Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам

Минфин, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики Украины
Приказ от 29.06.2011 № 258/778/380
действует с 12.08.2011

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.06.2011

м. Київ

N 258/778/380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2011 р. за N 908/19646

Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

З метою удосконалення порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та у зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2002 N 226/293/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за N 466/6754 (із змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до функціонального розподілу обов'язків.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього пункту 2.3 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

  

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України

С. Тігіпко

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Міністр охорони здоров'я України

О. Аніщенко

  

Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1. У главі 2:

1.1. Пункт 2.1 доповнити новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

"У цьому Порядку під законними представниками дітей-інвалідів слід розуміти батьків, усиновителів, опікунів чи піклувальників.

До опікунів та піклувальників відносяться прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, які відповідно до статей 255, 2562 та 2566 Сімейного кодексу України виконують обов'язки опікуна або піклувальника, без спеціальних на те повноважень.".

1.2. У пункті 2.3:

в абзаці першому слова "батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника" замінити словами "законного представника";

в абзаці другому слова "батькам, усиновителям, опікуну, піклувальнику" замінити словами "законному представнику".

1.3. У пункті 2.4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)";

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні".

У зв'язку з цим абзаци шостий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-сімнадцятим;

в абзацах сьомому, восьмому слово "постійне" виключити;

в абзаці восьмому слова "батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника" замінити словами "законного представника";

в абзаці одинадцятому слова "батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника" замінити словами "законним представником";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина-інвалід, то разом із заявою він подає довідку органу праці та соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину-інваліда за місцем свого проживання.";

в абзаці шістнадцятому слова "та заява" виключити.

1.4. У пункті 2.6:

в абзаці першому слова та цифру "непрацюючим інвалідам з дитинства III групи" виключити;

в абзаці третьому:

слова "одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику" замінити словами "законному представнику";

слова та цифри "а також, коли дітям-інвалідам віком від 16 до 18 років встановлена група інвалідності" виключити.

1.5. В абзаці другому пункту 2.8 слово "попередити" замінити словом "повідомити"; слова "батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників" замінити словами "законного представника".

2. У главі 3:

2.1. В абзаці третьому пункту 3.1 слова "медико-соціальної експертної комісії" замінити словами "лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу".

2.2. Абзац третій пункту 3.2 доповнити словами "навчання та служби".

2.3. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Розмір надбавки на догляд:

за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи А, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи Б, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за одиноким інвалідом з дитинства II і III груп - 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.".

2.4. У пункті 3.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.7. Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подаються:";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка державного реєстратора про проведення (відсутність) державної реєстрації особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації особи, довідка органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;".

2.5. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. Надбавка на догляд за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду.

Надбавка на догляд призначається на кожну дитину-інваліда, на яку призначена державна соціальна допомога.

У разі неможливості документального підтвердження факту догляду, який визначає право на призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, за бажанням особи здійснюється обстеження на дому і складається акт обстеження сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід. Обстеження у сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід, здійснюється комісією у складі депутата місцевої ради (за згодою), посадової особи районного управління праці та соціального захисту населення і двох сусідів.

Для підтвердження інших фактів, що впливають на вирішення питання призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги при відсутності документів, направляються запити до центру зайнятості, органу, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, органів державної податкової служби та інших підприємств, установ, організацій.".

2.6. Пункт 3.12 доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Якщо працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), було короткотерміновим (менше календарного місяця), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд здійснюється на підставі рішення органу праці та соціального захисту населення з дня працевлаштування по день звільнення одержувача.

У разі якщо фізична особа зареєстрована як підприємець, довідка про доходи за останній звітний період (рік) органу державної податкової служби про відсутність доходів від зайняття підприємницькою діяльністю надається щоквартально. У разі її неподання виплата надбавки на догляд за дитиною-інвалідом припиняється.".

3. У главі 4:

3.1. У пункті 4.1:

в абзаці першому слова "батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників" замінити словами "законного представника";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Виплата державної соціальної допомоги проводиться щомісяця за поточний місяць за графіками, які складаються державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку та узгоджуються з органами праці та соціального захисту населення на підставі виплатних документів, що готують органи праці та соціального захисту населення, згідно з Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства праці та соціального захисту населення від 28.04.2009 N 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 N 14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за N 592/16608.".

3.2. У пункті 4.3 слово "постійного" виключити.

3.3. Пункт 4.7 викласти в такій редакції:

"4.7. Інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), навчальних закладах тощо (далі - установа (заклад)), виплачується 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги.

Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, який перебуває в установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується інваліду з дитинства відповідно до абзацу першого цього пункту, перераховується установі (закладу), де перебуває інвалід з дитинства, за його особистою письмовою заявою або заявою його законного представника.

У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв'язку із хворобою або за особистими мотивами (без виключення із списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі за весь період відсутності в установі (закладі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у вказаний період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається органу праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства установі (закладу).

Виплата в повному розмірі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства в разі влаштування їх до установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому виникли ці обставини.".

3.4. У пункті 4.8:

абзац другий після слів "будинках-інтернатах" доповнити словами "навчальних закладах";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв'язку із хворобою або за особистими мотивами (без виключення із списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі за весь період відсутності у закладі (установі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у вказаний період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається органу праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги дитині-інваліду установі (закладу).".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3.5. Абзац другий пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"Призначені суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум інвалідом чи його законним представником з поважних причин (поважною причиною є перебування інваліда на лікуванні та інші причини, які фізично унеможливили своєчасне витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об'єктивні обставини, коли інвалід чи його законний представник не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.".

4. Пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.1. У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда члену його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" або державна соціальна допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.".

5. У главі 6:

5.1. Пункт 6.41 викласти в такій редакції:

"6.41. Стягнення аліментів з державної соціальної допомоги проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 146 "Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.".

5.2. Доповнити главу підпунктами 6.6 та 6.7 такого змісту:

"6.6. Отримувачам державної соціальної допомоги видається посвідчення, форма якого встановлена додатком 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 N 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2007 за N 1349/14616.

6.7. Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації подається Міністерству соціальної політики України звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 01.09.2003 N 241 "Про затвердження форми звітності про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інструкції щодо її заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за N 823/8144 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.12.2009 N 449 "Про внесення змін до форми звітності ДСДІ "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та інструкції щодо її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за N 1250/17266).".

  

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів
Міністерства соціальної
політики України

О. Полякова

Заступник директора Департаменту
фінансів соціальної сфери -
начальник Управління фінансів
органів державного управління
Міністерства фінансів України

О. Вовченко

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
Міністерства охорони
здоров'я України

С. Осташко

  

Опрос