Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предупреждения манипулирования ценами во время осуществления операций с ценными бумагами на фондовой бирже

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 14.06.2011 № 716
редакция действует с 11.03.2014

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.06.2011

м. Київ

N 716

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2011 р. за N 1045/19783

Про затвердження Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 46

Відповідно до пунктів 371 і 372 частини другої статті 7, пунктів 2 та 13 статті 8, статті 101, пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 23 - 25, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за N 35/13302, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі, що додається.

2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність з вимогами зазначеного Порядку протягом трьох місяців після набрання чинності цим рішенням.

3. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О. О. забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н. С. забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Петренка В. О.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

 

 

ПОРЯДОК
запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі

(У тексті Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках; слова "біржові угоди" у всіх відмінках замінено словами "біржові контракти (договори)" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 46)

1. Цей Порядок встановлює механізми та визначає дії учасників біржових торгів та фондової біржі, направлені на запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондових біржах.

2. Цей Порядок поширюється на фондові біржі, учасників біржових торгів, їх клієнтів та емітентів, цінні папери яких допущені до торгівлі на фондових біржах, крім органів державної влади, які відповідно до законодавства є учасниками біржових торгів.

3. Для цілей цього Порядку терміни "маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами" (далі - маніпулювання), "нестандартні біржові контракти (договори)", "поточна ціна цінного папера", "ціна відкриття торговельної сесії", "ціна закриття торговельної сесії" та інші терміни використовуються у значенні відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2082/22394 (зі змінами).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 р. N 46)

4. Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:

здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни цінного папера, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів шляхом вчинення умисних протиправних дій, у тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;

поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів цінних паперів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;

купівля або продаж цінних паперів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;

неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу цінних паперів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж цінного папера за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим цінним папером, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких цінних паперів не змінюється;

неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни цінного папера, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого папера;

укладення на фондовій біржі угод з цінним папером за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного цінного папера, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж цінного папера за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.

5. Не є маніпулюванням цінами на фондовій біржі дії, що мають на меті:

підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;

підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, встановлених законом;

підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів цінними паперами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.

Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв'язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом.

6. Фондова біржа повинна здійснювати заходи щодо запобігання маніпулюванню шляхом визначення у правилах фондової біржі відповідних процедур запобігання маніпулюванню, зокрема:

здійснення контролю за розкриттям емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед фондовою біржею, якщо надання такої інформації передбачено правилами фондової біржі та договором між фондовою біржею та емітентом;

здійснення контролю за укладанням біржових контрактів (договорів) з купівлі-продажу цінних паперів між учасниками біржових торгів з подальшим внесенням змін щодо ціни та подальшим неодноразовим перенесенням термінів виконання біржового контракту;

здійснення контролю за поданням учасниками біржових торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів;

здійснення нагляду у режимі реального часу за процесом проведення біржових торгів;

проведення аналізу щодо маніпулювання поданих заявок на купівлю-продаж цінних паперів та укладених біржових контрактів (договорів) за підсумками торговельної сесії;

виявлення та проведення аналізу щодо маніпулювання та укладання нестандартних біржових контрактів (договорів);

здійснення контролю при проведенні біржових торгів із застосуванням попереднього резервування активів;

організаційного, технологічного та технічного забезпечення проведення біржових торгів, що обмежує можливість маніпулювання під час проведення біржових торгів та при обміні інформацією між фондовою біржею та особою, яка провадить клірингову діяльність за результатами біржових торгів;

(абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.01.2014 р. N 46)

визначення структурного підрозділу та/або працівника (працівників) для здійснення запобігання маніпулюванню;

здійснення контролю за укладанням біржових контрактів (договорів) щодо:

перевищення встановленої величини частки обсягу біржових контрактів (договорів), укладених відповідним учасником біржових торгів, від загального обсягу торгів за цим цінним папером за певний період;

перевищення встановленої величини частки суми біржових контрактів (договорів), укладених відповідним учасником біржових торгів за певний період, від середнього значення такої суми угод, що укладені цим учасником біржових торгів;

зміни обсягу торгів відповідним цінним папером за певний період на встановлену величину;

перевищення встановленої величини частки угод, укладених між двома учасниками торгів за певний період по певному цінному паперу, в яких ці учасники торгів поперемінно виступають продавцями та покупцями (взаємні угоди), від загального обсягу торгів цим цінним папером за цей період.

Показники, зазначені в абзацах дванадцятому - п'ятнадцятому цього пункту, встановлюються фондовою біржею в правилах.

Фондова біржа може здійснювати додаткові заходи щодо запобігання маніпулюванню.

7. З метою запобігання маніпулюванню фондові біржі забезпечують:

контроль за дотриманням членами фондової біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, відповідних положень правил фондової біржі щодо запобігання маніпулюванню;

накладення санкцій за порушення відповідних положень правил фондової біржі щодо запобігання маніпулюванню;

відповідну взаємодію структурного підрозділу фондової біржі та/або працівника (працівників), які здійснюють запобігання маніпулюванню, з іншими структурними підрозділами фондової біржі та учасниками біржових торгів;

постійний нагляд та аналіз дій учасників біржових торгів щодо наявності ознак маніпулювання;

виявлення та дослідження фактів порушення учасниками біржових торгів відповідних положень правил фондової біржі щодо запобігання маніпулюванню.

8. Фондові біржі затверджують внутрішні документи щодо недопущення працівниками біржі неправомірних дій, які призведуть до маніпулювання на фондових біржах, а також перелік заходів, які будуть застосовані до працівників фондової біржі у разі порушення ними вимог цих внутрішніх документів.

9. Фондова біржа у разі виявлення у діях учасника біржових торгів або його клієнта ознак маніпулювання може призупинити біржові торги за таким цінним папером або призупинити допуск такого учасника до біржових торгів та зобов'язана повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в одноденний строк та у спосіб, передбачений правилами фондової біржі.

10. Зупинення та призупинення торгів на фондових біржах можуть здійснюватися державним представником відповідно до вимог законодавства.

(пункт 10 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 р. N 46)

11. Фондова біржа за результатом виявлення у діях учасника (учасників) біржових торгів ознак маніпулювання протягом місячного строку здійснює встановлення особи (осіб), причетної(их) до можливого маніпулювання, перевіряє зміст дій щодо можливого маніпулювання, аналізує причини, що призвели до можливого маніпулювання, складає відповідний документ із зазначеного питання.

При з'ясуванні змісту дій щодо маніпулювання фондова біржа може звертатися до учасників біржових торгів за інформацією, яка стосується біржових торгів.

12. Фондова біржа протягом одного дня після складання відповідного документа з висновком щодо можливого маніпулювання надає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку такий документ з обґрунтованим описом підстав щодо його складання.

13. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає висновок, підготовлений фондовою біржею щодо можливого маніпулювання, до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

14. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку зобов'язана протягом 30 календарних днів надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку свої висновки та пропозиції щодо можливого маніпулювання, які розглядаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 р. N 46)

15. При виявленні ознак маніпулювання уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює заходи відповідно до законодавства України.

(пункт 15 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 р. N 46)

16. Учасник біржових торгів, щодо якого встановлено факт маніпулювання, має право на оскарження рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому законодавством порядку.

17. До осіб, які здійснили дії щодо маніпулювання, фондова біржа застосовує санкції відповідно до правил фондової біржі та вживає заходів щодо усунення порушень.

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів

О. Тарасенко

Опрос