Идет загрузка документа (176 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Порядок, Постановление от 19.05.2011 № 881
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.05.2011

м. Київ

N 881

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2011 р. за N 910/19648

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 червня 2018 року N 428)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" та статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу (додається).

2. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних представництв забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01.09.2011.

 

В. о. Голови Комісії

В. Кальченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

С. М. Чех

Голова Антимонопольного
комітету України

  

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. Свищева

 

ПОРЯДОК
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про нафту і газ".

1.2. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення перевірок додержання ліцензіатами відповідних вимог, встановлених для певного виду господарської діяльності на ринку природного газу, а також механізм оформлення результатів таких перевірок та контролю за виконанням ліцензіатами рішень НКРЕ щодо усунення виявлених порушень.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які отримали в Національній комісії регулювання електроенергетики України ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (далі - ліцензіат) та провадять господарську діяльність відповідно до встановлених для певного виду діяльності ліцензійних умов.

1.4. Контроль за додержанням відповідних ліцензійних умов здійснюється НКРЕ та територіальними представництвами НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) у межах визначених повноважень шляхом проведення планових та позапланових заходів у вигляді перевірок.

II. Загальні вимоги до здійснення планових та позапланових перевірок

2.1. Перевірки проводяться за місцем здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.

2.2. Перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи ліцензіата.

2.3. Для здійснення планової або позапланової перевірки НКРЕ видає наказ, який має містити найменування ліцензіата, щодо якого буде здійснюватися перевірка, та предмет перевірки.

2.4. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписується Головою НКРЕ (виконуючим обов'язки Голови НКРЕ) і засвідчується печаткою.

2.5. Для проведення перевірки ліцензіата Національною комісією регулювання електроенергетики України створюється комісія у складі голови і членів комісії.

Мінімальний склад комісії має становити три особи.

2.6. До проведення перевірок можуть залучатися представники інших органів державного нагляду (контролю) за згодою керівників таких органів державного нагляду (контролю), якщо повноваження цих органів на здійснення чи участь у комплексних перевірках передбачені законами.

2.7. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.8. Не пізніше ніж за двадцять робочих днів до початку планової перевірки або безпосередньо перед позаплановою перевіркою відповідне ТП НКРЕ письмово надає структурному підрозділу НКРЕ, який організовує здійснення перевірки, інформацію про ліцензіата, що планується перевіряти, із зазначенням його повного найменування з усіма реквізитами, номера ліцензії, дати і номера акта попередньої перевірки та з пропозиціями щодо складу комісії та дня початку перевірки, а у разі позапланової перевірки надає інформацію про підстави для проведення позапланової перевірки та перелік питань для врахування при проведенні такої перевірки.

2.9. Перед початком проведення перевірки посадові особи НКРЕ зобов'язані пред'явити керівнику ліцензіата або уповноваженій ним особі оригінал посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб НКРЕ, і надати ліцензіату копію посвідчення про перевірку.

2.10. У разі неможливості посадової особи, яку включено до складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у цій перевірці за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та питань перевірки.

Копія такого посвідчення надається ліцензіату.

2.11. Перед початком здійснення перевірки голова та/або члени комісії з перевірки вносять запис до відповідного журналу ліцензіата (за його наявності).

III. Організація та проведення планових перевірок

3.1. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються НКРЕ до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та оприлюднюються НКРЕ шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЕ.

Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів НКРЕ надає копію плану проведення перевірок ліцензіатів та наказ про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

3.2. Планові перевірки проводяться з періодичністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики".

3.3. Щорічно до 1 квітня НКРЕ готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) державного нагляду (контролю) ліцензіатів за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЕ.

3.4. НКРЕ здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніш як за десять днів до дня здійснення перевірки. Повідомлення надсилається рекомендованим листом (за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії, виданій НКРЕ) чи телефонограмою за рахунок коштів НКРЕ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку.

3.5. Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу, що здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов.

3.6. Ліцензіат має право не допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про здійснення планової перевірки.

3.7. Письмове повідомлення про проведення планової перевірки готується на підставі відповідного наказу НКРЕ та посвідчення на проведення перевірки.

3.8. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до наказу НКРЕ строк проведення планової перевірки може бути збільшений до тридцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до п'ятнадцяти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення про перевірку.

IV. Організація та проведення позапланових перевірок

4.1. Підставами для здійснення позапланових перевірок є:

надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

перевірка виконання ліцензіатом рішень НКРЕ щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових або позапланових перевірок НКРЕ.

4.2. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Проведення позапланових перевірок з інших підстав, крім передбачених у пункті 4.1 цього розділу, забороняється.

4.3. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - трьох робочих днів.

У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до наказу НКРЕ строк проведення позапланової перевірки може бути збільшений до двадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до п'яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.

V. Повноваження голови та членів комісії з перевірки при проведенні перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів

5.1. Голова та члени комісії з перевірки з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, у межах повноважень, передбачених законом, мають право:

здійснення безперешкодного доступу на територію, до документів та інформації суб'єктів ринку природного газу;

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати (надсилати) ліцензіатам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення перевірки;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

накладати штрафні санкції та вживати заходів, передбачених законом;

інші передбачені законодавством повноваження.

5.2. Голова та члени комісії з перевірки зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах своїх повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню ліцензійної діяльності під час проведення перевірок, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника ліцензіата, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного (нагляду) контролю.

VI. Права та обов'язки ліцензіата

6.1. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право:

вимагати від посадових осіб НКРЕ здійснювати перевірку з дотриманням вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб НКРЕ, голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати та знайомитися з актами перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до актів перевірок;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії голови та членів комісії з перевірки;

не допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

голова та члени комісії з перевірки не надали документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону.

6.2. Ліцензіат під час здійснення перевірки зобов'язаний:

допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки за умови дотримання цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

виконувати вимоги НКРЕ щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки.

VII. Процедура оформлення результатів перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів

7.1. Планові перевірки НКРЕ проводить відповідно до переліку питань, наведених у відповідних формах актів перевірки (додатки 2 - 5).

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки та які зазначені в посвідченні на проведення перевірки.

7.2. За результатами проведеної планової чи позапланової перевірки посадова особа (комісія) складає акт перевірки у двох примірниках за формами, наведеними в додатках 2 - 6.

7.3. В акті перевірки зазначається стан додержання ліценціатом вимог відповідних ліцензійних умов, а в разі недотримання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових актів не допускається.

7.4. Датою складання та підписання акта перевірки є останній день перевірки.

7.5. Два примірники акта перевірки підписуються посадовими особами, які здійснювали перевірку, та ліцензіатом або уповноваженою ним особою.

Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з перевірки та керівником (уповноваженою особою) ліцензіата, що перевірявся.

7.6. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом перевірки, він підписує акт перевірки із поясненнями, зауваженнями або запереченнями, які є невід'ємною частиною акта перевірки.

Пояснення, зауваження або заперечення ліцензіата щодо проведеної перевірки надаються ліцензіатом до НКРЕ у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня після підписання акта перевірки.

7.7. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки посадова особа НКРЕ вносить до такого акта відповідний запис.

7.8. Після підписання акта перевірки один примірник вручається ліцензіату або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

7.9. У разі відсутності на момент проведення перевірки ліцензіата за місцем, зазначеним у ліцензії, та/або відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень, створення інших перешкод з боку ліцензіата з метою уникнення планової чи позапланової перевірки, непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки; відмови в наданні документів, необхідних для проведення перевірки, та інших пояснень голова та члени комісії з перевірки складають у трьох примірниках акт про відсутність ліцензіата або акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 7).

Два примірники акта про відсутність ліцензіата або акта про відмову в проведенні перевірки з повідомленням про необхідність підписання таких актів направляються рекомендованим листом за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.

7.10. У випадку неповернення відправленого ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову в проведенні перевірки або акта про відсутність ліцензіата у третьому примірнику такого акта робиться запис про відмову ліцензіата від його підписання.

7.11. Акт перевірки обов'язково реєструється посадовими особами НКРЕ чи відповідного ТП НКРЕ у книзі реєстрації перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов (додаток 8).

7.12. Оригінал підписаного сторонами акта перевірки або з відміткою про відмову ліцензіата від його підписання з відповідними документами і матеріалами надаються головою комісії з перевірки до структурного підрозділу НКРЕ, який організовує здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов.

У разі виявлення порушень ліцензіатом ліцензійних умов ТП НКРЕ разом з актом перевірки надає до НКРЕ подання про порушення з висновками за результатами перевірки та пропозиціями щодо застосування відповідних санкцій до ліцензіата.

7.13. Акт перевірки з висновками про порушення ліцензійних умов разом з поданням у день підписання передається факсимільним зв'язком до структурного підрозділу НКРЕ, який організовує здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов. Оригінали документів направляються поштою.

7.14. Структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, проводить аналіз результатів перевірки і готує службову записку та подання про розгляд порушень ліцензійних умов на відкритому засіданні НКРЕ.

Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації НКРЕ забезпечує опублікування в засобах масової інформації шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ повідомлення про розгляд питання про порушення ліцензіатом ліцензійних умов на відкритому засіданні НКРЕ.

Протокольний відділ НКРЕ готує та направляє факсимільним зв'язком ліцензіатам та іншим заінтересованим сторонам запрошення або повідомлення про взяття участі в засіданні НКРЕ, а управління справами НКРЕ надсилає його ліцензіату з рекомендованим повідомленням.

7.15. У випадку отримання акта перевірки з висновками про відсутність порушень ліцензійних умов структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, за погодженням з Головою НКРЕ долучає акт перевірки разом з усіма матеріалами та документами до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.

7.16. У разі усунення ліцензіатом до винесення на розгляд на відкритому засіданні НКРЕ порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що підтверджується відповідними документами, структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, за погодженням з головою НКРЕ долучає акт перевірки разом з усіма матеріалами та документами до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.

7.17. На підставі акта перевірки, під час якої виявлено порушення ліцензійних умов, НКРЕ протягом п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки приймає письмове рішення, яке оформлюється у вигляді:

попередження про необхідність усунення порушень;

постанови про накладення штрафу;

постанови про зупинення дії ліцензії;

постанови про анулювання відповідної ліцензії.

7.18. Рішення НКРЕ про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, та/або про накладення штрафу складається у двох примірниках: один примірник не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати складання акта перевірки надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог ліцензійних умов залишається в НКРЕ.

7.19. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання рішення НКРЕ управління справами НКРЕ направляє його рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а на копії рішення, яке залишається в НКРЕ, проставляє відповідний вихідний номер і дату направлення.

7.20. Копії рішень НКРЕ, прийнятих за результатами здійснення перевірок, надсилаються управлінням справами НКРЕ відповідним ТП НКРЕ для здійснення контролю.

7.21. У разі порушення ліцензіатами ліцензійних умов НКРЕ має право застосовувати до ліцензіатів санкції, встановлені відповідними законами України.

VIII. Контроль за виконанням ліцензіатами рішень НКРЕ та усуненням ними порушень ліцензійних умов

8.1. Ліцензіат, який одержав рішення НКРЕ про необхідність усунення порушень ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений строк виконати його та у письмовій формі повідомити про це НКРЕ або відповідне ТП НКРЕ.

8.2. НКРЕ та/або відповідне ТП НКРЕ здійснюють контроль за усуненням ліцензіатом порушень ліцензійних умов за його місцезнаходженням у визначений рішенням НКРЕ строк.

8.3. У разі накладення штрафу на ліцензіата відповідне ТП НКРЕ контролює надання документального підтвердження до НКРЕ та ТП НКРЕ ліцензіатом щодо оплати штрафу у визначений строк.

8.4. У разі зупинення дії ліцензії за порушення ліцензіатом ліцензійних умов або за невиконання ліцензіатом у визначений строк рішень НКРЕ відповідне ТП НКРЕ контролює виконання ліцензіатом у встановлений строк вимог, зазначених у рішенні про зупинення дії ліцензії.

8.5. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, ліцензіат надає НКРЕ (ТП НКРЕ) документи та матеріали, які підтверджують усунення порушень, після чого на найближчому засіданні НКРЕ на підставі подання структурного підрозділу, який організовує контроль діяльності ліцензіатів, приймається рішення про поновлення дії такої ліцензії.

8.6. У разі неусунення ліцензіатом порушень у строк, на який зупинено дію ліцензії, НКРЕ може прийняти рішення про анулювання ліцензії за наявності підстав, визначених статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

8.7. У разі неусунення ліцензіатом порушень у визначений строк з об'єктивних причин та надходження до НКРЕ письмового повідомлення ліцензіата з обґрунтуванням необхідності продовження строку усунення порушень ліцензійних умов НКРЕ може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень.

8.8. При ненаданні ліцензіатом у визначений строк письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що підтверджують виконання вимог рішення НКРЕ (крім анулювання ліцензії), НКРЕ (ТП НКРЕ) після закінчення зазначеного в рішенні строку розпочинає позапланову перевірку в установленому порядку.

8.9. У разі невиконання ліцензіатом вимог рішення НКРЕ у визначений у рішенні строк структурний підрозділ, який організовує контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, на підставі акта позапланової перевірки готує подання на розгляд НКРЕ щодо застосування до ліцензіата відповідних санкцій.

8.10. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

8.11. Неможливістю забезпечити виконання відповідних ліцензійних умов вважаються:

відсутність у суб'єктів господарювання, що отримали відповідні ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу, розподільних мереж, що перебувають у їхній власності чи користуванні;

відсутність у суб'єктів господарювання, що отримали відповідні ліцензії НКРЕ на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу трубопроводами, магістральних трубопроводів, що перебувають у їхній власності чи користуванні;

відсутність у суб'єктів господарювання, що отримали відповідні ліцензії НКРЕ на право провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу, сховищ газу загальною ємністю понад 5 млн куб. м, що перебувають у їхній власності чи користуванні.

8.12. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

8.13. Рішення про анулювання ліцензії на підставі заяви ліцензіата, рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання та нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності приймається НКРЕ в установленому порядку без проведення перевірки та складання акта перевірки.

8.14. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

8.15. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії, та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

8.16. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення НКРЕ зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

8.17. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії управління ліцензування НКРЕ вносить до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

8.18. Рішення НКРЕ про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання вручається ліцензіату або надсилається управлінням справами НКРЕ не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Надалі поштове повідомлення про вручення зберігається у справі ліцензіата з відміткою про вручення.

Копії рішень НКРЕ обов'язково надсилаються управлінням справами відповідним ТП НКРЕ, а копія рішення про анулювання ліцензії надсилається також до Об'єднаного диспетчерського управління ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" та органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.

8.19. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії структурний підрозділ, який організовує контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, долучає всі матеріали та документи до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних
представництв

К. Красюк

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

_________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ)

__________________
(телефон, факс)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення __________________________ перевірки
(планової/позапланової)

від "___" ____________ 20__ року N _______,

видане відповідно до наказу НКРЕ від "___" ____________ 20__ року N _____

голові комісії з проведення перевірки

 
 
___________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членам комісії з проведення перевірки

___________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

для проведення перевірки ліцензіата

 
____________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця, місцезнаходження ліцензіата)

на термін з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
щодо дотримання __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
              (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності, серії та номера ліцензії)
за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на підставі
__________________________________________________________________________________
                                                                            (підстава проведення перевірки)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                             (інформація про здійснення попереднього заходу - тип заходу і строк його здійснення)

Голова Комісії

_____________
(підпис)

М. П.

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


___________________________________________________________________________________

Строк проведення перевірки продовжено до "___" ____________ 20__ року відповідно до наказу НКРЕ від "___" ____________ 20__ року N ____.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)

_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                               (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення перевірки

 
___________________________________________________
;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

___________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ________________________
                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N з/п

Питання щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 9, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 26/17321 (далі - Ліцензійні умови з транспортування)

1

Наявність чинної ліцензії з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (стаття 6 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу")

2

Повідомлення ліцензіатом про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

3

Наявність магістральних трубопроводів, які перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, згідно з переліком магістральних газопроводів, затвердженим НКРЕ (підпункти 2.1.1, 2.1.3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

4

Наявність договорів із замовниками та/або газопостачальними підприємствами про транспортування природного газу магістральними трубопроводами (підпункт 2.1.2 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування)

5

Провадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральних трубопроводів (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

6

Забезпечення обліку протранспортованого магістральними трубопроводами природного газу спільно із замовниками, газорозподільними та газопостачальними підприємствами (підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

7

Наявність договорів з газопостачальними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників (підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

8

Відсутність фактів зловживання своїм монопольним становищем. Забезпечення рівних прав доступу до системи магістральних трубопроводів для всіх замовників послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (підпункт 2.1.7 пункту 2.1 та підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

9

Наявність договорів купівлі-продажу газу (контрактів) на виробничо-технологічні потреби з власниками газу та договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами із споживачами (підпункт 2.1.8 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

10

Відсутність фактів провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифами (підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

11

Відсутність фактів надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами (підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

12

Відсутність інших видів господарської діяльності, які перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами (підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з транспортування)

13

Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами (підпункти 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

14

Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами (підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

15

Ведення окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності бухгалтерського обліку господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

16

Здійснення ліцензіатом транспортування газу магістральними трубопроводами на договірних засадах та за установленими НКРЕ тарифами (пункт 3.3 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

17

Забезпечення замовників, які мають намір отримувати послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, доступом до використання потужностей магістральних трубопроводів на недискримінаційних засадах (підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

18

Передбачення в договорах на транспортування природного газу магістральними трубопроводами умов, за яких замовник, газорозподільне та газопостачальне підприємства мають право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що установлені на комерційних вузлах обліку газу ліцензіата (підпункт 3.4.5 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

19

Передбачення в договорах про транспортування природного газу магістральними трубопроводами, укладених із замовником або газопостачальним підприємством, величини тиску, параметрів якості газу та умов, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (підпункт 3.4.6 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

20

Здійснення централізованого диспетчерського управління з урахуванням вимог нормативних документів, забезпечення надійності і стабільності роботи газотранспортної системи (підпункт 3.4.9 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

21

Здійснення належним чином обліку природного газу, що надходить до магістральних газопроводів ліцензіата та транспортується магістральними газопроводами ліцензіата, відповідно до укладених договорів (підпункт 3.4.10 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

22

Наявність розробленого та погодженого з Мінпаливенерго та НКРЕ протягом одного року з дати видачі ліцензії порядку розподілу газотранспортних потужностей, яким установлюється механізм їх розподілу (підпункт 3.4.13 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

23

Наявність розробленого та затвердженого плану перспективного розвитку газотранспортної системи на наступні 5 років, погодженого з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, з Мінпаливенерго та НКРЕ (підпункт 3.4.14 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

24

Наявність звернень в установленому порядку до НКРЕ для отримання вимог щодо провадження інших, крім ліцензованого, видів діяльності та виконання цих вимог (підпункти 3.4.16, 3.4.17 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

25

Здійснення згідно з нормативними документами проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію магістральних газопроводів та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом (пункт 3.7 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

26

Здійснення підключення до магістральних газопроводів, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, відповідно до законодавства України (пункт 3.8 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

27

Відповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (підпункт 3.9.2 пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з транспортування, постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відповідний період)

28

Опублікування в засобах масової інформації в установлений строк детальної інформації про установлений НКРЕ тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (підпункт "в" пункту 3.9.2 пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов з транспортування)

29

Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів у частині виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (стаття 23 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", пункт 3.10 розділу III Ліцензійних умов з транспортування, постанова про накладення штрафів або розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період)

Перелік питань для планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Висновки про порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, та стан виконання вимог законодавства:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

До акта планової перевірки додаються такі документи: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення перевірки

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

_______________
(підпис)

_________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

_______________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки надіслано (отримав)

_______________
(підпис)

_________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)

_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
__________________________________________________
;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

__________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ________________________
                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N з/п

Питання щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 11, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 28/17323 (далі - Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 12, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 29/17324 (далі - Ліцензійні умови з розподілу)

1

Наявність діючих ліцензій з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу (стаття 6 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу")

2

Повідомлення ліцензіатом про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

3

Документальне підтвердження наявності у ліцензіата розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні, та договорів на технічне обслуговування розподільних мереж, які перебувають у користуванні ліцензіата (підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

4

Наявність договорів купівлі-продажу природного газу (контрактів) із власниками природного газу, договорів із замовниками та/або газопостачальними підприємствами про транспортування розподільними трубопроводами природного газу, договорів про транспортування природного газу магістральними трубопроводами. Відповідність обсягу, зазначеного в договорах купівлі-продажу природного газу (контрактах) та в договорах на постачання природного газу, обсягу, що зазначається в договорах на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами (підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання та підпункти 2.1.2, 2.1.8 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

5

Наявність договорів з газотранспортними підприємствами про створення страхового запасу природного газу в натуральній формі в обсягах, передбачених законодавством України (пункт 10 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729, та підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання)

6

Своєчасне укладення договорів з уповноваженим органом з енергозбереження, визначеним Кабінетом Міністрів України, та/або газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників, договорів із споживачами на постачання природного газу, дотримання ліцензіатом умов договорів (підпункт 2.1.7 пункту 2.1 та підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

7

Відповідність фактичної території провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу на території, зазначеній у ліцензіях, виданих НКРЕ (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II та підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II і підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

8

Забезпечення необхідного контролю за надійністю, стабільністю роботи та безаварійністю експлуатації газорозподільних мереж (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II та підпункт 3.4.2 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

9

Забезпечення обліку поставленого споживачам природного газу, а також обсягу протранспортованого розподільними трубопроводами природного газу спільно з газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами (підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

10

Здійснення відповідно до нормативних документів проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію газорозподільних мереж та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом (пункт 3.6 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

11

Здійснення ліцензіатом відповідно до законодавства України підключення до газорозподільних мереж, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата (пункт 3.7 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

12

Відповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на постачання та розподіл природного газу (підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункт 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу; постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відповідний період)

13

Відсутність перехресного субсидіювання за рахунок господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та за рахунок господарської діяльності з розподілу газу (підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

14

Виконання ліцензіатом у повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної оплати газу, оплати послуг з транспортування магістральними трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу відповідно до умов укладених договорів (пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов з постачання)

15

Відповідність обсягів постачання та розподілу природного газу обсягам, передбаченим у тарифах (стаття 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"; постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відповідний період)

16

Відсутність фактів надання переваги будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами, фактів прямого або опосередкованого заважання або протидії іншим газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу та інших фактів зловживання монопольним становищем (Закон України "Про природні монополії"; підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з постачання; підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу II, підпункти 2.2.5, 2.2.7 пункту 2.2 розділу II та підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

17

Відсутність негативного впливу результатів інших видів діяльності, крім ліцензованих, на ліцензовану діяльність (підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з постачання; підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу II, підпункти 3.4.17, 3.4.18 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

18

Ведення бухгалтерського обліку діяльності з постачання та розподілу природного газу окремо від обліків з інших видів діяльності з обґрунтованим розподілом витрат між основними та іншими видами господарської діяльності (підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

19

Наявність розробленого та затвердженого Плану перспективного розвитку газорозподільних мереж на наступні 5 років, погодженого з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, Мінпаливенерго та НКРЕ (підпункт 3.4.15 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

20

Наявність документально оформлених обсягів протранспортованого та поставленого природного газу (підпункт 3.4.6 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з постачання; підпункт 3.4.8 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

21

Дотримання ліцензіатом нормативів відрахування коштів відповідно до затвердженого алгоритму розподілу коштів (пункт 5 Порядку проведення розрахунків за природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247; глави 2, 3 Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529)

22

Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з розподілу природного газу (підпункти 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункти 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

23

Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з постачання та розподілу природного газу (підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

24

Відсутність фактів провадження господарської діяльності із зберігання, транспортування природного газу магістральними трубопроводами та постачання природного газу за нерегульованим тарифом на території здійснення господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом (підпункт 3.6.5 пункту 3.6 розділу III Ліцензійних умов з постачання та підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

25

Опублікування в засобах масової інформації в установлений термін детальної інформації про встановлений НКРЕ тариф на постачання та розподіл природного газу, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на постачання та розподіл природного газу, про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з постачання та розподілу природного газу (підпункт 3.7.3 пункту 3.7 розділу III Ліцензійних умов з постачання; підпункт 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

26

Відсутність фактів передоручення будь-кому обов'язку щодо отримання плати за реалізований споживачам природний газ від замовників послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами (підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з постачання; підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов з розподілу)

27

Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів (пункт 3.8 розділу III Ліцензійних умов з постачання та пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу)

27.1

Джерела надходження природного газу різним категоріям споживачів відповідно до вимог законодавства (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом")

27.2

Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень ліцензійних умов (стаття 23 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"; постанова про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов на відповідний період)

27.3

Використання за цільовим призначенням коштів, отриманих за рахунок цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу на виконання Програми встановлення лічильників природного газу на відповідний період (статті 314 - 317 Податкового кодексу України; стаття 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"; постанова про затвердження цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу на відповідний період)

27.4

Визначення згідно з вимогами чинного законодавства України ціни на газ для споживачів з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (підпункт 3.6.2 пункту 3.6 розділу III Ліцензійних умов з постачання; постанова НКРЕ щодо затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання)

Перелік питань для планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Висновки про порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, та стан виконання вимог законодавства:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

До акта планової перевірки додаються такі документи: ___________________________________
__________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

______________
(підпис)

______________
(підпис)

________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки надіслано (отримав)

______________
(підпис)

________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)

_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
___________________________________________________
;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

___________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ________________________
                                                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N з/п

Питання щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 27/17322 (далі - Ліцензійні умови з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

1

Наявність чинної ліцензії з постачання природного газу за нерегульованим тарифом (стаття 6 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу")

2

Повідомлення ліцензіатом про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (підпункт 3.1.4 пункту 3.1 та пункт 3.6 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

3

Наявність договорів купівлі-продажу природного газу (контрактів) із власниками газу. Відповідність фактичних обсягів постачання природного газу за нерегульованим тарифом заявленим річним обсягам, зазначеним у заяві на видачу ліцензії (підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

4

Наявність договорів з газотранспортними підприємствами про створення страхового запасу природного газу в натуральній формі в обсягах, передбачених законодавством України (пункт 10 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

5

Дотримання ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу (постанова НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності"; підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

6

Здійснення ліцензіатом разом із спорідненими підприємствами ліцензованої діяльності в обсязі, що не перевищує 35 відсотків загального обсягу споживання природного газу в Україні (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

7

Забезпечення обліку поставленого споживачам природного газу спільно з газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами (підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

8

Наявність договорів з уповноваженим органом у сфері енергозбереження, та/або газотранспортними, та/або газорозподільними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників (підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

9

Наявність договорів з газотранспортними підприємствами про зберігання в підземних сховищах газу, що надійшов до газотранспортної системи за договорами купівлі-продажу ліцензіата і не був поставлений споживачам (підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

10

Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом (підпункти 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

11

Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом (підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

12

Повідомлення НКРЕ про намір змінити заявлений при отриманні ліцензії обсяг постачання природного газу з одночасним наданням документів, що підтверджують достатність власних активів у ліцензіата (підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

13

Наявність укладених договорів (контрактів) на закупівлю природного газу в достатньому обсязі для виконання договірних зобов'язань перед споживачем (підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

14

Наявність у договорах на постачання газу умов, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити постачання газу споживачу, та зазначення стандартів послуг, які надаються споживачу (підпункт 3.4.2 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

15

Дотримання ліцензіатом умов, на яких укладання договорів про постачання природного газу із споживачами здійснюється лише за відсутності у споживачів заборгованості перед іншим постачальником газу або за згодою цього постачальника (підпункт 3.4.3 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

16

Наявність у договорах на постачання газу умов, на яких газотранспортне та/або газорозподільне підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу (підпункт 3.4.4 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

17

Наявність актів прийому-передачі природного газу із споживачами та/або газорозподільними та/або газотранспортними підприємствами про обсяги природного газу, поставлені споживачам, відповідно до укладених договорів (підпункт 3.4.6 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

18

Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів (пункт 3.7 розділу III Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом)

18.1

Відповідність вимогам законодавства джерел надходження природного газу різним категоріям споживачів (підпункт 5 пункту 2 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729)

18.2

Визначення ціни на газ для споживачів з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання згідно з вимогами чинного законодавства України (стаття 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"; постанова НКРЕ щодо граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на відповідний період)

18.3

Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень ліцензійних умов (стаття 23 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"; постанова про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов на відповідний період)

Перелік питань для планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Висновки про порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, та стан виконання вимог законодавства:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

До акта планової перевірки додаються такі документи: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

______________
(підпис)

______________
(підпис)

________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

______________
(підпис)

________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_______________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)

_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
__________________________________________________
;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

__________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ________________________
                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N з/п

Питання щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 8, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 25/17320 (далі - Ліцензійні умови із зберігання природного газу)

1

Наявність чинної ліцензії із зберігання природного газу (стаття 6 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу")

2

Повідомлення ліцензіатом про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

3

Наявність договорів із замовниками про закачування, зберігання та відбір природного газу та/або створення страхового запасу природного газу (підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

4

Здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу лише у сховищах, які перебувають у його власності чи користуванні згідно з переліком підземних сховищ, затвердженим НКРЕ (підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

5

Відсутність фактів провадження господарської діяльності із транспортування та розподілу природного газу та з постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифами (підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

6

Відсутність фактів надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності із зберігання природного газу (підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

7

Відсутність фактів передоручення будь-кому отримання плати від замовників послуг із зберігання природного газу (підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

8

Відсутність фактів взаємодії з іншими ліцензіатами при розрахунку тарифу на зберігання природного газу та розгляді його в НКРЕ (підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

9

Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності із зберігання природного газу (підпункти 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

10

Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності із зберігання природного газу (підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

11

Ведення бухгалтерського обліку діяльності із зберігання природного газу окремо від обліків з інших видів діяльності з обґрунтованим розподілом витрат між діяльністю із зберігання природного газу та іншими видами господарської діяльності (підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

12

Здійснення ліцензіатом зберігання природного газу на договірних засадах та за установленими НКРЕ тарифами (пункт 3.3 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

13

Виконання ліцензіатом у повному обсязі відповідно до умов укладених договорів про зберігання природного газу та/або створення страхового запасу газу зобов'язання щодо обсягів та термінів закачування або відбору природного газу, використання страхового запасу природного газу (підпункт 3.4.2 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

14

Відсутність фактів зловживання своїм монопольним становищем. Забезпечення рівних прав доступу до підземних сховищ газу для всіх замовників (стаття 8 Закону України "Про природні монополії"; підпункт 2.1.4 пункту 2.1, підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу II та підпункт 3.4.3 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

15

Наявність порядку закачування, зберігання та відбору природного газу в/із сховища (підпункт 3.4.4 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

16

Розроблення та виконання заходів щодо підвищення технічного рівня обладнання підземних сховищ газу за принципом оптимізації витрат на їх утримання (підпункт 3.4.6 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

17

Здійснення обліку природного газу, що закачується до підземного сховища газу або відбирається із підземного сховища газу повіреними засобами вимірювальної техніки (підпункт 3.4.7 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

18

Виконання робіт з контролю за режимами роботи підземного сховища газу, забезпечення балансування обсягів газу в газотранспортній системі за рахунок збільшення/зменшення обсягів газу в підземних сховищах (підпункт 3.4.8 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

19

Надання оперативної інформації щодо обсягів природного газу, що надійшли до підземного сховища газу або відібрані із підземного сховища газу (підпункт 3.4.9 пункту 3.4 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

20

Здійснення ліцензіатом закупівлі газу лише для використання його на свої виробничо-технологічні потреби (пункт 3.5 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

21

Забезпечення закачування та відбору природного газу в/із сховища на недискримінаційних засадах. Наявність фактів відмови замовнику в укладенні договору про створення страхового запасу природного газу (пункт 10 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729; пункт 3.6 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

22

Відсутність фактів відбору природного газу, переданого замовником, відповідно до договору на зберігання та/або створення страхового запасу природного газу без письмової згоди замовника (пункт 3.7 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

23

Одержання ліцензіатом виправданої плати та обґрунтованих прибутків від виконання додаткових робіт (підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

24

Відповідність фактичних складових витрат та прибутку затвердженій структурі тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу (підпункти 3.10.1, 3.10.2 пункту 3.10 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

25

Опублікування в засобах масової інформації в установлений термін детальної інформації про тариф на закачування, зберігання та відбір природного газу, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу, та про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності із закачування, зберігання та відбору природного газу (підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

26

Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів у частині виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (стаття 23 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"; постанова про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов на відповідний період; пункт 3.11 розділу III Ліцензійних умов із зберігання природного газу)

Перелік питань для планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Висновки про порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, та стан виконання вимог законодавства:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

До акта планової перевірки додаються такі документи: ___________________________________
___________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

______________
(підпис)

______________
(підпис)

________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

_______________
(підпис)

________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_______________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

_______________________________________________________________
(вид діяльності)

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                    (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
__________________________________________________
;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

__________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ________________________
                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
                           по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Висновки про порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, та стан виконання вимог законодавства:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

До акта позапланової перевірки додаються такі документи: _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Цей акт позапланової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта позапланової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
_______________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
_______________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

______________
(підпис)

______________
(підпис)

_______________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

______________
(підпис)

_______________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
______________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта позапланової перевірки ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)

_______________________
(телефон, факс)

АКТ

про ___________________________________________________________________
(відмову в проведенні перевірки/відсутність ліцензіата/повторне порушення ліцензіатом
ліцензійних умов/виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії/встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності/невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов/неможливість ліцензіата забезпечити
виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності)

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                               (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
_________________________________________________
;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

_________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ________________________
                                                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Перевіркою встановлено: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

До акта перевірки додаються такі документи: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Цей акт складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
_______________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
______________
(підпис)

 
_______________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

______________
(підпис)

______________
(підпис)

_______________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

______________
(підпис)

_______________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_______________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта перевірки _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

 

Книга реєстрації
актів перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов

N з/п

Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження (місце проживання)

Вид діяльності та номер ліцензії

Дата, місце складання акта перевірки, посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що склала акт

Суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт

1

2

3

4

5

____________

Опрос