Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке проведения служебного расследования в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ от 22.11.2011 № 431
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

22.11.2011

м. Київ

N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1450/20188

Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 4 лютого 2016 року N 45)

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу безпеки України" та з метою удосконалення порядку проведення службових розслідувань у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 16.07.2008 N 547, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.08.2008 за N 709/15400, що додаються.

2. Начальнику Головної інспекції Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Голова Служби

В. Хорошковський

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України

1. Абзац другий пункту 1.2 глави 1 після слова "причин" доповнити словами ", встановлення обставин".

2. У главі 2:

2.1. Абзац сьомий пункту 2.1 після абревіатури "СБУ" доповнити словами "або власними під час виконання службових обов'язків".

2.2. Доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.3. Забороняється призначення службових розслідувань за відсутності підстав, визначених цією Інструкцією.".

3. Главу 3 після пункту 3.1 доповнити новим пунктом 3.2 такого змісту:

"3.2. Проведення службового розслідування, призначеного стосовно начальників функціональних підрозділів Центрального управління СБУ, доручається керівникам Головної інспекції, Управління роботи з особовим складом та інших підрозділів Центрального управління СБУ.".

У зв'язку з цим пункти 3.2 - 3.4 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.5.

4. У главі 4 пункт 4.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Розрахунок часу, який не включається у термін проведення службового розслідування, викладається у доповідній записці, яка разом із документом, що містить підстави для зміни терміну завершення службового розслідування, доповідається службовій особі, яка призначила службове розслідування.

Про зміну терміну завершення службового розслідування службова особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, інформує (інформують) підрозділ, який здійснює контроль за додержанням терміну проведення службового розслідування.".

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.3:

5.1.1. В абзаці другому слова "й одержувати" замінити словами "опитувати та одержувати".

5.1.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"ознайомлюватися і вивчати в установленому порядку відповідні документи, що стосуються службового розслідування, знімати з них копії, а у разі потреби - вилучати їх оригінали з додержанням вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом і діловодства та долучати до матеріалів службового розслідування із залишенням копії вилученого документа у підрозділі, де вилучено оригінал.".

5.1.3. Абзац п'ятий після слова "матеріали" доповнити словами "предмети, речі".

5.1.4. Доповнити цей пункт новими абзацами такого змісту:

"оглядати предмети, речі та документи із складанням про це акта;

запаковувати та долучати до письмових пояснень або рапортів опитаних осіб отримані в ході службового розслідування матеріали, предмети і речі;

доступу на територію та у приміщення адміністративних будівель Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів, установ СБУ та Штабу Антитерористичного центру при СБУ.

В акті про проведення огляду зазначаються дата, час і місце його проведення; посади, військові звання, прізвища та ініціали осіб, які брали у ньому участь; хід та результати проведеної дії. Акт підписується учасниками проведення огляду. Для фіксації предмета огляду особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, може (можуть) використовувати фото- та/або відеотехніку, здійснювати друк виявлених у ході службового розслідування файлів з електронних носіїв інформації, копіювання документів із внесенням про це відповідного запису до акта огляду. Фотокартки (плівки), роздруковані документи та зняті копії упаковуються та долучаються до акта огляду.".

5.2. У пункті 5.4:

5.2.1. У першому реченні слова "з якою проводиться бесіда" замінити словами "яка опитується".

5.2.2. Друге речення викласти в такій редакції: "Надані в ході опитування відомості фіксуються в письмовому поясненні або рапорті опитуваної особи, яке (який) нею підписується та долучається до матеріалів службового розслідування.".

5.3. Доповнити главу новими пунктами такого змісту:

"5.9. Службова особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, зобов'язана (зобов'язані) ознайомити військовослужбовця, стосовно якого воно призначено, з його правами, передбаченими цією Інструкцією, про що скласти і підписати довідку.

5.10. Втручання будь-яких осіб у хід службового розслідування з метою перешкоджання об'єктивному, повному та всебічному дослідженню його предмета забороняється. Про наявність таких фактів особа, яка проводить службове розслідування, рапортом доповідає особі, яка призначила службове розслідування.

5.11. У разі виявлення під час службового розслідування інших правопорушень, не пов'язаних з предметом розслідування, службова особа, яка його проводить, доповідає про це службовій особі, яка призначила це службове розслідування, а у подальшому діє відповідно до законодавства України.

5.12. Службова особа, яка призначила службове розслідування, має право:

контролювати його хід особисто, доручити такий контроль керівництву підрозділу, до завдань якого віднесено проведення відповідних розслідувань;

ознайомлюватися з отриманими проміжними матеріалами;

надавати вказівки, спрямовані на об'єктивне, повне та всебічне дослідження предмета службового розслідування;

робити обґрунтовані зауваження щодо змісту висновку за результатами службового розслідування та наданих у ньому пропозицій.".

6. Доповнити главу 6 новим пунктом такого змісту:

"6.5. Витяги з наказів про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків на період проведення службового розслідування та про поновлення виконання службових обов'язків долучаються до матеріалів службового розслідування.".

7. У главі 7:

7.1. Пункт 7.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі виявлення ознак злочину чи адміністративного правопорушення службова особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, вносить службовій особі, яка його призначила, пропозицію щодо спрямування висновку та матеріалів до відповідного правоохоронного органу для прийняття рішення згідно із законодавством України.".

7.2. У пункті 7.3:

7.2.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"7.3. Перед поданням висновку разом з матеріалами службового розслідування на затвердження службова особа (особи), яка (які) його проводила (проводили), з'ясовує (з'ясовують) у військовослужбовця, стосовно якого воно проводилося, наміри ознайомитись зі змістом висновку та матеріалами службового розслідування.".

7.2.2. Абзац третій викласти в такій редакції:

"Факт ознайомлення з матеріалами службового розслідування та (чи) висновком за його результатами фіксується в аркуші ознайомлення з відповідними матеріалами та (чи) висновком особистим підписом особи, стосовно якої проводилося службове розслідування. Відмова від ознайомлення з матеріалами службового розслідування та (чи) висновком за його результатами фіксується у рапорті особи, стосовно якої проведено службове розслідування, на ім'я начальника (керівника), який призначив службове розслідування, з відображенням причин прийняття такого рішення.".

7.2.3. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі відмови особи, стосовно якої проводилося службове розслідування, засвідчити особистим підписом факт ознайомлення з матеріалами та (чи) висновком, особою, яка проводить службове розслідування, робиться про це запис в аркуші ознайомлення, який засвідчується підписом (підписами) присутнього (присутніх) при цьому члену (членів) комісії.".

8. У главі 8:

8.1. Пункт 8.2 викласти у такій редакції:

"8.2. У випадку незгоди службової особи, яка призначила службове розслідування, з висновками і пропозиціями комісії (не підтверджуються відповідними документами, у процесі розслідування мали місце порушення, що дають підстави брати під сумнів об'єктивність його результатів, та інше) вона доручає голові комісії вжити додаткових заходів у межах терміну, установленого для проведення службового розслідування, або призначає нове, здійснення якого доручає іншій (іншим) службовій (службовим) особам. Таке розслідування проводиться у порядку, визначеному цією Інструкцією".

8.2. Абзац другий пункту 8.6 викласти у такій редакції:

"Примірники висновку надсилаються службовим особам, яких стосуються наведені у висновку пропозиції, а також до підрозділів кадрового забезпечення для долучення до особової справи військовослужбовця. Висновок щодо порушення вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці надсилається до Управління режиму, документального забезпечення і контролю СБУ.".

 

Начальник Головної інспекції

А. Семенченко

Опрос