Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об управлении (отделении) Государственной казначейской службы Украины в районах, районах в городах, городах областного, республиканского значения

Минфин
Положение, Приказ от 12.10.2011 № 1280
редакция действует с 23.03.2018

ПОЛОЖЕННЯ
про управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 10 вересня 2013 року N 802
,
 від 17 серпня 2015 року N 716
,
від 5 лютого 2018 року N 109

1. Управління Державної казначейської служби України та відділення Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - управління (відділення) Казначейства) є територіальними органами Державної казначейської служби України.

Управління (відділення) Казначейства підпорядковані Державній казначейській службі України (далі - Казначейство) та відповідному Головному управлінню Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне управління Казначейства).

2. Управління (відділення) Казначейства у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України (далі - Міністр), його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами відповідного Головного управління Казначейства.

3. Основним завданням управлінь (відділень) Казначейства є реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

4. Управління (відділення) Казначейства відповідно до покладених на них завдань та в установленому законодавством порядку:

1) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

2) здійснюють через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

3) здійснюють відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводять операції на рахунках, формують та видають виписки з рахунків;

4) здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

5) здійснюють операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

6) проводять відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб'єктами господарювання;

7) формують та ведуть єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

8) доводять до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього, до місцевих фінансових органів - територіальний розподіл за міжбюджетними трансфертами та зміни до нього;

9) здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

10) здійснюють платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов'язані з виконанням зобов'язань, взятих під державні та місцеві гарантії;

11) перераховують міжбюджетні трансферти;

12) обслуговують кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

13) забезпечують казначейське обслуговування бюджетних коштів під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

14) здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду;

15) здійснюють безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

16) здійснюють покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;

17) ведуть бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

18) встановлюють графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та фінансової звітності розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

19) зводять та складають звітність про виконання державного, місцевих та зведених місцевих бюджетів. Складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

20) здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;

дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення документів;

21) застосовують або здійснюють заходи впливу за порушення бюджетного законодавства;

22) забезпечують організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

23) надають консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управлінь (відділень) Казначейства;

24) забезпечують функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства, вживають заходів до захисту інформації, яка обробляється управлінням (відділенням) Казначейства;

25) здійснюють управління об'єктами державної власності, що належать до сфери їх управління;

26) організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

27) здійснюють інші повноваження, визначені законами України.

5. Управління (відділення) Казначейства з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечують у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

2) забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) здійснюють добір кадрів в управлінні (відділенні) Казначейства, організовують роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників управління (відділення) Казначейства;

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 109)

4) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечують у межах своїх повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8) організовують роботу з ведення діловодства, укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління (відділення) Казначейства в установленому порядку мають право:

1) одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців, а також громадян та їх об'єднань;

2) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для видачі готівки в уповноважених банках;

3) повертати без виконання документи, подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами і стягувачами у передбачених законодавством випадках;

4) отримувати від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів, а також надавати в межах, передбачених законодавством, документи в електронному вигляді;

5) вимагати від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;

6) надавати попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, а також складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу, на підставі яких зупиняти в межах повноважень, передбачених законом, операції з бюджетними коштами, а також ініціювати призупинення бюджетних асигнувань;

7) порушувати питання щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства, згідно із законом;

8) під час здійснення безспірного списання коштів вимагати від боржників вжиття ними заходів до виконання виконавчих документів та за результатами їх виконання;

9) звертатись до суду, в тому числі у разі виявлення порушень бюджетного законодавства;

10) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

11) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на них завдань;

12) проводити конференції та семінари з питань, що належать до їх компетенції;

13) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

14) отримувати від органів Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС):

в електронному вигляді списки платників податків, які перебувають на податковому обліку, проводити звірки надходжень платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, отримувати інформацію про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості, документи, необхідні для повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань;

інформацію про податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи бюджету, документи, необхідні для повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету, з проведенням звірки надходжень до бюджету;

15) отримувати від місцевих фінансових органів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів звітність та інформацію за бюджетними коштами, у тому числі такими, які обслуговуються у банках, у встановленому законодавством порядку.

7. Управління (відділення) Казначейства під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Управління (відділення) Казначейства у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. На підставі рішень Президента України, органів державної влади або їх посадових осіб управління (відділення) Казначейства можуть здійснювати повноваження на території проведення антитерористичної операції в особливому порядку.

10. В умовах воєнного стану управління (відділення) Казначейства можуть здійснювати свої повноваження на відповідній території України в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Управління (відділення) Казначейства очолює начальник, який призначається на посаду Головою Казначейства за погодженням з Міністром та головою відповідної місцевої державної адміністрації, та звільняється з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 109)

Начальник управління (відділення) Казначейства може мати заступників, кількість яких визначає відповідне Головне управління Казначейства за погодженням з Головою Казначейства. Заступники начальника управління (відділення) Казначейства призначаються на посади та звільняються з посад Головою Казначейства за погодженням з Міністром.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 109)

12. Начальник управління (відділення) Казначейства:

здійснює керівництво управлінням (відділенням) Казначейства, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання управлінням (відділенням) Казначейства Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства фінансів України, доручень Міністра, наказів Казначейства, доручень Голови Казначейства, наказів відповідного Головного управління Казначейства, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації;

вносить начальнику відповідного Головного управління Казначейства пропозиції щодо пріоритетів роботи управління (відділення) Казначейства і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає для подальшого внесення на затвердження Голові Казначейства попередньо письмово погоджені із головами відповідних місцевих державних адміністрацій плани роботи управління (відділення) Казначейства (річні, піврічні);

звітує перед Головою Казначейства та начальником відповідного Головного управління Казначейства про виконання покладених на управління (відділення) Казначейства завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів в управління (відділення) Казначейства;

(абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 109)

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників;

(абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 109)

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників управління (відділення) Казначейства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

затверджує положення про структурні підрозділи управління (відділення) Казначейства і посадові інструкції працівників;

порушує перед Головою Казначейства питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

підписує накази управління (відділення) Казначейства;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в управлінні (відділенні) Казначейства можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником управління (відділення) Казначейства.

14. Управління (відділення) Казначейства діють на підставі положень про них, що затверджуються Головою Казначейства.

15. Управління (відділення) Казначейства утримуються за рахунок державного бюджету.

16. Чисельність працівників управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Казначейства в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник відповідного Головного управління Казначейства вносить пропозиції Голові Казначейства щодо чисельності працівників управлінь (відділень) Казначейства.

Структури управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням з Міністром.

Штатні розписи та кошториси управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Казначейства.

17. Управління (відділення) Казначейства є юридичними особами публічного права, мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Казначейства та банках.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.09.2013 р. N 802
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.08.2015 р. N 716)

Опрос