Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке внесения хозяйственному суду предложений относительно кандидатур арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов)

Минюст
Порядок, Приказ от 26.08.2011 № 2039/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2011

м. Київ

N 2039/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2011 р. за N 1019/19757

Про порядок внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 5 березня 2012 року N 368/5-а)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Міністерство юстиції України пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих, які були обрані Комісією з підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), для призначення їх розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", крім кандидатур арбітражних керуючих для призначення їх ліквідаторами у процесі провадження справ про банкрутство відсутнього боржника, які пропонуються головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи з питань банкрутства).

2. Затвердити Положення про Комісію з підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії з підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - Комісія), що утворена Міністерством юстиції України з метою реалізації покладеного на нього відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395, повноваження щодо пропонування господарському суду кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - арбітражні керуючі) для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, у разі порушення щодо них справи про банкрутство та в інших випадках, передбачених Законом.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері відновлення платоспроможності та діяльності арбітражних керуючих, а також цим Положенням.

3. Комісія є постійно діючим допоміжним органом Мін'юсту України.

4. Основним завданням Комісії є обрання за результатами розгляду звернень у випадках, передбачених Законом та цим Положенням, кандидатур арбітражних керуючих, які Мін'юст України пропонує господарському суду для призначення їх розпорядниками майна, керуючими санацією або ліквідаторами.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань у порядку, передбаченому цим Положенням:

розглядає звернення щодо кандидатур арбітражних керуючих для внесення пропозицій господарському суду щодо призначення розпорядниками майна, керуючими санацією або ліквідаторами боржників (банкрутів) (далі - звернення);

за результатами розгляду звернень обирає кандидатуру арбітражного керуючого, яку Мін'юст України пропонує господарському суду для призначення розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором.

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

запрошувати на засідання Комісії арбітражних керуючих, звернення щодо кандидатур яких подано на розгляд Комісії;

у разі відсутності звернень чи за наявності інших підстав, які не дають можливості прийняти рішення щодо обрання кандидатури арбітражного керуючого, прийняти рішення про перенесення питання порядку денного на інше засідання Комісії та звернення у зв'язку з цим до господарського суду щодо продовження строку внесення пропозицій;

заслуховувати на засіданнях Комісії усні пояснення осіб, звернення яких розглядаються, а також пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.

7. Комісія зобов'язана:

розглядати звернення, що надійшли на розгляд Комісії;

обирати за результатами розгляду звернень щодо кожного боржника (банкрута) одну кандидатуру арбітражного керуючого для подальшого внесення Мін'юстом України до господарського суду пропозиції щодо призначення цього арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором;

забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;

забезпечувати збереження конфіденційності інформації щодо боржника, яка стала відомою під час роботи Комісії;

здійснювати інші повноваження, передбачені цим Положенням.

8. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб та у складі Голови, його заступника, членів та секретаря.

9. Головою Комісії призначається керівник (заступник керівника) структурного підрозділу Мін'юсту України, відповідального за забезпечення виконання Мін'юстом України повноважень державного органу з питань банкрутства.

10. Персональний склад Комісії та зміни до нього затверджуються Міністром юстиції.

11. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях;

визначає та затверджує порядок денний Комісії;

дає доручення, обов'язкові для членів Комісії;

підписує протоколи засідань Комісії.

12. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник Голови Комісії.

13. Члени Комісії мають право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

14. Члени Комісії зобов'язані:

брати участь у роботі Комісії;

бути присутніми особисто на засіданнях Комісії;

виконувати відповідно до законодавства доручення Голови Комісії та його заступника у разі відсутності Голови Комісії.

15. З метою усунення проявів корупції член Комісії повинен заявляти самовідвід чи підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, онук, онука, усиновлювач чи усиновлений, член сім'ї або близький родич цих осіб) арбітражного керуючого, щодо якого вирішується питання про обрання його кандидатури для пропонування господарському суду для призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором;

якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості члена Комісії.

За наявності зазначених вище підстав член Комісії зобов'язаний заявити самовідвід.

Відвід члену Комісії може заявити Голова Комісії або інший член Комісії, арбітражний керуючий, кандидатура якого розглядається, особа, яка подала звернення щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором боржника, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі та розглянутий на засіданні Комісії.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

16. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її персонального складу.

17. У засіданнях Комісії мають право брати участь представники органів, уповноважених управляти майном боржників (банкрутів) - державних підприємств та державними корпоративними правами підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності становить більше 25 відсотків, питання щодо призначення арбітражних керуючих для яких включені до порядку денного засідання Комісії (далі - уповноважені органи управління державним майном).

Зазначені представники зобов'язані надати на засіданні Комісії інформацію щодо фінансово-господарського стану боржника (банкрута) за формою, визначеною у додатку 1 до цього Положення, а також висловити позицію органу щодо обрання кандидатури арбітражного керуючого.

На засідання Комісії можуть бути запрошені арбітражні керуючі, звернення щодо обрання кандидатур яких включено до порядку денного засідання Комісії.

18. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться щотижня в середу.

У разі якщо середа припадає на святковий день, засідання Комісії проводиться в наступний за ним робочий день.

Час та місце проведення засідання визначає Голова Комісії.

Про засідання Комісії та порядок денний її членів повідомляють не пізніше наступного робочого дня після затвердження Головою Комісії порядку денного засідання Комісії.

Разом з повідомленням членам Комісії надається інформаційна довідка щодо питань порядку денного Комісії за формою, визначеною Головою Комісії.

19. Голова Комісії затверджує порядок денний чергового засідання Комісії і визначає доповідача по кожному питанню порядку денного.

Питаннями порядку денного засідання Комісії є питання обрання кандидатури арбітражного керуючого для подальшого подання Мін'юстом України пропозиції господарському суду щодо призначення цього арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором для кожного окремого боржника (банкрута).

Питання порядку денного чергового засідання Комісії формуються з урахуванням дати проведення засідання господарського суду, на якому судом передбачається розглянути пропозицію Мін'юсту України щодо кандидатури арбітражного керуючого.

Голова Комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дати її чергового засідання затверджує питання порядку денного засідання Комісії.

Питання порядку денного в день затвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін'юсту України і доводяться до відома уповноважених органів управління державним майном, які здійснюють повноваження з управління щодо включених до порядку денного державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності становить понад 25 відсотків.

Порядок денний засідання Комісії включає в себе всі звернення, які надійшли щодо кожного з питань порядку денного, та затверджується Головою за один день до дати чергового засідання Комісії.

20. Підставами для включення питання до порядку денного засідання Комісії є:

ухвала господарського суду;

звернення боржника щодо внесення Мін'юстом України пропозиції господарському суду щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна у випадку, передбаченому статтею 53 Закону;

набрання чинності рішенням Мін'юсту України про анулювання ліцензії арбітражного керуючого, який здійснює повноваження розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора боржника (банкрута);

заява арбітражного керуючого, підтверджена відміткою канцелярії суду, про звільнення від обов'язків арбітражного керуючого.

21. До порядку денного засідання Комісії включаються звернення, які подані:

кредитором (комітетом кредиторів) боржника;

боржником;

уповноваженим органом управління державним майном боржника (банкрута);

територіальними органами з питань банкрутства;

арбітражним керуючим, який за власною ініціативою виявив бажання взяти участь у справі;

первинними профспілковими організаціями, утвореними працівниками боржника (банкрута);

іншими учасниками провадження у справі про банкрутство.

22. Звернення щодо кандидатур арбітражних керуючих для внесення пропозицій господарському суду щодо призначення розпорядниками майна, керуючими санацією або ліквідаторами боржників (банкрутів) викладається у формі, наведеній у додатку 2.

До звернення, яке подається на розгляд Комісії, додаються:

постанова або ухвала господарського суду (за наявності);

копія протоколу засідання комітету кредиторів (у разі якщо звернення подається комітетом кредиторів);

заява арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство, складена за формою, наведеною в додатку 3;

інформація про запропоновану кандидатуру арбітражного керуючого, складена за формою, наведеною в додатку 4;

інформація щодо підприємства-боржника, складена за формою, наведеною в додатку 1.

23. Звернення надсилаються Комісії на адресу структурного підрозділу Мін'юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, і уповноваженому органу управління державним майном.

Звернення можуть надсилатися телефаксом з обов'язковим подальшим їх надсиланням поштою.

24. Час прийому звернень для включення їх до порядку денного завершується за два робочі дні до чергового засідання Комісії, на якому буде розглянуто відповідне питання. Звернення, отримані Комісією пізніше ніж за два робочі дні до чергового засідання, у разі наявності підстав для їх розгляду включаються до порядку денного наступного засідання Комісії.

25. Звернення, які надійшли до Комісії, але щодо яких відсутні підстави для включення їх до порядку денного, а також у разі їх невідповідності вимогам цього Положення, залишаються без розгляду, про що повідомляється ініціатор звернення.

26. У разі якщо в ухвалі господарського суду визначено більш ранній строк для внесення Мін'юстом України кандидатури арбітражного керуючого, ніж дата наступного чергового засідання Комісії, Комісія має право провести позачергове засідання.

Позачергове засідання Комісії проводиться не пізніше дня проведення господарським судом судового засідання з даного питання.

При проведенні позачергового засідання Комісії інформація щодо питань порядку денного на офіційному веб-сайті Мін'юсту не оприлюднюється; уповноважені органи управління державним майном повідомляються заздалегідь, виходячи з наявності часу до позачергового засідання.

27. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою Комісії, забезпечує секретар Комісії.

28. Розгляд питання порядку денного на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити матеріали з цього питання, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього представник органу управління майном державного підприємства або корпоративними правами держави щодо боржника висловлює позицію органу щодо кандидатури арбітражного керуючого, заслуховуються члени Комісії та інші особи, які беруть участь у засіданні.

29. Обговорення питань і рішення, що приймаються Комісією, фіксуються в протоколах засідання Комісії, які складаються під час засідання секретарем Комісії. Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні та секретар Комісії.

30. За результатами розгляду всіх поданих звернень по кожному з питань порядку денного Комісія обирає кандидатуру арбітражного керуючого, враховуючи такі критерії:

досвід роботи, в тому числі на аналогічних за профілем виробничої діяльності підприємствах;

досвід роботи на державних підприємствах і підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;

час здійснення діяльності арбітражним керуючим;

ефективність виконання повноважень арбітражного керуючого в минулому;

тривалість здійснення арбітражним керуючим процедур банкрутства у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий;

виконання арбітражним керуючим планів санації;

повнота погашення вимог кредиторів у процедурі ліквідації у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий;

позиція уповноваженого органу управління державним майном щодо кандидатури арбітражного керуючого (у разі наявності);

позиція центрального органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо кандидатури арбітражного керуючого у випадках, передбачених Законом (у разі наявності);

наявність у арбітражного керуючого концепції виведення підприємства з кризового стану в процедурі санації;

ділова репутація арбітражного керуючого, тобто сукупність підтвердженої інформації про нього, яка дає можливість зробити висновок про здібності арбітражного керуючого.

31. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії (за його відсутності - голос заступника Голови Комісії).

32. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер при формуванні пропозиції Мін'юсту України господарському суду щодо кандидатури арбітражного керуючого.

33. З урахуванням прийнятого Комісією рішення про обрання кандидатури арбітражного керуючого Мін'юст України пропонує господарському суду кандидатуру арбітражного керуючого для призначення його розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором боржника (банкрута), про що надсилає інформаційний лист до господарського суду не пізніше ніж через два дні після прийняття Комісією відповідного рішення.

Якщо обрана Комісією кандидатура арбітражного керуючого не підтримується відповідним керівником Мін'юсту України, питання про обрання кандидатури арбітражного керуючого для відповідного боржника (банкрута) повторно включається до порядку денного наступного засідання Комісії.

34. Мін'юст України інформує усіх осіб, які подавали звернення на розгляд Комісії, і уповноважений орган управління державним майном про результати розгляду питань порядку денного не пізніше ніж протягом трьох днів після прийняття Комісією відповідного рішення.

35. Копія листа Мін'юсту України до господарського суду з пропозицією щодо призначення обраної Комісією кандидатури арбітражного керуючого надсилається відповідному територіальному органу з питань банкрутства.

 

В. о. директора Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

І. О. Наливайко

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо підприємства-боржника*

1. Інформація щодо підприємства-боржника:

найменування;

частка державної власності в статутному капіталі;

заборона приватизації відповідно до вимог законодавства;

наявність статусу підприємства, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

чисельність працівників на останню звітну дату;

основний напрям діяльності;

причини неплатоспроможності підприємства, що призвели до порушення справи про банкрутство;

опис основних засобів та активів (рухоме та нерухоме майно, обладнання, грошові кошти тощо) на останню звітну дату.

2. Інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства-боржника:

Показник

Одиниця виміру

На останню звітну дату

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. гривень

 

Балансовий прибуток (збиток)

тис. гривень

 

Дебіторська заборгованість

тис. гривень

 

Кредиторська заборгованість, у тому числі сума зобов'язань перед бюджетом

тис. гривень

 

Балансова вартість активів

тис. гривень

 

М. П.
(за наявності)

____________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи
ініціатора, що пропонує кандидатуру, або
уповноваженого органу управління
державним майном)

____________
* Подається наявна інформація.

 

 

Комісія з підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Копія:

__________________________________________
(уповноваженому органу управління державним майном)

ЗВЕРНЕННЯ
щодо кандидатури арбітражного керуючого для внесення пропозицій господарському суду щодо призначення розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором боржника (банкрута)

___________________________________________________________________________________
                                     (повне найменування ініціатора, що пропонує кандидатуру арбітражного керуючого)
просить у порушеній "___" ___________ 20__ року
___________________________________________________________________________________
                       (повне найменування господарського суду, що порушив провадження у справі про банкрутство)
справі N ________________ про банкрутство ____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                        (повне найменування підприємства-боржника)
___________________________________________________________________________________,
                                                                         (місцезнаходження підприємства боржника)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________________________________________,
вид економічної діяльності (код згідно з КВЕД) __________________________________________
__________________________________________________________________________________,
частка державної власності у статутному капіталі якого становить ______________ %,
управління яким здійснює ___________________________________________________________,
                                                                   (повне найменування уповноваженого органу управління державним майном)
внести пропозицію господарському суду щодо призначення
___________________________________________________________________________________
                                               (зазначити: розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором)
арбітражного керуючого
___________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
ліцензія на право провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), серія _____ N __________ від "___" ____________ 20__ року

Копію звернення на адресу уповноваженого органу управління державним майном надіслано
____________________________ зв'язком.
      (факсимільним та/або поштовим)

"___" ____________ 20__ року

М. П.
(за наявності)

_____________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи ініціатора,
що пропонує кандидатуру)

 

ЗАЯВА
арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживаю за адресою _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), серія ____ N ____ від ___ ___ 20__ року, згоден на призначення
___________________________________________________________________________________
                                                       (зазначити: розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором)
у справі N __________________ про банкрутство ________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                             (повне найменування підприємства-боржника)
порушеній ___ ____________ 20__ року _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                        (повне найменування господарського суду, що порушив справу про банкрутство)

Протягом трудової діяльності обіймав такі керівні посади (керівника чи заступника керівника юридичної особи):

N з/п

Посада
(згідно з трудовою книжкою)

Найменування підприємства, установи, організації

Дата

Загальний термін перебування на посаді, років

призначення на посаду

звільнення з посади

1

2

3

4

5

6

Судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не маю.

Управління боржником раніше не здійснював (або з моменту усунення від управління боржником минуло ___ років).

Не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

_______________
(дата)

___________________________________
(ініціали, прізвище арбітражного керуючого)

______________
(підпис)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про запропоновану кандидатуру арбітражного керуючого

Інформація про запропоновану кандидатуру арбітражного керуючого повинна містити такі дані:

наявність ліцензій (дозволів) на здійснення інших видів господарської діяльності;

на які підприємства і ким арбітражний керуючий був раніше призначений протягом своєї діяльності (слід зазначити щодо судових процедур та окремо вказати статтю 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом");

щодо кожного підприємства зазначити, у зв'язку з чим було припинено повноваження арбітражного керуючого, а також, у разі якщо було призначено керуючим санацією, зазначити, чи було відновлено платоспроможність підприємства, а у разі призначення ліквідатором зазначити повноту погашення вимог кредиторів;

завантаженість арбітражного керуючого справами про банкрутство на дату підписання заяви на участь у справі про банкрутство;

інформацію про проведення перевірки (планової, позапланової) дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих та результати перевірки (зазначаються підстави для проведення позапланової перевірки; виявлено чи ні порушення; які саме було допущено порушення; усунено чи ні арбітражним керуючим допущені порушення та додається документальне підтвердження про усунення арбітражним керуючим порушень);

інформацію щодо порушення строків подання до Міністерства юстиції України інформації, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", наказом Міністерства юстиції України від ___ ___ 20__ N __ "Про затвердження форм подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ___ ___ 20__ за N ____.

_______________
(дата)

___________________________________
(ініціали, прізвище арбітражного керуючого)

______________
(підпис)

____________

Опрос