Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Государственным санитарным нормам и правилам "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком"

Министерство здравоохранения
Приказ от 15.08.2011 № 505
действует с 19.09.2011

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2011

м. Київ

N 505

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2011 р. за N 1043/19781

Про затвердження Змін до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Відповідно до статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статті 28 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 N 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за N 452/17747, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, державних наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для керівництва в роботі та забезпечення виконання в межах компетенції.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України - головного державного санітарного лікаря України Пономаренка А. М.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

Зміни
до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 N 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за N 452/17747

1. Абзац другий пункту 1.2 розділу I доповнити словами "та води, призначені для спеціального дієтичного споживання, спеціально перероблені або розроблені для забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та раннього віку".

2. У розділі II:

2.1. Пункт 2.1 доповнити новим терміном такого змісту, розмістивши його в алфавітному порядку:

"Очищення питної води - спосіб підготовки питної води з метою поліпшення її показників безпечності та якості механічними, хімічними, фізичними та біологічними методами (освітлення, пом'якшення, знесолення, знезалізнення, знезараження тощо)".

2.2. В абзацах другому та третьому пункту 2.2 слово ", знезараження" виключити.

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.4 доповнити словами ", а в разі ускладнення санітарно-епідемічної ситуації - також у міжшарових безнапірних та напірних (артезіанських) підземних водах".

3.2. Пункт 3.5 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо рівень сухого залишку в питній воді після її штучного знесолення становить менше 100 мг/дм3, вона підлягає домінералізації".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3.3. У пункті 3.10 слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-технічним документом"; слова "погодженого головним державним санітарним лікарем України" замінити словами "що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок".

3.4. У пункті 3.14:

доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"у період ускладнення санітарно-епідемічної ситуації дозволяється хлорувати воду підвищеними дозами активного хлору (5 - 20 мг/дм3) за умови видалення надлишкового хлору з води перед її подачею у розподільну мережу;".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами четвертим, п'ятим відповідно;

друге речення абзацу п'ятого виключити.

3.5. Пункт 3.18 доповнити словами ", крім речовин, що нормуються цими Санітарними нормами".

3.6. Пункт 3.19 доповнити словами "або після дегазації".

3.7. Пункт 3.20 викласти в такій редакції:

"3.20. Транспортування води з місць водозаборів до місць фасування на підприємствах з виробництва необробленої питної води повинно здійснюватись виключно трубопроводами".

3.8. Пункт 3.25 доповнити словами "на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи такої води, виданого Державною санітарно-епідеміологічною службою України".

3.9. Абзац перший пункту 3.26 після слів "мінерального складу питної води" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 4"; після слів "умови зберігання" доповнити словами "об'єм тари,".

3.10. Пункт 3.27 викласти в такій редакції:

"3.27. Під час проектування та будівництва нових підприємств з виробництва питної води або реконструкції існуючих підприємств необхідно передбачати окремі лінії розливу для фасування питної води та безалкогольних напоїв.

На існуючих підприємствах, що використовують одну лінію розливу, перед зміною виду продукції необхідно провести санітарну обробку лінії розливу з використанням мийних і дезінфікуючих засобів, промивання водою з температурою не нижче ніж 80° C та питною водою, що призначена для фасування, відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води.

Після санітарної обробки виробничий контроль першої партії продукції проводиться за програмою повного виробничого контролю згідно з пунктом 4.16 цих Санітарних норм".

3.11. У пункті 3.28:

абзац третій після слів "скляну тару" доповнити словами та цифрами "та тару одноразового використання об'ємом не більше 6,0 дм3";

доповнити пункт абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:

"вміст амонію не перевищує 0,1 мг/дм3;

розливається на лінії розливу, що не використовується для розливу мінеральних вод, алкогольних та безалкогольних напоїв".

3.12. Абзац третій пункту 3.31 після слова "мікробного" доповнити словом ", паразитарного".

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 4.2:

в абзаці першому слова "атестованими лабораторіями підприємств питного водопостачання населення або установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби" виключити; після слів "згідно з робочою програмою" доповнити абзац словами ", що є складовою технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води";

абзац другий виключити.

4.2. У пункті 4.4:

в абзаці першому слова "повного та скороченого" замінити словами "повного, скороченого та скороченого періодичного";

в абзаці другому слова "та розподільних мереж" виключити.

4.3. Абзац перший пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Виробничий контроль у місцях водозабору проводять за програмою повного виробничого контролю".

4.4. В абзаці першому пункту 4.12 слова, цифри та знак "Якщо у питній воді концентрації деяких речовин є нестабільними та перевищують 0,75 % їх ГДК, то виробничий контроль за ними здійснюється регулярніше" замінити словами, цифрами та знаком "Якщо у питній воді концентрації деяких речовин є стабільними та не перевищують 75 % їх ГДК, то виробничий контроль за ними може здійснюватись вдвічі рідше".

4.5. Пункт 4.13 доповнити словами "та залишкового активного хлору після кожного дохлорування".

4.6. Пункт 4.19 після слів "водопровідної води" доповнити словами, цифрами та знаками "(за фтором і1,5 мг/дм3)".

4.7. У пункті 4.20 слово "добу" замінити словом "тиждень".

4.8. В абзацах першому та другому пункту 4.21 слова "припиняє її виробництво" виключити.

5. Доповнити розділ VI новим пунктом 6.3 такого змісту:

"6.3. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за безпекою та якістю питної води здійснюється в місцях водозаборів, перед надходженням води у водопровідну мережу та безпосередньо в ній, а також на етапах виробництва та реалізації питної води споживачу".

6. У додатку 1:

у рядках 1 та 2 графи 6 таблиці знаки "*****" виключити;

рядок 4 графи 7 після цифр "48" доповнити цифрами ", 56";

виноску "***** Визначають під час виробничого контролю перед розливом питної води у тару" виключити;

примітку доповнити новим реченням такого змісту: "Загальні коліформи, E.coli та ентерококи досліджуються в трьох об'ємах по 100 см3".

7. У додатку 2:

у таблиці 1:

у рядку 6 графи 6 цифри та знак "0,41 - 0,6" замінити цифрами та знаком ">0,4";

у рядку 23 графи 6 цифри та знак "Ј0,1 (0,5)4" замінити цифрами та знаком "Ј0,1 (1,2)1, 4";

у рядку 40 графи 4 цифри та знак "Ј60" замінити знаком "-";

у рядку 41 графи 4 цифри та знак "Ј5,0" замінити знаком "-";

виноску "1" викласти в такій редакції:

"1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води";

виноску "3" доповнити словами ", крім обробленої методом хлорування з преамонізацією";

абзац другий пункту 2 примітки після слова "хлороформ" доповнити словами "та хлор залишковий";

доповнити таблицю 2 новими рядками 12, 13 такого змісту:

"

12

Хлороформ**

мкг/дм3

Ј60

-

-

пп. 42, 50

в) інтегральний показник

13

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

Ј5,0

-

-

п. 24

".

8. У пункті 31 додатка 5 слова "Оцінювання води в трубопровідних системах на запах" замінити словами "Проведення оцінювання води в трубопровідних системах на запах і присмак".

9. Абзац другий пункту 8 Вимог до влаштування шахтних колодязів додатка 7 виключити.

10. У додатку 10:

назву розділу таблиці "Вміст реагентів та речовин" доповнити словами ", що штучно додаються в питну воду під час її виробництва";

у виносці "**" слова та цифри "додаткові 5 м3 на добу" замінити словами, цифрами та знаком "додаткові 5 м3/добу".

 

Начальник Управління громадського
здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення МОЗ України

А. А. Григоренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
медичних наук України,
академік

А. М. Сердюк

Опрос