Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по заготовке, переработке, металлургической переработке металлолома цветных и черных металлов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 16.12.2011 № 350
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2011

м. Київ

N 350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 11/20324

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 березня 2016 року N 441)

Відповідно до Законів України "Про металобрухт" і "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, що додається.

2. Департаменту промислової політики в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" і від 26.10.2011 N 1104 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)".

1.2. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059 (далі - Ліцензійні умови), у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок суб'єкта господарювання, який одержав ліцензію на провадження заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (далі - ліцензіат), здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як орган ліцензування.

До проведення контролю за додержанням Ліцензійних умов можуть залучатися в установленому законодавством порядку представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.3. Цей Порядок установлює:

процедуру організації та проведення перевірок;

повноваження осіб, які здійснюють перевірку;

права та обов'язки ліцензіатів;

вимоги до оформлення результатів перевірок;

порядок контролю за виконанням розпоряджень про усунення ліцензіатом порушень Ліцензійних умов;

порядок прийняття рішення про анулювання ліцензії та його оскарження.

2. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються наказом органу державного контролю до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових заходів визначається відповідно до вимог Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1104.

2.2. Позапланові перевірки проводяться органом державного контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а саме:

подання ліцензіатом письмової заяви до органу державного контролю про здійснення позапланової перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих ліцензіатом;

перевірка виконання ліцензіатом розпорядження органу державного контролю про усунення порушень Ліцензійних умов, виданого за результатами проведення планових заходів органом державного контролю;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю ліцензіата.

Позапланова перевірка в разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог законодавства здійснюється тільки за наявності згоди Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на її проведення.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення такої перевірки.

2.3. Для проведення перевірки орган державного контролю видає наказ про утворення комісії з перевірки, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснена перевірка, предмет перевірки та прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть проводити перевірку.

На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу державного контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіата, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

2.5. Орган державного контролю здійснює планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов за умови письмового повідомлення (додаток 3) ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше як за десять днів до дня здійснення цієї перевірки.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику ліцензіата чи уповноваженій особі під розписку.

2.6. Строк проведення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

3. Права та обов'язки голови та членів комісії

3.1. Голова та члени комісії мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних із перевіркою;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі законодавством України;

у повному обсязі, об'єктивно та неупереджено проводити перевірки в межах повноважень, передбачених законом;

на будь-якій стадії перевірки приймати від ліцензіата (уповноваженої особи) подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в акті перевірки;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною їм під час здійснення перевірки;

ознайомити ліцензіата (уповноважену особу) з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату (уповноваженій особі) консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

4. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від посадових осіб органу державного контролю додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу державного контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб органу державного контролю до проведення перевірки, якщо:

не одержано повідомлення про її проведення (крім позапланових перевірок);

перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення;

посадова особа органу державного контролю не надала копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

бути присутнім під час проведення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати та знайомитися з актами перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органу державного контролю та його посадових осіб.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний:

допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення заходів державного контролю за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбаченого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

надавати органу державного контролю необхідні документи та їх копії (ксерокопії), пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

одержувати примірник акта органу державного контролю за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

5. Порядок проведення перевірки

5.1. Перед початком перевірки голова комісії повинен пред'явити ліцензіату (уповноваженій особі) посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб голови та членів комісії, і надати йому копію посвідчення на проведення перевірки.

5.2. Посадова особа органу державного контролю перед початком здійснення перевірки обов'язково зазначає в журналі відвідування ліцензіата (у разі його наявності) строки та мету відвідування, посади і прізвища голови та членів комісії органу державного контролю, підстави для проведення перевірки. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії органу державного контролю.

5.3. У разі коли ліцензіатом відмовлено в проведенні перевірки, комісією складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки (додаток 4). При цьому в акті вказується про факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки та до акта додаються відповідні пояснення ліцензіата (уповноваженої особи).

5.4. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається:

відсутність ліцензіата (уповноваженої особи) у час, визначений органом державного контролю для проведення планової перевірки;

відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним Ліцензійних умов;

відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень.

5.5. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки складається у двох примірниках. Обидва примірники підписуються посадовими особами органу державного контролю, уповноваженими на проведення перевірки. Один примірник акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки орган державного контролю вручає під розписку особисто ліцензіату (уповноваженій особі), який відмовив у проведенні перевірки, або надсилає рекомендованим листом, другий - зберігається в органі державного контролю.

5.6. При плановій перевірці ліцензіата комісія перевіряє питання, визначені в акті планової перевірки суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (додаток 5), залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

5.7. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, складається акт позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 6).

5.8. Отримані від ліцензіата (уповноваженої особи) пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки.

6. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки посадова особа органу державного контролю в разі виявлення порушень вимог законодавства складає акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу;

предмет державного контролю;

найменування органу державного контролю, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили захід;

найменування суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснювався захід.

6.2. Посадова особа органу державного контролю зазначає в акті про стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного контролю, які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою особою, якщо інше не передбачено законом.

Один примірник акта перевірки надається ліцензіату (уповноваженій особі), який перевірявся, другий - зберігається в органі державного контролю.

6.3. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена особа особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку на обох примірниках акта перевірки.

Ліцензіат (фізична особа - підприємець) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності) на обох примірниках акта перевірки.

6.4. У разі відмови ліцензіата (уповноваженої особи) підписати акт перевірки голова комісії в акті перевірки робить запис про те, що така особа з актом ознайомлена і від підписання відмовилася. Зазначене засвідчується підписами голови та членів комісії.

Ліцензіат (уповноважена особа) має право дати письмові пояснення та зауваження щодо змісту акта перевірки та її проведення, які є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника ліцензіата робиться запис "Із зауваженнями".

6.5. Порушення Ліцензійних умов, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти цих Ліцензійних умов, інші нормативно-правові акти.

6.6. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6.7. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган державного контролю, що провів перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складення акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 7) або приймає рішення про анулювання ліцензії.

Один примірник розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не пізніше п'яти робочих днів із дня складення акта надається ліцензіату (уповноваженій особі) для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата (уповноваженої особи) щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного контролю.

У разі відмови ліцензіата (уповноваженої особи) від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов воно надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядження, яке залишається в органі державного контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.8. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу державного контролю документів, які це підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.9. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити усунення порушень Ліцензійних умов та в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу, який видав розпорядження, інформацію про усунення порушень.

6.10. У разі неподання ліцензіатом протягом установленого строку інформації про виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу державного контролю проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.11. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки виконання розпорядження.

7. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Підставами для анулювання ліцензії відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передання ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про неможливість забезпечення ліцензіатом виконання Ліцензійних умов;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом державного контролю або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.2. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі актів, зазначених в абзацах шостому - восьмому пункту 7.1 цієї глави, здійснюється органом державного контролю з обов'язковим запрошенням ліцензіата (уповноваженої особи).

7.3. Орган державного контролю обов'язково повідомляє ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії. Відповідне повідомлення надсилається ліцензіату рекомендованим листом або вручається особисто під розписку.

7.4. У разі неявки ліцензіата (уповноваженої особи) розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без його участі.

7.5. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється на підставі таких документів:

акта попередньої перевірки, у якому зафіксовано порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

наказів, на підставі яких проводилися перевірки.

7.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензії, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

7.7. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься органом державного контролю до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передання ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

8. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття органом державного контролю рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення зупиняється до прийняття ним відповідного рішення.

8.2. Рішення експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом державного контролю.

8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 

_____________________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення ____________________________ перевірки ліцензіата
(планової/позапланової)

від ____________ 20__ року N ______

Видане голові комісії ________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії: ___________________________________________________________________
                                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)
для проведення __________________________ перевірки ліцензіата _________________________
                                                  (планової/позапланової)
___________________________________________________________________________________
                          (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
___________________________________________________________________________________
                                                                       та її місцезнаходження (місце проживання))
з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року (включно)

Наказ про утворення комісії з перевірки: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
                                                       (назва, дата та номер наказу органу державного контролю)

Підстава для здійснення перевірки: _____________________________________________________
                                                                                                               (річний (квартальний) план перевірки
___________________________________________________________________________________.
                                                                          або підстава для позапланової перевірки)

Предмет перевірки: __________________________________________________________________
                                                                       (перевірка додержання Ліцензійних умов чи окремих їх пунктів
___________________________________________________________________________________.
                                            або виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов)

Попередній захід: ___________________________________________________________________.
                                                                 (номер, дата акта попередньої планової або позапланової перевірки)

Керівник органу державного
контролю (його заступник)

 
______________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

Копію посвідчення отримав

_______________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище керівника ліцензіата (юридичної
особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця),
або уповноваженої особи)


 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіата

N з/п

Номер посвідчення

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата, якого планують перевірити

Склад комісії

Термін проведення, вид перевірки

Реєстраційний номер та дата наказу

1

2

3

4

5

6

 

(бланк органу державного контролю)

 
 
Від ____________ 20__ року N ____

________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
_______________________________________
та її місцезнаходження (місце проживання))

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (далі - Порядок контролю), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.12.2011 N 350, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України ____________ за N ____________, та річного (квартального) плану перевірок ліцензіатів на ____ рік, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від ____________ 20__ року N ______,
органом державного контролю: ________________________________________________________
                                                                                                                       (найменування органу
____________________________________________________________________________________
                                                                                             державного контролю)
з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року (включно) буде проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059, _________________________________
                                                                                                                                              (найменування юридичної особи
___________________________________________________________________________________.
                                                     або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Під час перевірки комісією будуть перевірені питання, що визначені відповідно до пункту
___________________________________________________________________________________.
                                                                 (зазначити: пункт 5.6 або 5.7 глави 5 Порядку контролю)

Для цього _________________________________________________________________ необхідно
                                                (керівнику ліцензіата - юридичної особи / фізичній особі - підприємцю)
забезпечити умови для проведення перевірки та бути присутнім особисто або призначити уповноважену особу.

Керівник структурного
підрозділу органу державного
контролю (його заступник)

 
 
___________
(підпис)

 
 
___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

____________________________________________________
(найменування органу державного контролю)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні перевірки

від ____________ 20__ року

N ___

Під час ___________________________________________________________________ перевірки
                                                                                       (планової/позапланової)
___________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця; код
за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
ліцензія: серія ____ N _______, видана ____________ 20__ року на провадження господарської
діяльності із ________________________________________________________________________
                                                                                         (зазначити вид господарської діяльності,
___________________________________________________________________________________,
                                                                                           на який видана ліцензія)
яка проводиться на підставі __________________________________________________________________,
                                                                                                              (номер та дата наказу про проведення перевірки)
__________________________________________________________________________________________,
                                                                              (номер та дата посвідчення)
з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року (включно), ліцензіатом було відмовлено в
проведенні перевірки, а саме: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)


З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник ліцензіата -
юридичної особи або ліцензіат -
фізична особа - підприємець
(уповноважена особа), у присутності
якого проведено перевірку

М. П.

 
 
 
 
___________
(підпис)

 
 
 
 
______________________
(ініціали та прізвище)


 

________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю,
місцезнаходження, номер телефону, факсу)

АКТ
планової перевірки суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

___________________________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)
___________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________________.

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів _____________________________________.
                                                                                                                                   (зазначити: високий, середній, незначний)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від року N

Направлення на перевірку від року N


Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години


Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи органу державного контролю: ___________________________________________
                                                                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)
___________________________________________________________________________________.

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:
___________________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
___________________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з року по
року

Акт перевірки від року
N

  була у період з року по
року

Акт перевірки від року
N


Питання, які підлягають перевірці

N з/п

Питання щодо провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Наявність ліцензії, виданої органом ліцензування

 

 

 

 

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про металобрухт", постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", пункти 2.1 - 2.3 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059 (далі - Ліцензійні умови)

1.2

Своєчасність повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

1.3

Своєчасність переоформлення ліцензії

 

 

 

 

стаття 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

1.4

Наявність документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі)

 

 

 

 

пункт 4.1 глави 4 Ліцензійних умов

1.5

Наявність вивіски із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, серії, номера ліцензії та строку її дії

 

 

 

 

пункт 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

1.6

Наявність актів приймання металобрухту від фізичних осіб

 

 

 

 

пункт 3.3 глави 3, додаток 1 до Ліцензійних умов

1.7

Наявність актів приймання металів чорних (вторинних)

 

 

 

 

пункт 3.4 глави 3, додаток 2 до Ліцензійних умов

1.8

Наявність актів приймання брухту та відходів кольорових металів

 

 

 

 

пункт 3.4 глави 3, додаток 3 до Ліцензійних умов

1.9

Наявність облаштованої території для здійснення операцій з брухтом кольорових металів та їх сплавів площею не менше як 500 кв. метрів

 

 

 

 

стаття 5 Закону України "Про металобрухт", пункт 4.2 глави 4 Ліцензійних умов

1.10

Наявність облаштованої території для здійснення операцій з брухтом чорних металів та їх сплавів площею не менше як 1000 кв. метрів

 

 

 

 

стаття 5 Закону України "Про металобрухт", пункт 4.2 глави 4 Ліцензійних умов

1.11

Наявність на облаштованій території твердого покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин

 

 

 

 

стаття 5 Закону України "Про металобрухт", пункт 4.2 глави 4 Ліцензійних умов

2

Вимоги до обладнання

2.1

Наявність брухтопереробного обладнання

 

 

 

 

пункти 4.4 і 4.6 глави 4 Ліцензійних умов

2.2

Наявність вантажопідйомного обладнання, яке пройшло технічний огляд

 

 

 

 

пункти 4.4 - 4.7 глави 4 Ліцензійних умов

2.3

Наявність повірених вагів

 

 

 

 

пункти 4.4 - 4.7 глави 4 Ліцензійних умов

2.4

Наявність повіреного вимірювального засобу, що забезпечує проведення радіаційного контролю

 

 

 

 

пункти 4.4 - 4.7, 4.9 глави 4 Ліцензійних умов

2.5

Наявність обладнання для різання з електричним приводом або з двигуном внутрішнього згорання

 

 

 

 

пункт 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

2.6

Наявність обладнання для газополуменевого різання

 

 

 

 

пункт 4.7 глави 4 Ліцензійних умов

2.7

Наявність виробничих приміщень або критих приміщень для зберігання металобрухту

 

 

 

 

пункти 4.4, 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

2.8

Наявність тари або відсіків для зберігання металобрухту

 

 

 

 

пункти 4.4, 4.5 глави 4 Ліцензійних умов

3

Вимоги щодо фахівців

3.1

Наявність фахівців, які забезпечують перевірку на вибухобезпечність та проведення радіаційного контролю металобрухту

 

 

 

 

пункти 3.5 і 3.6 глави 3 Ліцензійних умов

3.2

Наявність служби, підрозділу чи відповідальних осіб, які забезпечують контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється

 

 

 

 

пункт 4.8 глави 4 Ліцензійних умов

4

Вимоги для виконання окремих робіт

4.1

Наявність проекту металургійного виробництва

 

 

 

 

пункт 4.8 глави 4 Ліцензійних умов

4.2

Наявність акта прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

 

 

 

 

пункт 4.8 глави 4 Ліцензійних умов

4.3

Наявність технологічної інструкції, яка забезпечує виробництво продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для видів продукції, що виготовляється

 

 

 

 

пункт 4.8 глави 4 Ліцензійних умов

4.4

Наявність атестата спеціалізованого металургійного переробного підприємства

 

 

 

 

пункт 4.8 глави 4 Ліцензійних умов

4.5

Наявність виробничого, технологічного обладнання (у тому числі печі), вагового (повіреного згідно з установленим порядком) та вантажопідйомного обладнання (яке пройшло технічний огляд згідно з установленим порядком), що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідає проекту, розробленому спеціалізованою організацією

 

 

 

 

пункт 4.9 глави 4 Ліцензійних умов

4.6

Наявність власної атестованої лабораторії

 

 

 

 

пункт 4.11 глави 4 Ліцензійних умов

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає;

"НВ"

- не вимагається від підприємства, що перевіряється;

"НП"

- не перевірялося на відповідному підприємстві.

Порушення вимог законодавства, виявлені в процесі здійснення перевірки

N з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій посадових осіб органу державного контролю, які здійснюють перевірку

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за десять днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу державного контролю, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення на проведення перевірки надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу державного контролю внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 N 18 "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.10.98 за N 619/3059

Пояснення, зауваження або заперечення щодо здійсненої перевірки та складеного акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання або уповноваженої особи

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей акт перевірки складено у двох примірниках: один примірник акта вручається суб'єкту господарювання та/або уповноваженій особі, а другий - зберігається в органі, що здійснив перевірку.

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні перевірки

Посадові особи органу державного контролю:

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник акта перевірки отримано:

_______________________
(посада)

__________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими особами та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання акта перевірки:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________
(найменування органу державного контролю)

АКТ
позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від ____________ 20__ року

N ______

На підставі _________________________________________________________________________,
                                                                              (номер та дата наказу про проведення перевірки)
___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (номер, дата посвідчення)
комісією у складі: ___________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвища, ініціали, посади голови та
___________________________________________________________________________________,
                                                                                                       членів комісії)
з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року (включно)
проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059,
___________________________________________________________________________________,
                                                         (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження,
                                                                                    адреса здійснення діяльності)
___________________________________________________________________________________,
                                                     (номер, дата видачі ліцензії, найменування органу, що її видав,
                                                                  вид господарської діяльності, який ліцензується)
у присутності _______________________________________________________________________.
                                               (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата - юридичної особи або прізвище,
                                                ім'я та по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця (уповноважених осіб),
                                                щодо діяльності якого проводилася перевірка)

Перевіркою встановлено:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)


З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник ліцензіата -
юридичної особи або ліцензіат -
фізична особа - підприємець
(уповноважена особа), у присутності
якого проведено перевірку

М. П.

 
 
 
 
___________
(підпис)

 
 
 
 
______________________
(ініціали та прізвище)


 

 

(бланк органу державного контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від ____________ 20__ року

N ______

За результатами ____________________________ перевірки ________________________________
                                                     (планової/позапланової)
___________________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування ліцензіата)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________,
в особі _____________________________________________________________________________,
                          (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім'я та по
                          батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця (уповноважених осіб), щодо діяльності
                          якого проводилася перевірка)
ліцензія: серія ____ N ________, видана ____________ 20__ року на провадження господарської
діяльності __________________________________________________________________________,
                                                               (зазначити вид господарської діяльності, на який видана ліцензія)
згідно з актом перевірки від ____________ N _____________________________________________,
комісією у складі: ____________________________________________________________________,
                                                                                (прізвища, ініціали, посади голови та членів комісії)
___________________________________________________________________________________
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059 (далі - Ліцензійні умови), ____________
                                                                                                                                                                   (зазначити виявлені порушення)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
ПРОПОНУЄТЬСЯ:

До ____________ 20__ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов та надати в письмовій формі органу державного контролю інформацію про усунення порушень.

У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту повторного аналогічного порушення буде прийнято рішення про анулювання ліцензії.

Керівник органу
державного контролю
(його заступник)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
__________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

____________

Опрос