Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов

Национальный банк
Постановление от 18.05.2011 № 154
действует с 15.08.2011

Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

1. В абзаці третьому пункту 1.2 глави 1 слова "(складається виключно на підставі рішення суду про стягнення коштів та/або банківських металів або про накладення арешту)" виключити.

2. В абзаці вісімнадцятому пункту 2.1 глави 2 слова "ідентифікаційний номер платника податків" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1 цифри "10" замінити цифрами "30".

3.2. Пункт 3.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника в іноземній валюті або банківських металах, якщо операція, яку проводить платник, не відповідає вимогам валютного законодавства. Уповноважений банк повертає платнику платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах у порядку, передбаченому пунктом 3.7 цієї глави".

3.3. Пункти 3.7 та 3.8 викласти в такій редакції:

"3.7. Уповноважений банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах, якщо платник не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе. Уповноважений банк повертає платнику платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах без виконання і на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність"), який засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа уповноваженого банку.

3.8. Уповноважений банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника в іноземній валюті або банківських металах, якщо операція, яку проводить платник, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Уповноважений банк повертає платникові платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах без виконання і на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на абзац другий частини першої статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"), який засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа уповноваженого банку".

3.4. Пункт 3.9 після слів "з банками-кореспондентами" доповнити словами та цифрою "а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

4. У главі 5:

4.1. Абзац перший пункту 5.1 виключити.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим.

4.2. В абзаці третьому пункту 5.3 слова "суду (далі - виконавчий документ)" виключити.

4.3. У пунктах 5.4 та 5.5 цифри "51" замінити цифрами "53".

4.4. У пункті 5.9 слова "та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" виключити.

5. У главі 6:

5.1. У пункті 6.1 слова "на підставі документа про арешт" виключити.

5.2. У пунктах 6.6 та 6.9 слова "звільнення коштів та/або банківських металів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів та/або банківських металів".

5.3. Друге речення пункту 6.11 виключити.

5.4. У пункті 6.12 слова "звільнення коштів та/або банківських металів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів та/або банківських металів".

 

Директор Департаменту
платіжних систем

Н. Г. Лапко

Опрос