки

(одиниці, копійки)

N з/п

Назва платіжної системи

Загальна кількість

Загальна сума

Операції з видачі готівки за картками

емітованими (розповсюдженими) банком

емітованими (розповсюдженими) іншими банками-резидентами

емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами

у національній валюті

в іноземній валюті

у національній валюті

у національній валюті

в іноземній валюті

банкомати

інші пристрої

банкомати

інші пристрої

банкомати

інші пристрої

банкомати

інші пристрої

інші пристрої

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

1.2

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

одноемі-
тентна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

1.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 2. Безготівкові платежі

(одиниці, копійки)

N з/п

Назва платіжної системи

Загальна кількість

Загальна сума

Безготівкові платежі із застосуванням платіжних карток

емітованих (розповсюджених) банком

емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами

емітованих (розповсюджених) банками-нерезидентами

платіжні термінали

банкомати

мережа Інтернет

платіжні термінали

банкомати

мережа Інтернет

платіжні термінали

банкомати

мережа Інтернет

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

кількість операцій

сума операцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

1.2

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

одноемі-
тентна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

1.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. х - позиції, що не заповнюються.

"___" ____________ 20__року

Голова правління
(ради директорів)

________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 402

Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку

Звітність подається банками - юридичними особами, що є членами/учасниками платіжних систем і банками-агентами з видачі готівки.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Звіт складається на підставі даних, поданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку (модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо).

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

У формі зазначаються дані за звітний квартал.

Частина 1. Операції з видачі готівки

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми операцій з видачі готівки із застосуванням платіжних пристроїв банку держателями карток - клієнтами цього банку і держателями платіжних карток інших емітентів у розрізі платіжних систем та емітентів (резидентів і нерезидентів). У цій формі не враховуються дані щодо отримання готівки клієнтами банку - держателями платіжних карток з поточних рахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення строку дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість операцій із видачі готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума операцій із видачі готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 6, 8 - зазначається сума операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 9, 11 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 10, 12 - зазначається сума операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 13, 15 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) іншими банками-резидентами.

Колонки 14, 16 - зазначається сума операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) іншими банками-резидентами.

Колонки 17, 19 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

Колонки 18, 20 - зазначається сума операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

Колонки 21 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через платіжні термінали банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

Колонки 22 - зазначається сума операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через платіжні термінали банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

У колонках 10, 12, 22 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума операцій із видачі готівки за платіжними системами, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.7.

Частина 2. Безготівкові платежі

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових платежів, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв банку (платіжні термінали (імпринтери), банкомати з функцією переказу коштів) і мережі Інтернет держателями карток - клієнтами цього банку і держателями платіжних карток інших емітентів, у розрізі платіжних систем та емітентів (резидентів і нерезидентів).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість безготівкових платежів, що здійснені з використанням платіжних карток із застосуванням платіжних терміналів (імпринтерів), банкоматів із функцією переказу коштів, мережі Інтернет. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів, що здійснені з використанням платіжних карток із застосуванням платіжних терміналів (імпринтерів), банкоматів з функцією переказу коштів, мережі Інтернет. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банком.

Колонки 6, 8, 10 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банком.

Колонки 11, 13, 15 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами.

Колонки 12, 14, 16 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами.

Колонки 17, 19, 21 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банками-нерезидентами.

Колонки 18, 20, 22 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-нерезидентами.

У колонках 9, 10, 15, 16, 21, 22 зазначаються кількість і сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток у мережі Інтернет, а також операцій, проведених із використанням реквізитів платіжних карток за допомогою телефону, пошти тощо.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових платежів за платіжними системами. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.7.".

3.2.7. Форму N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Дані
про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням
за станом на ____________ 20__ року

________________________________________
(найменування банку - юридичної особи)

______________________________
(місцезнаходження банку)

(одиниці, штуки)

N
з/п

Показники

Назва платіжної системи (групи платіжних систем)

Усього

НСМЕП

УкрКарт

одноемітентні

MasterCard

VISA

American Express

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Кількість клієнтів,
з них

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

юридичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

фізичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток, термін дії яких не закінчився

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток, за якими були здійснені видаткові операції,
усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
за типами держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

корпоративні

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

особисті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
за видами носіїв інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

з магнітною смугою

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

з магнітною смугою та чипом

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

з чипом

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
за платіжною схемою (функцією картки)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

з дебетовою функцією

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

з кредитною функцією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
за типами фінансових операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

з функцією видачі готівки

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

з функцією платежів та видачі готівки

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

з функцією платежів без видачі готівки

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

з них з функцією електронних грошей

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кількість банкоматів, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

з функцією внесення готівки

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

з функцією безготівкового переказу коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

з функцією видачі готівки та іншими функціями

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кількість платіжних терміналів, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

торговельних

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

банківських

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кількість імпринтерів,
з них

х

 

 

 

 

 

 

 

6.1

торговельних

х

 

 

 

 

 

 

 

6.2

банківських

х

 

 

 

 

 

 

 

7

Кількість торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

магазини роздрібної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

магазини електронної торгівлі (комерції)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

підприємства сфери послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

туристичних і розважальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. х - позиції колонки, що не заповнюються.

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 403

Дані
про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

Звітність подається банками - юридичними особами, які є членами/учасниками платіжних систем і банками-агентами з видачі готівки.

Кількість платіжних пристроїв з видачі готівки, що обслуговують платіжні картки за агентськими угодами, відображаються у звіті банку-агента.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

У звіті надається інформація про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів із торговцями, а також про власні платіжні пристрої банку в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем). Якщо емітовані банком платіжні картки містять логотипи двох і більше платіжних систем, то у звіті дані за такими картками відображаються за тією платіжною системою, ідентифікатор емітента якої нанесено на картку. Під час надання інформації про інфраструктуру, пов'язану з обслуговуванням платіжних карток, ураховуються платіжні пристрої, які відпрацювали у звітному періоді більше 30 календарних днів.

Звіт складається на підставі даних, наданих банку процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку [модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо].

У цій формі звітності власними платіжними пристроями банку є пристрої, які зареєстровані в платіжній системі за банком, що подає звітність.

Дані подаються за станом на звітну дату.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонки 3 - 9 - зазначаються дані за платіжними системами.

Колонка 10 - зазначаються загальні дані за платіжними системами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3 - 9.

Якщо платіжні системи, щодо яких надається інформація, ґрунтуються на схожих технологіях, платіжні пристрої обслуговують платіжні картки двох і більше платіжних систем, то дані цієї колонки можуть не бути сумою даних колонок 3 - 9 за рядками 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Якщо банком установлено і обслуговуються 7 банкоматів, які приймають тільки платіжні картки Національної системи масових електронних платежів, і 3 банкомати, які приймають платіжні картки одноемітентної платіжної системи та платіжних систем MasterCard і VISA, то в рядку 3 проставляються такі дані.

10 - у колонці 10;

7 - у колонці 3;

3 - у колонках 5, 6, 7.

Рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1, 1.2.

Рядок 1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб'єктів господарювання, які уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким (у тому числі довіреним особам) видана платіжна картка. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 1.2 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність та уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким видана платіжна картка. У цьому рядку також зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, яким видані платіжні картки, кошти за якими обліковуються на рахунку емітента. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 2 - зазначається загальна кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, термін дії яких не закінчився.

Рядок 3 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. У цьому рядку та рядках 3.1 - 3.12 не зазначаються платіжні картки, які вийшли із ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки.

Рядки 3.1, 3.2 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком корпоративних та особистих платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.1 та 3.2 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядки 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які мають відповідно магнітну смугу, магнітну смугу та чип, чип, а також картки, що використовуються тільки для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.3 - 3.6 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядок 3.7 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які функціонують за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами (картки з дебетовою функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

У цьому звіті картками з дебетовою функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку або на рахунку емітента та наданого банком овердрафту.

Рядок 3.8 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які функціонують за кредитною платіжною схемою (картки з кредитною функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

У цьому звіті картками з кредитною функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

Сума даних рядків 3.7 та 3.8 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядки 3.9, 3.10, 3.11 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток за відповідними типами фінансових операцій [картки тільки з функцією видачі (внесення) готівки, картки з функцією платежів за товари (послуги) і переказу коштів на інші рахунки та видачі (внесення) готівки, картки тільки з функцією платежів без функції видачі готівки], за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.9 - 3.11 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядок 3.12 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток із функцією електронних грошей, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість банкоматів, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем. Дані цього рядка є сумою рядків 4.1 - 4.3.

Рядок 4.1 - зазначається кількість банкоматів, основною функцією яких є внесення готівки з використанням платіжних карток для її зарахування на відповідні рахунки. У цьому рядку не включаються дані про банкомати, які одночасно мають функції видачі та внесення готівки.

Рядок 4.2 - зазначається кількість банкоматів, що мають виключно функцію безготівкового переказу коштів із використанням платіжних карток.

Рядок 4.3 - зазначається кількість банкоматів, що мають функції видачі готівки з відповідних рахунків та інші функції.

Рядок 5 - зазначається загальна кількість платіжних терміналів (надаються в розрізі торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 5.1, 5.2.

Рядок 6 - зазначається загальна кількість імпринтерів (торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 6.1, 6.2. Дані про кількість імпринтерів, які використовуються тільки в разі неможливості використання платіжного термінала, до рядків 6, 6.1, 6.2 не включаються.

Рядки 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 - зазначається кількість платіжних терміналів та імпринтерів, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів, укладених із торговцями, а також власних платіжних пристроїв банку, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем.

Рядок 7 - зазначається кількість торговців, які уклали договори з еквайром або платіжною організацією платіжної системи щодо їх обслуговування та виконання розрахунків з ними за операції, що здійснені між торговцями і клієнтами з використанням платіжних карток.

Рядок 8 - зазначається кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали, імпринтери, та кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), через які держателі платіжних карток здійснюють оплату вартості товарів і послуг.

Рядок 8.1 - зазначається кількість магазинів роздрібної торгівлі, універмагів, автомагазинів, автозаправних станцій тощо, які здійснюють розрахунки за продані товари із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.2 - зазначається кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які здійснюють розрахунки за продані товари та послуги із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.3 - зазначається кількість підприємств сфери послуг, які здійснюють розрахунки за надані побутові послуги із застосуванням платіжних карток (перукарні, лікарні, пункти побутового прокату, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів тощо).

Рядок 8.4 - зазначається кількість туристичних і розважальних закладів, які здійснюють розрахунки за надані послуги із застосуванням платіжних карток (ресторани, готелі тощо).

Сума даних рядків 8.1 - 8.4 має дорівнювати даним рядка 8".

3.2.8. Форму N 406 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.2.9. Форму N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів готівки, що здійснюються за допомогою ПТКС
за станом на ______________ 20__ року

__________________________________________
(найменування банку - юридичної особи)

__________________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком

Код юридичної особи (комерційного агента)

Місцезнаходження юридичної особи (комерційного агента)

Номер і дата агентського договору

Назва показника

загальна кількість ПТКС, що належать банку/юридичній особі (комерційному агенту)

загальна сума переказів готівки через ПТКС, що належать банку/юридичній особі (комерційному агенту) за звітний період

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

Голова
правління
(ради
директорів)

________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Начальник

__________________________
(назва підрозділу - виконавця звіту)

________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 407

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів готівки, що здійснюються за допомогою ПТКС

Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції з приймання через ПТКС готівки в національній валюті від клієнтів для зарахування на власні рахунки клієнтів та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення), та банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг із приймання платежів для подальшого переказу, у розрізі регіонів.

Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

У звітності не зазначаються показники щодо кількості ПТКС і сум переказів готівки, проведених за допомогою ПТКС під час здійснення:

операцій із видачі готівки;

торговельних операцій із продажу попередньо оплачених послуг [карток поповнення рахунків мобільного зв'язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою ПТКС (у тому числі ПТКС, які розташовані в пунктах продажу товарів та інших торгових точках);

безготівкових переказів, виконаних за допомогою спеціальних платіжних засобів.

Банки подають звітність із нульовим показником, якщо за всіма показниками немає звітних даних.

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 2 - зазначається найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір із банком.

Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ - юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір із банком.

Колонка 4 - зазначається місцезнаходження (адреса) юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір із банком.

Колонка 5 - зазначаються номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

Колонка 6 - зазначається загальна кількість ПТКС, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах (у розрізі агентів).

Колонка 7 - зазначається загальна сума переказів готівки, які здійснені із застосуванням ПТКС, що належать банку або юридичній особі (комерційному агентові) на праві власності або інших речових правах, за звітний період (у розрізі агентів).

Колонки 2 - 5 не заповнюються банками, які мають власні ПТКС.

Колонки 6, 7 не заповнюються, якщо за допомогою ПТКС, що належать банку або юридичним особам (комерційним агентам банку), не здійснювалися операції з приймання платежів (готівки)".

3.2.10. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонках 5 та 9 рядка 7 знак "Х" виключити;

назву колонки 9 викласти в такій редакції:

"приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти";

у поясненні:

абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"5 вид - фізичні особи - приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти";

у пункті 14:

назву колонки 9 викласти в такій редакції:

"приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти";

у колонці 2 рядків 12, 13, 14 та 15 цифри "5", "6", "7" та "8" замінити відповідно цифрами "6", "7", "8" та "9";

у колонці 5 рядка 5 знак "Х" замінити цифрами "2604";

у колонці 9 рядка 5 знак "Х" замінити цифрами "2620/9".

3.2.11. У поясненні щодо заповнення форми N 502 "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами":

у пункті 4:

абзац восьмий замінити двома абзацами такого змісту:

"Колонка D - зазначається заборгованість за нарахованими процентними платежами за станом на звітну дату, що відповідає даним суми рядків 19, 20, 21, 22а форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Колонка E - зазначається прострочена заборгованість за процентними платежами за станом на звітну дату, що відповідає даним суми рядків 19, 20, 21 форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами десятим - п'ятдесят восьмим;

після абзацу п'ятдесят третього доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Закінчення терміну дії депозитного договору нерезидента з банком, що надає звіт, відображається як погашення заборгованості за цим договором незалежно від фактичної виплати нерезиденту коштів за цим договором".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят четвертий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами п'ятдесят п'ятим - п'ятдесят дев'ятим.

3.2.12. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 5 у розділі А після цифри "4" доповнити знаком, цифрою та літерою "+5а";

розділ Б після рядка 8 доповнити рядком такого змісту:

"

1

2

 

Нараховані процентні платежі

 

";

у розділі В:

рядок 19 доповнити цифрами, словами та знаками "(2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля)";

рядок 22 після цифр "21" доповнити знаком, цифрами та літерою "+22а", після цифр "17" доповнити знаком, цифрою та літерою "+8а";

рядок 22а доповнити цифрами, словами та знаками "(5а + 8а - 13 - 14, але не менше нуля)";

у поясненні:

у пункті 4:

абзац тринадцятий доповнити знаком, цифрою та літерою "+5а";

після абзацу двадцятого доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Рядок 8а - зазначається сума нарахованих за звітний період процентних платежів. Якщо нараховані за звітний період платежі згідно з умовами договору не підлягають сплаті у звітному періоді, то дані рядка 8 та дані рядка 8а не мають бути тотожними".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - шістдесят перший уважати відповідно абзацами двадцять другим - шістдесят другим;

абзаци тридцятий та тридцять восьмий доповнити словами "а також сума амортизаційних платежів, що не будуть погашені з урахуванням анулювання реєстраційного свідоцтва";

абзац сорок сьомий доповнити цифрами, словами та знаками "(рядки 2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля)";

абзац п'ятдесятий доповнити знаком, цифрами та літерою "+22а", а після цифр "17" доповнити знаком, цифрами та літерою "+8а";

абзац п'ятдесят перший доповнити цифрами, словами та знаками "(рядки 5а + 8а - 13 - 14, але не менше нуля)".

3.2.13. Форму N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" та пояснення щодо її заповнення виключити.

3.2.14. У формі N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну", порядку подання форми та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання після слів "національним оператором поштового зв'язку" доповнити словами "в регіональному розрізі";

пункт 6 пояснення доповнити абзацом такого змісту:

"У разі повернення коштів, інформація про перекази, які були надіслані та отримані протягом одного звітного періоду, у звіті не відображається".

3.2.15. У поясненні щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

в абзаці третьому слова "змісту першої операції, яка була здійснена з готівковою валютою" замінити словами "мети використання коштів";

в абзаці чотирнадцятому слова "в тому числі для здійснення переказів та інших операцій" замінити словами та цифрами "крім тих, які мають бути відображені у рядках 1.5.2 - 1.5.6";

в абзаці п'ятнадцятому слова та цифри "відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україну переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765" виключити;

в абзаці тридцять четвертому слова "в тому числі для переказів та інших надходжень" замінити словами та цифрами "крім тих, які мають бути відображені в рядках 2.5.2 - 2.5.6".

3.2.16. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про виконання банками гарантійних зобов'язань відображається з даними клієнтів-боржників із зазначенням у колонці 6 звіту коду мети операції 01";

у пункті 9 слова "на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти банком" замінити словами "за датою валютування";

у пункті 11:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"01 - на користь резидента-експортера. За цим кодом також відображаються надходження страхових відшкодувань за договорами перестрахування";

абзац двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - шістдесят восьмий уважати відповідно абзацами двадцять другим - шістдесят сьомим;

у абзаці тридцятому слова ", що надійшли з-за кордону" виключити;

пункт після абзацу тридцять восьмого доповнити абзацом такого змісту:

"100 - гарантований державою борг".

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - шістдесят сьомий уважати відповідно абзацами сороковим - шістдесят восьмим;

пункт після абзацу сорок п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"261 - єврооблігації, розміщені в банківському секторі".

У зв'язку з цим абзаци сорок шостий - шістдесят восьмий уважати відповідно абзацами сорок сьомим - шістдесят дев'ятим;

пункт після абзацу п'ятдесят другого доповнити абзацом такого змісту:

"361 - єврооблігації, розміщені в інших секторах".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят третій - шістдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятдесят четвертим - сімдесятим;

в абзаці шістдесят сьомому слова "код країни платника" замінити словами "код країни місцезнаходження контрагента, тобто країна платника коштів відповідно до його адреси, зазначеної у договорі (для юридичних осіб) або код країни перебування платника відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності (для фізичних осіб)";

після абзацу шістдесят сьомого доповнити абзацом такого змісту:

"У разі надходжень на рахунки клієнтів іноземної валюти з їх рахунків, відкритих за межами України, у колонці слід зазначати код країни, з якої відправником здійснюється фактичне перерахування коштів незалежно від його резидентності".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят восьмий - сімдесятий уважати відповідно абзацами шістдесят дев'ятим - сімдесят першим.

3.2.17. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

у пункті 6:

в абзаці сьомому слова ", що увозяться на територію України або отримуються на території України" виключити;

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами десятим - п'ятдесят шостим;

в абзаці чотирнадцятому слова "за операцією з повернення" замінити словами "за операцією здійснення або повернення";

в абзаці дев'ятнадцятому слово "дивідендів" замінити словами "доходів від інвестицій";

в абзаці двадцятому слово "відсотків" замінити словами "коштів за користування";

пункт після абзацу двадцять другого доповнити абзацом такого змісту:

"36 - повернення іноземної валюти нерезидентам у зв'язку з невиконанням резидентами своїх зобов'язань".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - п'ятдесят сьомим;

пункт після абзацу двадцять п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"100 - гарантований державою борг".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - п'ятдесят восьмим;

пункт після абзацу тридцять другого доповнити абзацом такого змісту:

"261 - єврооблігації, розміщені в банківському секторі".

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами тридцять четвертим - п'ятдесят дев'ятим;

пункт після абзацу п'ятдесятого доповнити абзацом такого змісту:

"361 - єврооблігації, розміщені в інших секторах".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - п'ятдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесятим;

в абзаці п'ятдесят четвертому слова "код країни отримувача коштів" замінити словами "код країни місцезнаходження контрагента, тобто країна отримувача коштів відповідно до його адреси, зазначеної у контракті (для юридичних осіб) або код країни перебування бенефіціара відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності (для фізичних осіб)".

3.2.18. Форми N 557 "Звіт про розподіл купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України" та N 558 "Звіт про використання купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України" та пояснення щодо їх заповнення виключити.

3.2.19. У формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

у колонці 2 таблиці форми слова "(ідентифікаційний номер)" замінити словами "(реєстраційний номер облікової картки платника податків)";

у поясненні:

в абзаці четвертому слова "[ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО)]" замінити словами "[реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, проставляється цифра нуль)]";

абзац дванадцятий доповнити абзацом такого змісту:

"СБ 8 - зазначається загальна сума, на яку отримано Дозволи щодо всіх інвесторів, на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до регулятивного капіталу банку".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.

3.2.20. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції", порядку подання та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у таблиці форми:

у колонках 21, 22, 23 рядки 1 та 3 доповнити знаком "х";

у поясненні:

друге речення абзацу третього виключити;

третє та четверте речення абзацу п'ятого виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Розрахунок регулятивного капіталу банку здійснюється як за балансовими рахунками, так і за аналітичними даними з використанням файлів 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" (далі - файл 42) та С5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" (далі - файл С5)";

абзац одинадцятий після слів "в інших банках" доповнити словами "та залучені від інших банків";

абзаци дванадцятий і тринадцятий після слів "за балансовими рахунками" доповнити словами та цифрами "з використанням даних файлів 42 та С5";

абзац чотирнадцятий доповнити реченням такого змісту: "Розрахунок нормативу поточної ліквідності (H5) здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5";

в абзаці п'ятнадцятому слова "до погашення" виключити;

абзац шістнадцятий доповнити реченням такого змісту: "Розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (H6) здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5";

в абзаці сімнадцятому слова "до погашення" виключити;

абзац сорок четвертий викласти в такій редакції:

"у зв'язку з інвестицією, яка здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи";

абзац сорок п'ятий викласти в такій редакції:

"за договором про андеррайтинг та перебувають у власності банку не більше одного року";

абзац п'ятдесят другий викласти в такій редакції:

"у зв'язку з інвестицією, яка здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи";

абзац п'ятдесят третій викласти в такій редакції:

"за договором про андеррайтинг та перебувають у власності банку не більше одного року";

у другому реченні абзацу п'ятдесят сьомого цифри "21 - 23" замінити цифрами "21, 22, 23".

3.2.21. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 16 після слова "балансового" доповнити словом "/позабалансового", після слова "вимог" доповнити словом "/зобов'язань";

колонку 23 після слова "Відсоток" доповнити словом "вимог/"; у поясненні:

у пункті 1 слова "частини шостої" замінити словами "частини сьомої", слова "частин першої, другої" замінити словами "частин першої - третьої";

абзац третій пункту 2 після цифр "3599" доповнити цифрами "3690";

у пункті 9:

абзаци п'ятий - восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код контрагента/інсайдера - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків контрагента/інсайдера - фізичної особи.

Якщо в контрагента/інсайдера немає відповідного ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські букви "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські букви "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює";

пункт після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:

"для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами десятим - п'ятдесят третім;

абзац п'ятнадцятий після слова "інсайдера" доповнити словами "юридичної особи";

після абзацу п'ятнадцятого доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для контрагента - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 7 ставиться нуль".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами сімнадцятим - п'ятдесят четвертим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається код виду економічної діяльності контрагента/інсайдера юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків";

абзац вісімнадцятий після слова "контрагента" доповнити словом "/інсайдера";

абзац дев'ятнадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

"Колонка 9 - зазначається номер основного договору (далі - договір), згідно з яким у контрагента/інсайдера виникає заборгованість перед банком (з урахуванням умов додаткових договорів).

Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами, дебіторською заборгованістю), зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який присвоює банк цьому договору, додатковим договорам до цього договору під час реєстрації в окремому журналі. Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення такої заборгованості".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами двадцять першим - п'ятдесят п'ятим;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Колонка 10 - зазначається дата виникнення вимоги/зобов'язання за договором";

після абзацу двадцять шостого доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Якщо умовами одного договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції під різні процентні ставки (наприклад, строкова та прострочена заборгованості), то такі операції необхідно відображати в розрізі складових їх балансової вартості за відповідними показниками колонок 17 - 22 із зазначенням відповідної процентної ставки у колонці 12".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - п'ятдесят п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - п'ятдесят шостим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 - зазначається загальна сума заборгованості (вимог/зобов'язань) контрагента/інсайдера банку згідно з договором (з урахуванням додаткових договорів) на звітну дату";

після абзацу двадцять дев'ятого доповнити пункт двома абзацами такого змісту:

"У разі наявності заборгованості в іноземній валюті зазначається гривневий еквівалент загальної суми заборгованості (вимог/зобов'язань) контрагента/інсайдера банку згідно з договором (з урахуванням додаткових договорів) на звітну дату.

Під час відкриття кредитної лінії зазначається загальна сума заборгованості (вимог/зобов'язань) згідно з договором (з урахуванням додаткових договорів) на звітну дату за кожним траншем окремо, у разі визначеного різного строку погашення для кожного траншу".

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами тридцять другим - п'ятдесят восьмим;

в абзаці тридцять другому слова та цифру "нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7)" замінити словами "нормативів кредитного ризику";

абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

"Колонка 16 - зазначається номер балансового/позабалансового рахунку, на якому відображається сума основного боргу (вимог/зобов'язань) контрагента/інсайдера перед банком згідно з показниками колонок 15, 17 - 21";

в абзаці п'ятдесят першому знак та слово "/емітента" виключити;

у таблиці абзацу п'ятдесят першого знак та слово "/емітента" виключити;

абзац п'ятдесят четвертий після слів "під час заповнення" доповнити словами "на звітну дату";

абзац п'ятдесят шостий викласти в такій редакції:

"Під час заповнення на звітну дату інформації за операціями з інсайдером - фізичною особою зазначається кількість асоційованих з ним осіб, щодо яких є вимоги/позабалансові зобов'язання банку. За їх відсутності зазначається нуль";

у пункті 10 абзаци п'ятнадцятий - вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий, двадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим.

3.2.22. У формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 7 слова "Ідентифікаційний код (номер)" замінити словами та знаком "Код/номер";

у колонках 12 - 14 слово "фонді" замінити словом "капіталі";

у поясненні:

у пункті 1:

слова та цифри "частини шостої статті 62" замінити словами та цифрами "частини сьомої статті 62";

слова та цифри "першої, другої статті 69" замінити словами та цифрами "першої - третьої статті 69";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Форма заповнюється банком на звітну дату і подається разом із формою N 613 за наявності учасників у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована участь яких становить 10 і більше відсотків статутного капіталу контрагента/інсайдера банку та якщо інсайдер - фізична особа має асоційованих з ним осіб";

у пункті 4:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код контрагента/інсайдера - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків контрагента/інсайдера - фізичної особи";

абзаци шостий - восьмий замінити чотирма абзацами такого змісту:

"За відсутності в контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тридцять перший уважати відповідно абзацами десятим - тридцятим другим;

абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

"Колонка 7 - зазначається ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) учасника контрагента/інсайдера - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи.

За відсутності в учасника контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять другий уважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять третім;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 11 - зазначається код виду економічної діяльності учасника контрагента/інсайдера юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків";

в абзаці двадцять дев'ятому слово "фонді" замінити словом "капіталі";

в абзаці тридцять першому слово "частки" замінити словом "участі", слово "фонді" замінити словом "капіталі";

в абзаці тридцять третьому слово "частки" замінити словом "участі", слово "фонді" замінити словом "капіталі";

у пункті 5:

в абзаці другому слово "частки" замінити словом "участі", слово "фонді" замінити словом "капіталі".

3.2.23. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

абзац сімдесят восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки".

3.2.24. У поясненні щодо заповнення форми N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку":

у пункті 6:

абзаци шостий - дев'ятий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - для кредитора - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для кредитора - фізичної особи.

Якщо в кредитора немає відповідного ідентифікаційного коду, реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять шостим;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"Колонка 9 - зазначається код виду економічної діяльності кредитора юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки".

3.2.25. Увести нову форму статистичної звітності N 632 "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями" та пояснення щодо її заповнення в такій редакції:

Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями
за станом на ____________ 20_ року

_____________________________
(найменування банку)

_____________________________
(місцезнаходження банку)

_________________
(код валюти)

___________________
(назва валюти)

(копійки)

N
з/п

Назва показника

Обсяг безнадійної заборгованості на звітну дату

Зміни в обсягах безнадійної заборгованості у звітному періоді

усього

у тому числі, за якою існує прострочений платіж більше 180 днів

збільшення обсягу безнадійної заборгованості

зменшення обсягу безнадійної заборгованості

усього

у тому числі у зв'язку з:

списанням за рахунок резерву

погашенням

продажем (відступленням права вимоги)

іншими причинами

усього

у тому числі за рахунок забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Кредитні операції

1

Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити, надані органам державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кредити, надані суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кредити, надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Усього
(рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

З них кредити, надані пов'язаним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Операції з цінними паперами

1

Боргові цінні папери
(рядки 1.1 + 1.2 + 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Боргові цінні папери нефінансових підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Усього (рядки 1 + 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

З них цінні папери, емітовані пов'язаними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Дебіторська заборгованість

1

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Усього
(рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

З них заборгованість за операціями з пов'язаними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Нараховані доходи

1

За операціями на міжбанківському ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За кредитними операціями з клієнтами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

За іншими операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Усього (рядки 1 + 2 +3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

З них заборгованість за операціями з пов'язаними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Усього
(рядок 6 розділу I + рядок 3 розділу II + рядок 6 розділу III + рядок 4 розділу IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"____" ____________ 20____року

Голова правління (ради директорів)

________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 632

Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями

1. Звіт передбачає надання інформації про зміни, що відбулися протягом звітного періоду в обсязі заборгованості за активними банківськими операціями (уключаючи нараховані за ними проценти та комісії), яка віднесена до категорії "безнадійна" відповідно до нормативно правових актів (далі - безнадійна заборгованість).

2. Під час складання звіту необхідно користуватися:

Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами) (далі - Положення N 279);

Положенням про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.02.2007 N 31, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 189/13456 (зі змінами) (далі - Положення N 31);

Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 N 505, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за N 1/7322 (зі змінами) (далі - Положення N 505);

Порядком відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 172, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за N 722/19460;

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), в частині визначення пов'язаних осіб/інсайдерів банку.

3. У звіті відображаються залишки безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями (уключаючи нараховані за ними проценти та комісії), що обліковуються за балансовими рахунками в національній валюті та іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, та зміни в обсязі такої заборгованості.

Зміни в обсязі безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями (уключаючи нараховані за ними проценти та комісії) відображаються як обсяг дебетових (збільшення) та кредитових (зменшення) оборотів за звітній період за балансовими рахунками, за якими обліковується актив, класифікований як "безнадійний".

4. Дані за безнадійною заборгованістю за активними банківськими операціями (уключаючи нараховані за ними проценти та комісії) надаються в розрізі таких параметрів: "параметр ризику" (S080), "строк прострочення за основним боргом" (S280), "строк прострочення за нарахованими доходами" (S290), "ознака інсайдера" (K061), "код валюти" (R030) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

За балансовим рахунком 3548 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунку таким чином:

Балансовий рахунок

Розподіл балансового рахунку за параметром аналітичного обліку R011

3548

1 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями на міжбанківському ринку;
2 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими органам державної влади;
3 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими суб'єктам господарювання;
4 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими фізичним особам;
9 - суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами, крім виконаних гарантій

5. Опис параметрів заповнення форми.

Розділ I. "Кредитні операції".

Рядок 1 - "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1510, 1512 - 1515, 1516 КА, 1517, 1520 - 1525, 1526КА, 1527, 1600А, 3548/1).

Рядок 2 - "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками: 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 3548/2).

Рядок 3 - "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" (обліковуються за рахунками: 2010, 2016 КА, 2020, 2026 КА, 2027, 2030, 2036 КА, 2037, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2600 А, 2605 А, 2650 А, 2655 А, 3548/3).

Рядок 4 - "Кредити, надані фізичним особам" (обліковуються за рахунками: 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2220, 2226 КА, 2227, 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2620 А, 2625 А, 3548/4).

Рядок 5 - "Кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках" (обліковуються за рахунком 1500 А).

Рядок 6 "Усього" - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 5 цього розділу.

Рядок 6.1 - зазначається сума кредитів, які надані пов'язаним особам/інсайдерам банку.

Розділ II. "Операції з цінними паперами".

Рядок 1 - "Боргові цінні папери" - зазначається загальна сума даних за рядками 1.1 - 1.3 цього розділу.

Рядок 1.1 - "Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування" (обліковуються за рахунками: 1412, 1416 КА, 1417 - 1419, 1422, 1426 КА, 1427 - 1429, 3110, 3111, 3116 КА, 3117 - 3119, 3210, 3211, 3216 КА, 3217 - 3219).

Рядок 1.2 - "Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами" (обліковуються за рахунками: 1413, 1416 КА, 1417 - 1419, 1423, 1426 КА, 1427 - 1429, 3112, 3113, 3116 КА, 3117 - 3119, 3212, 3213, 3216 КА, 3217 - 3219).

Рядок 1.3 - "Боргові цінні папери нефінансових підприємств" (обліковуються за рахунками: 1414, 1416 КА, 1417 - 1419, 1424, 1426 КА, 1427 - 1429, 3114, 3116 КА, 3117 - 3119, 3214, 3216 КА, 3217 - 3219).

Рядок 2 - "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком" зазначається загальна сума даних за рядками 2.1 - 2.3 цього розділу.

Рядок 2.1 - "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками" (обліковуються за рахунками: 3102, 3108).

Рядок 2.2 - "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами" (обліковуються за рахунками: 3103, 3108).

Рядок 2.3 - "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком" (обліковуються за рахунками: 3105, 3108).

Рядок 3 "Усього" - зазначається загальна сума даних за рядками 1, 2 цього розділу.

Рядок 3.1 - зазначається сума балансової вартості цінних паперів, які емітовані пов'язаними особами/інсайдерами банку.

Розділ III. "Дебіторська заборгованість".

Рядок 1 - "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" (обліковується за рахунками 1811, 1819).

Рядок 2 - "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" (обліковується за рахунками 2800, 2801, 2809).

Рядок 3 - "Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" - (обліковується за рахунками 3510, 3519).

Рядок 4 - "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" (обліковується за рахунками 3540, 3541, 3548/9).

Рядок 5 - "Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку" (обліковується за рахунками 3550 - 3552, 3559).

Рядок 6 - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 5 цього розділу.

Рядок 6.1 - зазначається сума дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними особами/інсайдерами банку.

Розділ IV. "Нараховані доходи".

Рядок 1 - "За операціями на міжбанківському ринку" (обліковуються за рахунками: 1508, 1509, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607).

Рядок 2 - "За кредитними операціями з клієнтами" (обліковуються за рахунками: 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Рядок 3 - "За іншими операціями" (обліковуються за рахунками: 3570, 3578, 3579).

Рядок 4 - "Усього" - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 3 цього розділу.

Рядок 4.1 - зазначається сума нарахованих доходів за операціями з пов'язаними особами/інсайдерами банку.

Розділ V. "Усього" - зазначається загальна сума даних за такими рядками: 6 розділу I, 3 розділу II, 6 розділу III, 4 розділу IV.

Колонка 3 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Банк визначає заборгованість за активними банківськими операціями як безнадійну залежно від виду операції, а саме:

за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) та коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, уключаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, - відповідно до методики, установленої Положенням N 279;

за операціями з цінними паперами - відповідно до методики, установленої Положенням N 31;

за дебіторською заборгованістю - відповідно до методики, установленої Положенням N 505.

Колонка 4 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, за якою є прострочений платіж за основним боргом та/або нарахованими процентами, та/або комісіями більше 180 днів на звітну дату.

Колонка 5 - зазначається обсяг збільшення безнадійної заборгованості за звітний місяць (дебетові обороти).

Колонка 6 - зазначається загальний обсяг зменшення безнадійної заборгованості за звітний місяць (колонка 6 = колонка 7 + колонка 8 + + колонка 10 + колонка 11) (кредитові обороти).

Колонка 7 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, відшкодованої (списаної) за рахунок резерву за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 8 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, погашеної за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 9 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, погашеної за рахунок забезпечення за звітній місяць (кредитові обороти).

Колонка 10 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, проданої, у тому числі шляхом відступлення права вимоги за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 11 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості з інших причин, ніж ті, що наведені в колонках 7, 8 та 10, за звітній місяць (кредитові обороти)".

3.2.26. Абзац дев'ятий пояснення щодо заповнення форми N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" викласти в новій редакції:

"Колонка 5 - зазначається код виду економічної діяльності суб'єкта господарської діяльності з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків".

3.2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості":

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 уважати відповідно пунктами 2 - 4;

у пункті 4:

після абзацу дванадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є декілька видів іпотеки, слід проставляти значення параметра S032 того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять третій уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять четвертим;

після абзацу тридцять четвертого доповнити трьома абзацами такого змісту:

"Під час визначення договорів як окремих правочинів необхідно виходити з умов кредитного договору, яким установлюються кредитні відносини між банком і клієнтом.

Якщо умови кредитного договору визначають безумовне зобов'язання банку надати кошти (тобто умови кредитного договору не передбачають прийняття додаткових (окремих) рішень банку щодо надання коштів за кожним з траншів), то окремим правочином є тільки цей договір.

Якщо умови кредитного договору передбачають прийняття окремих рішень щодо надання коштів за кожним з траншів, то окремими правочинами необхідно уважати документи (додаткові угоди, договори, заявки тощо), що встановлюють відносини між банком і клієнтом за кожним з наданих траншів".

3.2.28. У поясненні щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості":

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 уважати відповідно пунктами 2 - 5;

у пункті 5:

після абзацу дванадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є декілька видів іпотеки, то необхідно проставляти значення параметра S032 того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою.".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять п'ятим.

3.2.29. У формі N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами" та поясненнях щодо заповнення форми:

у таблиці форми:

слова та цифри "від 32 до 62 днів" замінити словами та цифрами "від 32 до 60 днів";

слова та цифри "від 63 до 92 днів" замінити словами та цифрами "від 61 до 90 днів";

слова та цифри "від 93 до 123 днів" замінити словами та цифрами "від 91 до 120 днів";

слова та цифри "від 124 до 153 днів" замінити словами та цифрами "від 121 до 150 днів";

слова та цифри "від 154 до 183 днів" замінити словами та цифрами "від 151 до 180 днів";

слова та цифри "понад 184 дні" замінити словами та цифрами "понад 180 днів";

у поясненні:

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 уважати відповідно пунктами 2 - 4;

у пункті 4:

після абзацу дванадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є декілька видів іпотеки, то необхідно проставляти значення параметра S032 того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять другим.

3.2.30. У поясненні щодо заповнення форми N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку":

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - для юридичної особи - резидента зазначається ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, для фізичної особи - громадянина України зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, проставляється цифра нуль). Для юридичної особи - нерезидента України зазначається ідентифікаційний номер відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи (якщо його немає, то проставляється цифра нуль); для фізичної особи - іноземця зазначається код платника податків, якщо законодавством країни його перебування таке передбачено (якщо його немає, то проставляється цифра нуль)".

3.2.31. У формах N 747 та 748 "Звіт про касові обороти банку" та поясненні щодо їх заповнення:

у таблицях форм колонки 2 "Статті надходжень і видатків":

назву символу 29 "Надходження за платіжними картками" замінити назвою "Надходження з використанням платіжних карток";

назву символу 58 "Видачі за платіжними картками" замінити назвою "Видачі з використанням платіжних карток";

у поясненні:

у пункті 3:

в абзаці другому:

цифри "009-2005" замінити цифрами "009:2010";

цифри і знак "26.12.2005 N 375" замінити цифрами і знаком "11.10.2010 N 457";

в абзаці третьому:

слова "та від інших послуг" замінити словами "від інших видів послуг та власні надходження бюджетних установ, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів";

цифри "009-2005" замінити цифрами "009:2010";

цифри і знак "26.12.2005 N 375" замінити цифрами і знаком "11.10.2010 N 457";

в абзаці шостому:

слова та цифри "Закону України "Про систему оподаткування", Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (зі змінами)" замінити словами та цифрами "статей 9 та 10 Податкового кодексу України (зі змінами)";

після слів "на які здійснюються відповідні зарахування" доповнити словами та цифрами "а саме: 3111, 3121, 3131, 3141, 3151, 3161, 3311, 3321, 3411, 3412, 3421, 3422";

абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в інших банківських установах";

абзац одинадцятий доповнити реченням такого змісту:

"Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в інших банківських установах";

в абзаці двадцять сьомому після слів "видача готівки підприємствам (підприємцям) на закупівлю сільськогосподарської продукції" доповнити словами "(згідно із Законом України "Про Митний тариф України")".

3.2.32. У порядку подання форми N 612 "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності" слова "Департаменту безвиїзного банківського нагляду" замінити словами "Департаменту пруденційного нагляду".

4. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил:

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Значення параметра визначаються відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457 (зі змінами)";

у пункті 15 абзаци шостий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"від 32 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

від 121 до 150 днів;

від 151 до 180 днів;

понад 180 днів";

у пункті 16 абзаци шостий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"від 32 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

від 121 до 150 днів;

від 151 до 180 днів;

понад 180 днів";

у пункті 17:

у абзаці другому після слів "Значення параметра" доповнити буквою та цифрами "(S031)";

у абзаці тринадцятому слова "що належить до" виключити;

у абзаці двадцять третьому після слів "декілька видів забезпечення" доповнити словами "(без іпотеки)";

після абзацу двадцять третього доповнити п'ятьма абзацами такого змісту:

"декілька видів забезпечення, серед яких вартість нерухомого майна житлового фонду є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на майбутнє нерухоме майно житлового фонду є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість іншого нерухомого майна є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на інше майбутнє нерухоме майно є найбільшою;

декілька видів забезпечення, серед яких вартість іпотеки є меншою, ніж вартість інших видів забезпечення".

У зв'язку з цим абзац двадцять четвертий уважати абзацом двадцять дев'ятим;

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Види індивідуального споживання за цілями

Значення параметра:

купівля побутової техніки, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для оброблення інформації (для фізичних осіб);

охорона здоров'я (для фізичних осіб);

придбання туристичних послуг (для фізичних осіб);

освіта (для фізичних осіб);

купівля транспортних засобів;

придбання, будівництво та реконструкція нерухомості (крім земельних ділянок);

придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

придбання інших земельних ділянок;

інше (у тому числі кредити, надані іншим банкам та органам державної влади)".

5. У тексті Правил та додатках до них:

слово "область" в усіх відмінках замінити словом "регіон" у відповідних відмінках, крім слів "Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області";

слово "керівник" замінити словами "голова правління (ради директорів)", крім розділу 1 додатка 1.

 

Директор Департаменту статистики
та звітності Генерального
економічного департаменту

В. А. Головко

Опрос