Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 18.05.2011 № 154
действует с 15.08.2011

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.05.2011

м. Київ

N 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2011 р. за N 935/19673

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про здійснення державних закупівель", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону України "Про виконавче провадження" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за N 910/15601, що додаються.

3. Унести до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами), такі зміни:

абзац четвертий пункту 2.9 глави 2 викласти в такій редакції:

"реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків у осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)";

у додатках 1 - 8 слова "ідентифікаційний номер з ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)".

4. Унести до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2001 N 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2001 за N 934/6125 (зі змінами), такі зміни:

у додатку 1 слова "ідентифікаційний номер з ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)";

у додатку 2 слова "ідентифікаційний номер платника податків з ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)";

у додатку 5 слова "ідентифікаційний номер з ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)".

5. Надати право клієнтам банків використовувати в розрахунках розрахункові чеки, на бланках яких зазначено реквізит "Ідентифікаційний номер", до повного їх використання.

6. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О. О.) унести зміни до програмного забезпечення системи електронних платежів Національного банку України щодо перевірки в електронному розрахунковому документі наявності інформації про серію та номер паспорта для клієнтів, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті.

7. Операційному та територіальним управлінням Національного банку України, банкам України внести зміни до програмного забезпечення систем автоматизації банку щодо зазначення в електронному розрахунковому документі інформації про серію та номер паспорта клієнтів, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті.

8. Генеральному департаменту регулювання платіжних систем та розрахунків (Кравець В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 6 та 7, що набирають чинності через 45 днів після офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Д. М. Тевелєв

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова "юридичних і фізичних осіб" замінити словами "клієнтів банків".

1.2. У пункті 1.4:

пункт після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"код платника/отримувача - ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами двадцять третім - п'ятдесят четвертим;

у другому реченні абзацу тридцять першого слова "орган державного казначейства" замінити словами "орган Державної казначейської служби України";

абзац п'ятдесят перший після слова "особи" доповнити словами "та інші клієнти банку";

в абзаці п'ятдесят другому слова "підприємницької діяльності" замінити словом "господарювання".

1.3. У пункті 1.17:

у першому реченні абзацу першого слово "лише" виключити;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів на підставі рішення суду, яке винесене за зверненням органу державної податкової служби і надійшло до банку безпосередньо від суду або органу державної податкової служби після отримання рішення суду.

Банк зупиняє видаткові операції за рахунком клієнта, щодо якого в цьому банку є публічне обтяження рухомого майна, яке накладене державним виконавцем, на суму такого обтяження, та відновлює видаткові операції за рахунком у випадку, визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", у порядку, визначеному договором банківського рахунку та внутрішніми процедурами банку.

Зупинення фінансових операцій клієнта, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовим актом Національного банку з питання здійснення банками фінансового моніторингу".

1.4. В абзаці першому пункту 1.19 слова "зборів/страхових внесків" замінити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиного внеску)".

1.5. Доповнити главу новими пунктами такого змісту:

"1.22. Банк приймає від платників, визначених у пункті 21 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель", розрахунковий документ на переказ коштів за товари, роботи і послуги відповідно до вимог цього Закону.

Платник подає до банку розрахунковий документ разом із звітом про результати здійснення процедури закупівлі та договором про закупівлю (далі - документи про закупівлю), що підтверджують виконання платниками Закону України "Про здійснення державних закупівель". Банк визначає порядок подання та перевірки документів про закупівлю та інших документів, які він вважає за потрібне перевірити, у внутрішніх процедурах банку та обумовлює це в договорі банківського рахунку.

1.23. Банк, який у випадках, передбачених Податковим кодексом України, виконує функцію податкового агента, списує кошти з рахунку платника в порядку, визначеному внутрішніми процедурами банку".

2. У главі 2:

2.1. В абзаці першому пункту 2.4 слова "Банки перевіряють" замінити словами "Банк перевіряє".

2.2. В абзаці п'ятому пункту 2.5 слова "розрахунковий документ" замінити словами "платіжне доручення", слово "документ" виключити.

2.3. В абзаці другому пункту 2.10 слово "(номера)" виключити.

2.4. У пункті 2.13:

в абзаці третьому слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України";

у другому реченні абзацу п'ятого слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України".

2.5. Пункти 2.16 та 2.17 викласти в такій редакції:

"2.16. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе. Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на цей пункт), який засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку.

2.17. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо операція, яку проводить клієнт, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на абзац другий частини першої статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і на цей пункт), який засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та відбитком штампа банку".

2.6. У пункті 2.18:

в абзаці першому слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо причиною повернення платіжної вимоги є неправильно зазначене найменування банку платника, то банк на зворотному боці платіжної вимоги зазначає його правильне найменування".

2.7. У першому реченні абзацу другого пункту 2.19 слово "міжбанківського" виключити.

2.8. У пункті 2.28:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.28. У разі отримання банком постанови суду від арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" банк повертає без виконання";

абзац третій викласти в такій редакції:

"постанови про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках".

2.9. У першому реченні абзацу другого пункту 2.31 слово "(номера)" виключити.

2.10. У пункті 2.32:

у першому реченні абзацу першого слово "(номера)" виключити;

у першому та третьому реченнях абзацу другого слово "(номера)" виключити;

абзац четвертий після слів "із зазначенням" доповнити словами "номера та дати електронного розрахункового документа та".

2.11. Абзац перший пункту 2.33 після слів "із зазначенням" доповнити словами "номера та дати електронного розрахункового документа та".

2.12. У першому реченні пункту 2.34 слова "ідентифікаційний номер" замінити словами "реквізит електронного розрахункового документа код".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

в абзаці п'ятому слова "ідентифікаційний номер" замінити словом "код";

в абзаці сьомому слова "ідентифікаційний код (номер)" замінити словом "код".

3.2. У пункті 3.5 цифри "10" замінити цифрами "30".

3.3. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. Банк приймає від платника платіжні доручення або інші розрахункові документи на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, що відкриті в банках, або грошовий чек на отримання заробітної плати в порядку, який визначений Пенсійним фондом України, погоджений із Національним банком і центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Банк не перевіряє правильність нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску. Відповідальність за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску несе платник.

Платник, який перебуває на казначейському обслуговуванні, подає до банку, у якому відкрито рахунок для обліку коштів, що перераховуються Державною казначейською службою України для здійснення цільових виплат готівкою, лише грошовий чек на отримання заробітної плати".

3.4. Доповнити главу після пункту 3.9 новим пунктом такого змісту:

"3.10. Банк приймає розрахункові документи на виплату доходу, визначеного розділом IV Податкового кодексу України, лише за умови одночасного подання платником податку розрахункового документа на перерахування до бюджету утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми доходу або документального підтвердження їх сплати раніше.

Документальним підтвердженням про сплату платником податку утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати є примірник платіжного доручення (документа на переказ) про його перерахування, у якому в реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання".

Банк не перевіряє правильність та своєчасність сплати платником податку на доходи фізичних осіб податку до бюджету".

У зв'язку з цим пункти 3.10 - 3.14 уважати відповідно пунктами 3.11 - 3.15.

4. У главі 5:

4.1. Назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 5. Примусове списання коштів".

4.2. Пункт 5.1 доповнити словами "а також у випадках, установлених законом".

4.3. У пункті 5.2:

в абзаці другому слова "Державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби";

в абзаці третьому слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України".

4.4. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Примусове списання коштів з рахунків платників ініціюють стягувачі (орган державної виконавчої служби/орган державної податкової служби) на підставі виконавчих документів, установлених законами України".

4.5. Пункт 5.9 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк платника в платіжній вимозі не перевіряє заповнення реквізитів, визначених в абзаці четвертому пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

4.6. У другому реченні абзацу другого пункту 5.10 слово "першому" виключити.

5. У главі 10:

5.1. Пункт 10.1 викласти в такій редакції:

"10.1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком/ами за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.

Виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, здійснюється за постановою державного виконавця чи рішенням суду (у тому числі ухвалою, постановою, наказом, виконавчим листом суду) про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, установленому законом.

Банк приймає до виконання постанову державного виконавця та/або рішення суду, які доставлені до банку самостійно державним виконавцем, слідчим, представником суду або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є суд, державний виконавець, слідчий".

5.2. Пункт 10.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк здійснює арешт коштів на рахунку клієнта, операції за яким були зупинені відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", на підставі постанови державного виконавця, яка надійшла до банку після повідомлення банком державного виконавця про відкриття клієнтом цього рахунку. Банк здійснює дії щодо арешту коштів відповідно до пункту 10.6 цієї глави".

5.3. Пункти 10.4 та 10.5 викласти в такій редакції:

"10.4. Банк, у якому відкрито рахунок/рахунки (далі - рахунок) клієнта, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після отримання документа про арешт коштів.

10.5. На документі про арешт коштів, який надійшов до банку після закінчення операційного дня, ставиться штамп "Вечірня", і забезпечення виконання цього документа банк здійснює в межах залишків коштів на рахунку на початок наступного операційного дня".

5.4. У пункті 10.6:

в абзаці п'ятому слова "звільнення коштів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Банк у разі зміни з його ініціативи (у зв'язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку платника, найменування та коду банку платника письмово повідомляє про такі зміни орган, який надіслав документ про арешт коштів".

5.5. В абзаці першому пункту 10.9:

слова "рішенням суду" замінити словами "виконавчим документом";

слова "звільнення коштів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів".

5.6. Абзац п'ятий пункту 10.10 після слів "за ініціативою клієнта" доповнити знаком ",".

5.7. У пункті 10.11 слова "звільнення коштів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів".

6. У главі 11:

6.1. У пункті 11.5:

в абзаці четвертому слова "ідентифікаційний код (номер)" замінити словом "код";

в абзаці п'ятому слова "назву та" виключити;

в абзаці шостому слова "ідентифікаційний код (номер)" замінити словом "код";

в абзаці сьомому слова "назву та" виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"електронний/і цифровий/і підпис/и".

6.2. Перше речення пункту 11.6 після слів "у разі договірного списання коштів" доповнити словами "якщо отримувач коштів - клієнт іншого банку".

6.3. У другому реченні пункту 11.13 слова та цифри "частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" замінити словами та цифрами "абзац другий частини першої статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

7. У додатку 6 слова "ідентифікаційний номер" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)".

8. У таблиці додатка 8 у колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту":

абзац перший рядка 8 замінити трьома абзацами такого змісту:

"Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється органами державної податкової служби (далі - ідентифікаційний код). Якщо ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів.

Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті, а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

в абзаці другому рядка 9:

слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України";

слова "(номер) (якщо він присвоєний)" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті";

в абзаці другому рядка 10 слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України";

в абзаці другому рядка 15:

слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України";

слова "(номер) (якщо він присвоєний)" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті";

абзаци перший - третій рядка 16 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється органами державної податкової служби (далі - ідентифікаційний код). Якщо платник знає, що ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів.

Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті, а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".

Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

в абзаці другому рядка 17 слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України";

абзац третій рядка 19 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;

у рядку 66 слова "за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ)" замінити словами "який присвоюється органами державної податкової служби";

у рядку 67 слова "державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби України".

9. У додатках 12 та 13 слова "ідентифікаційний номер" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)".

 

Директор Департаменту
платіжних систем

Н. Г. Лапко

Опрос