Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы сводного акта инвентаризации объектов государственной собственности

Фонд государственного имущества
Акт, Приказ от 30.11.2011 № 1730
действует с 30.12.2011

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2011

м. Київ

N 1730

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1464/20202

Про затвердження форми зведеного акта інвентаризації об'єктів державної власності

Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму зведеного акта інвентаризації об'єктів державної власності, що додається.

2. Начальнику Управління інформаційних технологій та моніторингу забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
інвентаризації об'єктів державної власності

__________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта управління)

"___" ____________ 20__ року

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності", від 30.11.2005 N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" та статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" суб'єктом управління проведено інвентаризацію об'єктів державної власності станом на "___" ____________ 20__ року:

1. За результатами упорядкування обліку юридичних осіб

Юридичні особи

1.1
 

 
1.2

Державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, належність яких до сфери управління суб'єкта управління підтверджена
(згідно з додатком 1 форма N 1-реєстр(д))

 
____________
(кількість)

Державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління суб'єкта управління, який цього не підтверджує
(згідно з додатком 2)

 
 
____________
(кількість)

1.3

Господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави
(згідно з додатком 3 форма N 1-реєстр(к))

 
____________
(кількість)

1.4

Юридичних осіб (балансоутримувачів), що не належать до сфери управління суб'єкта управління, але на балансі яких є державне майно, що перебуває в управлінні суб'єкта управління
(згідно з додатком 4 форма N 1-реєстр(і))

 
 
 
____________
(кількість)

2. За результатами інвентаризації державного майна

Юридичні особи (балансоутримувачі)

Кількість державного майна

Залишкова вартість державного майна

2.1

Державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, належність яких до сфери управління суб'єкта управління підтверджена
(згідно з додатком 5 форма N 2у(д))

 
 
 
 
_______
(кількість)


 
 
 
 
нерухомого майна

 
 
 
 
_________
(одиниць)


 
 
 
 
___________
       (тис. грн)

2.2

Господарських організацій
(згідно з додатком 6 форма N 2у(к))

 
_______
(кількість)


майна, що не увійшло до статутних капіталів

 
_________
(одиниць)


 
___________
       (тис. грн)

2.3

Юридичних осіб, що є балансоутримувачами цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, що передані в оренду
(згідно з додатком 7 форма N 2у(цмк))

 
 
 
 
 
 
_______
(кількість)


 
 
 
 
 
 
нерухомого майна

 
 
 
 
 
 
_________
(одиниць)


 
 
 
 
 
 
___________
       (тис. грн)

2.4

Інших юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб'єкта управління
(згідно з додатком 8 форма N 2у(і))

 
 
_______
(кількість)


 
 
нерухомого майна

 
 
_________
(одиниць)


 

 
 
___________
       (тис. грн)

Усього:

_______
(кількість)


майна

_________
одиниць)


___________
       (тис. грн.)

На балансах __________ державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, належність
                                 (кількість)
яких до сфери управління суб'єкта управління підтверджена, нерухоме державне майно відсутнє.

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

Начальник Управління інформаційних
технологій та моніторингу

О. Синенко

 

Відомості про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, належність яких до сфери управління суб'єкта управління підтверджена,
станом на _____________

Форма N 1-реєстр(д)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача відомостей)

1. N з/п _____

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________ 3. Повне найменування _________________________________________________

4. Місцезнаходження ________________________________________________________________________________________________________

5. Код місцезнаходження згідно з КОАТУУ ______________________

6. Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (код та назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ)

7. Основний вид економічної діяльності ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                             (код та назва основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД)

8. Дані про державну реєстрацію: дата ____________________________________ N ___________________________________________________

9. Орган державного управління ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (код та назва органу державного управління згідно зі СПОДУ)

10. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства _______ 11. Повне найменування головного підприємства ___________________

Керівник, його реквізити

Статус
 (моно-
поліст, стратег)*

Включені до переліку стратегів

Включені до переліку монополістів

Статус щодо прива-
тизації*

Пору-
шення, зупи-
нення, припи-
нення справи про банкрут-
ство*

Номер та дата справи про банкрутство

Проце-
дура банкрутства*

Зміна стану підпри-
ємства (лікві-
дація, реструк-
тури-
зація)

Кіль-
кість філій, від-
ділень, представ-
ництв та інших відокрем-
лених підроз-
ділів

Розмір держав-
ної частки**

пріз-
вище, ім'я, по бать-
кові

посада

телефон

дата

номер

дата

номер

дата

номер

%**

тис. грн**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Усього юридичних осіб: ____________,

у тому числі суб'єктів господарювання: ____________,

за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності, станом на _______________,

 

форма N 1 "Баланс"

____________

(кількість);

 

форма N 2 "Звіт про фінансові результати"

____________

(кількість);

 

форма N 1-Б термінова

____________

(кількість);

 

форма N 1-ПВ

____________

(кількість);

 

форма N 1-підприємництво

____________

(кількість);

та фінансові плани:

 

____________

(кількість).

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України, Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

 

Перелік державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління суб'єкта управління, який цього не підтверджує

N
з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Повне найменування

Місцезнаходження

1

2

3

4

 

 

 

 

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

Відомості про господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави,
станом на ____________

Форма N 1-реєстр(к)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача відомостей)

1. N з/п _____

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________ 3. Повне найменування ____________________________________________

4. Місцезнаходження _________________________________________________________________________________________________________

5. Код місцезнаходження згідно з КОАТУУ ____________________

6. Організаційно-правова форма господарювання _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (код та назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ)

7. Основний вид економічної діяльності _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (код та назва основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД)

8. Дані про державну реєстрацію: дата ________________________________________ N ________________________________________________

9. Орган державного управління _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (код та назва органу державного управління згідно зі СПОДУ)

10. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства _______ 11. Повне найменування головного підприємства ___________________

Керівник, його реквізити

Статус (моно-
поліст, стратег)*

Включені до переліку стратегів

Включені до переліку монополістів

Статус щодо прива-
тизації*

Пору-
шення, зупи-
нення, припи-
нення справи про банкрут-
ство*

Номер та дата справи про банкрутство

Проце-
дура банкрут-
ства*

Зміна стану підпри-
ємства (лікві-
дація, реструк-
туризація)

Кіль-
кість філій,
відділень, предста-
вництв та інших відокрем-
лених підроз-
ділів

Розмір держав-
ної частки**

пріз-
вище, ім'я, по бать-
кові

поса-
да

теле-
фон

дата

номер

дата

номер

дата

номер

%**

тис. грн**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Усього юридичних осіб: ____________,

у тому числі суб'єктів господарювання: ____________,

за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності, станом на _______________,

 

форма N 1 "Баланс"

____________

(кількість);

 

форма N 2 "Звіт про фінансові результати"

____________

(кількість);

 

форма N 1-Б термінова

____________

(кількість);

 

форма N 1-ПВ

____________

(кількість);

 

форма N 1-підприємництво

____________

(кількість);

та фінансові плани:

 

____________

(кількість).

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України, Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

 

Відомості про юридичні особи (балансоутримувачів), що не належать до сфери управління суб'єкта управління, але на балансі яких є державне майно, що перебуває в управлінні суб'єкта управління,
станом на ____________

Форма N 1-реєстр(і)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача відомостей)

1. N з/п _____

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________ 3. Повне найменування _____________________________________________

4. Місцезнаходження _________________________________________________________________________________________________________

5. Код місцезнаходження згідно з КОАТУУ ____________________

6. Організаційно-правова форма господарювання _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (код та назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ)

7. Основний вид економічної діяльності _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         (код та назва основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД)

8. Дані про державну реєстрацію: дата ________________________________________ N ________________________________________________

9. Орган державного управління _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     (код та назва органу державного управління згідно зі СПОДУ)

10. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства _______ 11. Повне найменування головного підприємства ___________________

Керівник, його реквізити

Статус (моно-
поліст, стратег)*

Включені до переліку стратегів

Включені до переліку монополістів

Статус щодо прива-
тизації*

Пору-
шення, зупи-
нення, припи-
нення справи про банкрут-
ство*

Номер та дата справи про банкрутство

Проце-
дура банкрут-
ства*

Зміна стану підпри-
ємства (лікві-
дація, реструк-
туризація)

Кіль-
кість філій, від-
ділень, представ-
ництв та інших відокрем-
лених підроз-
ділів

Розмір держав-
ної частки**

пріз-
вище, ім'я, по батькові

поса-
да

теле-
фон

дата

номер

дата

номер

дата

номер

%**

тис. грн**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Усього юридичних осіб: ____________,

у тому числі суб'єктів господарювання: ____________,

за якими внесено форми фінансової, статистичної звітності, станом на _______________,

 

форма N 1 "Баланс"

____________

(кількість);

 

форма N 2 "Звіт про фінансові результати"

____________

(кількість);

 

форма N 1-Б термінова

____________

(кількість);

 

форма N 1-ПВ

____________

(кількість);

 

форма N 1-підприємництво

____________

(кількість);

та фінансові плани:

 

____________

(кількість).

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України, Державного комітету статистики України від 23.03.2005 N 623/79, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 465/10745.

** Тільки для господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави.

 

Інформація щодо державного майна
(нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, належність яких до сфери управління суб'єкта управління підтверджена)
станом на _______________________

Форма N 2у(д)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)

Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано відомості про державне майно,
які включають:

N
з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та повне найменування

Кількість структурних компонентів

Майно на дату інвентаризації, у тому числі частин майна**

усього

у тому числі

код та назва майна*

кількість

залишкова вартість, тис. грн

кількість

залишкова вартість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє державне майно ____________

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

** Об'єкт обліковується як частина майна.

 

Інформація щодо державного майна
(державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських організацій)
станом на _______________________

Форма N 2у(к)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)

Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано відомості про державне майно,
які включають:

N
з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та повне найменування

Кількість структурних компонентів

Майно на дату інвентаризації, у тому числі частин майна**

усього

у тому числі

код та назва майна*

кількість

залишкова вартість, тис. грн

кількість

залишкова вартість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє державне майно ____________

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

** Об'єкт обліковується як частина майна.

 

Інформація щодо державного майна
(нерухомого державного майна цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, що передані в оренду)
станом на _______________________

Форма N 2у(цмк)

________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)

Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано відомості про державне майно,
які включають:

N
з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та повне найменування

Кількість структурних компонентів

Майно на дату інвентаризації / у тому числі частин майна**

усього

у тому числі

код та назва майна*

кількість

залишкова вартість, тис. грн

кількість

залишкова вартість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє державне майно ____________

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

** Об'єкт обліковується як частина майна.

 

Інформація щодо державного майна
(державного майна, яке перебуває на балансі інших юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб'єкта управління)
станом на _______________________

Форма N 2у(і)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації - складача інформації)

Кількість балансоутримувачів державного майна, за якими подано відомості про державне майно,
які включають:

N
з/п

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та повне найменування

Кількість структурних компонентів

Майно на дату інвентаризації, у тому числі частин майна**

усього

у тому числі

код та назва майна*

кількість

залишкова вартість, тис. грн

кількість

залишкова вартість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, кількість юридичних осіб, на балансі яких відсутнє державне майно ____________

_______________________________
   (посада керівника суб'єкта управління)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

** Об'єкт обліковується як частина майна.

____________

Опрос