Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования назначения на должности и освобождения от должностей руководителей и заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппаратов центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины

Минфин
Порядок, Приказ от 02.09.2011 № 1097
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2011

м. Київ

N 1097

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1105/19843

Про затвердження Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
 від 11 червня 2012 року N 700
,
від 20 вересня 2013 року N 835

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 4 травня 2018 року N 467)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, що додається.

2. Департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції (Романченко С. Г.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

ПОРЯДОК
погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду Міністерством фінансів України (далі - Міністерство) питань погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр). Через Міністра спрямовується та координується діяльність Державної казначейської служби України, Державної пробірної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фінансової інспекції України (далі - центральний орган виконавчої влади).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.09.2013 р. N 835)

2. Питання погодження призначення на посаду керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади (далі - претендент) розглядається за поданням керівника центрального органу виконавчої влади після проходження претендентом конкурсного відбору, стажування, висування з кадрового резерву або за іншою процедурою, визначеною законодавством для прийняття на відповідну посаду.

2.1. У поданні на ім'я Міністра щодо погодження призначення претендента на відповідну посаду у довільній формі зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові претендента, дата його народження, громадянство, займана ним посада, а також посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, відомості про перебування у кадровому резерві, проходження стажування чи іншу процедуру, визначену для призначення на посаду державного службовця, інформація про відсутність судимості або факту перебування під слідством. Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні обґрунтовано пояснюються причини невикористання кадрового резерву.

До подання щодо погодження призначення на посаду додаються такі документи:

фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів;

біографічна довідка, засвідчена підписом керівника кадрової служби центрального органу виконавчої влади та скріплена печаткою;

згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

(підпункт 2.1 пункту 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.06.2012 р. N 700,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий відповідно вважати абзацом шостим)

засвідчені в установленому порядку копії: заяви про призначення претендента на посаду, структури та витягу зі штатного розпису центрального органу виконавчої влади, довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки відомостей претендента на посаду.

(абзац шостий підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.06.2012 р. N 700)

2.2. Кадрова служба Міністерства перевіряє подані документи на відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до посади.

2.3. У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено не належним чином і з порушенням норм законодавства та цього Порядку, такий пакет документів повертається центральному органу виконавчої влади на доопрацювання не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після надходження подання до Міністерства.

3. З метою з'ясування професійного рівня, досвіду роботи претендента, його організаторських здібностей проводяться співбесіди з відповідними заступниками Міністра та керівниками структурних підрозділів Міністерства.

Висновки про результати співбесід заносяться до картки погодження за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 11.06.2012 р. N 700)

4. Опрацьовані у Міністерстві документи щодо погодження призначення претендента на посаду разом із заповненою карткою погодження та проектом відповідного листа про погодження або відмову у погодженні призначення претендента на посаду подаються кадровою службою на розгляд Міністру.

За результатами розгляду пропозицій Міністр приймає рішення про погодження або відмову у погодженні призначення претендента на посаду.

5. Відповідь про погодження або непогодження Міністром призначення претендента на посаду надсилається центральному органу виконавчої влади у триденний строк після прийняття такого рішення.

6. Документи щодо погодження призначення на посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, що були направлені до Міністерства, зберігаються у кадровій службі Міністерства.

7. У разі внесення керівником центрального органу виконавчої влади подання щодо погодження звільнення з посади керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади у поданні на ім'я Міністра зазначаються правові підстави звільнення та за потреби обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються копія заяви особи про звільнення, за потреби - матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

За результатами опрацювання документів кадрова служба Міністерства готує відповідні пропозиції (у формі проекту листа), які подаються Міністру.

8. На підставі рішення Міністра щодо погодження призначення на посаду чи звільнення з посади особи керівником відповідного центрального органу виконавчої влади у п'ятиденний строк з дати отримання такого рішення видається наказ, у якому зазначається дата початку роботи на відповідній посаді або дата припинення роботи. Копія відповідного наказу в обов'язковому порядку у тижневий строк з дня видання надсилається до Міністерства і зберігається разом з відповідними документами керівника або заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади в кадровій службі Міністерства.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
запобігання та протидії корупції

С. Г. Романченко

 

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
призначення на посаду керівника (заступника керівника) самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України

Прізвище, ім'я, по батькові претендента, дата народження __________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Повне найменування посади, на яку претендує особа, _____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку займає претендент на сьогодні (з якого року), ____________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка проводила співбесіду

Висновок та підпис

Дата

1

2

3

4

1

 

 

 

_______________________
(посада відповідальної особи
кадрової служби Міністерства)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(народився "___" ____________ 19__ року, паспорт: серія ___ N _________,
виданий ___________________________________________________________________________),
відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних", з метою ведення бази персональних даних та забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин даю згоду Міністерству фінансів України на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомості щодо місця проживання, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров'я, в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток, дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту;

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 цього Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 цього Закону).

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

___ ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис)


Я,
___________________________________________________________________________________,
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також документів Міністерства фінансів України з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин, а також відомостей про мої права, визначені
Законом України "Про захист персональних даних", і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

___ ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис)


Лінія відрізу--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства фінансів України з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також документів Міністерства фінансів України з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:

знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

(Порядок доповнено додатком 2 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 11.06.2012 р. N 700,
у зв'язку з цим додаток вважати додатком 1)

____________

Опрос