Идет загрузка документа (237 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 01.08.2011 № 466
действует с 23.09.2011

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

01.08.2011

м. Київ

N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2011 р. за N 1033/19771

Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ розіслати до окремої військової частини.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

 

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

1. У розділі I:

1.1. Абзац другий пункту 1.2 глави 1 після слова "військовозобов'язаних," доповнити словами "офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу,".

1.2. У главі 2:

пункт 2.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі) ВЛК (лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК)) приймають постанови. Постанови ВЛК (ЛЛК) оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця.";

підпункт 2.6.6 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6.6. Перелік військових лікувальних закладів, військових частин, лікувально-профілактичних закладів, в яких організовуються позаштатні постійно діючі ВЛК (ЛЛК), разом зі списком голів та заступників голів цих ВЛК (ЛЛК) на наступний календарний рік затверджує голова ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК регіонів.";

підпункт 2.7.4 пункту 2.7 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"залучати до роботи на правах членів комісії медичних та військових фахівців за запитом голови ВЛК.";

підпункт 2.10.1 пункту 2.10 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Персональний склад та порядок роботи ВЛК районного (міського), обласного військових комісаріатів визначаються наказами відповідних військових комісарів.";

підпункт 2.11.1 пункту 2.11 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Персональний склад та порядок роботи ВЛК ТЦК визначаються наказом начальника ТЦК.";

підпункт 2.12.2 пункту 2.12 викласти у такій редакції:

"2.12.2. Перелік військових частин видів Збройних Сил України та родів військ, ВВНЗ, в яких створюються позаштатні тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК) (далі - Перелік), разом зі списком голів та їх заступників на наступний календарний рік затверджує голова ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК регіонів. У місті Києві Перелік на затвердження подає відділ комплектування ЦВЛК.";

абзац перший підпункту 2.12.3 пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12.3. На підставі затвердженого Переліку начальник ВВНЗ, командир військової частини своїми наказами призначають позаштатні тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), персональний склад і визначають порядок їх роботи. Начальник ВМКЦ регіону за відповідними заявками доукомплектовує склад комісії. До складу ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ та ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України, додатково включаються лікар-психіатр та лікар-дерматолог.";

у підпункті 2.12.5 пункту 2.12 слова "ЛЛК на базі ВМКЦ ЦР" замінити словами "ЛЛК ВВНЗ".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

до таблиці пункту 1.4 внести такі зміни:

у графі 3 рядка 2 слова "та повторний" виключити;

графу 2 рядка 3 доповнити словами ", курсанти ВВНЗ (крім випускного курсу)";

графу 4 рядка 3 доповнити літерою ", Д";

у графі 2 рядка 4 слова ", курсанти ВВНЗ (крім випускного курсу)" виключити;

у графі 3 рядка 11 слова "і повторний" виключити, слово "огляди" замінити словом "огляд";

у графі 4 рядка 22 цифру "9" замінити цифрою "8";

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Медичний огляд студентів вищих навчальних закладів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, проводиться перед початком курсу військової підготовки та перед початком проведення навчальних зборів із військової підготовки за програмою офіцерів запасу. ВЛК РВК оглядають студентів відповідно до вимог глави 3 розділу II Положення.";

абзац третій пункту 1.12 викласти в такій редакції:

"військовослужбовців після 40-річного віку, які виявили бажання проходити військову службу за новим контрактом;".

2.2. У главі 4:

абзац перший пункту 4.1 доповнити реченням такого змісту: "Кандидати на навчання у ВВНЗ із числа військовослужбовців проходять первинний та остаточний медичні огляди.";

абзац перший пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. До початку первинного огляду всім кандидатам на навчання у ВВНЗ проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями - й інші дослідження. Кандидати з числа цивільних осіб подають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "B" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "C" (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність. Кандидатам, які бажають навчатися у військово-морських навчальних закладах, додатково проводиться рентгенографія біляносових пазух.";

абзаци перший та другий пункту 4.7 викласти у такій редакції:

"4.7. Перед направленням у ВВНЗ усі кандидати з числа цивільних осіб проходять повторний огляд ВЛК обласного (Автономної Республіки Крим, м. Києва) військового комісаріату за участю лікарів тих самих спеціальностей, що і при первинному огляді. Результати повторного огляду кандидатів з числа цивільних осіб та постанова ВЛК записуються у відповідну графу Картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, яка висилається у ВВНЗ.

Ліцеїсти військового ліцею випускного курсу, які бажають навчатися у ВВНЗ і за результатами приписки за станом здоров'я визнані придатними до строкової військової служби, проходять первинний огляд гарнізонною ВЛК, остаточний - ВЛК ВВНЗ.".

2.3. У главі 6:

абзаци шостий та сьомий пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (зразок заповнення якої наведено в додатку 15). У тексті характеристики наводиться інформація щодо освіти військовослужбовця, який ВВНЗ і коли закінчив, навчання в інших навчальних закладах, у тому числі закордонних, особливостей проходження військової служби, служби за кордоном, у складі миротворчого персоналу, миротворчого контингенту, військових місіях, участі у бойових діях тощо, обов'язково зазначається думка командування військової частини щодо фізичного стану, фактичної працездатності військовослужбовця, виконання ним своїх службових обов'язків за станом здоров'я та можливість подальшого проходження ним військової служби на займаній посаді, призначення на посаду з меншим обсягом обов'язків, на нижчу посаду тощо;

медична характеристика (у медичній характеристиці обов'язково зазначають інформацію про захворюваність військовослужбовця, результати медичних оглядів ВЛК (при вступі у ВВНЗ, відрядженні за кордон, у миротворчі місії, під час служби у спецспорудах тощо), втрату працездатності за станом здоров'я за останні три роки та думку начальника медичної служби військової частини щодо можливості подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на займаній посаді за станом здоров'я).";

у тексті Положення посилання на додатки 15 - 25 замінити посиланнями на додатки 16 - 26 відповідно;

у пункті 6.7 слово "та" замінити словом "або" та доповнити пункт словами "за профілем діагностованного захворювання.";

абзац другий пункту 6.8 викласти у такій редакції:

"Огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей. Обов'язково виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітини. Потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями.";

пункт 6.13 викласти у такій редакції:

"6.13. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування ВЛК приймає постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я ВЛК продовжується на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.";

пункт 6.30 викласти у такій редакції:

"6.30. Щодо курсантів ВВНЗ (крім випускного курсу), а також ліцеїстів (з 17 років), які визнаються непридатними для подальшого навчання, ВЛК одночасно вирішує питання про придатність їх до військової служби за графою I Розкладу хвороб та приймає відповідну постанову.".

2.4. Абзац перший пункту 8.1 глави 8 після слів та цифри "графою 6 ТДВ "Б" доповнити словами та цифрою "графою 1 ТДВ "А" (залежно від військового звання)".

2.5. Абзац третій пункту 9.3 глави 9 викласти в такій редакції:

"Медичний огляд військовослужбовців морської піхоти проводиться раз на 12 місяців за графами Розкладу хвороби та графою 4 ТДВ "А" або графою 1 ТДВ "Б" залежно від військового звання. Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до служби в морській піхоті.".

2.6. У главі 15:

абзац перший пункту 15.1 викласти у такій редакції:

"15.1. Медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ для визначення придатності до служби в аеромобільних військах проводиться раз на 12 місяців за графами Розкладу хвороб та графою 4 ТДВ "А" або графою 1 ТДВ "Б" залежно від військового звання. Крім того, огляд військовослужбовців аеромобільних військ проводиться після повернення їх з військових (цивільних) лікувальних закладів (якщо вони не були оглянуті госпітальною ВЛК) та в необхідних випадках за рішенням командира військової частини на підставі висновку лікаря військової частини або військового (цивільного) лікувального закладу.";

доповнити главу новим пунктом 15.3 такого змісту:

"15.3. Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до служби в аеромобільних військах.".

2.7. Пункт 16.8 глави 16 після слів "професійного захворювання (отруєння)" доповнити словами, абревіатурою та цифрами ", зумовленого дією ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I - II груп патогенності".

2.8. У главі 17:

пункт 17.5 викласти у такій редакції:

"17.5. Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до виїзду за кордон, за винятком статей 4-г, 23-в, 25-б, 28-в, 30-в, 31-в, 36-в, 39-в, 41-в, 42-в, 43-б, 46-в, 49-а, 50-а, 52-в, 53-в, 55-б, 57-в, 58-б, 60-в, 61-в, 62-в, 64-в, 67-в, 68-в, 69-б, 70-в, 71-в, 74-в, 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в, 83-а, 84-б, за якими щодо військовослужбовців, що оглядаються за графою III Розкладу хвороб та виїжджають у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом, застосовують індивідуальну оцінку придатності до служби за кордоном.";

у пункті 17.13 цифри "17.13" замінити цифрами "17.12".

2.9. Абзац другий пункту 18.3 глави 18 виключити.

2.10. У главі 19:

пункт 19.4 викласти у такій редакції:

"19.4. Медичний огляд військовослужбовців, які залучаються до участі у ММО, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та за графою 8 ТДВ "Б".";

пункт 19.9 викласти у такій редакції:

"19.9. Остаточний медичний огляд військовослужбовців та винесення остаточної постанови про придатність до участі у ММО проводяться у ВМКЦ регіонів до початку бойового злагодження. У разі коли військовослужбовці відібрані кандидатами до участі у ММО менше ніж за 2 місяці до бойового злагодження, ВЛК ВМКЦ регіонів можуть одночасно приймати постанову про придатність до підготовки до участі у ММО та до участі у ММО.";

у пункті 19.14 цифру "9" замінити цифрою "8".

2.11. Підпункт "в" пункту 20.3 глави 20 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:

"відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з ____________.".

2.12. У главі 21:

пункт 21.2 доповнити словами "та за потреби - штатні ВЛК.";

у підпункті "б" пункту 21.5 слова "тим, хто пройшов медичний огляд" виключити;

підпункт "в" пункту 21.5 викласти у такій редакції:

"в) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків, або одержане внаслідок правопорушення.";

підпункт "є" пункту 21.5 після слів "пов'язані з виконанням обов'язків військової служби" доповнити словами "під час участі в бойових діях";

підпункт "ж" пункту 21.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН.";

у підпунктах "б", "в" пункту 21.6 слова "той, хто пройшов медичний огляд," замінити словами "військовослужбовець, колишній військовослужбовець";

у першому реченні пункту 21.21 після слів "у колишніх військовослужбовців" розділовий знак "," замінити розділовим знаком "-".

2.13. У главі 22:

абзац п'ятий пункту 22.4 після слова "військах" доповнити словами ", морській піхоті, за кордоном";

пункт 22.7 після слова "військовослужбовця" доповнити словами "(військовозобов'язаного, резервіста)".

2.14. Розділ доповнити главою 23 такого змісту:

"23. Медичний огляд громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу

23.1. Медичний огляд громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, проводиться на призовних дільницях районних (міських) військових комісаріатів ВЛК військових комісаріатів.

Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом (жінки додатково і гінекологом), а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей.

23.2. Перед оглядом усім кандидатам на військову службу за призовом осіб офіцерського складу проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові (цукор, білірубін, АЛТ), серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "B" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "C" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями і результати інших досліджень. Усі кандидати надають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

На кожного кандидата додаються: медична картка амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання, довідка про перебування (неперебування) на обліку в протитуберкульозному диспансері.

23.3. На кожного кандидата заводиться картка обстеження та медичного огляду.

23.4. Під час огляду кандидатів лікарі оцінюють стан їх здоров'я та визначають ступінь придатності до військової служби. У разі виявлення у кандидата захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову про непридатність до військової служби за призовом.

Медичний огляд кандидатів проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графа III) та графами 1 - 8 ТДВ "B".

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанови:

а) придатний до військової служби;

б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на термін до ____________ (указати дату);

в) підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

г) непридатний до військової служби.

23.5. Після закінчення огляду кожний лікар записує в картку обстеження та медичного огляду діагноз та висновок щодо ступеня придатності до військової служби, відповідну статтю Розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного обстеження ВЛК приймає остаточне рішення щодо ступеня придатності кандидата за станом здоров'я до військової служби.

23.6. Постанова ВЛК про придатність кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом шести місяців із дня медичного огляду. Перший примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, другий примірник залишається у ВЛК військового комісаріату як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

23.7. Рішення про тимчасову непридатність приймається на строк, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року, з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби. Після закінчення річного строку, якщо захворювання не вилікувано, приймається остаточне рішення щодо ступеня придатності. Контроль та організація своєчасного проведення переогляду покладаються на районний (міський) військовий комісаріат.

23.8. У разі коли лікарям важко визначити стан здоров'я кандидата, його направляють на амбулаторне або стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичний заклад. При цьому кандидату видається направлення, в якому вказуються попередній діагноз та що необхідно уточнити під час обстеження для прийняття рішення. Направлення підписує голова ВЛК.

Після проведення обстеження оформлюється виписний епікриз, який підписується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу. Виписний епікриз подається у військовий комісаріат на розгляд ВЛК.

В окремих випадках за рішенням штатної ВЛК кандидат може бути направлений на медичний огляд у військовий лікувальний заклад.

23.9. Громадяни, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зона безумовного (обов'язкового) відселення та зона гарантованого добровільного відселення), під час призову на військову службу осіб офіцерського складу підлягають медичному обстеженню за медичними показаннями в стаціонарних умовах. У разі їх придатності до військової служби вони направляються у військові частини та установи на посади, що виключають їх радіаційне опромінення та контакти з іншими шкідливими факторами військової служби.

23.10. У військовому комісаріаті в день вручення припису для відправлення на військову службу за призовом осіб офіцерського складу організовується опитування останніх на предмет наявності гострих хвороб, травм, станів, які перешкоджають відправленню. За результатами опитування проводяться консультації спеціалістів, госпіталізація в лікувальний заклад, повторний огляд спеціалістами тощо і приймаються рішення про направлення до військової частини.

Відповідає за організацію і проведення цієї роботи особисто військовий комісар.

23.11. Медичні документи кандидатів лікарями-спеціалістами відображаються у висновках лікарів та карті медичного огляду, які підшиваються до особової справи кандидата.

23.12. Щодо кожного випадку дострокового звільнення із Збройних Сил України та інших військових формувань із військової служби за призовом осіб офіцерського складу з приводу захворювання, що не пов'язане з проходженням військової служби, районний (міський) військовий комісаріат спільно з відділом охорони здоров'я відповідної державної адміністрації проводить розслідування. За результатами розслідування проводяться заходи з виключення помилок надалі. Результати проведеної роботи доповідаються військовому комісару Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва у 10-денний строк з часу постановки повернутого на облік у РВК. Військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва проводить вивчення та аналіз таких даних, здійснює відповідні заходи для запобігання помилкам надалі, інформує штатну ВЛК для узагальнення.

Щодо випадків, які за результатами вивчення спричинили необґрунтоване звільнення військовослужбовця за станом здоров'я, військовий комісар Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва направляє матеріали розслідування з висновками та обґрунтуванням у штатну ВЛК за належністю для перевірки та вжиття заходів щодо скасування неправильної постанови ВЛК, на підставі якої він був звільнений з військової служби.".

3. У розділі III:

3.1. У таблиці пункту 1.9 глави 1:

за всією таблицею слова "ВМКЦ ЦР" замінити словами "ЛЛК ВВНЗ";

слова "перед направленням до ВНЗ - ВЛК ЦР" виключити;

у графі 4 пункту 3 розділу II таблиці слова "Розкладу хвороб" виключити.

3.2. У главі 2:

у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1. Кандидати на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, з числа цивільних осіб проходять первинний, повторний та остаточний медичні огляди, з числа військовослужбовців - первинний та остаточний медичні огляди. У воєнний час повторний медичний огляд не проводиться.";

в абзаці десятому цифри "88" замінити цифрами "80";

в абзаці тридцять другому слова ", а військовослужбовці - ВЛК ЦР" виключити;

пункт 2.13 викласти у такій редакції:

"2.13. Картки медичного огляду тих, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, які при остаточному огляді ЛЛК визнані непридатними до навчання у ВВНЗ, у триденний строк направляють у ВЛК ЦР.

ВЛК ЦР одержані з ВВНЗ картки тих, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, після проведеного аналізу до 1 вересня поточного року направляє в обласні військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, міста Києва, гарнізонні та госпітальні ВЛК, в яких проводився попередній відбір кандидатів на навчання у ВВНЗ.

Щодо кожного випадку визнання кандидата непридатним до навчання у ВВНЗ при остаточному огляді гарнізонною, госпітальною ВЛК або військовим комісаріатом спільно з органами охорони здоров'я проводиться розслідування, за результатами якого вживаються заходи щодо покращення якості попереднього відбору кандидатів у ВВНЗ.

Матеріали розслідування подаються також у ВЛК ЦР.".

3.3. У главі 3:

абзац шостий пункту 3.2 викласти у такій редакції:

"Медичне спостереження та огляд ЛЛК льотного складу з числа іноземних громадян, які виконують польоти на авіаційній техніці України над територією України, здійснюються відповідно до вимог цього Положення. Залежно від стану здоров'я та відповідних показань вони можуть оглядатися ЛЛК амбулаторно або стаціонарно. За наявності у вказаних осіб дійсного медичного сертифіката для польотів на відповідному типі літаків вони можуть допускатися до польотів після медичного огляду начальником медичної служби військової частини.";

пункт 3.6 викласти у такій редакції:

"3.6. До початку чергового огляду ЛЛК усім особам проводиться:

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

електрокардіографія в 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

УЗД щитоподібної залози, гормони щитоподібної залози особам, які мають захворювання щитоподібної залози;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки, аналіз шлункового соку (pH-метрія) особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини, біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

УЗД нирок та наднирників особам, які мають захворювання нирок;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечника особам, які мають захворювання товстого кишечника;

рентгенографія хребта у двох проекціях з 35 років раз у чотири роки (крім операторів УПР);

ректоскопія (із 40 років - раз у чотири роки);

дослідження крові на цукор;

вимірювання внутрішньоочного тиску (із 40 років);

для жінок - огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків - щорічно, мамографія або УЗД молочних залоз (з 35 років - раз у чотири роки).

За відсутності захворювань, що передбачають додаткові дослідження, зазначені дослідження проводяться раз на чотири роки.

Перед призначенням на посаду під час первинного медичного огляду ЛЛК іншим членам екіпажів та АП незалежно від віку, крім вказаних вище досліджень, проводяться також:

тест на ВІЛ, маркери гепатитів "B", "C";

аналіз крові на RW;

біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок;

рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР);

рентгенографія стоп та хребта у двох проекціях (парашутистам);

ендоскопічне (рентгенологічне) дослідження шлунка та 12-палої кишки;

УЗД щитоподібної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників.

Усі клініко-лабораторні та інструментальні методи досліджень повинні бути виконані не раніше ніж за місяць до початку огляду ЛЛК. Додаткові обстеження проводяться за медичними показаннями.

До винесення ЛЛК заключної постанови проводиться дослідження на витривалість помірних ступенів гіпоксії в барокамері таким особам (крім операторів УПР):

курсантам - перед закінченням ВВНЗ та за медичними показаннями;

льотчикам та штурманам - під час огляду ГЛЛК;

іншим членам льотних екіпажів - один раз на чотири роки та за медичними показаннями;

парашутистам, планеристам, повітроплавцям, особам, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, - при первинному медичному огляді, надалі - за медичними показаннями.

Усі особи до чергового огляду ЛЛК допускаються тільки після проведення санації порожнини рота.

У день огляду ЛЛК вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія.";

абзац перший пункту 3.10 після слова "ЛЛК" доповнити словами "льотчиків та штурманів";

абзац сьомий пункту 3.10 викласти у такій редакції:

"за дозволом ЦВЛК він може проводитися в амбулаторних умовах, за винятком осіб, допущених до роботи за фахом за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку.";

пункт 3.11 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"За своєчасне направлення льотного складу, АП на медичний огляд відповідає командир військової частини.";

пункт 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14. Льотний склад, АП під час направлення до ММО та іноземних держав проходять медичний огляд, який вважається для них остаточним, у ГЛЛК або в амбулаторній ЛЛК:

у госпітальній ЛЛК:

льотний склад, допущений до льотної роботи за статями Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи;

льотний склад з діагнозом "здоровий" або якщо встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи, у разі коли попередня ЛЛК проводилась амбулаторно;

бортові перекладачі;

особи льотного складу, АП, яким рішенням попередньої ЛЛК черговий огляд призначений у ГЛЛК та за медичними показаннями;

в амбулаторній ЛЛК:

льотний склад, АП, якщо попередня ЛЛК проводилась стаціонарно та встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи;

АП, крім осіб, яким рішенням попередньої ЛЛК черговий огляд призначений у ГЛЛК. Вказаним особам до початку амбулаторного огляду, крім досліджень, передбачених пунктом 3.6 глави 3 розділу III Положення, додатково проводяться біохімічний аналіз крові (глюкоза, АЛТ, білірубін, загальний білок), серологічний аналіз крові (ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту B, антитіла до вірусу гепатиту C, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW)).

Перелік документів, які подаються кандидатом для участі у ММО, наведено в пункті 3.11 глави 3 розділу III Положення.

Під час проходження льотним складом, АП ГЛЛК особам, що оглядаються, одночасно з постановою про придатність до льотної роботи, роботи за фахом виноситься постанова і про придатність (непридатність) до участі у ММО (за наявності відповідного направлення командування військової частини).

У льотній (службовій) характеристиці додатково відображаються стан здоров'я військовослужбовця та його вплив на виконання обов'язків військової служби, можливість адаптації до нових умов, поведінка в разі виникнення небезпечних ситуацій, реакція на побутові та службові труднощі, в яку країну та на який термін направляється, наявність у вказаній країні несприятливих кліматичних умов.

Льотний склад, АП, допущені до льотної роботи, роботи за фахом, у порядку індивідуальної оцінки із застосуванням статей 4б, 7б, 12б, 17б, 23б, 36б, 51б, 67б, 75в, 76б Переліку хвороб непридатні до участі у ММО у країнах з несприятливими кліматичними умовами.

Огляд ГЛЛК (ЛЛК) проводиться відповідно до вимог граф II - VII Переліку хвороб або Переліку медичних протипоказань.

Після повернення цим особам проводиться позачерговий поглиблений медичний огляд у порядку, передбаченому пунктом 7.3 глави 7 розділу III Положення. При поверненні з країн ендемічних на інфекційні та паразитарні хвороби коло обстежень може розширюватися.".

3.4. У главі 5:

абзац перший пункту 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. За станом здоров'я льотному складу, АП в мирний час можуть надаватися:

відпустка за станом здоров'я, звільнення від польотів із виконанням інших обов'язків військової служби військовослужбовцям на 30 календарних днів, в окремих випадках - на 45 календарних днів, курсантам - на 30 календарних днів;

звільнення від виконання обов'язків військової служби до 15 календарних днів.

Після завершення вказаного строку проводиться повторний огляд ГЛЛК і вирішується питання про ступінь придатності до льотної роботи, роботи за фахом, навчання.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

у пункті 5.9 слова "ВМКЦ ЦР" виключити;

речення друге абзацу другого пункту 5.10 викласти у такій редакції: "Особам, допущеним до льотної роботи, роботи за фахом, які підлягають черговому огляду в стаціонарних умовах, термін дії постанови ЛЛК може бути подовжено на термін до одного місяця. Особам, допущеним до льотної роботи, роботи за фахом за пунктом 5.9 глави 5 розділу III Положення, термін дії постанови ЛЛК не продовжується.".

3.5. У главі 6:

у таблиці пункту 6.1:

графу 3 рядка 6 доповнити словами та цифрами ", надати звільнення від виконання обов'язків військової служби до 15 календарних днів з подальшим оглядом";

графу 3 рядка 14 доповнити словами та цифрами "надати звільнення від виконання обов'язків військової служби до 15 календарних днів з подальшим оглядом";

абзац шостий пункту 6.5 після слів "відповідно до" доповнити словами та цифрами "пункту 5.9 глави 5 розділу III Положення";

абзац третій пункту 6.8 виключити.

3.6. У главі 7:

у пункті 7.6:

абзац перший після слів "Особи льотного складу" доповнити словом ", АП";

абзац третій викласти у такій редакції:

"У разі невикористання чергової відпустки протягом 12 місяців (тривалістю не менше 24 діб) льотний склад, АП підлягають усуненню від польотів (роботи за фахом) і направленню до профілакторію на відпочинок на строк 10 діб з подальшим допуском до польотів (роботи за фахом) на термін до 3 місяців.";

пункт 7.8 після слів "ВЛК ЦР" доповнити словами "медичної служби видів Збройних Сил України".

4. У додатку 1 до Положення:

графу III шапки таблиці доповнити словами ", офіцери запасу, які призиваються та проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу";

у статті 4:

у пункті "а" слова "гострих та хронічних" виключити;

у пункті "б" слово "хронічні" виключити;

пункт "в" викласти у такій редакції:

"в)

1

2

3

4

5

Стаття 4

в) вірусні гепатити з незначним порушенням функцій

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

";

Статтю 4 доповнити новим пунктом "г" такого змісту:

"г)

1

2

3

4

5

Стаття 4

г) вірусні гепатити без порушення функції

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Придатні

Придатні

";

у статтях 7, 11, 12г, 13д, 17г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 додатка 1 слова "Потребують відпустки або звільнення" замінити словами "Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо";

пункт "б" статті 8 викласти в такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

Стаття 8

б) стани після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

";

пункт "в" статті 54 викласти у такій редакції:

"в)

1

2

3

4

5

Стаття 54

в) з незначними порушеннями функцій

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

";

статтю 54 доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г)

1

2

3

4

5

Стаття 54

г) за наявністю об'єктивних даних без порушення функції

Придатні

Придатні

Придатні

";

шапку статті 57 викласти у такій редакції:

"

1

2

3

4

5

Стаття 57

Включено: інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00 - L08 (імпетиго, абсцес, фурункул та карбункул, флегмона всіх локалізацій, гострий лімфаденіт, пілонідальна (куприкова) кіста; бульозні порушення L10 - L14 (усі види пухирчатки, пемфігоїд, інші бульозні порушення); дерматит та екзема L20 - L30 (дерматит себорейний, атопічний, пелюшковий, алергічний, контактний, ексфоліативний, простий хронічний лишай та свербець, свербіж); папулосквамозні порушення L40 - L45 (псоріаз, парапсоріаз, пітиріаз рожевий, плоский червоний лишай)

";

шапку статті 58 викласти у такій редакції:

"

1

2

3

4

5

Стаття 58

Включено: кропивниця та еритема L50 - L54 (кропивниця, багатоформна та вузлувата еритема); хвороби шкіри і підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (ультрафіолетове та неіонізуюче, сонячний опік), хвороби придатків шкіри L60 - L75 (хвороби нігтів, алопеція, аномалія кольору волосся, гіпертрихоз, вугрі, розацеа, фолікулярні кісти шкіри, хвороби мерокринних, апокринних потових залоз); інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини L80 - L99 (вітиліго, себорейний кератоз, чорний акантоз, мозолі та омозолілості, піодермія гангренозна, декубітальна виразка, атрофічні, гіпертрофічні та гранулематозні зміни шкіри, дискоїдний червоний вовчак, васкуліт, обмежений шкірою)

".

5. У додатку 2 до Положення:

5.1. У статті 1:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци 5 - 12 вважати абзацами 4 - 11 відповідно.

5.2. Статтю 2 доповнити абзацом п'ятдесят третім такого змісту:

"особи, контактні по туберкульозу та яким проводиться специфічна профілактика, тимчасово непридатні до вступу до ВВНЗ, у військові ліцеї, до призову до завершення курсу специфічної профілактики.".

5.3. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4

Передбачає стан після перенесених гострих вірусних гепатитів та хронічні вірусні гепатити, диференційованих за маркерами, діагностованих стаціонарно. Ступінь придатності до військової служби військовослужбовців визначається після проведення симптоматичного лікування і визначення стійкості ступеня порушення функцій печінки. Призовникам, які перенесли гострий вірусний гепатит, медичний огляд проводиться через 1 рік після проведеного лікування.

До пункту "а" належать гострі та хронічні вірусні гепатити, що мають тяжкий перебіг, після закінчення лікування яких зберігаються значно виражені порушення функцій печінки.

Тяжкий перебіг характеризується різко вираженими симптомами інтоксикації, наявністю геморагічного, набряково-асцитичного синдрому; білірубін крові - 170 і більше мкмоль/л, або протромбіновий індекс менше 60, або холестерин крові - 2,6 ммоль/л та менше, або рівень сечовини крові менше 2 ммоль/л, або тривале (більше 1,5 міс.) збільшення трансаміназ, у розпалі хвороби їх рівень - 2000 Од/л і більше (або 5,0 ммоль/л і більше), або тривалість жовтяничного періоду більше 4 тижнів. Ступінь тяжкості оцінюється після врахування всіх клініко-лабораторних даних.

Після перенесених гострих вірусних гепатитів середнього ступеня тяжкості, коли нормалізація активності АЛТ настає більш як через 1,5 місяця, військовослужбовцям доцільно виносити постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я з подальшим всебічним стаціонарним обстеженням та визначенням ступеня придатності до військової служби (громадяни визнаються тимчасово непридатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ).

Після перенесених гострих вірусних гепатитів легкого та середнього ступенів тяжкості медичний огляд проводиться на підставі статті 7 Розкладу хвороб. Військовослужбовцям строкової служби надається відпустка за станом здоров'я, військовослужбовцям за контрактом - звільнення від виконання службових обов'язків на 15 діб. Військовослужбовці та громадяни, які перенесли гострий вірусний гепатит легкої, середньотяжкої форми, визнаються непридатними до роботи зі шкідливими факторами військової праці.

Пункт "б" передбачає хронічний та рецидивний перебіг вірусних гепатитів після проведення лікування зі стійкими помірними порушеннями функції печінки або помірною активністю (збільшення трансаміназ в 5 - 10 разів понад норму).

До пункту "в" належить хронічний перебіг вірусних гепатитів з проведенням лікування або без нього з незначними порушеннями функції печінки або мінімальною активністю (збільшення трансаміназ до 5 разів).

До пункту "г" належить хронічний перебіг вірусних гепатитів з проведенням лікування або без нього без порушення функції печінки.

У разі позитивного скринінгового аналізу крові на вірусний гепатит "B" (HBsAg) повторно визначаються у крові HBsAg, АЛТ, АСТ, тимолова проба. При позитивних результатах та за відсутності клінічних ознак активності громадяни (призовники) визнаються тимчасово непридатними, військовослужбовці підлягають диспансерному нагляду протягом 6 місяців із повторним проведенням аналізів крові кожні 3 місяці на HBsAg та виконанням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) через 6 місяців з початку диспансерного нагляду. Залежно від функціонального стану печінки (крім тяжких) медичний огляд за графою I проводиться за пунктом "б", "в" чи "г".

У разі виявлення антитіл до вірусного гепатиту "C" (antiHCV) за відсутності даних гострого перебігу та при повторному позитивному аналізі крові на антитіла до вірусу гепатиту "C" (antiHCV- позит.) залежно від функціонального стану печінки (крім тяжких) медичний огляд за графою I проводиться за пунктом "б", "в" чи "г".

Військовослужбовцям (графи II, III), яким проведено курс специфічного лікування з позитивним ефектом, медичний огляд проводиться після завершення лікування та ступінь придатності визначається залежно від ступеня порушення функції печінки.

У разі коли під час обстеження двічі поспіль виявляються слабо-позитивні результати на маркери вірусних гепатитів, слід провести ПЛР. При негативному результаті ПЛР військовослужбовці визнаються придатними до військової служби з наступним обов'язковим стаціонарним обстеженням через 6 місяців, громадяни визнаються тимчасово непридатними з повторним оглядом через 6 місяців.".

5.4. В абзаці першому статті 6 цифру "3" замінити цифрою "6".

5.5. Абзац другий статті 7 викласти в такій редакції:

"Після закінчення стаціонарного лікування, коли для повного відновлення функцій і працездатності та визначення кінцевого результату захворювання потрібно не менше одного місяця, військовослужбовцям може надаватися відпустка за станом здоров'я або звільнення від виконання службових обов'язків. Громадяни, які призиваються на строкову військову службу, приймаються на військову службу за контрактом або вступають у ВВНЗ, визнаються тимчасово непридатними до завершення курсу лікування.".

5.6. Абзац десятий статті 8 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, протягом перших п'яти років після успішного радикального лікування первинної пухлини ВЛК може виносити постанову "обмежено придатний до військової служби". Після завершення п'ятирічного строку після успішного радикального лікування первинної пухлини медичний огляд дозволяється проводити за наявними наслідками лікування пухлини за відповідними статтями Розкладу хвороб залежно від ступеня порушення функції.".

5.7. У статті 10:

в абзаці чотирнадцятому слово "помірними" виключити;

абзац шістнадцятий після слова "проявами" доповнити словами ", які потребують повторного стаціонарного лікування";

доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:

"множинні гемангіоми печінки (2 та більше) або великих розмірів (1 см та більше);".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять перший вважати абзацами вісімнадцятим - тридцять другим відповідно;

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"органів травлення без клінічних проявів;".

5.8. Абзац одинадцятий статті 12 викласти в такій редакції:

"Постанова про потребу у відстрочці від призову та відпустці за станом здоров'я приймається у разі, коли тимчасові розлади функцій крові та кровотворних органів після перенесених захворювань (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, порушення функцій еритроцитів та тромбоцитів) не зумовлені системними захворюваннями крові або після хірургічного лікування для повного відновлення працездатності та нормалізації гематологічних показників потрібен термін не менше одного місяця.".

5.9. У статті 13:

в абзаці двадцять третьому слово "на" виключити;

доповнити абзацом двадцять сьомим такого змісту:

"У разі дослідження цукру крові за іншими методиками враховуються відповідні норми для зазначених методик.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять шостий вважати абзацами двадцять восьмим - тридцять сьомим відповідно;

абзац тридцять п'ятий після слова "зросту" доповнити словами та цифрами "(в осіб віком 18 - 25 років)";

абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

"Для оцінки стану харчування використовувати індекс масси тіла (далі - ІМТ), який визначається шляхом відношення величини маси тіла (кг) до квадрату величини зросту в метрах за формулою:

маса тіла (кг)
ІМТ = --------------------------------
квадрат величини зросту (м2)";

доповнити абзацами тридцять восьмим - сорок четвертим такого змісту:

"Відповідно до ІМТ слід користуватися такими показниками:

недостатнє харчування - <18,5;

рекомендована вага тіла - 18,5 - 24,9;

надмірне харчування - 25 - 29,9;

ожиріння I ст. 30 - 34,9;

ожиріння II ст. 35 - 39,9;

ожиріння III ст. і40.".

5.10. Друге речення абзацу третього статті 22 виключити.

5.11. В абзаці сімнадцятому статті 25 слово "надається" замінити словом "приймається".

5.12. У статті 26:

в абзаці п'ятнадцятому цифру "I," виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова "ДІВ, ДЕП, ЛВ, ОКГ" замінити словами "ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ";

в абзаці двадцятому цифру "I," виключити.

5.13. У статті 38:

абзаци десятий, шістдесят перший, шістдесят п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістдесят дев'ятий уважати абзацами десятим - шістдесят шостим відповідно;

в абзаці тридцять третьому слова "та наявність" замінити словами "або за наявності";

абзац сорок перший після слів "стійка шлуночкова" доповнити словом ", надшлуночкова";

в абзаці п'ятдесят четвертому перше слово "та" замінити словом "або";

в абзаці п'ятдесят восьмому слова "поодинокими стійкими" виключити.

5.14. У статті 39:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;";

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять дев'ятий вважати абзацами сьомим - двадцять восьмим відповідно;

абзац сьомий після слова "поєднання" доповнити словом "симптоматичної";

в абзаці п'ятнадцятому слово "розшарувальна" замінити словом "розшаровуюча";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 2 ступеня;";

абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:

"Діагноз гіпертонічної хвороби під час огляду за графами I, II, III повинен бути підтверджений стаціонарним обстеженням;";

друге речення абзацу двадцять восьмого після слова "проводиться" доповнити словом "також".

5.15. У статті 40:

доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"безбольова ішемія міокарда, яка виникає при навантаженні до 75 Вт;";

доповнити абзацом двадцять шостим такого змісту:

"стани після аорто-коронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики із стентуванням (або без) коронарних артерій за наявності легких порушень ритму та провідності або СН I стадії;";

доповнити абзацом двадцять сьомим такого змісту:

"безбольова ішемія міокарда, яка виникає при навантаженні до 75 - 100 Вт;";

доповнити абзацом двадцять восьмим такого змісту:

"дифузний кардіосклероз після дрібновогнищевого інфаркту міокарда, що супроводжується порушеннями серцевого ритму та провідності, серцевою недостатністю або стенокардією;";

абзац тридцять другий після слова "міокарда" доповнити словами та цифрами ", яка виникає при навантаженні 125 Вт і більше;";

доповнити абзацами тридцять третім, тридцять четвертим такого змісту:

"дифузний кардіосклероз після дрібновогнищевого інфаркту міокарда, що не супроводжується порушеннями серцевого ритму та провідності, серцевою недостатністю або стенокардією;

стани після аорто-коронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики із стентуванням (або без) коронарних артерій без порушень серцевого ритму, провідності, серцевої недостатності;".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - сорок шостий вважати абзацами вісімнадцятим - п'ятдесят другим відповідно.

5.16. Статтю 52 викласти в такій редакції:

"Стаття 52

До пункту "а" належать:

набуті стравохідно-трахеальні або стравохідно-бронхіальні свищі, які не оперовані або з незадовільним результатом лікування;

рубцеві звуження або нервово-м'язові захворювання стравоходу зі значними клінічними проявами, що потребують систематичного бужування, балонної дилатації або хірургічного лікування;

ГЕРХ IV стадії - стравохід Баррета;

тяжкі форми хронічних неспецифічних виразкових колітів, ентеритів (у тому числі і хвороба Крона) із значними порушеннями функцій;

наслідки резекції тонкої або товстої кишки у вигляді стійкого, значного занепаду живлення або порушення функцій;

випадіння усіх шарів прямої кишки під час ходьби або переміщення тіла у вертикальне положення (III стадія);

протиприродний задній прохід, кишковий або каловий свищ як завершений етап хірургічного лікування;

недостатність сфінктера заднього проходу III ступеня;

хронічний парапроктит зі стійкими або такими, що часто відкриваються та важко піддаються лікуванню, свищами.

До пункту "б" належать:

ГЕРХ з виразковим езофагітом, з позастравохідними проявами, що потребує повторного тривалого стаціонарного лікування (два та більше разів на рік), з помірним порушенням функції травлення. ГЕРХ повинна бути підтверджена ендоскопічним і (або) рентгенологічним дослідженнями (обов'язково у горизонтальному положенні). За змогою, проведення pH-моніторування стравоходу;

хронічні рецидивуючі неспецифічні виразкові коліти, хвороба Крона (крім тих, що зазначені в пункті "а");

наслідки резекції тонкої або товстої кишки з незначними проявами демпінг-синдрому;

спайковий процес у черевній порожнині з явищами кишкової непрохідності, який потребує стаціонарного лікування (спайковий процес повинен бути підтверджений даними рентгенологічного дослідження або хірургічного лікування);

випадіння прямої кишки при фізичному навантаженні (II стадія);

недостатність сфінктера заднього проходу I, II ступенів;

хронічний парапроктит з частими (два рази і більше на рік) загостреннями.

До пункту "в" належать:

дивертикули стравоходу з клінічними проявами, що не потребують хірургічного лікування;

рубцеві звуження та нервово-м'язові захворювання стравоходу при задовільних результатах консервативного лікування;

хвороби стравоходу, кишечника, спайкова хвороба з незначним порушенням функцій;

ГЕРХ з виразковим езофагітом та не частими загостреннями;

гастродуоденіти з порушенням секреторної та кислотоутворювальної функцій, із занепадом живлення, частими (два рази і більше на рік) загостреннями, які потребують повторної і тривалої госпіталізації;

випадіння прямої кишки при дефекації (I стадія);

хронічний парапроктит, що протікає з нечастими загостреннями без утворення зовнішнього свища.

У разі випадіння прямої кишки, наявності кишкових або калових свищів, звуження заднього проходу або недостатності його сфінктера, наявності хронічного парапроктиту військовослужбовцям пропонується хірургічне лікування. Після оперативного лікування медичний огляд проводиться на підставі статті 56 Розкладу хвороб. Придатність до військової служби, до навчання у ВВНЗ визначається залежно від результатів лікування. У разі рецидиву захворювання або відмови від хірургічного лікування постанова приймається за пунктом "а", "б" чи "в".

До пункту "г" належать:

ГЕРХ з ерозивним або катаральним езофагітом та нечастими загостреннями;

синдром подразнення товстої кишки;

хронічні запальні захворювання шлунково-кишкового тракту без порушення функції.".

5.17. Статтю 53 викласти в такій редакції:

"Стаття 53

Наявність виразкової хвороби обов'язково повинна бути підтверджена ендоскопічним і (або) рентгенологічним дослідженнями в умовах штучної гіпотонії. При виразковій хворобі та наявності рентгенологічного підтвердження за останні 3 - 5 років за графами II, III експертні висновки можуть бути зроблені на підставі ендоскопічних досліджень. Для призовників, осіб, які приймаються на військову службу за контрактом (за наявності в анамнезі виразкової хвороби), наявність рентгеноскопії в умовах штучної гіпотонії обов'язкова.

До пункту "а" належать:

екстирпація шлунка або його субтотальна резекція;

наслідки резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу незалежно від ступеня порушення функції;

наслідки стовбурової або селективної ваготомії, ушивання (висічення) перфоративної виразки з наявністю ускладнень у вигляді демпінг-синдрому, порушення живлення II - III ступеня, рецидивуючих анастомозитів, виразки анастомозу;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнена пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку більше 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього.

До пункту "б" належать:

виразкова хвороба з виразками, що довго не рубцюються (з локалізацією в шлунку протягом трьох місяців і більше, з локалізацією в дванадцятипалій кишці протягом двох місяців і більше);

виразкова хвороба з частими (два рази і більше на рік) рецидивами виразки, що потребують тривалого стаціонарного лікування (більше двох тижнів);

виразкова хвороба з гігантськими (3 см і більше в шлунку або 2 см і більше у дванадцятипалій кишці) виразками;

виразкова хвороба дванадцятипалої кишки із позацибулинною локалізацією виразки;

виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років;

виразкова хвороба, ускладнена кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії (лікована консервативно) або перфорацією (протягом 5 років після зазначених ускладнень);

виразкова хвороба, ускладнена грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки при помірних порушеннях евакуаторно-моторної функції. Грубою деформацією дванадцятипалої кишки вважається деформація, яка виявляється при повноцінно виконаній дуоденографії в умовах штучної гіпотонії, що супроводжується сповільненою евакуацією (затримка контрастної речовини в шлунку більше 2 годин);

наслідки стовбурової або селективної ваготомії, резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу без ускладнень.

За графами I, II, III з виразковою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки за наявності незначної деформації цибулини дванадцятипалої кишки з нечастими (раз на рік і рідше) загостреннями, без порушення функції травлення особи оглядаються за пунктом "в". За цим самим пунктом оглядаються особи за графами II, III:

з виразковою хворобою, яка була ускладнена кровотечею (лікованою консервативно), перфорацією, а також множинними виразками за умови стійкої ремісії більше п'яти років;

з виразковою хворобою, яка була ускладнена кровотечею без розвитку постгеморагічної анемії.

У фазі ремісії захворювання достовірною ознакою перенесеної виразки цибулини дванадцятипалої кишки є післявиразковий рубець при ендоскопічному дослідженні і (або) рубцева деформація цибулини дванадцятипалої кишки при рентгенографії в умовах штучної гіпотонії, а перенесеної виразки шлунка - післявиразковий рубець при ендоскопічному дослідженні.

При неускладнених симптоматичних виразках шлунка і дванадцятипалої кишки висновок виноситься за відповідними статтями Розкладу хвороб залежно від тяжкості перебігу основного захворювання. При ускладнених симптоматичних виразках, крім статей основного захворювання, враховуються пункти "а", "б" чи "в" цієї статті залежно від порушень функцій.".

5.18. Статтю 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 54

Наявність цирозу печінки та хронічного гепатиту повинна бути підтверджена обстеженням в умовах спеціалізованого відділення за результатами пункційної біопсії, а за неможливості її проведення або відмови від неї - клінічними, лабораторними, інструментальними даними, що свідчать про стабільність ураження печінки.

До пункту "а" належать:

цироз печінки;

хронічні токсичні, аутоімунні, криптогенні гепатити зі значною активністю, що мають тяжкий перебіг, важко лікуються або не піддаються лікуванню та зберігаються стійкі та значно виражені порушення функцій печінки;

хронічні рецидивні панкреатити з важким перебігом та порушенням зовнішньосекреторної і (або) інкреторної функцій;

стани після резекції підшлункової залози, накладання біліодигістивних анастомозів;

ускладнення після хірургічного лікування (жовчні, панкреатичні свищі тощо).

До пункту "б" належать:

хронічні гепатити з помірною активністю та помірним порушенням функцій (помірна активність - підвищення показників трансаміназ у 5 - 10 разів порівняно з нормою);

наслідки хірургічного лікування панкреатитів з виходом у псевдокісту (марсупілізація).

За наявності жовчнокам'яної хвороби, холестерозу жовчного міхура, що супроводжується частими загостреннями хронічного холециститу, показане оперативне лікування. У разі відмови від операції огляд проводиться за пунктом "б".

До цього пункту належать:

стани після вилучення жовчного міхура або хірургічного лікування жовчних ходів (протягом 12 місяців);

післяхолецистектомічний синдром.

До пункту "в" належать:

хронічні гепатити з незначним порушенням функцій і (або) мінімальною активністю (мінімальна активність - підвищення показників трансаміназ до 5 разів);

відсутність жовчного міхура без післяхолецистектомічного синдрому через 12 місяців після оперативного лікування;

хронічні холецистити, холангіти з частими (два рази та більше на рік) загостреннями, що потребують стаціонарного лікування;

хронічні панкреатити з частими (два рази та більше на рік) загостреннями з порушенням секреторної та інкреторної функцій.

За цим самим пунктом оглядаються особи за наявності у жовчному міхурі конкрементів, холестеринових поліпів при безсимптомному перебігу.

До пункту "г" належать: дискінезія жовчних шляхів, хронічні холецистити, панкреатити з рідкими загостреннями при хороших результатах лікування.

В усіх випадках діагностика хронічного гепатиту проводиться стаціонарно; призовники та військовослужбовці строкової служби, громадяни оглядаються за пунктом "в".";

абзац другий статті 56 викласти в такій редакції:

"Особам, що оглядаються за графою I, надається відстрочка на лікування і вони визнаються тимчасово непридатними до військової служби, навчання у ВВНЗ, за графами II, III - тимчасово непридатні до військової служби за контрактом протягом року з подальшим оглядом залежно від результатів лікування.".

5.19. У статті 63 абзац 3 виключити.

6. Додаток 3 до Положення викласти в такій редакції:

ТАБЛИЦІ
додаткових вимог до стану здоров'я

ТАБЛИЦЯ "А"

Громадяни та військовослужбовці, які призиваються і проходять строкову військову службу

Перелік хвороб, статті Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку

Назви родів військ, частин, підрозділів

танкові, механізовані частини та підрозділи, частини повітряних сил, ракетні, зенітно-ракетні, радіотехнічні, хімічні частини, підрозділи зв'язку, спецспоруди, частини безпосеред-
нього підпо-
рядкування, війська берегової оборони ВМС ЗС України

механіки-водії та члени екіпажів танків, самохідно-
артилерійських установок, інженерних машин на базі танків, бойових броньованих машин, пускових установок ракетних частин

надводні кораблі ВМС ЗС України

аеромобільні війська, морська піхота, повітряно-
десантні підрозділи

частини та підрозділи спеціального призначення ЗС України та МВС України

окремі частини безпосеред-
нього підпоряд-
кування (Президентсь-
кий полк, 101 ОбрО ГШ ЗСУ)

навчальні частини для підготовки молодших командирів (169 навчальний центр "Десна", навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту)

навчальні частини для підготовки спеціалістів за військовими спеціаль-
ностями

спеціальні моторизовані частини міліції, внутрішніх військ, частини та підрозділи оперативного призначення, конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, частини з охорони особливо важливих об'єктів МВС України

Державна прикордонна служба України (усі частини)

Державна спеціальна служба транспорту

ГРАФА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Зріст
(см)

Не вище

 

180

185

 

 

 

 

 

 

 

 

Не нижче

150

150

150

170

170

182

 

 

170

155

 

Вага
(кг)

Не більше

 

81

86

90

90

 

 

 

 

 

 

Не менше

45

45

45

58

62

66

 

 

58

48

 

Аліментарне ожиріння першого ступеня

 

НП

 

НП

НП

НП

НП

 

НП

НП

 

Гострота зору для віддалі без корекції
(не нижче)

СС - 0,5/0,4

0,8/0,4

0,5/0,5

0,7/0,7

0,7/0,7

0,7/0,7

0,7/0,7

 

0,5/0,1

0,7/0,7

0,7/0,7

Носіння лінз для корекції зору, окулярів

СС - НП

 

НП

НП

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

Кольоро-
відчут-
тя

дихромазія

НП

НП

НП

НП

НП

 

НП

НП

 

НП

 

аномальна трихромазія будь-якого типу

СС - НП

механіки-водії - НП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмеження полів зору більше ніж на 20° на одному оці

СС - НП

НП

НП

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

 

Слух, шепітна мова (метрів, не менше)

Зв'язківці -6/6, інші - 1/4 або 3/3

4/4

4/4

4/4

5/5

3/3

3/3

Зв'язківці - 6/6, інші - 1/4 або 3/3

4/4

5/5

1/4 або 3/3

Стаття 13-г

 

 

 

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 14-г

 

 

НП

 

НП

НП

НП

 

НП

НП

НП

Стаття 20-г

 

 

НП

НП

НП

НП

НП

 

НП

НП

 

Стаття 23-г

 

 

 

НП

НП

 

 

 

 

 

 

Стаття 25-в

 

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

НП

 

Стаття 26-в

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

НП

НП

 

Стаття 35-в

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 38-г

СС - НП

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

НП

Стаття 42-г

СС - НП

 

 

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

НП

Стаття 43-в

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

 

Стаття 45-в

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

 

Стаття 45-г

СС - НП

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

 

 

Стаття 45-ґ

СС - НП

 

НП

НП

НП

 

 

 

НП

НП

 

Стаття 46-г

СС - НП

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

НП

Статті 49-б, 49-в

СС - НП

 

НП

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

 

Стаття 51-в

СС - НП

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

НП

 

Статті 52-г, 54-г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

Стаття 61-г

 

 

 

НП

НП

НП

НП

 

НП

НП

НП

Стаття 62-г (крім плоскостопості)

 

 

 

 

 

НП

 

 

 

 

 

Плоскостопість другого ступеня

 

 

 

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

НП

Стаття 64-г

 

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

Стаття 67-г

 

 

 

НП

НП

 

 

 

НП

НП

НП

Стаття 68-г

 

 

 

НП

НП

 

 

 

 

 

 

Стаття 74-г

 

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

НП

 

Стаття 75-г

СС - НП

 

НП

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

НП

Стаття 76-г

СС - НП

 

НП

НП

НП

НП

 

 

НП

НП

НП

Стаття 77-г

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

НП

Стаття 78-г

 

 

 

НП

НП

 

 

 

 

НП

 

Стаття 79-г

 

 

 

НП

НП

 

 

 

 

НП

 

Стаття 80-г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

Стаття 83-б

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

 

 

Втрата свідомості невстановленого генезу в анамнезі без вегето-судинних розладів надалі

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

 

 

Стаття 84-в

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 85-б

 

 

НП

НП

НП

НП

 

 

 

НП

 

Примітки:

1. НП - непридатні.

2. СС - спеціальні споруди.

ТАБЛИЦЯ "Б"

Громадяни та військовослужбовці, які приймаються та проходять військову службу за контрактом з числа осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу

Перелік хвороб, статті Розкладу хвороб.
Показники фізичного розвитку

Назви родів військ, частин, підрозділів (показники призначення)

Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба України, Державна спеціальна служба транспорту, Служба безпеки України, Міністерство надзвичайних ситуацій України

частини та підрозділи спеціального призначення, аеромобільні війська, морська піхота, повітрянодесантні частини, Державна прикордонна служба України. Частини та підрозділи спеціального призначення МВС України

підводні човни, надводні кораблі ВМС ЗС України

механіки-водії та члени екіпажів танків, самохідно-
артилерійських установок, інженерних машин на базі танків, бойових броньованих машин, пускових установок ракетних частин

повітряні сили, ракетні, зенітно-ракетні частини, частини зв'язку

хімічні частини, спеціалісти заправок та зберігання пального, акумуляторник

спеціальні споруди

інші частини Збройних Сил України, Державна спеціальна служба транспорту (усі частини)

військовослужбовці, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях

Графа

1

2

3

4

5

6

7

8

Зріст (см)

Не вище

Частини спеціального призначення, морські частини прикордонних військ - 185

185

175

 

 

180

 

 

Не нижче

170, прикордонні війська - 155

165

 

 

 

 

 

 

Орган зору

Гострота зору для віддалі, не нижче

без корекції

0,6/0,6

0,5/0,4

Водії - 0,8/0,4
Члени екіпажів - 0,5/0,1

 

0,5/0,1

0,5/0,4

 

0,6/0,6

з корекцією

 

 

 

0,5/0,1

 

 

0,5/0,1 або 0,4/0,4

 

Кольоро-
відчуття

дихромазія

НП

НП

Водії - НП

 

НП

НП

 

НП

аномальна трихромазія будь-якого типу

 

 

Водії - НП

 

НП

НП

 

Водії - НП

Слух

Шепітна мова (м); не менше

6/6

6/6

6/6, члени екіпажів 1/4 або 3/3

6/6

5/5

5/5

1/4 або 3/3

6/6

Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців

НП

НП

НП

 

 

НП

 

НП

Стаття 1-б

НП

НП

 

 

 

НП

 

НП

Стаття 4-г

НП

НП

 

 

НП

НП

 

НП

Статті 3-б, 6-а

НП

НП

НП

 

НП

НП

 

НП

Стаття 9-в

НП

НП

НП

 

НП

НП

 

НП

Стаття 10-в, передпухлинні захворювання, які схильні до переродження та рецидивування

НП

НП

НП

 

НП

НП

 

НП

Статті 12-в, 12-г

НП

НП

 

 

НП

НП

 

НП

Стаття 13-в, дифузний та вузловий зоб 2 ст., без порушення функції щитоподібної залози, порушення толерантності до глюкози

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 13-г

НП

 

 

 

 

 

 

НП

Статті 14-в, 14-г, 17-в

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 20-в, 21-в, 23-в

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 20-г

НП

 

 

 

 

 

 

НП

Статті 25-б, 25-в, 28-в, 31-в

НП

НП

НП

 

 

 

 

НП

Стаття 26-в

НП

 

НП

 

 

 

 

НП

Статті 34-б, 35-б, 36-в

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 38-в, 39-в, 40-в, 41-в, 42-в, 43-б

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 38-г, 42-г, 43-в

НП

 

 

 

 

 

 

НП

Статті 45-б, ґ, 46-в, 47-в, г

НП

НП

 

 

НП

НП

 

НП

Статті 45-в, г, 46-г

НП

 

 

 

НП

НП

 

НП

Статті 49-а, б, 50-а, 52-в, 53-в, 54-в, 55-б

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 51-в, 52-г

НП

 

 

 

 

 

 

НП

Статті 57-в, 58-б

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 60-в, 61-в, 62-в, 64-в,

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 61-г, 62-г, 64-г, 67-г

НП

 

 

 

 

 

 

НП

Статті 66-в, 67-в, 69-б, 70-в, 71-в

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 74-в, г

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 75-в, г, 76-в, г, 77-в, г, 78-в, г, 79-в, 80-в, г

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 83-а

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Статті 79-г, 83-б

НП

 

 

 

 

 

 

НП

Статті 84-б, в

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Стаття 85-б

НП

НП

 

 

 

 

 

НП

Наявність медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень

 

 

 

 

 

 

 

НП

Примітка: НП - непридатні.

ТАБЛИЦЯ "В"

Особи, які відбираються для навчання (служби) та проходять військову службу за окремими військово-обліковими спеціальностями ВМС ЗС України

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку

Водолаз-
глибоководник, акванавт

Водолаз, водолазний спеціаліст, лікар медичної групи рятувального загону, лікар-фізіолог, оператор жорстких пристроїв

Спеціаліст технічних засобів керування кораблем (кермовий, кермовий сигнальник), спеціаліст зорового зв'язку та спостереження (сигнальник), спеціаліст оптичних засобів вимірювання (далекомірник, візирник), спеціаліст ракетної зброї (штурманський електрик ракетної зброї, спеціаліст приладів управління стрільбою)

Спеціаліст технічних засобів керування кораблем (катером на повітряній подушці), оператор центрального поста керування

Спеціаліст технічних засобів керування протичовновою зброєю (торпедний електрик, торпедист)

Спеціаліст радіотехнічних засобів спостереження (гідроакустик, радіометрист)

графи

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Зріст (см)

170 - 180

170 - 190

 

 

 

 

Орган зору

гострота зору, не нижче

без корекції

для віддалі

0,6/0,6

0,6/0,6

1,0/1,0

1,0/1,0

0,8/0,8

 

для близької відстані

 

 

1,0/1,0

0,8/0,8

0,8/0,8

0,8/0,8

для віддалі з корекцією

 

 

 

 

 

0,8/0,8

рефракція (дптр), не більше

короткозорість

0,5/0,5

0,5/0,5

НП

НП

0,5/0,5

3,0/3,0

далекозорість

1,0/1,0

1,0/1,0

НП

НП

НП

1,0/1,0

астигматизм

0,5/0,5

0,5/0,5

НП

0,5/0,5

0,5/0,5

1,0/1,0

кольоро-
відчуття

дихромазія

НП

НП

НП

НП

НП

НП

аномальна трихромазія будь-якого типу

НП

НП

НП

НП

 

 

Слух

шепітна мова (м), не менше

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 1-б, 2-г, 6-а, 3-б

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 9-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 10-в, передпухлинні захворювання, які схильні до переродження та рецидивування

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 12-в, 12-г

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 13-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 13-г

НП

НП

 

 

 

 

Статті 14-в, 14-г, 17-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 20-в, 20-г, 21-в, 22-в, 23-в, 23-г

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 25-б, 25-в, 26-б, 26-в, 28-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Косоокість за відсутності бінокулярного зору

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Обмеження полів зору хоча б на одному оці

більше 10 град.

 

 

НП

НП

НП

НП

більше 20 град.

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Порушення акомодації та темнової адаптації

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Виражений ністагм, коливальний спазм м'язів очного яблука

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 34-в, 35-б, 35-в, 36-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 38-в, 38-г, 39-в, 40-в, 41-в, 42-в, 42-г, 43-б, 43-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 45-б, 45-в, 45-г, 45-ґ, 46-в, г 47-в, г

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Відсутність зубів, що перешкоджає тримати загубник; наявність знімних зубних протезів

НП

НП

 

 

 

 

Статті 49-а, 49-б, 50-а

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 51-в, 62-г, 64-г

НП

 

НП

НП

НП

НП

Статті 52-в, 53-в, 54-в, 55-б

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 57-в, 58-б

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 60-в, 61-в, 62-в, 64-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Хвороба Озгуд-Шлятера без порушення функції суглоба

НП

НП

 

 

 

 

Статті 66-в, 67-в, 67-г, 68-в, 68-г, 69-б, 70-в, 71-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 74-в, 74-г

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Старий вдавлений перелом кісток основи черепа без ознак органічного ураження та без порушень функцій центральної нервової системи

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 75-в, 75-г, 76-в, 76-г, 77-в, 77-г, 78-в, 78-г, 79-в, 80-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 83-а, 83-б, 84-б, 84-в, 85-б

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Примітка. НП - непридатні.

ТАБЛИЦЯ "Г"

Особи, які відбираються для навчання (служби) та проходять службу за окремими військово-обліковими спеціальностями Збройних Сил України

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку

Спеціаліст управління засобами радіозв'язку, радіо-
телеграфіст

Авіаційний механік різного профілю

Механіки частин та підрозділів забезпечення, спеціаліст теплових машин, кисневик, компресорник та інші

Оператори радіолока-
ційної станції, які працюють з дисплеями, іншими блоками відображення інформації

Оператор протитан-
кового керованого реактивного снаряду

Верхолаз, кранівник баштового, мостового, гусеничного, автомобільного, залізничного, плавучого кранів, рятівник

Водій залізничного транспорту

Спеціаліст, який обслуговує діючі електро-
установки (електромонтер, електрослюсар)

Пожежник

Оператор котельної (кочегар)

Графа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зріст (см)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган зору

гострота зору, не нижче

без корекції

для віддалі

 

 

 

 

0,6/0,6

Верхолаз 0,5/0,2
Кранівник 0,8/0,4

1,0/1,0

 

0,8/0,5

 

 

 

 

для близь-
кої відстані

 

 

 

 

1,0/1,0

 

1,0/1,0

 

 

 

для віддалі з корекцією

0,5/0,2

0,5/0,5

0,5/0,5

0,5/0,7

 

 

 

0,5/0,2

 

0,5/0,2

Рефракція (дптр), не більше

короткозорість

6,0/6,0

6,0/6,0

6,0/6,0

3,0/6,0

2,0/2,0

 

0,5/0,5

 

 

 

далекозорість

3,0/3,0

3,0/3,0

3,0/3,0

3,0/3,0

2,0/2,0

 

1,0/1,0

 

 

 

астигматизм

2,0/2,0

2,0/2,0

2,0/2,0

2,0/2,0

1,0/1,0

 

0,5/0,5

 

 

 

Кольоро-
відчуття

дихромазія

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

аномальна трихромазія будь-якого типу

НП

 

 

НП

 

 

НП

 

 

 

Слух (шепітна мова) (м), не менше

6/6

 

 

6/6

6/6

1/4 або 3/3

6/6

1/4 або 3/3

6/6

1/4 або 3/3

Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 2-г

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

НП

Стаття 9-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Ожиріння II ступеня

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Статті 14-в, 14-г, 17-г

 

 

 

 

 

НП

НП

 

НП

 

Статті 20-г, 23-г

 

 

 

 

НП

НП

НП

 

 

 

Статті 25-в, 26-в

 

 

 

 

 

 

НП

 

НП

 

Косоокість за відсутності бінокулярного зору

 

 

 

 

НП

НП

НП

НП

НП

 

Обмеження полів зору хоча б на одному оці

більше 10 град.

 

НП

НП

 

 

 

 

 

 

 

більше 20 град.

 

НП

НП

 

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Порушення акомодації та темнової адаптації

 

 

 

НП

НП

НП

НП

 

НП

 

Виражений ністагм, коливальний спазм м'язів очного яблука

 

 

 

 

НП

НП

НП

 

НП

 

Стаття 35-в

 

 

 

 

НП

НП

НП

 

НП

 

Статті 38-г, 42-г, 43-в

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Статті 45-б, 45-в, 45-г, 45-д, 46-в, 47-в, г

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Відсутність зубів, що перешкоджає тримати загубник; наявність знімних зубних протезів

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Статті 49-б, 50-б, 51-в

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Стаття 54-в

 

 

 

 

 

 

 

НП

НП

 

Хвороба Озгуд-Шлятера без порушення функції суглоба

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Статті 61-г, 62-г, 64-г

 

 

 

 

НП

НП

 

 

НП

 

Статті 67-г, 68-г

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Стаття 74-г

 

 

 

 

 

НП

 

 

НП

 

Статті 75-г, 76-г, 78-г

 

 

 

 

 

НП

 

 

НП

 

Статті 77-г, 79-г

 

 

 

 

 

 

 

 

НП

 

Статті 83-б, 84-г

 

 

 

 

 

НП

НП

 

НП

 

Стаття 85-б

 

 

 

 

НП

НП

НП

 

НП

 

Примітка. НП - непридатні.

ТАБЛИЦЯ "Ґ"

Особи, які відбираються для служби (роботи) та які проходять службу (працюють) з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ), компонентами ракетного палива (КРП), джерелами електромагнітного поля (ЕМП), джерелами лазерного випромінювання (ЛВ), мікроорганізмами I - II груп патогенності

Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб. Показники фізичного розвитку

ДІВ

КРП

Джерела ЕМП

Джерела ЛВ

Мікроорганізми I - II гр. патогенності

ГРАФИ

1

2

3

4

5

Орган зору

Гострота зору з корекцією для віддалі

0,5/0,2

0,5/0,2

0,5/0,2

0,6/0,5

0,5/0,2

Рефракція (дптр), не більше

короткозорість

10,0/10,0

придатні

придатні

10,0/10,0

придатні

далекозорість

8,0/8,0

придатні

придатні

8,0/8,0

придатні

астигматизм

3,0/3,0

придатні

придатні

3,0/3,0

придатні

Кольоровідчуття

дихромазія

НП

НП

НП

НП

НП

аномальна трихромазія будь-якого типу

придатні

придатні

придатні

придатні

НП

Слух

Шепітна мова (м), не менше

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців

НП

НП

придатні

придатні

НП

Статті 2-г, 3-б, 4-ґ, 6-а

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 9-в

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 10-в, передпухлинні захворювання з тенденцією до переродження та рецидивування

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 12-в, 12-г

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 13-в, дифузний та вузловий зоб II ст. без порушення функції щитоподібної залози, порушення толерантності до глюкози

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 14-в, 14-г, 17-в, 17-г

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 20-в, 20-г, 21-в, 22-в, 23-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 25-б, 25-в, 26-в, 28-в, 30-д, 31-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 34-б, 35-б

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 38-в, 39-в, 40-в, 41-в, 42-в, 43-в

НП

НП

НП

НП

НП

Поширені субатрофічні зміни всіх відділів верхніх дихальних шляхів, гіперпластичний ларингіт

НП

НП

придатні

придатні

НП

Статті 45-б, 46-в, 47-в, г

НП

НП

НП

НП

НП

Лейкоплакія та облігатні преканцерози (абразивний хейліт Манганаті, хвороби Брауна)

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 50-а, 52-в, 53-в, 54-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 57-в, 58-б

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 60-в, 61-в, 62-в, 64-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 66-в, 67-в, 68-в, 69-в, 70-в, 71-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 73-а, 73-б, 74-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 83-а, 83-б, 84-б, 84-в

НП

НП

НП

НП

НП

Стійкі зміни складу периферичної крові (гемоглобін менше 130 г/л у чоловіків, у жінок менше 120 г/л, кількість лейкоцитів менше 4,5 х 109/л, тромбоцитів менше 18 х 1010

НП

НП

НП

НП

НП

Примітка. НП - непридатні.

ТАБЛИЦЯ "Д"

Особи, які вступають до військових навчальних закладів, військових підрозділів вищих навчальних закладів та навчаються в них

Показники фізичного розвитку.
Перелік хвороб та статей Розкладу хвороб

Юнаки, цивільні особи, військовослужбовці, які не мають офіцерського звання

Офіцери

Військові ліцеї

ВВНЗ

із них

ВВНЗ

Державної прикордонної служби України, ВМС ЗС України

загальновійськові, аеромобільні, танкові

ракетні, зенітно-ракетні, хімзахисту, топографічні, автомобільні, інженерні, зв'язку, електронної техніки

Графа

1

2

3

4

5

6

Зріст (см)

Не вище

 

 

 

танкові - 175

 

 

 

Не нижче

146

150

170

150

150

 

Орган зору

Гострота зору не нижче

без корекції

для віддалі

0,8/0,8

 

0,6/0,6

0,6/0,6

0,5/0,5

 

для близької відстані

1,0/1,0

0,8/0,5

0,8/0,8

0,8/0,8

0,8/0,8

05/0,1 або 0,4/0,4

з корекцією

для віддалі

 

0,8/0,5

 

 

 

0,6/0,4

для близької відстані

 

 

 

 

 

 

Рефракція (дптр), не більше

короткозорість

0,5/0,5

4,0/4,0

2,0/2,0

2,0/2,0

3,0/3,0

6,0/6,0

далекозорість

2,0/2,0

4,0/4,0

2,0/2,0

2,0/2,0

3,0/3,0

6,0/6,0

астигматизм

0,5/0,5

2,0/2,0

1,0/1,0

1,0/1,0

1,0/1,0

3,0/3,0

Кольоро-
відчуття

дихромазія

НП

НП

НП

НП

НП

НП

аномальна трихромазія

А, Б

НП

НП

НП

НП

НП

НП

С

 

 

 

 

 

 

Слух

Шепітна мова (м), не менше

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

5/3 або 4/4

Стани після перенесених гострих інфекційних та паразитарних хвороб з виходом у повне одужання та стійкою ремісією протягом 12 місяців

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Передпухлинні захворювання з тенденцією до переродження та рецидивування

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Множинні бородавчасті та пігментні невуси, що не затруднюють носіння стандартної військової форми одягу та спорядження

 

 

 

 

НП

 

Стаття 9-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 12-в

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Стаття 13-г

НП

 

 

 

 

 

Статті 14-г, 17-г

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 20-г, 23-г

НП

НП

НП

НП

НП

 

Стаття 26-в

НП

НП

НП

НП

НП

 

Обмеження полів зору, косоокість будь-яких форм та ступенів

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Носіння коригувальних окулярів, лінз

НП

 

 

 

 

 

Статті 34-в, 35-в

НП

НП

НП

НП

НП

 

Статті 38-г, 42-г, 43-в

НП

НП

НП

НП

НП

 

Розширення вен нижніх кінцівок на окремих ділянках у вигляді циліндричних або покручених еластичних випинів; розширення вен сім'яного канатика

 

 

 

аеромобільні - НП

 

 

Стаття 45-ґ, кіста верхньощелепної пазухи без порушення барофункції

 

 

військово-
морські - НП

аеромобільні - НП

 

 

Статті 49-б, 51-в

НП

НП

НП

НП

НП

 

Стаття 49-в, аномалії прикусу I ступеня

НП

 

 

 

 

 

Хронічний гастродуоденіт, холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів

НП

НП

НП

НП

НП

 

Статті 61-г, 62-г, 64-г

 

 

НП

аеромобільні - НП

 

 

Статті 67-г, 68-г

НП

НП

НП

НП

НП

 

Статті 75-г, 76-г, 77-г, 78-г

НП

НП

НП

НП

НП

 

Алергічні стани, які перешкоджають проведенню профілактичних щеплень та лікуванню антибіотиками

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Статті 83-б, 84-в, 85-б

НП

НП

НП

НП

НП

 

Примітка. НП - непридатні.".

7. У додатку 4 до Положення слова "Кутовий штамп військового лікувального закладу (ВЛК)" замінити словами "Кутовий штамп".

8. У додатку 5 до Положення слова "(докладно вказати, за яких обставин, при виконанні робіт, де, на службі чи ні, у відпустці тощо)" замінити словами "(докладно вказати, за яких обставин, під час виконання робіт, де, на службі чи ні, у відпустці, в стані алкогольного сп'яніння чи ні тощо)".

9. Доповнити Положення додатком 15 такого змісту:

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією

Військове звання ____майор_____________________________________________________________

Прізвище ___ ІВАНОВ___ ___ Ім'я____ _________Іван_______ По батькові _____Іванович________

Займана посада _____________________командир роти матеріального забезпечення_____________

Яким військовим комісаріатом і коли прийнятий (призваний) на військову службу ___ Печерським районним у м. Києві військовим комісаріатом, серпень 2000 року

Текст характеристики

Освіта - Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, закінчив у 2000 році, Національна академія оборони України, закінчив у 2009 році.

За час проходження служби у Збройних Силах України зарекомендував себе грамотним, дисциплінованим та відповідальним військовослужбовцем.

До виконання своїх службових обов'язків відноситься добросовісно. Службові стосунки з начальниками та підлеглими будує правильно. На критику та зауваження реагує вірно, здатний критично оцінювати свою діяльність.

З травня 2006 року по лютий 2007 року проходив службу у складі українського національного миротворчого контингенту в Республіці Ірак.

Фізичний стан задовільний. За результатами підсумкової перевірки за попередній рік фізичну підготовку склав на оцінку "добре".

Працездатність військовослужбовця висока.

Стан здоров'я задовільний, за минулий та поточний календарні роки випадків звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я не було.

За станом здоров'я спроможний виконувати свої службові обов'язки в повному обсязі без обмежень.

ВИСНОВОК: за станом здоров'я доцільне проходження військової служби на займаній посаді, можливе просування по службі на вищу посаду.

(зазначити думку командування щодо перспектив подальшого проходження військової служби за станом здоров'я)

Командир військової частини А0000 полковник

П. П. ПЕТРОВ

(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З характеристикою ознайомлений, згоден, майор

І. І. ІВАНОВ

(згода або мотивована незгода з текстом службової характеристики, підпис, прізвище, ініціали військовослужбовця)

" ___" ____________ 20___ року".

10. У додатку 22:

10.1. Пункт "б" статті 2 викласти в такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 2

б) залишкові зміни після вилікування різних локалізацій

непридатні

індивідуальна оцінка

 

 

 

на ВПБ - непридатні

 

 

".

10.2. У статті 20 слова та цифри ", М45 (дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго тощо)" виключити.

10.3. Пункт "в" статті 26 викласти в такій редакції:

"в)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 26

в) пресбіопія в 2,5 Д на кожне око

непридатні

індивідуальна оцінка

придатні

".

10.4. У пункті "б" статті 29, пункті "в" статті 39, пункті "б" статей 40, 41, 46, 47, 70 слова "курсанти - непридатні" виключити.

10.5. Пункт "б" статті 48 викласти в такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 48

б) за наявності об'єктивних даних з незначними порушеннями або без порушення функції

непридатні

індивідуальна оцінка, курсанти - непридатні

на надзвукових - непридатні

 

 

на ВПБ - непридатні

 

 

".

10.6. У статті 53:

пункт "б" викласти у такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 53

б) з незначними порушеннями функцій

непридатні

індивідуальна оцінка; курсанти - непридатні

придатні

 

 

 

на ВПБ - непридатні

парашутисти - непридатні

";

доповнити статтю пунктом "в" такого змісту:

"в)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 53

в) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій та які не перешкоджають носінню льотного одягу, взуття та використанню спеціального спорядження

непридатні

придатні

".

10.7. У статті 57:

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 57

б) з незначними порушеннями функцій

непридатні

індивідуальна оцінка; курсанти - непридатні

придатні

 

 

 

на ВПБ - непридатні

парашутисти - непридатні

";

доповнити статтю пунктом "в" такого змісту:

"в)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 57

в) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

непридатні

придатні

".

10.8. У статті 70:

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 70

б) з незначними порушеннями функцій

непридатні

індивідуальна оцінка; курсанти - непридатні

придатні

 

 

 

на ВПБ - непридатні

 

";

доповнити статтю пунктом "в" такого змісту:

"в)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 70

в) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій і які не перешкоджають носінню льотного одягу та використанню спеціального спорядження

непридатні

придатні

".

10.9. У статті 71:

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 71

б) з незначними порушеннями функцій

непридатні

індивідуальна оцінка

придатні

";

доповнити статтю пунктом "в" такого змісту:

"в)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стаття 71

в) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій і які не перешкоджають носінню льотного одягу та використанню спеціального спорядження

непридатні

придатні

".

10.10. У статті 74 слова та цифри "(зріст менше 160 см та більше 185 см; вага тіла більше 80 кг)" виключити.

11. У додатку 23:

11.1. У статті 1:

абзац четвертий після слова "важкості)" доповнити словами "(крім педикульозу, корости)";

в абзаці дев'ятому цифру "2" замінити цифрою "3";

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"Після перенесеної малярії легкого, неускладненого перебігу, паразитоносійства придатність до участі в ММО визначається через 3 місяці після лікування.".

11.2. У статті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Пункт "а" передбачає гострі та хронічні вірусні гепатити, які диференційовані за маркерами, протікають у будь-якій формі, після закінчення яких зберігаються стійкі порушення функції печінки.";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Особи льотного складу, АП, у яких знайдено позитивні маркери гепатитів (HBSAg та Anti - HCV), можуть бути допущені до роботи за фахом в порядку індивідуальної оцінки за пунктом "б".".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати абзацами сьомим - дев'ятим відповідно.

11.3. У статті 11:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Рекомендована вага тіла в кілограмах та її діапазон залежно від зросту наведені у таблиці 1 (для осіб 18 - 25 років):";

шапку таблиці 1 викласти в такій редакції:

"

Зріст
(см)

Недостатнє харчування

Рекомендована вага тіла

Надмірне харчування

Ожиріння
I ст.

Ожиріння
II ст.

";

після формули доповнити абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змісту:

"Відповідно до ІМТ слід користуватися такими показниками:

недостатнє харчування - <18,5;

рекомендована вага тіла - 18,5 - 24,9;

надмірне харчування - 25 - 29,9;

ожиріння I ст. 30 - 34,9;

ожиріння II ст. 35 - 39,9.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати абзацами п'ятнадцятим - двадцятим відповідно;

абзац шістнадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "При застосуванні різних методів дослідження цукру крові слід застосовувати відповідні норми для цих методів.";

абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

"При порушенні обміну ліпопротеїдів: гіперхолестеринемія (5,3 - 6,5 ммоль/л); при порушенні обміну пуринів: гіперурикемії (416 -500 ммоль/л), які коригуються дієтою, особи льотного складу, парашутисти та керівники польотів визнаються за графою I - непридатні, за графами II - VII - індивідуальна оцінка.".

11.4. Абзац третій статті 20 виключити.

11.5. У статті 25:

абзац шостий доповнити таким реченням:

"АП та особи, які виконують завдання на борту повітряного судна, - придатні.";

абзац сьомий після слів та літери "2,0 Д" доповнити словами та цифрами ", короткозорість більше 1,0 Д".

11.6. Статтю 26 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Особам льотного складу після 40 років, а також з далекозорістю в 1,5 Д і більше незалежно від віку обов'язково проводити обстеження гостроти зору на близьку відстань за таблицею Сівцева для близькості. Особи, які оглядаються за графами II - III, при гостроті зору на близьку відстань бінокулярно нижче 0,2 без корекції, непридатні до льотної роботи за пунктом "б" незалежно від ступеня пресбіопії. Особи, які оглядаються за графами IV - V, придатні в коригувальних окулярах на освоєних типах літаків за пунктом "в".".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати абзацами четвертим - п'ятим відповідно.

11.7. В абзаці першому статті 33 слова "(синдром передчасного збудження шлуночків Вольфа-Паркінсона-Уайта)" виключити.

11.8. В абзаці дев'ятому статті 39 слово "неускладненого" замінити словом "ускладненого".

11.9. Статтю 46 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Пункт "в" передбачає ГЕРХ без езофагіту.".

11.10. Абзац другий статті 48 викласти в такій редакції:

"До пункту "б" належать стеатогепатит з незначним порушенням або без порушення функції печінки; хронічний неспецифічний гепатит з незначним порушенням або без порушення функції; дискінезії жовчовидвідних шляхів; холестероз жовчного міхура; хронічний некалькульозний холецистит без тенденції до рецидивування при хороших результатах лікування (через 12 місяців після загострення).".

11.11. Абзац другий статті 49 викласти у такій редакції:

"Пункт "б" передбачає невеликі пупкові грижі (до 1 см), які не перешкоджають використанню спеціального спорядження, грижі стравохідного отвору діафрагми без клінічних проявів, які не порушують функцію зовнішнього дихання, не перешкоджають носінню льотного одягу та спеціального спорядження і не защемлюються.".

11.12. Абзац сьомий статті 54 доповнити словами "із складанням акта перевірки виконання функціональних обов'язків за фахом, який затверджується командиром військової частини.".

11.13. Статтю 57 після таблиці доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"Морфологічні зміни хребців, виявлені в льотного складу, АП при планових рентгенологічних дослідженнях у вигляді загострень, потовщень внутрішнього краю, поодиноких шипоподібних розростань без клінічних проявів, не є підставою для застосування даної статті.

Незначно виражені юнацькі викривлення хребта (до 5 - 8°), а також сакралізація або люмбалізація 1 куприкового хребця без корінцевих змін не є перешкодою до льотного навчання.".

11.14. Абзац другий статті 64 викласти в такій редакції:

"До пункту "б" належить незначне опущення стінок піхви; рубцеві та спайкові процеси в області малого таза без порушення функції та больового синдрому.".

11.15. У статті 74:

у абзаці четвертому цифри "165", "185" замінити цифрами "160", "186" відповідно;

у абзаці сьомому цифри "93" замінити цифрами "97".

11.16. У статті 75:

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять третій вважати абзацами десятим - тридцять другим відповідно;

в абзаці двадцять восьмому слова "Керівники польотів - непридатні" виключити.

11.17. Статтю 77 вважати статтею 78, статтю 78 вважати статтею 77.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

Опрос