Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о прохождении военной службы по контракту военнослужащими Управления государственной охраны Украины

Управление государственной охраны
Приказ, Инструкция от 30.08.2011 № 399
редакция действует с 08.01.2014

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2011

м. Київ

N 399

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1102/19840

Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Управління державної охорони України
 від 27 листопада 2013 року N 743

Відповідно до статей 11 і 16 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" і Дисциплінарного статуту Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної охорони України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Начальник Управління
генерал-лейтенант

І. О. Калінін

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про відпустки", Статутів Збройних Сил України й визначає порядок застосування Положення про проходження військової служби в Управлінні державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19.10.2007 N 982 (зі змінами).

Ця Інструкція поширюється на військовослужбовців, прийнятих на військову службу в Управління державної охорони України (далі - УДО України) за контрактом (далі - військовослужбовці), під час проходження ними військової служби в УДО України.

1.2. До осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом, яким присвоєно відповідні військові звання.

До осіб офіцерського складу належать громадяни, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище (під зазначеними в цій Інструкції армійськими військовими званнями офіцерського складу маються на увазі також відповідні їм корабельні військові звання офіцерського складу).

Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.

1.3. Військовослужбовцям і військовозобов'язаним (особам, які перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:

До військових звань осіб офіцерського складу медичного і юридичного підрозділів УДО України, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова "запасу" або "у відставці".

(пункт 1.3 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

1.4. Комплектування УДО України військовослужбовцями здійснюється згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента України від 19.10.2007 N 982 (далі - Положення), шляхом:

а) прийняття громадян України на військову службу за контрактом;

б) призову громадян України на військову службу із запасу Служби безпеки України та Збройних Сил України під час мобілізації.

1.5. Для військовослужбовців УДО України згідно з Положенням встановлена військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу і осіб офіцерського складу.

1.6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено:

для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів, підполковників - до 50 років, полковників - до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років.

1.7. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас або у відставку.

Особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді і які визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років у порядку, встановленому Положенням. Зазначені військовослужбовці направляються для визначення ступеня придатності до військової служби на огляд до військово-лікарської комісії завчасно з таким розрахунком, щоб висновок про стан здоров'я надійшов до підрозділів кадрового забезпечення не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку попереднього контракту (до досягнення граничного віку).

Персональні списки військовослужбовців, які досягають граничного віку в наступному році, подаються керівником самостійного підрозділу до підрозділів кадрового забезпечення не пізніше 1 липня поточного року.

Прийняті рішення щодо залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік оголошуються їм особисто прямими начальниками (керівниками самостійних підрозділів), а також у їхніх особових справах (розділ 7 послужного списку) робиться запис, чиїм рішенням і на який строк вони залишені на службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

Відповідно до абзацу шостого пункту 7 Положення військовослужбовці, які залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони залишені на службі, на підставах, передбачених пунктом 66 Положення.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на ній військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, здійснюється Начальником Управління державної охорони України за письмовим клопотанням керівників відповідних державних органів, установ і організацій.

1.8. Військовослужбовці УДО України можуть навчатися у військових навчальних закладах, інших навчальних закладах без відриву від служби для поглиблення професійних знань та підготовки.

Підготовка військовослужбовців у навчальних закладах освіти за спеціальностями, які відповідають профілю службової діяльності, за цільовим направленням УДО України сплачується останнім, а в інших випадках - військовослужбовцем особисто.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.

Враховуючи специфіку служби та необхідність дотримання вимог мобілізаційної готовності підрозділів, кількість військовослужбовців, які мають намір вступити до вищих навчальних закладів, підлягає регулюванню.

Кількість студентів та слухачів серед військовослужбовців підрозділу (заочна форма навчання) не повинна перевищувати 15 % від його загальної чисельності.

Військовослужбовці, які мають намір навчатися у навчальних закладах, звертаються з рапортом до керівника самостійного підрозділу з проханням надати дозвіл на вступ до відповідного навчального закладу.

Рапорт кандидата на навчання з резолюцією старших начальників подається на розгляд атестаційної комісії (до 30 січня, до 30 квітня, до 30 червня або до 30 жовтня кожного року), яка узагальнює дані на підставі розгляду кожної окремої кандидатури.

На підставі висновку атестаційної комісії Начальник Управління державної охорони України (заступник Начальника Управління державної охорони України - керівник регіонального підрозділу) або особа, яка виконує його обов'язки, приймає рішення щодо надання військовослужбовцю дозволу на навчання.

Військовослужбовці, яким надано дозвіл на вступ до вищих навчальних закладів, систематично (після кожної екзаменаційної сесії) інформують підрозділи кадрового забезпечення та керівника самостійного підрозділу про результати складання іспитів і хід навчання.

II. Прийняття на військову службу за контрактом. Укладення контракту

2.1. Контракт про проходження військової служби в Управлінні - письмова угода, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає УДО України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

З особами рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу контракт про проходження військової служби в УДО України укладається за формою, зазначеною у додатку до Положення.

Іншими умовами контракту про проходження військової служби в УДО України з особами рядового, сержантського і старшинського складу є: особа, вступаючи на військову службу до УДО України, проходить спеціальний курс підготовки з метою визначення ступеня її професійної придатності; у разі визначення особи за результатами здачі заліків професійно непридатною до військової служби в УДО України строк дії контракту припиняється з дня видання наказу Начальника УДО України про виключення військовослужбовця зі списків особового складу УДО України.

Контракт укладається у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує її, і Начальником Управління державної охорони України, скріплюється гербовою печаткою УДО України і зберігається у кожної із сторін (один примірник - в особовій справі військовослужбовця, другий - особисто у військовослужбовця).

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом чи продовження військової служби.

Право підписання першого та наступного контрактів від імені УДО України надається її Начальнику або особі, яка його заміщує, а з Начальником Управління державної охорони України - першому заступнику Начальника Управління державної охорони України.

Особа, вступаючи на військову службу до УДО України, проходить військово-лікарську комісію, професійно-психологічний відбір та спеціальний курс підготовки з метою визначення ступеня її професійної придатності (для осіб сержантського і старшинського складу).

Особа, яка вперше приймається на військову службу, складає Військову присягу на вірність Українському народові відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

У разі незасвоєння програми спеціального курсу підготовки та визнання особи професійно непридатною до військової служби в УДО України дія контракту припиняє чинність з дня, зазначеного в наказі Начальника Управління державної охорони України про виключення військовослужбовця зі списків особового складу УДО України у зв'язку з його звільненням із військової служби відповідно до підпункту "е" пункту 66 Положення.

Відрахування курсантів з навчального закладу УДО України за станом здоров'я здійснюється на підставі висновку військово-лікарської комісії про їх непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Військовослужбовці, які відраховані з навчального закладу УДО України до закінчення навчання, звільняються з військової служби відповідно до підпункту "е" пункту 66 Положення:

прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу або не вислужили встановлені строки строкової служби, направляються до військових комісаріатів за місцем реєстрації, де вирішується питання щодо проходження ними строкової військової служби;

прийняті на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних, а також жінок направляються до військових комісаріатів для постановки на військовий облік за місцем проживання.

У разі прийняття громадян призовного віку на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу УДО України письмово в установленому порядку інформує про цей факт військовий комісаріат за місцем реєстрації зазначених військовослужбовців для зняття їх з військового обліку.

2.2. На військову службу за контрактом в УДО України приймаються:

а) на військову службу осіб рядового, сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років;

б) на військову службу осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом, перебувають на кадровій військовій службі або на військовій службі за призовом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а також військовозобов'язаних;

військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше шести місяців і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

жінки віком до 40 років, які не перебувають на військовому обліку і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності.

Перший контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі, коли:

особа була звільнена з військової служби у запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

особа під час попереднього проходження військової служби мала незняті дисциплінарні стягнення: пониження військового звання на один ступінь або пониження в посаді;

стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду за кримінальною справою і призначено покарання, ведеться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа передана до суду;

особа має незняту або непогашену судимість за вчинення злочину.

2.3. Перший контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня:

зарахування особи до списків особового складу УДО України - для осіб, які перебувають на військовій службі або на службі в правоохоронних та інших державних органах, яка передбачає наявність у них спеціальних звань;

видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову службу.

2.4. Перший контракт про проходження військової служби укладається на строк:

5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу;

5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - на час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Строк контракту обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі.

Із військовослужбовцями Управління державної охорони України, яким присвоюється первинне військове звання офіцерського складу, укладається новий контракт.

Перший контракт про проходження військової служби з особами, які досягають граничного віку перебування на військовій службі до закінчення строку дії контракту, укладається одночасно з прийняттям рішення про залишення такої особи на військовій службі понад граничний вік.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

(абзац шостий пункту 2.4 замінено абзацами шостим - дванадцятим згідно з
наказом Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим)

Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Новий контракт укладається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту і набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі посадовими особами, яким надано таке право.

Військовослужбовці УДО України, які бажають продовжити службу, за 4 місяці до закінчення строку дії контракту подають рапорт за командою на ім'я Начальника Управління державної охорони України з проханням укласти новий контракт. Безпосередній начальник військовослужбовця готує на нього атестацію з висновком про доцільність укладання нового контракту. Військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та бажають продовжувати службу, підрозділи кадрового забезпечення щоразу перед продовженням строку служби направляють для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності до подальшого проходження військової служби. Результати медичного обстеження додаються до рапорту про укладання контракту, після чого керівник самостійного підрозділу погоджує рапорт з керівництвом підрозділів кадрового забезпечення, підрозділів професійної підготовки, внутрішньої безпеки та доповідає керівництву УДО України.

Дія контракту припиняється:

у день закінчення його строку - у разі продовження військовослужбовцю військової служби за новим контрактом;

у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу, у зв'язку з його звільненням з військової служби, переведенням для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань або правоохоронних органів, смертю, визнанням його судом безвісти відсутнім або оголошенням померлим;

у день укладення контракту з військовослужбовцем про проходження ним військової служби (навчання) курсантом (слухачем) вищого військового навчального закладу.

У разі припинення контракту після виключення військовослужбовця зі списків особового складу у першому примірнику, який зберігається в його особовій справі, робиться відповідний запис із зазначенням підстав та дати припинення контракту, підписується начальником підрозділу кадрового забезпечення і завіряється гербовою печаткою. Військовослужбовець подає за бажанням другий примірник контракту до підрозділу кадрового забезпечення, де робиться запис, аналогічний запису у першому примірнику.

2.5. Контракт з військовослужбовцями, переведеними з УДО України до Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, із виключенням їх зі списків особового складу, вважається припиненим у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

2.6. Контракт з військовослужбовцями, переведеними зі Збройних Сил України та інших військових формувань до УДО України з виключенням їх із списків особового складу відповідних військових формувань, укладається на загальних підставах і набирає чинності з дня його підписання сторонами, але не раніше дня зарахування до списків особового складу УДО України.

2.7. Військовослужбовцям, які перебувають у соціальній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною, яка потребує домашнього догляду, строком не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, строк контракту (якщо він закінчується після надання таких відпусток) продовжується на період їх перебування у зазначених відпустках.

III. Військові звання

3.1. Військові звання рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям з урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей, організаторських здібностей, професійної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, у порядку, визначеному Положенням.

Військовослужбовцям, засудженим до службового обмеження, під час відбування покарання чергові військові звання не присвоюються. Строк відбування покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади, підприємств, установ і організацій, а також обраним до органів місцевої влади і тим, які перебувають у соціальній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, строком не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, чергові військові звання присвоюються відповідно до вимог Положення.

3.2. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються особам, які виявили бажання добровільно проходити військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу і відповідають вимогам військової служби.

За військовослужбовцями та військовозобов'язаними, які приймаються на військову службу за контрактом, зберігаються військові звання осіб рядового, сержантського і старшинського складу, присвоєні їм до прийняття на військову службу за контрактом.

3.3. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом на посади осіб сержантського і старшинського складу, яким раніше не присвоювалося військове звання, одночасно із зарахуванням до УДО України присвоюється військове звання солдат (матрос).

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.4. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється:

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

а) військовослужбовцям у званні солдата (матроса) при призначенні їх на посади, за якими штатами передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

(підпункт "а" пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

б) солдатам (матросам) у порядку заохочення.

(підпункт "б" пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.5. Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) присвоюється:

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

а) особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу;

б) особам рядового складу, які проходять службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу.

3.6. Чергові військові звання військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, присвоюються у послідовному порядку за умови відсутності дисциплінарних стягнень та відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

3.7. Строки вислуги у військових званнях для осіб сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік;

старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки;

прапорщика (мічмана) - 3 роки.

Військове звання "прапорщик (мічман)" присвоюється військовослужбовцю Начальником Управління державної охорони України за позитивними результатами складання іспитів після закінчення спеціального курсу підготовки у навчальному закладі УДО України.

(пункт 3.7 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.8. Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно:

(абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

військовослужбовцям, які прослужили прапорщиками (мічманами) 5 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) чи офіцерами;

(абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

військовослужбовцям, які прослужили прапорщиками (мічманами) 3 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) або офіцерами, і досягли високих показників у службовій діяльності - достроково в порядку заохочення;

(абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

за бездоганну і безперервну службу прапорщиком (мічманом) протягом 10 років - незалежно від займаної посади.

(абзац четвертий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.9. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються Начальником Управління державної охорони України.

3.10. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

3.11. Військове звання лейтенанта присвоюється:

а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

б) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу;

в) випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

3.12. Військові звання офіцерського складу УДО України до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Начальником Управління державної охорони України в порядку, затвердженому Положенням.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.13. Перше офіцерське звання військовослужбовцям, військовозобов'язаним присвоюється Начальником Управління державної охорони України.

Військовослужбовці УДО України з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі та яким відповідно до чинного законодавства України може бути присвоєно офіцерське звання, можуть розглядатися як кандидати для призначення на офіцерські посади.

Керівник самостійного підрозділу готує мотивований рапорт з клопотанням про включення військовослужбовця до резерву просування по службі, який розглядається атестаційною комісією та затверджується Начальником Управління державної охорони України.

3.14. Військові звання вищого офіцерського складу військовослужбовцям присвоюються Президентом України за поданням Начальника Управління державної охорони України.

3.15. Чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно особам офіцерського складу достроково Начальником Управління державної охорони України у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України або після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

(пункт 3.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.16. Не пізніше ніж за місяць до дати присвоєння чергового військового звання керівник самостійного підрозділу направляє подання (підготовлене у підрозділі, підписане всіма посадовими особами, що в ньому зазначені) у підрозділ кадрового забезпечення для підготовки відповідного наказу Начальника Управління державної охорони України.

3.17. За наявності в особи офіцерського складу дисциплінарного стягнення чергове військове звання до зняття стягнення не присвоюється, про що керівник самостійного підрозділу доповідає рапортом Начальнику Управління державної охорони України.

У цьому випадку керівник самостійного підрозділу до дати присвоєння чергового військового звання подає мотивований рапорт, у якому вказує причини затримки присвоєння військового звання, та готує необхідні матеріали (службову характеристику, атестацію, аналіз дисциплінарної практики тощо) для розгляду цього питання на засіданні атестаційної комісії. Наказ про затримку чергового військового звання підписується Начальником Управління державної охорони України не пізніше дати присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання. З питання затримки присвоєння чергового військового звання з військовослужбовцем проводиться бесіда, яка оформлюється письмово, де свої підписи ставлять військовослужбовець, якому затримують присвоєння чергового військового звання, його керівник підрозділу та представник підрозділу кадрового забезпечення.

За умови усунення причин, що призвели до затримки чергового військового звання, керівник самостійного підрозділу подає матеріали на присвоєння чергового військового звання.

Особам офіцерського складу, призначеним на вищі посади, за якими штатом передбачено два військових звання, вище з них присвоюється з урахуванням вимог пункту 32 Положення та за умови освоєння ними обов'язків за новою посадою, але не пізніш як через 6 місяців після призначення на цю посаду, за рішенням Начальника Управління державної охорони України.

3.18. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються для:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;

(абзац третій пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;

(абзац четвертий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років.

(абзац п'ятий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади з п'ятирічним і більшим строком навчання (денне відділення), встановлюється строк вислуги у військовому званні лейтенанта один рік.

Строки вислуги у військових званнях полковника (капітана 1 рангу) не встановлюються.

(абзац сьомий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується.

Офіцерам, прийнятим на військову службу до УДО України із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі з додержанням строків вислуги, встановлених Положенням.

3.19. У разі прийняття на військову службу осіб рядового та начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Державної податкової служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, органів прокуратури України, Державної митної служби України, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які мають спеціальні звання, класні чини, для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського складу та осіб офіцерського складу, зазначеним особам присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань чи класних чинів.

(абзац перший пункту 3.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Особам офіцерського складу, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестування. У такому самому порядку присвоюються військові звання особам офіцерського складу, які мають відповідну освіту, в разі призначення на посади (звільнення з посад), за якими штатом передбачені військові звання з доданням слів "медичної служби" чи "юстиції".

У разі прийняття на військову службу до УДО України для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу громадян України, звільнених зі служби в Міністерстві внутрішніх справ України, податковій міліції Державної податкової служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, які мають спеціальні звання, військові звання присвоюються в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань.

(абзац третій пункту 3.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління  державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Присвоєння зазначеним особам відповідних військових звань у порядку переатестації здійснюється одночасно з їх прийняттям на військову службу за контрактом або призначенням на відповідні посади.

Присвоєння військових звань молодшого і старшого офіцерського складу у порядку переатестування здійснюється лише за умови наявності в особи вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності.

(пункт 3.19 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Рішення про переатестацію осіб, які мають вищі спеціальні звання і класні чини, у разі прийняття їх на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України приймається згідно з чинним законодавством.

(пункт 3.19 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.20. Строк вислуги у військовому званні офіцерам, переатестованим на рівноцінне військове звання, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння військового звання (спеціального звання, класного чину), яке вони мали до переатестування.

3.21. Військовослужбовцям УДО України, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання службових повноважень, відсторонено від виконання повноважень на посаді, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються. Надалі подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень.

(пункт 3.21 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

3.22. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військових звань за вироком суду у зв'язку із вчиненням ними злочинів та в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

3.23. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб молодшого і старшого офіцерського складу (крім молодшого лейтенанта), сержантського і старшинського складу (крім молодшого сержанта, старшини 2 статті) та рядового складу (крім солдата, матроса), які перебувають на військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

(абзац перший пункту 3.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, поновлюються в порядку заохочення у попередньому військовому званні незалежно від займаної посади за умови позитивної характеристики керівника самостійного підрозділу наказом Начальника Управління державної охорони України:

а) особи рядового складу - не раніше ніж через 6 місяців з дня пониження;

б) сержанти (старшини 1 статті), старші сержанти (головні старшини) і старшини (головні корабельні старшини) - не раніше ніж через 6 місяців з дня пониження, а прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) - не раніше ніж через один рік з дня пониження;

(підпункт "б" пункту 3.23 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

в) особи офіцерського складу - не раніше ніж через один рік з дня пониження.

В інших випадках військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, поновлюються у попередньому військовому званні згідно з вимогами статей 32, 33 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

3.24. Позбавлення осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу) військових звань, пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно проводяться Начальником Управління державної охорони України згідно з вимогами Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(пункт 3.24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

4.1. Військові посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями, і відповідні цим посадам військові звання визначаються спеціальними переліками та передбачаються у штаті УДО України.

Перелік посад в УДО України, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - Начальником Управління державної охорони України.

Окремі військові посади у мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Начальником Управління державної охорони України.

У разі потреби термінового заміщення вакантних посад та посад на період відпусток військовослужбовців у зв'язку з вагітністю, пологами або по догляду за дитиною ці посади можуть заміщуватися також цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

4.2. Призначення на посади заступників Начальника Управління державної охорони України здійснюється Президентом України за поданням Начальника Управління державної охорони України.

4.3. Призначення військовослужбовців на посади старшого офіцерського складу та переміщення їх по службі здійснює Начальник Управління державної охорони України. Інших військовослужбовців з числа своїх підлеглих призначають та переміщують по службі Начальник Управління державної охорони України та заступник Начальника Управління - керівник регіонального підрозділу.

Призначення військовослужбовців на посади та переміщення їх по службі здійснюються з додержанням таких вимог:

а) військові посади рядового, сержантського і старшинського складу комплектуються відповідно особами рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі;

б) посади осіб офіцерського складу комплектуються офіцерами, які перебувають на військовій службі, з урахуванням їх досвіду шляхом професійного добору на конкурсній основі. Прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) з урахуванням ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади молодшого офіцерського складу в тому випадку, коли їм не підпорядковуватимуться офіцери, і звільнятися з таких посад наказом Начальника Управління державної охорони України. У разі потреби призначення на зазначені посади офіцерів прапорщики (мічмани), які займають посади офіцерського складу, переміщуються на посади прапорщиків (мічманів);

(підпункт "б" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

в) у разі призначення на посади та в усіх випадках переміщення по службі військовослужбовців повинно забезпечуватися їх використання за основною або спорідненою спеціальністю чи з урахуванням набутого досвіду. Якщо є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню має передувати відповідна підготовка (перепідготовка) та медичний огляд;

(підпункт "в" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

г) переміщення по службі військовослужбовців здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження Начальника Управління державної охорони України. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні, проводиться у найкоротший строк і не пізніше строків, зазначених у пункті 48 Положення. Випускники вищих військових навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів, а зараховані у розпорядження відповідних начальників - безпосередньо після їх прибуття до УДО України з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням військового навчального закладу;

д) призовники, громадяни призовного віку, військовозобов'язані, жінки, які приймаються на військову службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до УДО України для проходження служби, але не раніше дня, наступного за днем звільнення їх з попереднього місця роботи, але не більше двох місяців;

е) необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються відповідними прямими начальниками на підставі висновку військово-лікарської комісії;

є) переміщення по службі військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією придатними або обмежено придатними до військової служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних начальників на підставі висновку військово-лікарської комісії.

До членів сім'ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. До членів сім'ї також належать інші особи, якщо вони постійно проживають разом з військовослужбовцем і ведуть з ним спільне господарство. Таке переміщення може бути проведене й у разі проживання зазначених осіб окремо від сім'ї військовослужбовця;

ж) військовослужбовцям УДО України, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. Особи, які претендують на зайняття посад військовослужбовців УДО України, зобов'язані повідомити Начальника Управління державної охорони України про працюючих в УДО України близьких їм осіб.

(абзац перший підпункту "ж" пункту 4.3 у редакції наказу
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

У зв'язку зі службовою необхідністю військовослужбовці можуть бути тимчасово підпорядковані керівнику іншого підрозділу УДО України без звільнення з посади, яку вони займали на строк не більше шести місяців.

(абзац другий підпункту "ж" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Військовослужбовець, якому відмовлено або позбавлено у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, призначається на посаду, якою передбачено форму допуску, яку він має, або яка не передбачає допуску до відомостей, що становлять державну таємницю. В разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби.

Призначення на нижчі посади за рахунок вищих відбувається з обов'язковим дотриманням повного або часткового збереження функціонального призначення основних типових посад у даному підрозділі. Призначення на некерівні посади за рахунок керівних забороняється.

Призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва в Управлінні державної охорони України заборонено, крім призначення на посади, пов'язані з науково-педагогічною або науковою діяльністю.

4.4. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця УДО України може бути покладено тимчасове виконання посади (застосовується одноразово на одній і тій самій посаді в одному підрозділі) або тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не займає:

вакантною (незайнятою) військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

невакантною (зайнятою) військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або усунення військовослужбовця, який її займає, від посади (тимчасове виконання обов'язків).

Безперервний строк тимчасового виконання посади не повинен перевищувати шість місяців, а тимчасового виконання обов'язків - чотири місяці.

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено на строк не більше чотирьох місяців.

4.5. Переміщення по службі військовослужбовців здійснюється:

а) на вищі посади - у порядку просування по службі. Подання до призначення на вищу посаду, підготовлене у підрозділі та підписане начальником підрозділу, з резолюцією старшого начальника є підставою для підготовки наказу по особовому складу;

б) на рівні посади - у разі службової потреби, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, для доцільнішого використання військовослужбовців - за рішенням відповідних начальників (командирів), через сімейні обставини - на прохання військовослужбовця, а за станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії. При переміщенні військовослужбовця на рівнозначну посаду готується рапорт військовослужбовця або керівника самостійного підрозділу. Рапорт погоджується всіма заінтересованими посадовими особами (підписи начальника підрозділу, до якого призначається військовослужбовець, та начальника підрозділу, з якого він переводиться, та підписи їх прямих начальників). Цей рапорт з резолюцією Начальника Управління державної охорони України є підставою для підготовки наказу по особовому складу;

в) у зв'язку із вступом на навчання до військового навчального закладу зі звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

г) на нижчі посади - на підставах, передбачених пунктом 46 Положення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад; нижчою, якщо за цією посадою передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі коли за посадою штатом (відповідним переліком) передбачено два військових звання або диференційований посадовий оклад, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад.

4.6. Просування по службі військовослужбовців здійснюється з урахуванням їхніх професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів на доручених ділянках, здатності виконувати завдання у складних умовах служби, стану здоров'я та успішного складання заліків із професійної підготовки. При цьому обов'язково враховуються включення військовослужбовця до резерву просування на вищі посади та успішна підготовка в ньому.

Для заміщення вакантних посад, просування по службі військовослужбовців в УДО України створюється резерв кандидатів для просування по службі.

При формуванні резерву кандидатів на висунення та при призначенні військовослужбовців на першу керівну посаду з метою поліпшення якості відбору керівників шляхом глибокого вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних властивостей в обов'язковому порядку здійснюється поглиблене психологічне обстеження.

Переміщення по службі на вищі посади військовослужбовців, засуджених до службових обмежень для військовослужбовців, під час відбування цього покарання не проводиться.

(пункт 4.6 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

4.7. Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі здійснюється:

а) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за умови неможливості призначення військовослужбовця на рівнозначну посаду. Підставою для такого переміщення є наказ Начальника Управління державної охорони України про організаційно-штатні зміни;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії. На підставі висновку підрозділ кадрового забезпечення доповідає Начальнику Управління державної охорони України рапортом з пропозиціями щодо використання військовослужбовця;

в) виходячи з професійних і ділових якостей, на посади з меншим обсягом роботи на підставі висновку атестаційної комісії;

г) у порядку реалізації дисциплінарного стягнення відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Підставою для такого переміщення є наказ Начальника (заступника Начальника) Управління державної охорони України про накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця;

д) за віком, сімейними обставинами або з інших поважних причин - на прохання військовослужбовця.

Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі згідно з підпунктами "а", "б", "в" і "д" цього пункту здійснюється відповідно до вимог пункту 42 Положення.

Переміщення військовослужбовців - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з вищих посад на нижчі без їх згоди не допускається, за винятком підстав, передбачених підпунктами "в" та "г" цього пункту. У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів ці особи користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, за ними зберігається попередній посадовий оклад за новим місцем служби упродовж періоду, що не перевищує одного року.

Призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, яким таке право надано Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

У наказі по особовому складу про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду зазначається підстава переміщення, передбачена цим пунктом.

Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, надалі можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 42 Положення та стану здоров'я, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення - після зняття дисциплінарного стягнення. Військовослужбовці, які переміщені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів і відповідають вимогам для заміщення посад, рівних попереднім посадам, користуються переважним правом просування по службі.

Військовослужбовців, яких планують переміщати з вищих посад на нижчі, інформують про це їх прямі начальники, що оформляється документально, а саме листом бесіди. Зазначений документ долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця.

4.8. Військовослужбовці УДО України, які переміщуються по службі, вибувають до нового місця служби після звільнення з посади, але не пізніше ніж через один місяць від дня наказу про переміщення по службі, крім випадків, коли військовослужбовець перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні.

4.9. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням Начальника Управління державної охорони України до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.9 згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743,
у зв'язку з цим пункти 4.9, 4.10 вважати відповідно пунктами 4.10, 4.11)

4.10. Зарахування військовослужбовців у розпорядження Начальника Управління державної охорони України - це визначення їх тимчасового службово-посадового становища під час проходження військової служби без призначення на конкретну посаду (проходження ними військової служби не на військових посадах).

Зарахування військовослужбовців у розпорядження Начальника Управління державної охорони України допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого військового навчального закладу, у разі переведення військовослужбовців до нового місця служби; у разі припинення своїх повноважень посадовою особою, стосовно якої здійснюється державна охорона (для військовослужбовців підрозділів особистих охорон у разі неможливості призначити їх на інші посади); в інших випадках за рішенням Начальника Управління державної охорони України) - до двох місяців;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - до трьох місяців. При проведенні організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, від керівників самостійних підрозділів разом з організаційно-штатними пропозиціями до підрозділів кадрового забезпечення подаються в установленому порядку пропозиції (рапорти) щодо подальшого використання військовослужбовців, посади яких скорочуватимуться;

в) у разі відсторонення військовослужбовців від посади в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України;

(підпункт "в" пункту 4.10 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

г) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, після повернення із довгострокового закордонного службового відрядження - до двох місяців;

д) у разі визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним або обмежено придатним до військової служби (на підставі висновку військово-лікарської комісії) - на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби або для прийняття рішення щодо призначення на посаду, обов'язки за якою він може виконувати з урахуванням стану здоров'я, але не більше двох місяців;

е) у разі відсутності відомостей про місцеперебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в УДО України або до дня виключення його зі списків особового складу УДО України відповідно до пункту 71 Положення;

є) у разі усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків за порушення військової дисципліни - на період, необхідний для проведення службового розслідування (перевірки) та прийняття відповідного рішення, але не більше двох місяців;

ж) у разі скасування (ненадання) допуску до державної таємниці, якщо призначення (переміщення) на іншу посаду, не пов'язану з наданням допуску до державної таємниці, неможливе, - на період до трьох місяців за рішенням Начальника Управління державної охорони України;

з) у разі усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України - на строк усунення від виконання службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(пункт 4.10 доповнено підпунктом "з" згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

У виняткових випадках Начальник Управління державної охорони України має право продовжити строк перебування у розпорядженні на один місяць.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні Начальника Управління державної охорони України, а також у тому разі, коли відпали підстави для такого зарахування, він призначається на посаду в порядку, встановленому Положенням.

У разі неможливості призначення військовослужбовця, посада якого скорочується або скорочена, на запропоновану посаду (нижчу не більше ніж на один ступінь, рівну або вищу) він підлягає звільненню з військової служби. Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні (з урахуванням його продовження, але не пізніше ніж через шість місяців з дня зарахування у розпорядження Начальника Управління державної охорони України) та у разі прийняття рішення про неможливість подальшого його службового використання з урахуванням вимог чинного законодавства України, якими встановлено додаткові гарантії соціального захисту для окремих категорій осіб, керівництвом УДО України затверджується висновок про це, який складається підрозділом кадрового забезпечення і долучається до матеріалів звільнення військовослужбовця з військової служби. У зазначеному висновку в обов'язковому порядку зазначаються:

біографічні дані військовослужбовця (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стаж військової служби);

остання посада перед зарахуванням у розпорядження з датою призначення на неї;

строк останнього перебування в розпорядженні;

вжиті заходи щодо подальшого службового використання цього військовослужбовця та посадові особи, які брали участь у цих заходах;

результати медичного огляду в разі направлення військовослужбовця до військово-лікарських комісій для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я;

результати вжитих заходів та висновки щодо подальшого службового використання військовослужбовця.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження Начальника Управління державної охорони України наказами по особовому складу, де зазначається підстава зарахування військовослужбовця у розпорядження з обов'язковим визначенням дати початку та закінчення терміну розпорядження, що доводиться до відома військовослужбовців, які зараховані в зазначене розпорядження, та призначаються посадові особи, відповідальні за виконання обов'язків військової служби особами, які зараховані у розпорядження.

Підставою для підготовки наказу про зарахування військовослужбовця у розпорядження є рапорт начальника підрозділу з резолюцією Начальника Управління державної охорони України.

Начальники, у розпорядженні яких перебувають військовослужбовці, зобов'язані організовувати їх службову діяльність, здійснювати контроль за нею відповідно до вимог Статутів Збройних Сил України, Положення та цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів та відповідають за дотримання встановлених термінів перебування підлеглих у розпорядженні. Вони зобов'язані своєчасно, до закінчення терміну перебування в розпорядженні, ініціювати призначення таких військовослужбовців на відповідні посади.

Загальний контроль за термінами перебування у розпорядженні військовослужбовців покладається на підрозділ кадрового забезпечення.

Час перебування військовослужбовця на лікуванні, в основній та встановлених законодавством додаткових відпустках із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні Начальника Управління державної охорони України виключається.

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження Начальника Управління державної охорони України, зберігається право на забезпечення всіма видами матеріального та грошового забезпечення за посадами, що вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

4.11. Військовослужбовці за їх згодою можуть бути переведені з УДО України для подальшого проходження служби до Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, правоохоронних органів та органів державної влади із виключенням зі списків особового складу УДО України за погодженням між УДО України та відповідними військовими формуваннями та установами.

V. Атестування

5.1. Для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання, вдосконалення підготовки військовослужбовців, об'єктивної та принципової оцінки їх професійної підготовки, ділових і моральних якостей, визначення відповідності займаним посадам та перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання проводиться атестування військовослужбовців.

5.2. Для проведення атестування наказом Начальника Управління державної охорони України утворюються атестаційні комісії.

Порядок та організація проведення атестування військовослужбовців визначені наказом УДО України від 21.11.2005 N 410/ДСК "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.2005 за N 1454/11734.

5.3. Військовослужбовців атестують їх прямі начальники з числа осіб офіцерського складу.

Начальники, які атестують своїх підлеглих, відповідають за об'єктивність атестацій та обґрунтованість викладених у них висновків і рекомендацій.

У висновку за атестацією поряд із визначенням відповідності військовослужбовця займаній посаді та викладенням рекомендації про його подальше службове використання може бути зазначено, які недоліки по службі або в особистій поведінці йому необхідно усунути. Висновок і рекомендації мають випливати з тексту атестації.

Затверджені атестації оголошуються атестованим військовослужбовцям безпосередніми начальниками у 10-денний строк після надходження їх до підрозділів кадрового забезпечення. Виняток допускається тільки стосовно військовослужбовців, що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, яким затверджені атестації оголошуються одразу після повернення в підрозділ.

Під час оголошення атестації безпосередній начальник проводить з атестованим індивідуальну бесіду, останній ознайомлюється з нею та розписується в атестації і зазначає дату ознайомлення.

Скарга на порушення порядку атестування та необ'єктивність атестації може бути подана в установленому порядку не пізніше місячного строку з дня оголошення атестації. Рішення за скаргою приймається начальником, який затвердив атестацію. Це рішення може бути оскаржене військовослужбовцем у встановленому порядку. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестації вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.

Військовослужбовці зобов'язані усунути зазначені в атестаціях недоліки. Прямі начальники повинні вимагати від військовослужбовців усунення недоліків та надавати їм у цьому допомогу, забезпечувати реалізацію атестаційних висновків з урахуванням практичної діяльності військовослужбовця після атестування.

Військовослужбовці УДО України, відряджені до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, атестуванню не підлягають.

VI. Відпустки

6.1. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про відпустки".

У мирний час військовослужбовцям надаються відпустки:

а) щорічні:

основна;

додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами служби;

додаткові відпустки за особливий характер служби;

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

б) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

в) творчі;

г) соціальні:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення.

Щорічні основні відпустки військовослужбовцям надаються рівномірно протягом усього календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування підрозділу, підтримання мобілізаційної готовності та розрахунку щомісячного перебування у відпустці не більше 30 відсотків його військовослужбовців.

Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно з щорічною основною або в інший строк з урахуванням інтересів військової служби та бажання військовослужбовців.

6.2. Військовослужбовцям УДО України надаються щорічні основні відпустки зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 років - 45 календарних днів. Час, необхідний для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад, не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Військовослужбовцям-інвалідам, а також учасникам бойових дій та прирівняним до них особам чергові відпустки надаються у зручний для них час.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу особи, уповноваженої Начальником Управління державної охорони України, щорічна основна відпустка за минулий рік (або невикористана її частина) надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

Щорічна основна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

хвороби військовослужбовця, засвідченої у встановленому порядку;

виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням грошового забезпечення;

настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Щорічна відпустка за ініціативою керівництва УДО України, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою військовослужбовця у разі, коли надання щорічної основної відпустки в раніше передбачений період може несприятливо відбитися на нормальному ході службової діяльності, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному році.

Військовослужбовцям УДО України, які захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. Про це вони повідомляють рапортом начальника підрозділу після закінчення відпустки або в період відпустки. До рапорту додається листок непрацездатності. Час надання цієї частини відпустки встановлюється начальником підрозділу Управління, в якому проходить службу військовослужбовець, на його розсуд, крім випадку, коли час такої відпустки обумовлений медичними показаннями.

Облік відпусток, що надаються військовослужбовцям, постійний контроль за наданням та використанням відпусток здійснюються уповноваженою особою в кожному самостійному підрозділі. Загальний облік та облік відпусток керівництва УДО України і керівників самостійних підрозділів ведеться у підрозділі кадрового забезпечення УДО України.

Військовослужбовцям УДО України, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого цього пункту, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

За бажанням військовослужбовців УДО України щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами не більше двох за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 24 календарних днів.

У разі поділу за бажанням військовослужбовця щорічної основної відпустки на дві частини основна її частина може надаватися як першою, так і після використання іншої частини такої відпустки.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, щорічні основні відпустки можуть надаватися поза графіком.

Відкликання військовослужбовців з основної відпустки допускається лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Начальника Управління державної охорони України або особи, яка його заміщує. Останнє ініціюється начальником підрозділу та проводиться наказом по особовому складу, в якому зазначаються мотивована причина відкликання та частина невикористаної основної відпустки (як правило - після використання військовослужбовцем не менш як 24 календарних днів безперервної відпустки).

У разі відкликання військовослужбовця з основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

6.3. Керівники самостійних підрозділів наприкінці поточного року, до 1 грудня, складають графік відпусток особового складу на наступний рік та затверджують його у керівництва УДО України, після чого оголошують особовому складу під підпис, а копію направляють у підрозділ кадрового забезпечення. З метою підтримання постійної бойової готовності підрозділів основні відпустки військовослужбовцям надаються з урахуванням їхніх побажань, інтересів служби, часу використання відпусток у попередньому році, сімейних обставин військовослужбовця рівномірно протягом усього календарного року. Військовослужбовці, яким чинним законодавством надані пільги щодо використання відпусток, до 1 грудня поточного року подають рапорт про використання відпусток у зручний для них час.

Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для виїзду у довгострокові закордонні службові відрядження або для направлення на навчання (денна форма), основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до їх відбуття у відрядження або вступу до навчального закладу.

Військовослужбовцям УДО України, які перебувають у довгострокових закордонних відрядженнях, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів. У разі переміщення зазначених осіб по службі невикористана ними об'єднана відпустка (або її невикористана частина) надається на новому місці служби (новій посаді).

Забороняється не надавати військовослужбовцям щорічні відпустки повної тривалості протягом двох років підряд. Військовослужбовці, які не використали щорічні відпустки впродовж двох років, права на їх використання в наступних роках не мають.

Військовослужбовець згідно із затвердженим графіком відпусток за місяць подає рапорт на використання щорічної основної відпустки, підписує його у прямих начальників та передає у підрозділ кадрового забезпечення, де проводиться обчислення календарних днів відпустки, ознайомлення військовослужбовця з його особовою справою та службовою карткою.

6.4. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, крім осіб, які звільняються за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, основна відпустка надається з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з пунктом 54 Положення, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки становить понад 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки й назад до місця служби чи обраного місця проживання в межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Військовослужбовцям УДО України, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки, установлені абзацом першим пункту 54 та абзацом першим пункту 58 Положення.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

У рік звільнення зі служби військовослужбовців УДО України, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям, які мають дітей.

У разі звільнення військовослужбовця УДО України до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу Начальника Управління державної охорони України проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

(абзац четвертий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

У разі смерті військовослужбовця УДО України відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

Військовослужбовцям УДО України, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків УДО України, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

У разі звільнення військовослужбовців УДО України зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є останній день відпустки.

(абзац сьомий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

У разі звільнення військовослужбовця УДО України зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.

6.5. Щорічні додаткові відпустки за особливий характер служби та роботу із шкідливими та важкими умовами праці надаються військовослужбовцям УДО України одночасно із щорічними основними відпустками або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовця та інтересів служби.

Перелік посад та обов'язків, що дають право особам, які їх займають або виконують, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер служби та роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, визначається Начальником Управління державної охорони України.

Військовослужбовцям, віднесеним до 1-ї і 2-ї категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова відпустка тривалістю 14 робочих днів.

6.6. Військовослужбовцям УДО України, виконання обов'язків військової служби яких пов'язане з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.

Перелік місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких пов'язане з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом Міністрів України.

6.7. Військовослужбовцям, які мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер служби та роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, а також на додаткову відпустку з інших підстав, передбачених законодавством, відпустка надається відповідно до чинного законодавства.

6.8. Відпустки у зв'язку із закінченням військових навчальних закладів особам, яким присвоєно перше офіцерське звання, надаються до направлення їх до місця проходження служби тривалістю 30 календарних днів. Ці відпустки зараховуються як основні відпустки за поточний рік.

6.9. Військовослужбовцям, допущеним до складання вступних іспитів у вищі навчальні заклади з вечірньою та заочною формами навчання, надаються відпустки тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямку. Зазначена відпустка надається військовослужбовцю на підставі повідомлення за підписом керівника навчального закладу про його допуск до складання вступних іспитів та рапорту військовослужбовця.

Військовослужбовцям, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від служби, надаються додаткові оплачувані відпустки:

на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

I - II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів;

III - IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів;

незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання - 30 календарних днів;

на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

I - II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів;

III - IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів;

незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання - 40 календарних днів;

на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) військовослужбовцям, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формою навчання I - II рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток військовослужбовцям, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Відпустки, передбачені підпунктами "а", "б" цього пункту, надаються протягом навчального року.

Творчі відпустки надаються офіцерам, які є здобувачами наукових ступенів кандидата наук або доктора наук, для завершення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість, порядок та умови надання творчих відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.10. Військовослужбовцям-жінкам надається відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами зі збереженням грошового та матеріального забезпечення тривалістю: до пологів - 70 календарних днів; після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця-жінки надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (з виплатою допомоги з державного соціального страхування). У разі коли дитина потребує домашнього догляду, військовослужбовцю-жінці надається відпустка для догляду за дитиною без збереження грошового та матеріального забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шести років. Час цих відпусток зараховується до строків вислуги у військових званнях, вислуги років для виплати відсоткової надбавки за вислугу років, а також до вислуги років для призначення пенсії.

Перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї військовослужбовцям надається основна відпустка за поточний рік.

Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавчими актами України з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

Військовослужбовцю-жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда або яка усиновила дитину, одинокій матері, військовослужбовцю-батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також військовослужбовцю, який взяв дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

6.11. Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до десяти календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад;

інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням Начальника Управління державної охорони України або його заступників - тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

За рішенням Начальника Управління державної охорони України або його заступників військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

У разі бажання військовослужбовця, який перебуває у відпустці за сімейними обставинами та з інших поважних причин, достроково приступити до виконання службових обов'язків він повідомляє про це прямих начальників рапортом у порядку підпорядкування, про що видається наказ по особовому складу.

6.12. У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії.

Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох місяців підряд, крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні. Цей строк може бути продовжено Начальником Управління державної охорони України або його заступниками на підставі висновку (клопотання) лікувального закладу. Після закінчення зазначеного строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці у зв'язку з хворобою військовослужбовці підлягають огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про їх придатність до військової служби. У разі визнання військовослужбовців непридатними до військової служби в мирний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вони можуть бути звільнені в запас або у відставку до виписки з лікувального закладу.

Звільнення в запас або у відставку військовослужбовців у період перебування їх на лікуванні в лікувальних закладах та у відпустці у зв'язку з хворобою в межах строків, передбачених цим пунктом, не здійснюється. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка у зв'язку з хворобою йому не надається.

VII. Звільнення з військової служби

7.1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

а) у запас Служби безпеки України - осіб офіцерського складу, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування у запасі (крім осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили); в запас у загальному порядку - осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

б) у відставку, якщо вони досягли граничного віку перебування у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється на підставах, передбачених пунктом 66 Положення, як правило, без зарахування в розпорядження Начальника Управління державної охорони України.

Військовослужбовці, які звільняються, з метою визначення ступеня придатності до військової служби (зарахування після звільнення у запас або у відставку), направляються для проходження військово-лікарської комісії до Центральної військово-лікарської комісії Військово-медичного управління Служби безпеки України. У разі відмови військовослужбовця від проходження військово-лікарської комісії він письмово підтверджує своє рішення. При направленні військовослужбовця для проходження військово-лікарської комісії у зв'язку зі звільненням з військової служби останній звільняється від виконання обов'язків військової служби на строк, необхідний для її проходження. Проходження військово-лікарської комісії здійснюється протягом десяти робочих днів. За потреби проведення додаткових медичних обстежень (консультацій) цей строк може бути продовжено. Рішення щодо продовження зазначеного строку приймає лікар за погодженням з головою військово-лікарської комісії та начальником медичного підрозділу УДО України.

(абзац третій підпункту "б" пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Підрозділ кадрового забезпечення, який здійснює направлення військовослужбовців на медичний огляд, зобов'язаний протягом двох тижнів після закінчення такого огляду отримати його результати, на підставі яких начальники підрозділів приймають рішення про доцільність подальшого проходження військової служби військовослужбовцями, виходячи зі стану їх здоров'я, або переміщення по службі на посаду з меншим обсягом роботи.

Військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку і які потребують увільнення від подальшого виконання службових обов'язків, подаються до звільнення не пізніше місячного строку з дня отримання підрозділами кадрового забезпечення висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Рішення про звільнення з військової служби в запас або у відставку за підпунктами "а", "в", "г" пункту 66 Положення доводиться до відома військовослужбовців не пізніше ніж за два місяці перед поданням до звільнення, за підпунктами "е", "ж", "и" - за місяць. Безпосередні та прямі начальники проводять з ними особисті бесіди, про що робиться відповідний запис у листах бесід.

Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають рапорт по команді та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапорті зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

орган, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Після позитивної резолюції Начальника Управління державної охорони України або особи, яка виконує його обов'язки, на рапорті військовослужбовця про звільнення з військової служби (або на документі про переведення військовослужбовця до інших військових формувань) підрозділ кадрового забезпечення видає йому лист-розрахунок згідно з додатком до цієї Інструкції, який є підставою для розрахунку з відповідними підрозділами УДО України. Термін здавання посади визначається керівниками підрозділів, але не більше встановлених законодавством термінів.

Підрозділ кадрового забезпечення залучає документ про розрахунок військовослужбовця до матеріалів, на підставі яких видається наказ про звільнення з військової служби або про переведення до інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу УДО України.

Перед звільненням військовослужбовців підрозділом кадрового забезпечення проводяться бесіди, під час яких уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років. Також під час бесід роз'яснюються підстави і строки подання до звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, надаються необхідні роз'яснення з інших питань, встановлюється підрозділ чи військовий комісаріат для направлення військовослужбовця на військовий облік та місце його проживання після звільнення, з'ясовуються прохання військовослужбовця.

При цьому з військовослужбовцем обговорюються питання перебування його в запасі.

Зміст проведених бесід відображається в листах бесід, що підписуються військовослужбовцями, які проводили бесіди, та військовослужбовцем, який звільняється. Листи бесід долучаються до матеріалів особової справи військовослужбовця.

У разі відмови військовослужбовця підписати лист бесіди його підписують начальник, який проводив бесіду, та особи, присутні під час бесіди, із зазначенням факту відмови.

Інформація про розраховану вислугу років доводиться військовослужбовцю під розпис перед оформленням документів для його звільнення з військової служби. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис у цьому документі та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди. Заперечення військовослужбовця щодо розрахунку вислуги років військової служби розглядаються комісією, призначеною наказом Начальника Управління державної охорони України, перед оформленням документів для звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби за станом здоров'я у запас, через сімейні обставини або з інших поважних причин, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням і подають відповідні рапорти, можуть відкликати ці рапорти до моменту підписання наказу про звільнення з військової служби на підставі поданого у порядку підпорядкування мотивованого нового рапорту. У разі задоволення цього рапорту такі військовослужбовці продовжують військову службу в Управлінні.

7.2. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:

а) у зв'язку із закінченням строку контракту;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

е) через службову невідповідність;

є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

ж) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

з) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

и) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

(пункт 7.2 доповнено підпунктом "і" згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

(пункт 7.2 доповнено підпунктом "ї" згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

7.3. Службова невідповідність військовослужбовця встановлюється за результатами розгляду матеріалів атестаційною комісією на підставі:

накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця після попередження останнього про неповну службову відповідність;

через низькі морально-ділові, професійні якості військовослужбовця.

При цьому висновок атестаційної комісії щодо службової невідповідності військовослужбовця підлягає оцінці в сукупності з іншими матеріалами. Наказ про застосування до військовослужбовця такого дисциплінарного стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, є підставою для видання наказу про його звільнення. Рішення щодо звільнення військовослужбовця через службову невідповідність приймає Начальник Управління державної охорони України.

При застосуванні підпункту "ж" пункту 66 Положення наказом Начальника Управління державної охорони України військовослужбовець позбавляється військового звання.

З військовослужбовцями, які звільняються з військової служби за підставами, передбаченими підпунктом "є" пункту 66 Положення, бесіди не проводяться.

Звільнення з військової служби військовослужбовців відповідно до підпункту "и" пункту 66 Положення здійснюється після розгляду матеріалів атестаційною комісією за наявності факту третього порушення військової дисципліни, якщо за попередні два військовослужбовця було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Враховуючи конкретні обставини і характер вчиненого військовослужбовцем дисциплінарного порушення, друге порушення може розглядатися як систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем. При застосуванні підпункту "и" пункту 66 Положення важливе значення має ступінь тяжкості проступку, заподіяна ним шкода та обставини, за яких вчинено правопорушення.

7.4. Військовослужбовець має право порушити клопотання про звільнення з військової служби згідно з підпунктом "з" пункту 66 Положення (у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця)), якщо УДО України порушує свої зобов'язання відповідно до пункту 2 контракту.

7.5. Військовослужбовці УДО України, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктами "є", "и" пункту 66 цього Положення до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом, якщо підставами для звільнення є ті діяння військовослужбовців, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.

(абзац перший пункту 7.5 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", у зв'язку із позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність, а також у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

(абзац другий пункту 7.5 у редакції наказу Управління
 державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у разі його скасування в установленому порядку і закриття справи поновлюються на військовій службі.

У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту (звільнення) незаконним військовослужбовець УДО України поновлюється наказом по особовому складу на посаді, яку займав раніше, або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. У разі поновлення військовослужбовця на військовій службі Начальник Управління державної охорони України приймає рішення щодо виплати військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час відсутності на службі, обумовлене незаконним звільненням, які він недоотримав унаслідок незаконного звільнення. Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років як у календарному, так і пільговому обчисленні та до строку, встановленого для присвоєння військового звання.

Військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і які не набули права на пенсію за вислугу років, керівники самостійного підрозділу та підрозділу кадрового забезпечення попереджують про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до проведення таких заходів. У такий самий строк в установленому порядку повідомляється служба зайнятості про осіб, які не набули права на пенсію та плануються до звільнення з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Особам, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення із служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військовим званням.

Військовослужбовці, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

Рішення про подальше проходження військової служби військовослужбовцями, які визнані обмежено придатними до проходження військової служби в мирний час, приймає Начальник Управління державної охорони України.

Після отримання УДО України відповідного висновку (довідки, постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров'я документи про його звільнення з військової служби оформлюються в підрозділі кадрового забезпечення та готується наказ про звільнення.

7.6. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г" і "д" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, а також у зв'язку з позбавлення військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність, не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

До військовослужбовців, які звільняються з військової служби, можуть бути застосовані заохочення у порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

7.7. Військовослужбовці УДО України, які померли, загинули або визнані судом безвісно відсутніми або оголошені померлими, виключаються зі списків особового складу УДО України наказом Начальника УДО України.

Виключення осіб, визнаних судом безвісно відсутніми або оголошених померлими, зі списків особового складу УДО України здійснюється Начальником УДО України на підставі відповідного судового рішення.

7.8. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється наказом Начальником Управління державної охорони України.

7.9. Особам офіцерського, сержантського і старшинського складу, які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років (у пільговому обчисленні), і тим, хто має особливі заслуги перед державою, незалежно від вислуги років при звільненні в запас або у відставку наказом Начальника Управління державної охорони України надається право носіння військової форми одягу, крім осіб, які звільняються з військової служби за підпунктами "е", "є", "ж", "и", "і" та "ї" пункту 66.

(абзац перший пункту 7.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Виключення військовослужбовців, які звільнені з військової служби, зі списків особового складу проводиться на підставі відповідного наказу з урахуванням часу на здавання посади.

Після видання наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця з військової служби підстави звільнення зміні не підлягають, якщо під час звільнення не допущено порушення чинного законодавства й не виявлено нових обставин, пов'язаних зі звільненням.

Днем звільнення військовослужбовців з військової служби в запас або у відставку вважається день, з якого їх наказом по особовому складу УДО України виключено зі списків особового складу.

VIII. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, відрядженими до державних органів влади, установ і організацій

8.1. Особи офіцерського складу УДО України за їх згодою можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

(абзац перший пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

Перелік посад у державних органах, установах та організаціях, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, затверджується Президентом України.

8.2. Добір військовослужбовців для заміщення посад, зазначених у пункті 74 Положення, здійснюється Начальником Управління державної охорони України або його заступниками разом з керівниками відповідних державних органів, установ і організацій.

До державних органів, установ, організацій із залишенням на військовій службі відряджаються тільки особи, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають високі професійні, ділові та моральні якості, позитивно характеризуються по службі.

Рішення про відрядження приймається Начальником Управління державної охорони України за погодженням із керівниками відповідних органів, установ і організацій.

8.3. За відрядженими військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законодавством.

Призначення на посади військовослужбовців УДО України, зазначених у пункті 75 Положення, здійснюється керівниками державних органів, установ і організацій.

Про призначення на посади та переміщення на інші посади відряджених військовослужбовців УДО України державні органи, установи і організації інформують УДО України.

Виплата посадових окладів, окладів за військовим званням, матеріальної допомоги, всіх видів надбавок та винагород, на які має право військовослужбовець УДО України, а також преміювання відряджених військовослужбовців здійснюються за рахунок державних органів, установ і організацій, до яких вони відряджені, за розмірами, встановленими законодавством.

Виплата одноразової грошової винагороди за підтримання високої бойової готовності, зразкове виконання службових обов'язків і бездоганну військову дисципліну відрядженим військовослужбовцям УДО України не здійснюється.

У разі повернення військовослужбовців до УДО України і зарахування у розпорядження Начальника Управління державної охорони України з дня повернення (але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем роботи) і до призначення на посади, зарахування на навчання у навчальні заклади або звільнення грошове забезпечення виплачується за посадами, які вони займали в УДО України до відрядження.

Відрядженим військовослужбовцям УДО України, крім військовослужбовців вищого офіцерського складу, чергові військові звання присвоюються Начальником Управління державної охорони України з урахуванням вимог цієї Інструкції за клопотанням керівників державних органів, установ і організацій, до яких вони відряджені.

Військовослужбовцям УДО України у разі їх обрання на виборні посади чергові військові звання присвоюються з урахуванням військових звань за посадами, на яких вони перебували до обрання.

8.4. Відряджені військовослужбовці УДО України одержують за рахунок УДО України належні види матеріального забезпечення (речове майно, продовольчий пайок, компенсації за них тощо) за нормами і в порядку, встановленими для відповідних категорій військовослужбовців за попереднім місцем їх служби, у підрозділі УДО України.

8.5. Пенсійне забезпечення звільнених у запас або у відставку відряджених військовослужбовців УДО України здійснюється відповідно до чинного законодавства.

IX. Особливості проходження військової служби у воєнний час

9.1. Військовослужбовці проходять військову службу у воєнний час з урахуванням особливостей, передбачених Положенням та цією Інструкцією.

9.2. У разі оголошення мобілізації:

а) військовослужбовці продовжують проходити військову службу, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не виявили бажання (з поданням рапорту) продовжувати службу. Військовозобов'язані, які перебувають на зборах, затримуються до особливого розпорядження. Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених на час оголошення мобілізації зі списків особового складу УДО України, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку за станом здоров'я, а також наказів про звільнення у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади. Зазначені військовослужбовці приступають до виконання обов'язків за попередніми посадами, а якщо ці посади зайняті, використовуються за вказівкою Начальника Управління державної охорони України. Звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту припиняється до особливого розпорядження;

(підпункт "а" пункту 9.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

б) усі відпустки, за винятком відпусток у зв'язку з хворобою, вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, припиняються, і військовослужбовці, які перебувають у відпустках, зобов'язані негайно повернутися до місця служби;

в) військовозобов'язані прибувають до зазначених у мобілізаційних приписах або одержаних повістках пунктів у визначені строки;

г) військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані до підрозділів УДО України, приступають до виконання обов'язків за цими посадами відповідно до мобілізаційного призначення.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин з відпустки або не з'явилися після оголошення мобілізації до зазначених пунктів у визначені строки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

9.3. Призов військовозобов'язаних на військову службу у зв'язку з мобілізацією та звільнення з військової служби у зв'язку з демобілізацією проводяться в порядку, визначеному Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

9.4. Сержантський і старшинський склад УДО України у воєнний час поповнюється особами з повною загальною середньою або професійно-технічною освітою із запасу Збройних Сил України, яким присвоєно військові звання рядового, сержантського і старшинського складу.

Військове звання прапорщика (мічмана) у воєнний час присвоюється:

(абзац другий пункту 9.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

а) особам рядового, сержантського і старшинського складу (крім прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів)) з вищою, повною загальною середньою або професійно-технічною освітою та спеціальною підготовкою, призначеним на посади сержантського і старшинського складу;

(підпункт "а" пункту 9.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

б) жінкам з вищою, повною загальною середньою або професійно-технічною освітою та спеціальною підготовкою, призначеним на посади сержантського і старшинського складу.

Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) присвоюється прапорщикам (мічманам), які прослужили не менше 3 місяців на посадах, що підлягають комплектуванню старшими прапорщиками (старшими мічманами) або офіцерами.

(абзац п'ятий пункту 9.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

9.5. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу Управління у воєнний час присвоюються Начальником Управління державної охорони України.

9.6. Офіцерський склад УДО України у воєнний час поповнюється:

а) офіцерами запасу, які призиваються на військову службу в установленому законом порядку;

б) військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади і яким присвоєно офіцерське звання;

в) офіцерами Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, переведеними в установленому порядку для проходження служби в УДО України;

г) військовослужбовцями, призначеними на офіцерські посади, які успішно виконують обов'язки за цими посадами і яким присвоєно офіцерське звання;

д) жінками, які мають вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, призваними або прийнятими на військову службу в УДО України, яким присвоєно офіцерське звання.

9.7. Перше та чергові офіцерські звання військовослужбовцям УДО України у воєнний час присвоюються від молодшого лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно Начальником Управління державної охорони України.

(пункт 9.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 27.11.2013 р. N 743)

9.8. Строки вислуги у військових званнях рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу УДО України у воєнний час обчислюються з розрахунку один місяць військової служби за три календарні місяці.

9.9. У воєнний час атестування офіцерів УДО України проводиться в разі переміщення їх по службі в інші підрозділи УДО України, а також на вимогу прямих начальників. Атестація затверджується безпосереднім начальником особи, яка підписала атестацію, але не нижче начальника відділу, без її розгляду атестаційною комісією.

Атестування осіб рядового, сержантського і старшинського складу у воєнний час не проводиться.

9.10. У воєнний час у необхідних випадках можуть надаватися відпустки на строк до десяти календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад:

особам офіцерського складу - Начальником Управління державної охорони України;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від начальника підрозділу УДО України і вище.

9.11. У воєнний час лікування військовослужбовців повинно бути закінчено в лікувальному закладі. У виняткових випадках на підставі висновку військово-лікарської комісії Начальником Управління державної охорони України (а у разі виключення зі списків особового складу - начальником військово-лікувального закладу) військовослужбовцям може бути надана відпустка у зв'язку із хворобою тривалістю 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком військово-лікарської комісії відпустка у зв'язку із хворобою може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями - продовжена ще раз. У цілому відпустка у зв'язку із хворобою не повинна перевищувати трьох місяців. Після закінчення відпустки у зв'язку із хворобою військово-лікарська комісія робить висновок про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

9.12. Військовослужбовці, визнані за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби у воєнний час, можуть бути призначені на відповідні посади в підрозділи УДО України, які не беруть участі в бойових діях. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним оглядом через 6 або 12 місяців, звільняються в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про повторний медичний огляд після закінчення зазначених строків.

 

Директор Департаменту роботи
з особовим складом Управління
державної охорони України
підполковник

О. В. Коншин

 

Управління державної охорони України

Лист-розрахунок отримав ______________________________________________________________
                                                                   (дата, підпис, прізвище, ініціали військовослужбовця (працівника), який звільняється)

Відмітка про повернення _______________________________________________________________
                                                            (дата, підпис, прізвище, ініціали військовослужбовця підрозділу кадрового забезпечення)

_____________________________________________________________________________________

Лист-розрахунок

здавання справ і посади військовослужбовцями (працівниками)
Управління державної охорони України

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Планується до звільнення (виключення зі списків особового складу) з військової служби (роботи) згідно з підпунктом "___" пункту 6 статті 26 (________________) Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (статті ___ Кодексу законів про працю України) з "___" ____________ 20__ року.

Назва підрозділу Управління державної охорони України
________________

 
Підпис, дата
_____________

 
П. І. Б. посадової особи
_________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

___________________________

___________________

__________________________

 

Начальник підрозділу кадрового забезпечення
 
військове звання _____________ П. І. Б.

"___" _____________ 20__ року

____________

Опрос