Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора на поставку природного газа по регулируемому тарифу

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Типовой договор от 22.09.2011 № 1580
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.09.2011

м. Київ

N 1580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2011 р. за N 1155/19893

Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22 січня 2015 року N 36)

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом, що додається.

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом до 1 січня 2012 року.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на постачання природного газу за регульованим тарифом

N ____________

____________________
(місце укладення)

____________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (найменування гарантованого постачальника)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії
_____________________________________________________________________________________
                       (ліцензія на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом)
(далі - Постачальник), в особі ___________________________________________________________,
                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                (довіреність або установчі документи Постачальника)
та __________________________________________________________________________________,
             (найменування, організаційно-правова форма споживача - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
що здійснює діяльність на підставі _________________________________________ (далі - Споживач),
                                                                                                          (установчі документи споживача)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                (довіреність або установчі документи Споживача)
(далі - Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу", уклали цей договір на постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - Договір).

Терміни та визначення

Терміни, що вживаються в Договорі, мають таке значення:

об'єкт Споживача - технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачу;

природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією.

Інші терміни використовуються в Договорі у значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник постачає природний газ (далі - газ) Споживачу в обсягах і порядку, передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором.

1.2. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі - пункти призначення). Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживного обладнання визначається Сторонами в додатку 1 до Договору.

2. Обсяги та умови постачання газу

2.1. Договірні обсяги постачання газу Споживачу наводяться в додатку 2 до Договору.

2.2. Постачання газу здійснюється в разі:

2.2.1. Підтвердження в установленому порядку оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор) місячного обсягу газу, виділеного для забезпечення об'єктів Споживача (далі - підтверджені обсяги).

2.2.2. Відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів.

2.3. Постачальник забезпечує постачання газу в пункти призначення в обсягах, підтверджених Оператором, де передає газ Споживачу.

2.4. Місячний обсяг відбору газу в пунктах призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу.

2.5. Споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.

При перевищенні добової норми споживання газу Споживачем без узгодження з Постачальником Споживач має самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до приведення споживання газу у відповідність до встановлених Договором норм. При невиконанні такої вимоги Постачальник має право здійснити примусове обмеження (припинення) постачання газу в установленому законодавством порядку.

2.6. Послуги з постачання газу підтверджуються підписаним Сторонами актом приймання-передачі газу, що оформлюється за даними вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору.

2.7. Постачальник до 5-го числа, наступного за звітним місяцем, направляє Споживачу два примірники акта приймання-передачі газу за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Постачальника.

2.8. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом обсяг та вартість послуг з постачання газу встановлюються відповідно до даних Постачальника.

2.9. Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

3. Порядок обліку газу та його якість

3.1. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

3.2. Облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 N 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26.01.2006 за N 67/11941.

3.3. Кількість реалізованого газу Споживачу визначається на межі балансової належності об'єктів Споживача за допомогою вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору.

У разі розташування вузлів обліку до межі балансової належності об'єктів Споживача витрати і втрати газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до точки балансового розмежування, віднімаються від загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою вузлів обліку.

У разі розташування вузлів обліку за межею балансової належності об'єктів Споживача витрати і втрати газу, які виникають від точки балансового розмежування до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою вузлів обліку.

Витрати і втрати газу розраховуються відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N 570/7891, та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N 571/7892, та оформлюються окремим додатком до Договору.

3.4. Постачальник має право перевіряти роботу вузлів обліку, установлених у Споживача, у тому числі за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів, а також вимагати позачергової перевірки вузлів обліку спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.

Споживач зобов'язаний забезпечити доступ представників Постачальника до вузлів обліку, відключаючих пристроїв, газопроводів та газоспоживного обладнання, що розташовані на території Споживача.

3.5. На підставі результатів вимірювання обсягу газу вузлами обліку складаються щомісяця акти приймання-передачі газу.

3.6. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються методами, що передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.

Чисельні значення фізико-хімічних показників газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів, Постачальник доводить Споживачу з періодичністю, що забезпечує необхідну точність вимірювань, але не рідше ніж один раз на 10 днів.

4. Визначення вартості послуг за Договором та порядок розрахунків

4.1. Розрахунки за реалізований Споживачеві газ здійснюються за цінами, що встановлюються національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

4.2. У випадках, передбачених законодавством, до ціни на природний газ додаються:

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ;

тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами;

тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами;

тариф на постачання газу за регульованим тарифом;

податок на додану вартість.

4.3. Постачальник зобов'язується розміщувати інформацію про ціну газу та її складові на своєму офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації.

4.4. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 Договору, є обов'язковою для Сторін з дати набрання нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за газ згідно з умовами Договору.

4.5. Розрахунковий період за Договором становить один місяць - з 900 години першого дня місяця до 900 години першого дня наступного місяця включно.

Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно з розділом 3 Договору.

Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачу.

4.6. Оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем авансовими та/або плановими платежами із розрахунку договірного обсягу постачання газу протягом періоду оплати відповідно до додатка 2 до Договору.

Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.

У випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період Споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше ___ числа місяця, наступного за розрахунковим.

У разі переплати за фактично спожитий газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати поставленого газу в наступному розрахунковому періоді або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу.

У разі збільшення підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу в установленому Договором порядку.

4.7. Оплата вартості послуг з постачання газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.

4.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання газу Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.

У разі порушення Споживачем графіка погашення заборгованості Постачальник має право в порядку, визначеному розділом 7 Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачу до повного погашення заборгованості.

4.9. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акта приймання-передачі газу протягом 10-ти днів з дати пред'явлення вимоги однієї із Сторін.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Постачальник зобов'язується:

5.1.1. Виконувати умови Договору.

5.1.2. Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором.

5.1.3. Розміщувати інформацію про ціни на газ, тариф на постачання газу та про перелік послуг, які надаються Споживачу і включені до тарифу на постачання газу, на своєму офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації.

5.1.4. Проводити не рідше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показників комерційних засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що входять до складу вузла обліку.

5.1.5. Складати та надавати на погодження Споживачеві акт приймання-передачі газу.

5.1.6. Забезпечувати постачання газу з дотриманням вимог, установлених державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості і тиску.

5.2. Постачальник має право:

5.2.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений газ за цінами, визначеними в розділі 4 Договору.

5.2.2. Безперешкодного доступу до газоспоживного обладнання та вузлів обліку газу на території Споживача.

5.2.3. Удосконалювати облік газу, який здійснюється при постачанні газу, для точності його виміру, у тому числі встановлювати дублюючі вузли обліку, упроваджувати автоматизовані системи дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтаж окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

5.2.4. Обмежувати (припиняти) постачання газу Споживачу згідно з умовами розділу 7 Договору відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.2.5. Визначати в порядку, передбаченому розділом 3 Договору, обсяг споживання газу.

5.3. Споживач зобов'язується:

5.3.1. Виконувати умови Договору.

5.3.2. Дотримуватись дисципліни споживання газу.

5.3.3. Оплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.

5.3.4. Забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на власну територію для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі:

для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із ЗВТ;

для огляду газових мереж від межі балансової належності до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному законодавством.

5.3.5. Забезпечувати збереження та цілісність ЗВТ і пломб на них та на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території Споживача.

5.3.6. Негайно повідомляти Постачальника про недоліки в роботі ЗВТ (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб).

5.3.7. Здійснювати державну повірку ЗВТ, що знаходяться на балансі Споживача, у строки, установлені державними стандартами та іншими нормативними документами.

5.3.8. Не протидіяти Постачальнику у здійсненні заходів із удосконалення обліку газу, який здійснюється при постачанні газу, для точності його виміру, у тому числі щодо встановлення дублюючих вузлів обліку, упровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

5.3.9. Самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках:

порушення строків оплати за Договором;

перевищення добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;

припинення або розірвання Договору.

5.3.10. У разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу згідно з умовами розділу 7 Договору вживати заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо.

5.3.11. У разі звільнення Споживачем займаного об'єкта (приміщення), на який поширюються умови Договору, реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного об'єкта Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника за 20 діб до дати звільнення цього об'єкта і в цей самий строк здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених Договором, до дати зміни власника об'єкта включно, а Постачальник зобов'язаний припинити постачання газу з дати звільнення Споживачем об'єкта, на який поширюються умови Договору.

5.4. Споживач має право:

5.4.1. На отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених Договором, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог Договору та законодавства.

5.4.2. На зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу.

5.4.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору.

5.4.4. На отримання інформації про ціни на газ, тариф на постачання газу та про перелік послуг, які надаються Споживачу і включені до тарифу на постачання газу, порядок оплати, нормативні і фактичні параметри якісних показників газу та величину його тиску в мережі.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність Споживача:

6.2.1. При невиконанні Споживачем вимог порядку проведення розрахунків, передбаченого розділом 4 Договору, Постачальник має право припинити (обмежити) постачання газу Споживачу до повного погашення заборгованості за Договором.

6.2.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, із Споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

6.3. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Постачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.4. Відповідальність Постачальника:

6.4.1. У разі невиконання своїх зобов'язань щодо обсягів постачання газу Постачальник зобов'язаний виплатити Споживачеві суму у розмірі вартості недопоставленого газу протягом 10 днів.

6.4.2. У разі порушення Постачальником строків оплати, передбачених підпунктом 6.4.1 цього пункту, з Постачальника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

6.4.3. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві або третім особам унаслідок обмеження (припинення) надходження газу в пунктах прийому-передачі газу, здійснене з порушенням установленого законодавством порядку.

6.5. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

7. Порядок обмеження та припинення газопостачання

7.1. Споживач зобов'язаний обмежити (припинити) споживання газу у випадках, передбачених Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та Договором.

7.2. Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу на об'єкти Споживача з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:

непроведення розрахунків за спожитий газ згідно з умовами Договору;

споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений Договором;

письмової заявки Споживача з обґрунтуванням таких заходів.

7.3. Постачальник має право припинити постачання газу у випадках:

його несанкціонованого відбору або втручання у вузли обліку, визначені в додатку 1 до Договору;

визнання аварійним стану системи газопостачання в установленому порядку.

7.4. Пломбування та розпломбування газоспоживного обладнання Споживача, що пов'язані з обмеженням (припиненням) постачання газу, здійснюються Постачальником згідно з визначеним законодавством порядком пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення.

Підключення газоспоживного обладнання Споживача здійснюється за наявності письмового дозволу Постачальника після оплати вартості послуг за відключення та підключення.

7.5. У разі самовільного відновлення відбору газу Споживачем без дозволу Постачальника Споживач відповідає в установленому законодавством порядку.

7.6. У випадку запланованих капітальних ремонтів газорозподільних мереж, крім аварійних, Постачальник зобов'язаний повідомити Споживача про припинення постачання газу не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення постачання газу.

7.7. У разі необхідності повного або часткового припинення споживання газу (у тому числі при виконанні планового ремонту газоспоживного обладнання) Споживач зобов'язаний повідомити про це Постачальника не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення відбору газу.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з моменту їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

8.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

9. Порядок вирішення спорів

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються в порядку, установленому законодавством.

10. Строк дії Договору та інші умови

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк до ____________________________.

Договір вважається продовженим на аналогічний період, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають переоформити додаток 2 щодо договірних обсягів постачання газу, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений термін.

10.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох Сторін.

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

10.3. Додатки до Договору: ______________________________________________________________
                                                                                                                  (надається перелік назв додатків)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

є невід'ємними частинами Договору.

10.4. У разі наміру Споживача укласти договір про постачання газу з постачальником за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ) та за відсутності заборгованості перед Постачальником Споживач не пізніше ніж за 25 днів до початку поставки газу від ПНТ повідомляє про це Постачальника та повністю розраховується з ним за весь обсяг газу, замовлений до дня поставки газу ПНТ. При цьому Договір не розривається, а призупиняється на час поставки газу ПНТ. Договір з ПНТ має бути укладений на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в Договорі.

10.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий - у Споживача.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Постачальник:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 

Споживач:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

тел.: __________________

 

тел.: __________________

М. П.

 

М. П.

___________________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

___________________________________
(підпис, П. І. Б.)

____________ 20__ року

 

____________ 20__ року

 

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 

Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживного обладнання

N з/п

Найменування Споживача, місцезнаходження пункту призначення

Найменування газоспоживного обладнання, установленого на пунктах призначення

Кількість газоспоживного обладнання

Номінальні витрати газу на один газоспоживний прилад
3/годин)

Тип приладу обліку газу
(завод. номер, дата випуску, клас точності)

Режим роботи споживача
(год/доб)

Витрата газу приладом за добу
3)

Вихідні дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованим тарифом від ______________ N __________, укладеного між Постачальником та Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

____________________________

____________________________

М. П.

М. П.

 

Договірні обсяги постачання природного газу
на 20___ рік

1. Постачальник здійснює протягом 20___ року постачання природного газу Споживачу для власного споживання в обсязі _________________ тис. куб. м, у тому числі по місяцях та кварталах:

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Січень

 

Квітень

 

Липень

 

Жовтень

 

Лютий

 

Травень

 

Серпень

 

Листопад

 

Березень

 

Червень

 

Вересень

 

Грудень

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

IV кв.

 

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованим тарифом від ________________ N ________, укладеного між Постачальником та Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

____________________________

____________________________

М. П.

М. П.

____________

Опрос