Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия органов государственной исполнительной службы и органов Пенсионного фонда Украины

Минюст, Пенсионный фонд
Порядок, Постановление, Приказ от 26.12.2011 № 3593/5, 39-1
действует с 20.01.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2011

м. Київ

N 3593/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2011 р. за N 1523/20261

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395, та з метою забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України при виконанні рішень про стягнення коштів на користь держави

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома Державної виконавчої служби України та керівників структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, для забезпечення його виконання.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної виконавчої служби України Стадніка Г. В.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.12.2011

м. Київ

N 39-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2011 р. за N 1523/20261

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, та з метою забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України при виконанні рішень про стягнення коштів на користь держави правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Никитенко В. С.

 

Голова правління

Б. Зайчук

 

ПОРЯДОК
взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України при виконанні рішень про стягнення коштів на користь держави.

2. Цей Порядок спрямований на забезпечення ефективної взаємодії між органами державної виконавчої служби та органами Пенсійного фонду України при виконанні рішень про стягнення коштів на користь держави за позовами органів Пенсійного фонду України, вимог про сплату недоїмки із єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, рішень органів Пенсійного фонду України про накладення штрафів і нарахування пені та постанов у справах про адміністративні правопорушення.

3. Взаємодія органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України здійснюється шляхом щоквартального взаємозвірення виконавчих документів за рішеннями, зазначеними у пункті 2 цього Порядку, які знаходяться на виконанні в тому органі державної виконавчої служби, з яким проводиться взаємозвірення, а також шляхом оперативного взаємного реагування на звернення органів державної виконавчої служби, органів Пенсійного фонду України про факти порушення законодавства під час виконання вказаних рішень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

4. За результатами взаємозвірення складається та підписується акт звірення виконавчих документів за рішеннями про стягнення коштів на користь держави в інтересах органів Пенсійного фонду України (далі - акт) у двох примірниках згідно з додатком.

5. Взаємозвірення між районними, районними в місті, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції та відповідними управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах та районах у містах проводиться щокварталу до 5-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

6. Копія складеного та підписаного за результатами взаємозвірення акта в двох примірниках надсилається не пізніше наступного дня після проведення взаємозвірення до управлінь державної виконавчої служби відповідних головних управлінь юстиції та головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) відповідно.

7. Взаємозвірення між управліннями державної виконавчої служби та головними управліннями Пенсійного фонду України проводиться щокварталу до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, на підставі актів, поданих згідно з пунктом 4 цього Порядку.

8. Копія акта в двох примірниках подається управліннями державної виконавчої служби відповідних головних управлінь юстиції та головними управліннями Пенсійного фонду України щокварталу до 15-го числа місяця, наступного за звітним, до Державної виконавчої служби України та Пенсійного фонду України відповідно.

9. У заяві про відкриття виконавчого провадження органи Пенсійного фонду України зазначають усі наявні відомості про боржника, зареєстроване за ним рухоме та нерухоме майно, відкриті у фінансових установах рахунки, його місцезнаходження, контактні телефони тощо, що сприятиме примусовому стягненню коштів.

10. У постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець вказує боржнику на необхідність обов'язкового зазначення у платіжних документах про перерахування заборгованості реквізитів виконавчого документа, за яким здійснюється виконання (назва, дата видачі та номер виконавчого документа).

11. У разі самостійної сплати коштів боржником державний виконавець з'ясовує з органами Пенсійного фонду України відповідність платежу реквізитам виконавчого документа. Для цього державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після отримання розрахункових документів про сплату боргу звертається до органу Пенсійного фонду України, який зобов'язаний протягом п'яти робочих днів надати письмове підтвердження сплати відповідної суми боргу.

12. У разі самостійної сплати коштів боржником органи Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня після отримання відповідної інформації повідомляють державного виконавця про факт самостійного виконання.

13. При повторному пред'явленні до виконання виконавчого документа, який було повернуто стягувачу у зв'язку з відсутністю у боржника майна, на яке за законом може бути звернено стягнення, органи Пенсійного фонду України надають державному виконавцю іншу наявну додаткову інформацію про виявлене у боржника майно.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
Міністерства юстиції України

О. В. Зеркаль

Начальник юридичного управління
Пенсійного фонду України

Т. Б. Рябцева

 

АКТ
звірення виконавчих документів за рішеннями про стягнення коштів на користь держави в інтересах органів Пенсійного фонду України за ____________ 20__ року

Розділ А. Виконавчі документи

N з/п

Категорії виконавчих документів

Зали-
шок вико-
навчих доку-
ментів на поча-
ток звіт-
ного періо-
ду

Надійш-
ло вико-
навчих доку-
ментів у звіт-
ному періоді

У тому числі надійшло повторно (з гр. 2)

Відмов-
лено у від-
критті вико-
нав-
чого провадже-
ння

Підля-
гало при-
мусо-
вому вико-
нанню виконав-
чих доку-
ментів (гр. 1 + гр. 2 - гр. 4 = гр. 6 + гр. 8)

Усього завер-
шено доку-
ментів у звіт-
ному періо-
ді

У тому числі фак-
тично вико-
нано вико-
нав-
чих доку-
ментів
(з гр. 6)

Зали-
шок вико-
нав-
чих доку-
ментів на кінець звіт-
ного періо-
ду
(гр. 5 - гр. 6)

Зупи-
нено вико-
нав-
чих доку-
ментів
(з гр. 8)

З них на підставі

Кіль-
кість доку-
ментів, за якими закін-
чився 6-місяч-
ний термін вико-
нання
(з гр. 8)

Кіль-
кість доку-
ментів, які надійш-
ли на вико-
нання протя-
гом остан-
нього місяця звіт-
ного періоду
(з гр. 8)

зупи-
нення вико-
нання поса-
довою особою, якій законом надано таке право (
п. 6 ст. 37 ЗУ "Про вико-
навче провад-
ження"
) (з гр. 9)

пору-
шення судом провад-
ження у справі про банк-
рутство борж-
ника (
п. 8 ст. 37 ЗУ "Про вико-
навче провад-
ження"
)
(з гр. 9)

надан-
ня судом відст-
рочки вико-
нання рі-
шення (
п. 13 ст. 37 ЗУ "Про вико-
навче провад-
ження"
) (з гр. 9)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Рішення про стягнення коштів (сума рядків 2 + 3 + 4 + 5), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

рішення судів про стягнення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

вимоги про сплату недоїмки із єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загально-
обов'язкове державне пенсійне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

рішення органів ПФУ про накладення штрафів і нарахування пені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

постанови про адмініст-
ративні право-
порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Б. Провадження за сумами в грн

N з/п

Категорії виконавчих документів

Залишок нестягнутих сум на початок звітного періоду

Суми, пред'явлені до стягнення у звітному періоді

Суми за повторно пред'явленими виконавчими документами
(з гр. 16)

Відмовлено у відкритті виконавчого провадження на суму

Фактично підлягало стягненню
(гр. 15 + гр. 16 - гр. 18)

Усього завершено документів у звітному періоді на суму

У тому числі фактично виконано на суму
(з гр. 20)

А

Б

15

16

17

18

19

20

21

1

Рішення про стягнення коштів (сума рядків 2 + 3 + 4 + 5), з них:

 

 

 

 

 

 

 

2

рішення судів про стягнення коштів

 

 

 

 

 

 

 

3

вимоги про сплату недоїмки із єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

 

 

 

 

 

 

 

4

рішення органів ПФУ про накладення штрафів і нарахування пені

 

 

 

 

 

 

 

5

постанови про адміністративні правопорушення

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Б. Провадження за сумами в грн (продовження)

N з/п

Категорії виконавчих документів

Стягнуто у звітному періоді

Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду на суму
(гр. 19 - гр. 20 + гр. 21 - гр. 22)

Зупинено документів на суму

З них на підставі

Сума за документами, за якими закінчився 6-місячний термін виконання
(з гр. 23)

Сума за докумен-
тами, які надійшли на виконання протягом останнього місяця звітного періоду
(з гр. 23)

зупинення виконання посадовою особою, якій законом надано таке право (п. 6 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження")
(з гр. 24)

порушення судом провадження у справі про банкрутство боржника (п. 8 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження")
(з гр. 24)

надання судом відстрочки виконання рішення (п. 13 ст. 37 ЗУ "Про виконавче провадження")
(з гр. 24)

А

Б

22

23

24

25

26

27

28

29

1

Рішення про стягнення коштів (сума рядків 2 + 3 + 4 + 5), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

2

рішення судів про стягнення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

3

вимоги про сплату недоїмки із єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

4

рішення органів ПФУ про накладення штрафів і нарахування пені

 

 

 

 

 

 

 

 

5

постанови про адміністративні правопорушення

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Якщо державному виконавцеві в зазначений у пункті 11 Порядку термін не надано відповідне підтвердження сплати коштів або органом Пенсійного фонду України неможливо встановити призначення платежу, дані кошти обліковуються в графі 22 "Стягнуто у звітному періоді" розділу "Б" "Провадження за сумами в грн".

У разі виконання рішення в повному обсязі згідно з виконавчим документом, у тому числі у разі самостійної сплати боржником коштів, якщо ця сплата відбулася після відкриття виконавчого провадження, вказаний виконавчий документ обліковується у графі 7 "У тому числі фактично виконано виконавчих документів (з гр. 6)" розділу "А" "Виконавчі документи", а сума, стягнута за цим виконавчим документом, обліковується у графі 21 "У тому числі фактично виконано на суму (з гр. 20)" та графі 22 "Стягнуто у звітному періоді" розділу "Б" "Провадження за сумами в грн".

У графі 22 "Стягнуто у звітному періоді" розділу "Б" "Провадження за сумами в грн" відображаються суми коштів, повністю чи частково стягнуті на підставі рішень, зазначених у пункті 2 цього Порядку, за наростаючим підсумком з початку року. Надходження від платників сум, не пов'язаних з виконавчим провадженням, в акті звірення виконавчих документів не враховуються.

Начальник відділу (управління) державної виконавчої служби

Начальник управління (головного управління) Пенсійного фонду України

в __________________ області (місті)

в ________________ районі, місті, районі у місті (області)

_________________ (___________)

________________ (___________)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос