Идет загрузка документа (320 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами условий и правил осуществления деятельности, связанной с производством, передачей и поставкой электрической энергии, комбинированным производством тепловой и электрической энергии, производством тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Порядок, Постановление от 19.05.2011 № 882
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.05.2011

м. Київ

N 882

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2011 р. за N 907/19645

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 червня 2018 року N 428)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.04.2006 N 457 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, оптового постачання електричної енергії та передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.05.2006 за N 573/12447.

3. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних представництв забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

В. о. Голови Комісії

В. Кальченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України

С. М. Чех

Голова Антимонопольного
комітету України

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. Свищева

  

ПОРЯДОК
контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312 "Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання", від 19.07.2000 N 1139 "Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику", від 17.09.2008 N 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики".

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які отримали в Національній комісії регулювання електроенергетики України ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, оптового постачання електричної енергії, постачання електричної енергії за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіат) та провадять господарську діяльність відповідно до встановлених для певного виду діяльності ліцензійних умов.

1.3. Державний нагляд (контроль) здійснюється НКРЕ та територіальними представництвами НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) у межах визначених повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок згідно з цим Порядком.

1.4. Цей Порядок установлює:

загальні вимоги до здійснення планових та позапланових перевірок;

процедуру організації та проведення планових перевірок;

процедуру організації та проведення позапланових перевірок;

повноваження голови та членів комісії при проведенні перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів;

права і обов'язки ліцензіата;

процедуру проведення та оформлення результатів перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів;

оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов;

контроль за виконанням ліцензіатами рішень НКРЕ та усуненням ними порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов.

II. Загальні вимоги до здійснення планових та позапланових перевірок

2.1. Перевірки проводяться за місцем здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.

2.2. Перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи ліцензіата.

2.3. До проведення перевірок можуть залучатися представники інших органів державного нагляду (контролю) за згодою керівників таких органів державного нагляду (контролю), якщо повноваження цих органів на здійснення чи участь у комплексних перевірках передбачені законом.

2.4. Для здійснення планової або позапланової перевірки НКРЕ видає наказ, який має містити найменування ліцензіата, щодо якого буде здійснюватися перевірка, та предмет перевірки.

2.5. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки за формою, наведеною в додатку 1, яке підписується Головою НКРЕ або виконувачем обов'язків Голови НКРЕ і засвідчується печаткою.

2.6. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕ створює комісію з числа посадових осіб та призначає голову і членів комісії, які зазначаються у посвідченні.

Мінімальний склад комісії має становити три особи.

2.7. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.8. Не пізніше ніж за двадцять робочих днів до початку планової перевірки або безпосередньо перед позаплановою перевіркою відповідне ТП НКРЕ письмово надає структурному підрозділу НКРЕ, який організовує здійснення перевірки, інформацію про ліцензіата, що планується перевіряти, із зазначенням його повного найменування з усіма реквізитами, номера ліцензії, дати і номера акта попередньої планової (позапланової) перевірки та з пропозиціями щодо складу комісії та дня початку перевірки.

2.9. Перед початком проведення перевірки посадові особи НКРЕ зобов'язані пред'явити керівнику ліцензіата або уповноваженій ним особі оригінал посвідчення про перевірку та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу НКРЕ, і надати ліцензіату копію посвідчення про перевірку.

2.10. У разі неможливості посадової особи, яку включено до складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у цій перевірці та з метою забезпечення мінімально необхідного складу комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та питань перевірки.

Копія такого посвідчення надається ліцензіату.

2.11. Перед початком здійснення перевірки голова та/або члени комісії з перевірки реєструються у відповідному журналі ліцензіата (за його наявності).

III. Організація та проведення планових перевірок

3.1. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються НКРЕ до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та оприлюднюються НКРЕ шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЕ.

Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів НКРЕ надає копію плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів та наказ про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

3.2. Періодичність проведення планових перевірок здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики" (зі змінами).

3.3. Щорічно до 1 квітня НКРЕ готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) державного нагляду (контролю) ліцензіатів за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЕ.

3.4. НКРЕ здійснюються планові перевірки за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніш як за десять днів до дня здійснення перевірки шляхом надсилання повідомлення рекомендованим листом (за адресою, зазначеною в ліцензії, виданій НКРЕ) чи телефонограмою за рахунок коштів НКРЕ або вручення особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду (контролю).

Ліцензіат має право не допускати посадову особу НКРЕ до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про здійснення планової перевірки.

3.5. Письмове повідомлення про проведення планової перевірки готується на підставі виданого посвідчення після прийняття відповідного наказу про перевірку.

3.6. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

IV. Організація та проведення позапланових перевірок

4.1. Підставами для здійснення позапланових перевірок є:

подання ліцензіатом письмової заяви до НКРЕ про здійснення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих ліцензіатом;

перевірка виконання ліцензіатом приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів НКРЕ щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок НКРЕ;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом ліцензійних умов та вимог законодавства в галузі електроенергетики або у сфері теплопостачання. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди НКРЕ на його проведення;

неподання в установлений термін ліцензіатом документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю ліцензіата.

4.2. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Проведення позапланових перевірок з інших підстав, крім передбачених у пункті 4.1 цього розділу, забороняється.

4.3. Ліцензіат повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.

4.4. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

V. Повноваження голови та членів комісії з перевірки при проведенні перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів

5.1. Голова та члени комісії з перевірки, що здійснюють перевірку, з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, у межах повноважень, передбачених законом, мають право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення перевірки, відповідно до закону;

надавати (надсилати) ліцензіатам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходів, передбачених законом.

5.2. Голова та члени комісії з перевірки зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню ліцензійної діяльності під час проведення перевірок, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірок;

ознайомити керівника ліцензіата, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо процедури здійснення перевірки.

VI. Права та обов'язки ліцензіата

6.1. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право:

вимагати від посадових осіб НКРЕ здійснювати перевірку з дотриманням вимог законодавства;

перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

голова та члени комісії з перевірки не надали документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати та знайомитися з актами планової (позапланової) перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до актів планової (позапланової) перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії голови та членів комісії з перевірки.

6.2. Ліцензіат під час здійснення перевірки зобов'язаний:

допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки за умови дотримання цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

виконувати вимоги НКРЕ щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до закону;

одержувати за результатами проведення перевірки примірник припису або акта перевірки.

VII. Процедура оформлення результатів перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів

7.1. Планові перевірки НКРЕ проводить відповідно до переліку питань, наведених у відповідних формах актів перевірки (додатки 2 - 8).

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовується лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки та які зазначені в посвідченні на проведення перевірки.

7.2. За результатами проведеної планової чи позапланової перевірки посадова особа (комісія) складає акт перевірки у двох примірниках за формою, наведеною у додатках 2 - 9.

7.3. В акті перевірки зазначається стан дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, а в разі недотримання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну норму чинного законодавства.

Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових актів не допускається.

7.4. Датою складання акта перевірки є останній день перевірки, зазначений у посвідченні.

7.5. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються посадовими особами, які здійснювали перевірку, та ліцензіатом або уповноваженою ним особою.

Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з перевірки та керівником (уповноваженою особою) ліцензіата, що перевірявся.

7.6. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом перевірки, він підписує акт перевірки з поясненнями, зауваженнями або запереченнями, які є невід'ємною частиною акта перевірки.

7.7. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки посадова особа НКРЕ чи відповідного ТП НКРЕ вносить до такого акта перевірки відповідний запис.

7.8. Один примірник акта перевірки вручається ліцензіату або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ чи відповідному ТП НКРЕ.

7.9. У разі відсутності ліцензіата за адресою, зазначеною в ліцензії, або відмови в проведенні перевірки голова та члени комісії перевірки складають у трьох примірниках акт про відмову в проведенні перевірки або відсутності ліцензіата за формою, наведеною в додатку 10.

Два примірники акта про відмову в проведенні перевірки або відсутності ліцензіата з попередженням про необхідність підписання зазначеного акта у визначений термін направляються рекомендованим листом із поштовим повідомленням за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане у ліцензії.

У випадку неповернення в установлений строк відправленого ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову в проведенні перевірки або відсутності ліцензіата у третьому примірнику акта про відмову в проведенні перевірки або відсутності ліцензіата робиться запис про відмову ліцензіата від його підписання.

7.10. У разі відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень; створення інших перешкод з боку ліцензіата з метою уникнення планової чи позапланової перевірки; непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки; відмови в наданні документів, необхідних для проведення перевірки, та інших пояснень на вимогу комісії посадові особи НКРЕ, які повинні були провести дану перевірку, складають акт за формою, наведеною в додатку 10.

7.11. Акт перевірки обов'язково реєструється посадовими особами НКРЕ чи відповідного ТП НКРЕ у книзі реєстрації актів перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 11.

7.12. Оригінал підписаного сторонами акта перевірки або з відміткою про відмову ліцензіата від його підписання з відповідними документами і матеріалами справи надаються головою комісії з перевірки до структурного підрозділу НКРЕ, який уповноважений організовувати здійснення державного нагляду (контролю).

У разі виявлення порушень ліцензіатом законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов разом з актом перевірки НКРЕ надає подання про порушення із визначенням чітких висновків про результати перевірки та пропозицій щодо застосування відповідних санкцій до ліцензіата.

7.13. Акт перевірки з висновками про порушення законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов разом з поданням у день підписання передається факсимільним зв'язком до структурного підрозділу НКРЕ, який організовує здійснення державного нагляду (контролю). Оригінали документів направляються поштою.

7.14. Структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), проводить аналіз результатів перевірки і готує службову записку та подання про розгляд порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов на відкритому засіданні НКРЕ.

Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації НКРЕ забезпечує опублікування в засобах масової інформації шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ повідомлення про розгляд питання про порушення ліцензіатом законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов на відкритому засіданні НКРЕ.

Протокольний відділ НКРЕ готує та направляє факсимільним зв'язком ліцензіатам та іншим заінтересованим сторонам запрошення або повідомлення щодо взяття участі в засіданні НКРЕ, а управління справами НКРЕ надсилає його ліцензіату із поштовим повідомленням.

7.15. У випадку отримання акта перевірки з висновками про відсутність порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), за погодженням з головою НКРЕ долучає акт планової (позапланової) перевірки разом з усіма матеріалами та документами до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.

7.16. У разі усунення ліцензіатом до винесення на розгляд на відкритому засіданні НКРЕ порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що підтверджується відповідними документами, структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення державного нагляду (контролю), за погодженням з головою НКРЕ долучає акт перевірки разом з усіма матеріалами та документами до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.

7.17. На підставі акта перевірки, який складено за результатами здійснення перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки НКРЕ приймає письмове рішення про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, та/або про накладення санкцій, крім анулювання ліцензії.

7.18. Рішення про анулювання ліцензії може бути прийнято НКРЕ протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.

7.19. Рішення НКРЕ про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, та/або про накладення санкцій (крім анулювання ліцензій) складається у двох примірниках: один примірник не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня складення акта перевірки надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов залишається в НКРЕ.

7.20. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом ліцензіату, а на копії розпорядчого документа, який залишається в НКРЕ, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

7.21. Копії рішень НКРЕ, прийнятих за результатами здійснення перевірок, надсилаються управлінням справами НКРЕ відповідним ТП НКРЕ для здійснення контролю.

VIII. Оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов

8.1. У разі порушення ліцензіатами законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов НКРЕ має право застосовувати до ліцензіатів санкції, передбачені Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", Порядком застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1139, Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312.

8.2. У разі виявлення порушень ліцензійних умов ліцензіатами з виробництва електроенергії, передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами, постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, оптового постачання електроенергії, з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії за результатами проведених перевірок цих ліцензіатів НКРЕ на підставі акта перевірки та подання структурного підрозділу НКРЕ, який організовує контроль діяльності ліцензіатів, приймає відповідні рішення, які оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

постанови про зупинення дії ліцензії;

постанови про накладення штрафу;

постанови про анулювання ліцензії.

8.3. У разі виявлення порушень ліцензійних умов ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за результатами проведених перевірок цих ліцензіатів НКРЕ на підставі подання структурного підрозділу НКРЕ, який організовує контроль діяльності ліцензіатів, приймає відповідні рішення, які оформлюються у вигляді:

постанови про застереження;

постанови про зупинення дії ліцензії;

постанови про накладення штрафу;

постанови про анулювання ліцензії.

IX. Контроль за виконанням ліцензіатами рішень НКРЕ та усуненням ними порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов

9.1. Ліцензіат, який одержав рішення НКРЕ про усунення порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов, зобов'язаний у визначений строк його виконати та у письмовій формі повідомити про це НКРЕ та відповідне ТП НКРЕ.

9.2. НКРЕ та/або відповідне ТП НКРЕ здійснюють контроль за усуненням ліцензіатом порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов за його місцезнаходженням у визначений рішенням НКРЕ строк.

9.3. У разі прийняття НКРЕ рішення про застосування до ліцензіата застереження відповідне ТП НКРЕ контролює надання ліцензіатом до НКРЕ у 3-денний строк з моменту отримання застереження письмової відповіді про заходи, за допомогою яких у строки, визначені НКРЕ, він повинен усунути порушення, зазначені в застереженні.

9.4. У разі накладення штрафу на ліцензіата відповідне ТП НКРЕ контролює надання документального підтвердження до НКРЕ ліцензіатом щодо оплати штрафу у визначений строк.

9.5. У разі зупинення дії ліцензії за порушення ліцензіатом ліцензійних умов або невиконання ліцензіатом у визначений строк рішень НКРЕ відповідне ТП НКРЕ контролює виконання ліцензіатом у встановлені строки вимог, зазначених у рішенні НКРЕ про зупинення дії ліцензії.

9.6. У разі дострокового усунення ліцензіатом порушень при зупиненні дії ліцензії він надає НКРЕ документи та матеріали, які підтверджують усунення порушень.

9.7. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, НКРЕ приймає рішення про поновлення її дії.

9.8. У разі неусунення ліцензіатом порушень у строк, на який зупинено дію ліцензії, НКРЕ може прийняти рішення про анулювання ліцензії за наявності підстав, визначених пунктом 12 Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753.

9.9. У разі усунення ліцензіатом порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов у встановлений відповідним рішенням НКРЕ термін він надає відповідному ТП НКРЕ письмове повідомлення з необхідними документами та матеріалами, які підтверджують усунення порушень.

9.10. При достатності наданих ліцензіатом пояснень НКРЕ за поданням ТП НКРЕ та структурного підрозділу, який організовує контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, приймає протокольне рішення про припинення процедури розгляду порушень ліцензіатом законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов, про що письмово повідомляє ліцензіата.

Протокольне рішення НКРЕ управління справами також направляє до ТП НКРЕ.

9.11. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений рішенням НКРЕ строк з об'єктивних причин, про що ліцензіат надає НКРЕ письмове повідомлення з обґрунтуванням необхідності продовження терміну усунення порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов, НКРЕ може прийняти рішення про продовження терміну усунення порушень або встановлення нового строку.

9.12. При ненаданні ліцензіатом у встановлений строк письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що підтверджують виконання вимог рішення НКРЕ про застосування до нього санкцій (крім анулювання ліцензії), НКРЕ або ТП НКРЕ після закінчення зазначеного в рішенні строку розпочинає позапланову перевірку в установленому порядку.

9.13. У разі невиконання ліцензіатом вимог рішення НКРЕ у визначений у рішенні строк структурний підрозділ, який організовує контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, на підставі акта позапланової перевірки готує подання на розгляд НКРЕ щодо застосування до ліцензіата відповідних санкцій або анулювання ліцензії.

9.14. Підставами для анулювання ліцензії є:

подання заяви ліцензіатом;

виявлення недостовірних відомостей у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передача ліцензіатом ліцензій іншій особі;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

державна реєстрація припинення цивільної правоздатності ліцензіата;

повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

9.15. Неможливістю забезпечити виконання ліцензійних умов вважаються:

відсутність місцевих (локальних) електричних мереж у власності суб'єкта господарювання, що отримав ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

відсутність магістральних та міждержавних електричних мереж у власності (користуванні) суб'єкта господарювання, що отримав ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

відсутність когенераційної установки у власності суб'єкта господарювання, що отримав ліцензію з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;

відсутність джерел теплової енергії (теплоелектроцентралі, установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) у власності або користуванні суб'єкта господарювання, що отримав ліцензію з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

9.16. Рішення про анулювання ліцензії на підставі заяви ліцензіата, державної реєстрації припинення цивільної правоздатності суб'єкта господарювання або неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, приймається НКРЕ без проведення перевірки.

9.17. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття НКРЕ рішення про анулювання такої ліцензії або з дати державної реєстрації припинення цивільної правоздатності ліцензіата.

Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії управління ліцензування НКРЕ вносить до реєстру виданих ліцензій після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

9.18. Мотивоване рішення НКРЕ про анулювання ліцензії вручається ліцензіату або направляється управлінням справами НКРЕ ліцензіату рекомендованим листом з поштовим повідомленням у п'ятиденний строк з дня прийняття НКРЕ такого рішення. Надалі поштове повідомлення зберігається в справі ліцензіата з відміткою про вручення.

Копії рішень НКРЕ обов'язково надсилаються управлінням справами відповідним ТП НКРЕ, а копія рішення про зупинення та анулювання дії ліцензії надсилається також до державного підприємства "Енергоринок" та органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарської діяльності в п'ятиденний строк для прийняття відповідного рішення.

9.19. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії структурний підрозділ НКРЕ, який організовує контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, долучає всі матеріали та документи до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.

  

Начальник управління
ліцензійного контролю та
територіальних представництв

К. Красюк

  

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

_________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ)
__________________
(телефон, факс)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення ________________________ перевірки
(планової/позапланової)

від "___" ____________ 20__ року N _______,

 

видане відповідно до наказу НКРЕ від "___" ____________ 20__ року N _____

голові комісії з проведення перевірки

 
______________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членам комісії з проведення перевірки

 
_____________________________________________________________
_;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

для проведення перевірки ліцензіата

 
______________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата)

на термін з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
щодо дотримання ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності, серії та номера ліцензії)
за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (підстава проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (інформація про здійснення попереднього заходу - тип заходу і строк його здійснення)

Голова Комісії

____________________
(підпис)

М. П.

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

____________________________________________________________________________________,
                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ____________________________
                                                                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Ліцензіат не передає ліцензію третім особам

 

 

 

 

пункт 1.3 глави 1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199 (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії)

2

Зміни до установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), банківських реквізитів, найменування та місцезнаходження ліцензіата відповідають даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та у ліцензії

 

 

 

 

підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

3

Ліцензіат повідомляє НКРЕ про зміни виробничих потужностей електричної енергії

 

 

 

 

підпункт 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

4

Ліцензіат не надає спорідненому підприємству перехресні субсидії за рахунок ліцензованої діяльності та не отримує перехресні субсидії від спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності

 

 

 

 

пункт 2.7 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

5

Порядок щодо гарантій про невикористання наявної у ліцензіата конфіденційної інформації для отримання конкурентної переваги та про нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому спорідненому підприємстві)

 

 

 

 

підпункт 3.5.8 пункту 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

6

Ліцензіат своєчасно та в установленому порядку надає до НКРЕ та ТП НКРЕ звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, та додаткову звітність, визначену НКРЕ в установленому порядку

 

 

 

 

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

7

Ліцензіат дотримується Правил Оптового ринку електричної енергії при формуванні цінових заявок

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2, підпункти 3.2.2 та 3.2.5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

8

Дотримання ліцензіатом законодавства, зокрема:

 

 

 

 

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

8.1

Ліцензіат дотримується затверджених тарифів (у тому числі "зелених" тарифів, затверджених НКРЕ на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії). Фактичні витрати відповідають наданим ліцензіатом розрахункам тарифів, затвердженим НКРЕ

 

 

 

 

статті 17 та 171 Закону України "Про електроенергетику",
постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період

8.2

Ліцензіатом виконується Інвестиційна програма (ІП), що фінансується за рахунок тарифів на відпуск електричної енергії (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії), затверджених НКРЕ

 

 

 

 

постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896 "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії", постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної та теплової енергії на відповідний період

8.3

Ліцензіат здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг на тендерних засадах

 

 

 

 

пункти 2 - 14 постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ"

8.4

Ліцензіат здійснює продаж електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України з урахуванням використання для власних потреб електростанцій в електричній енергії

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов, стаття 15 Закону України "Про електроенергетику"

8.5

Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію відповідно до фактичних обсягів проданої електроенергії поза Оптовим ринком електричної енергії України

 

 

 

 

стаття 17 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на відповідний період

8.6

Ліцензіат своєчасно і в повному обсязі сплачує поточну плату

 

 

 

 

пункт 1 постанови НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці", постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період

8.7

Рішення НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень виконано

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику"

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення перевірки

 
________________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з
проведення перевірки

 
________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_________________
(підпис)

 
__________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_____________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
____________________________________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (найменування юридичної особи)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення перевірки

 
_________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення перевірки

 
_________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ____________________________
                                                                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Ліцензіат має лише одну ліцензію з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом

 

 

 

 

пункт 2.1 глави 2 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458 (далі - Ліцензійні умови з постачання електроенергії), та пункт 2.1 глави 2 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.07.96 за N 408/1433 (далі - Ліцензійні умови з передачі електроенергії)

2

Ліцензована діяльність здійснюється лише на території ліцензованої діяльності. Зміни до ліцензій стосовно закріпленої території внесено в установленому порядку

 

 

 

 

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

3

Про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), ліцензіат повідомляє вчасно та у встановленому порядку. Місцезнаходження та найменування ліцензіата відповідає установчим документам

 

 

 

 

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

4

Ліцензіат дотримується законодавства, зокрема:

 

 

 

 

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

4.1

Фактичні витрати ліцензіата відповідають витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на передачу та постачання електричної енергії

 

 

 

 

стаття 17 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ на відповідний період

4.2

Схвалена інвестиційна програма виконана

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ на відповідний період

4.3

Постанов та розпоряджень НКРЕ щодо усунення порушень (у разі наявності)

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ на відповідний період

4.4

Ліцензіат дотримується вимог Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії

 

 

 

 

постанова НКРЕ від 12.03.2009 N 299 "Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії", зареєстрована в Міністерстві юстиції 06.04.2009 за N 308/16324

4.5

Дотримання ліцензіатом вимог нормативних документів

 

 

 

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017;
Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442;
Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357

4.6

Вимоги Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування виконуються

 

 

 

 

стаття 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

4.7

Вимоги розпоряджень НКРЕ щодо надання інформації за Формою моніторингу показників якості послуг виконуються

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику"

4.8

Мережі (об'єкти), побудовані за рахунок або силами споживачів (інвесторів, забудовників) на виконання виданих ліцензіатом технічних умов та які є невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів), прийняті на баланс ліцензіата

 

 

 

 

стаття 18 Закону України "Про електроенергетику"

4.9

Витрати споживачів (інвесторів, замовників, забудовників) на будівництво (реконструкцію) мереж (споруд) на виконання виданих ліцензіатом технічних умов, які є невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів), компенсуються

 

 

 

 

стаття 18 Закону України "Про електроенергетику"

5

Бухгалтерський облік та звітність з ліцензованої діяльності з постачання та передачі електроенергії ведеться окремо від обліку та звітів інших видів діяльності. Порядок розподілу витрат за видами ліцензованої діяльності з постачання та передачі електроенергії у наявності

 

 

 

 

підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

6

Перехресне субсидіювання не здійснюється

 

 

 

 

пункт 2.10 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.9 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

7

Письмові звіти щодо нездійснення перехресного субсидіювання та незловживання своїм монопольним становищем надаються в установленому порядку

 

 

 

 

пункт 2.12 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.11 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

8

Ліцензована діяльність здійснюється за принципами економічної доцільності

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

9

Перелік додаткових робіт, пов'язаних з ліцензованим видом діяльності, наявний. Кошторис витрат на виконання робіт та послуг погоджено з територіальним представництвом НКРЕ

 

 

 

 

пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

10

Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, не пов'язаних з ліцензованою, не перешкоджає належному виконанню ним ліцензованої діяльності

 

 

 

 

пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

11

Інформація щодо обсягів корисного відпуску електроенергії та розрахунків на отримання дотацій надана до НКРЕ в установленому порядку

 

 

 

 

підпункт 3.8.3 пункту 3.8 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії

12

Розрахунок роздрібних тарифів здійснюється відповідно до Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47. Терміни опублікування у засобах масової інформації детальної інформації про роздрібні тарифи дотримуються

 

 

 

 

підпункти 3.7.1 та 3.7.2 пункту 3.7 Ліцензійних умов з постачання електроенергії, Порядок формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджений постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47

13

Розрахунки з оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії, а також із суб'єктом підприємницької діяльності - власником електромереж, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, здійснюються на належному рівні

 

 

 

 

пункт 2.7 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Закон України "Про електроенергетику"

14

Ліцензіат дотримується актів законодавства щодо якості надання послуг споживачам електричної енергії, відповідності електричної енергії показникам якості та забезпечення улаштування електроустановок

 

 

 

 

підпункт 3.4.2 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

15

Ліцензіат не обмежує доступу до місцевих (локальних) мереж споживачів чи суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

пункт 3.8 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

16

Факти зловживання монопольним становищем відсутні

 

 

 

 

пункт 2.11 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункти 2.7, 2.10 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

17

Погоджені ліцензіатом дані (макета 30900) споживачів енергопостачальників за нерегульованим тарифом щодо обсягів споживання ними електроенергії достовірні

 

 

 

 

підпункт 3.9.8 пункту 3.9 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії, стаття 27 Закону України "Про електроенергетику"

18

Ліцензіатом виконуються умови договору з ДП "Енергоринок" щодо забезпечення АСКОЕ

 

 

 

 

підпункт 3.9.10 пункту 3.9 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії, Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії від 15.11.96)

19

Звітність, передбачена Мінфіном та Держстатом України, та статистична звітність з ліцензованої діяльності з передачі та постачання електроенергії надаються до НКРЕ та ТП НКРЕ у встановленому порядку

 

 

 

 

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

20

Поточна оплата за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з передачі та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, визначена НКРЕ, вноситься в установленому порядку

 

 

 

 

підпункт 3.5.1 пункту 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення перевірки

 
_________________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з
проведення перевірки

 
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_________________
(підпис)

 
____________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_____________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

____________________________________________________________________________________,
                                                                              (найменування юридичної особи)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ____________________________
                                                                                                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Ліцензія третім особам не передавалась

 

 

 

 

пункт 1.2 глави 1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11.10.96 N 152, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662 (далі - Ліцензійні умови з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами)

2

Про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), ліцензіат повідомляє вчасно та у встановленому порядку. Місцезнаходження та найменування ліцензіата відповідає установчим документам

 

 

 

 

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

3

Ліцензіат діє згідно з вимогами законодавства, зокрема:

 

 

 

 

пункт 3.10 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

3.1

Фактичні витрати ліцензіата відповідають витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Інвестиційна програма виконана

 

 

 

 

стаття 17 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ про затвердження тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на відповідний період

3.2

Рішення НКРЕ стовно вжиття заходів у справах про порушення умов ліцензій виконане

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику"

4

Відокремлений бухгалтерський облік ведеться окремо від звітності з ліцензованої діяльності від обліку та звітів інших видів діяльності. Витрати обґрунтовано розподіляються між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності

 

 

 

 

підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

5

Перехресне субсидіювання не здійснюється

 

 

 

 

пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

6

Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, не пов'язаних з ліцензованою, не перешкоджає належному виконанню ним ліцензованої діяльності

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

7

Ліцензована діяльність здійснюється за принципом забезпечення надійності роботи об'єднаної енергосистеми України, дотримання норм експлуатації та економічної доцільності з метою досягнення найнижчої вартості електричної енергії для споживачів

 

 

 

 

пункт 2.8 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

8

Правила здійснення закупівлі допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і неупередженості та за критеріями, установленими актами законодавства, розроблені

 

 

 

 

підпункт 3.6.5 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

9

Перспективні плани розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж погоджені НКРЕ

 

 

 

 

підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

10

Факти зловживання ліцензіатом своїм монопольним становищем відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та інших нормативно-правових актів відсутні

 

 

 

 

пункт 2.7 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

11

Факти протидії ліцензіата діяльності з виробництва, передачі та/чи постачання електричної енергії іншим ліцензіатам відсутні

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

12

Ремонт обладнання та електричних мереж згідно з графіками ремонтів та виконання аварійно-відновлювальних робіт виконується за погодженням з оптовим постачальником електричної енергії

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

13

Договори щодо передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і надання допоміжних заходів та будь-які зміни до них погоджені НКРЕ

 

 

 

 

підпункт 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

14

Централізоване диспетчерське управління здійснюється згідно з вимогами нормативних документів, інструкцій та відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії

 

 

 

 

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

15

Договір з оптовим постачальником електричної енергії про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами укладено. Будь-які зміни та доповнення до договору відповідають принципу економічної доцільності та погоджені з НКРЕ

 

 

 

 

підпункти 3.4.2 та 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

16

Контроль за схемами і режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, погодження графіків технічних ремонтів обладнання електростанцій та планування технічних ремонтів магістральних та міждержавних електричних мереж ведуться. Заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям та організація роботи з ліквідації їх наслідків в об'єднаній енергетичній системі України шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійності та сталості її функціонування, а також паралельної роботи з енергетичними системами інших держав у відповідності до діючих з ними міждержавних угод та інших нормативно-правових актів виконуються

 

 

 

 

підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

17

Планування, контроль за впровадженням та ефективною і надійною роботою систем протиаварійної автоматики, захисту, обліку, контролю частоти, а також каналів зв'язку та системи збору і передачі інформації суб'єктів ринку забезпечуються

 

 

 

 

підпункт 3.4.5 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

18

Ліцензіат забезпечує та здійснює комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії

 

 

 

 

підпункт 3.4.6 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

19

Ліцензіат без відповідного дозволу оптового постачальника електричної енергії, погодженого НКРЕ та центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не ліквідовував або перепрофілював об'єкти магістральних та міждержавних електричних мереж

 

 

 

 

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

20

Методика розрахунку плати за приєднання (від'єднання) до/від магістральних та міждержавних електричних мереж, погоджена з Мінпаливенерго та НКРЕ, у наявності

 

 

 

 

підпункт 3.7.2 пункту 3.7 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

21

Технічні умови на приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж та зміни потужності видаються за наявності погодження з оптовим постачальником електричної енергії

 

 

 

 

підпункт 3.7.4 пункту 3.7 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

22

Звітність, передбачена Мінфіном та Держстатом України, та статистична звітність з ліцензованої діяльності достовірні та надаються до НКРЕ та ТП НКРЕ вчасно

 

 

 

 

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами

23

Ліцензіат своєчасно і в повному обсязі сплачує поточну плату

 

 

 

 

пункт 1 постанови НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці"

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення
вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення перевірки

 
_________________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з
проведення перевірки

 
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

 ___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_________________
(підпис)

 
____________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_____________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

_______________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

від "___" ____________ 20__ року N _____

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
                          (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки 

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
___________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
___________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ___________________________
                                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Ліцензіат не передає ліцензію третім особам

 

 

 

 

пункт 1.3 глави 1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 12.08.96 N 36, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.08.96 за N 448/1473 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом)

2

Зміни установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), банківських реквізитів, найменування та місцезнаходження ліцензіата відповідають даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та у відповідній ліцензії

 

 

 

 

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

3

Ліцензіат повинен закуповувати електричну енергію в оптового постачальника електричної енергії відповідно до умов його діяльності

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

4

Купівля-продаж електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, здійснюються відповідно до вимог Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення"

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

5

Порядок щодо гарантій про нерозголошення наявної у ліцензіата інформації для отримання необґрунтованої конкурентної переваги та про нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює в іншому спорідненому підприємстві) розроблено

 

 

 

 

підпункти 3.2.4 - 3.2.6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

6

Ліцензіат своєчасно та в установленому порядку надає до НКРЕ та територіального представництва НКРЕ звітність, передбачену Мінфіном і Держстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності

 

 

 

 

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

7

Ліцензіат веде бухгалтерський облік і готує фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності

 

 

 

 

підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

8

Ліцензіат передбачив у договорах на користування електричною енергією та в договорах на передачу електричної енергії передачу ліцензіату, що здійснює діяльність з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами і має в своїй структурі орган диспетчерського управління, свої права і обов'язки, що стосуються роботи із споживачами, яку він не може самостійно виконувати

 

 

 

 

підпункт 3.3.5 пункту 3.3 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

9

У договорах на користування електричною енергією та договорах на передачу електричної енергії передбачено зчитування показників лічильників ліцензіатом, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

 

 

 

 

підпункт 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

10

Ліцензіат вносить плату за користування місцевими (локальними) електричними мережами, які не є його власністю

 

 

 

 

стаття 17 Закону України "Про електроенергетику"

11

Ліцензіат діє згідно із законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема:

 

 

 

 

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

11.1

Нормативи достатності власних активів виконуються з урахуванням фактичних заявлених обсягів постачання електричної енергії

 

 

 

 

пункти 1 - 4 постанови НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності", зареєстрованої в Міністерстві юстиції 04.10.99 за N 672/3965

11.2

Ліцензіат своєчасно і в повному обсязі сплачує поточну плату

 

 

 

 

пункт 1 постанови НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці"

11.3

Рішення НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень виконано

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику"

____________
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення
перевірки

 
 
_________________
(підпис)

 
 
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з
проведення
перевірки

 
 
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

 
 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_________________
(підпис)

 
_____________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_____________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

______________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (найменування юридичної особи)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
_________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
__________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ____________________________
                                                                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Ліцензіат не передає ліцензію третім особам

 

 

 

 

пункт 1.2 глави 1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 16.12.96 N 256, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.12.96 за N 759/1784 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2001 N 1048) (далі - Ліцензійні умови з оптового постачання електричної енергії)

2

Про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), ліцензіат повідомляє вчасно та у встановленому порядку

 

 

 

 

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

3

Функції розпорядниками системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України виконуються

 

 

 

 

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

4

Функції розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії виконуються

 

 

 

 

пункт 2.1 глави 2, пункт 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

5

Організація інших функцій, що виникають в процесі функціонування Оптового ринку електричної енергії, відповідно до договору між членами Оптового ринку електричної енергії виконується

 

 

 

 

підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

6

Ліцензіат дотримується вимог договору щодо централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою України та передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, погодженого з НКРЕ

 

 

 

 

пункт 3.7 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

7

Фактичне виконання кошторису відповідає розрахунковим витратам, затвердженим НКРЕ

 

 

 

 

підпункт 3.10.1 пункту 3.10 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії; постанова НКРЕ на відповідний період

8

Ліцензіат здійснює закупівлю допоміжних засобів та потужностей за принципами економічної доцільності та за критеріями, встановленими нормативно-правовими актами

 

 

 

 

пункт 3.9 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

9

Інші види діяльності не перешкоджають і не можуть перешкоджати належному виконанню ліцензованої діяльності. Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності, встановлені НКРЕ та погоджені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

10

Ліцензіат у жодній формі не зловживає своїм монопольним становищем

 

 

 

 

пункт 2.8 глави 2 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії, Закон України "Про захист економічної конкуренції"

11

Звітність з ліцензованої діяльності надається в установленому порядку

 

 

 

 

підпункти 3.1.1 та 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

12

Ліцензіат діє згідно із законодавством України, зокрема:

 

 

 

 

пункт 3.11 глави 3 Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

12.1

Вимоги щодо створення та діяльності розрахункового центру щодо координації дій учасників розрахунків - підприємств паливно-енергетичного комплексу у процесі підтвердження та погашення заборгованості виконуються

 

 

 

 

статті 4 - 11 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"

12.2

Вимоги Правил Оптового ринку електричної енергії України виконуються

 

 

 

 

Правила оптового ринку електричної енергії України, затверджені постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921

12.3

Постанов та розпоряджень НКРЕ щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки (у разі наявності)

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ на відповідний період

12.4

Ліцензіат своєчасно і в повному обсязі сплачує поточну плату

 

 

 

 

пункт 1 постанови НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці"

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці

посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення
перевірки

 
 
________________
(підпис)

 
 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
 
________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)

 
 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
________________
(підпис)

 
_____________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
_____________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
                         (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ____________________________
                                                                                                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була у період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Зміни до установчих документів, що підлягають державній реєстрації, найменування та місцезнаходження ліцензіата відповідають даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію

 

 

 

 

пункт 3.5 глави 3 Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 02.11.2005 N 997, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1444/11724 (далі - Ліцензійні умови з комбінованого виробництва)

2

Ліцензіат повідомляє НКРЕ про зміни в переліку основного обладнання когенераційних установок, що перебувають у власності ліцензіата, про здійснення кваліфікації когенераційних установок на кожний наступний рік після спливу строку попередньої кваліфікації

 

 

 

 

підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва

3

Ліцензіат повідомляє НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

пункт 3.5 глави 3 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва

4

Ліцензіат не здійснює перехресне субсидіювання

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва

5

Ліцензіат не зловживає своїм монопольним становищем

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва

6

Ліцензіат своєчасно та в установленому порядку надає до НКРЕ та територіального представництва НКРЕ звітність та фінансову звітність з господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, визначену НКРЕ в установленому порядку

 

 

 

 

пункти 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва

7

Ліцензіат діє згідно із законодавством, зокрема:

 

 

 

 

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва

7.1

Ліцензіат дотримується затверджених тарифів (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії). Фактичні витрати відповідають наданим ліцензіатом розрахункам тарифів, затвердженим НКРЕ

 

 

 

 

статті 17, 171 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період

7.2

Ліцензіатом виконується інвестиційна програма (ІП), що фінансується за рахунок тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії), затверджених НКРЕ

 

 

 

 

постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897 "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками", постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період

7.3

Ліцензіат здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг на тендерних засадах

 

 

 

 

пункти 2 - 14 постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ"

7.4

Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію відповідно до фактичних обсягів проданої поза Оптовим ринком електричної енергії

 

 

 

 

стаття 17 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на відповідний період

7.5

Ліцензіат своєчасно і в повному обсязі сплачує поточну плату

 

 

 

 

пункт 1 постанови НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці"

7.6

Рішення НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень виконано

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику"

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від"___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення
перевірки

 
_______________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

  _______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_______________
(підпис)

 
___________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
__________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

______________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
                              (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ___________________________
                                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

1

Зміни до установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), банківських реквізитів, найменування та місцезнаходження ліцензіата відповідають даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та у ліцензії

 

 

 

 

пункт 3.4 глави 3 Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою НКРЕ від 26.04.2006 N 540, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.05.2006 за N 574/12448 (далі - Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії)

2

Ліцензіат повідомляє НКРЕ про зміни виробничих потужностей електричної і теплової енергії

 

 

 

 

пункт 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

3

Ліцензіат не здійснює перехресне субсидіювання та не надає спорідненому підприємству перехресні субсидії за рахунок ліцензованої діяльності та не отримує перехресні субсидії від спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

4

Ліцензіат в жодній формі не зловживає своїм монопольним становищем

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

5

Ліцензіат не використовує інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошує цю інформацію будь-кому, хто може використати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги

 

 

 

 

підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

6

Ліцензіат діє згідно з вимогами законодавства у сфері теплопостачання, у тому числі згідно з цими ліцензійними умовами, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, зокрема:

 

 

 

 

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

6.1

Ліцензіат дотримується затверджених тарифів (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії). Фактичні витрати відповідають наданим ліцензіатом розрахункам тарифів, затвердженим НКРЕ

 

 

 

 

статті 17, 171 Закону України "Про електроенергетику", постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період

6.2

Ліцензіатом виконується інвестиційна програма (ІП), що фінансується за рахунок тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії), затверджених НКРЕ

 

 

 

 

постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896 "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії", постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період

6.3

Ліцензіат здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг на тендерних засадах

 

 

 

 

постанова НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ"

6.4

Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію відповідно до фактичних обсягів проданої поза Оптовим ринком електричної енергії

 

 

 

 

стаття 17 Закону України "Про електроенергетику"

6.5

Ліцензіат своєчасно і в повному обсязі сплачує поточну плату

 

 

 

 

пункт 1 постанови НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці"

6.6

Рішення НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень виконано

 

 

 

 

стаття 12 Закону України "Про електроенергетику"

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

До акта планової перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта планової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення
перевірки

 
______________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
______________
(підпис)
______________
(підпис)
______________
(підпис)

 
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
______________
(підпис)

 
__________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
__________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності

_____________________________________________________________________________________
(вид діяльності)

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________,
                            (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ___________________________
                                                                                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

  була в період з "___" ____________ 20__
по "___" ____________ 20__

Акт перевірки від "___" ____________ 20__

Питання, що підлягають перевірці:

N
з/п

Питання щодо дотримання Ліцензійних умов

Так*

Ні*

НВ*

НП*

Нормативне обґрунтування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства

N
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити нормативно-
правового акта

позначення нормативно-
правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта перевірки

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Копію посвідчення про перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, стаття 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом від "___" ____________ 20__ року N ______

 

 

 

 

 

4

 

До акта позапланової перевірки додаються такі документи: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт позапланової перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта позапланової перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення
перевірки

 
_______________
(підпис)

 
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(піпис)

 
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_______________
(підпис)

 
__________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
__________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта позапланової перевірки _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
про ___________________________________________________________________
(відмову в проведенні перевірки/відсутність ліцензіата/повторне порушення ліцензіатом ліцензійних
умов/виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для
одержання ліцензії/встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності/невиконання розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов/неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності)

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________
(місце складання)

______________________________________________________________________________________,
                                (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

_______

_________

____________

_______

_________

____________

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
______________________________________________________;
посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата ____________________________
                                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Перевіркою встановлено:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До акта перевірки додаються такі документи: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт перевірки складено на ____ аркушах у двох примірниках, один примірник акта перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

посадові особи органу контролю:

голова комісії з проведення
перевірки

 
_______________
(підпис)

 
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

 
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)

 
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

 
_______________
(підпис)

 
__________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)

М. П.

Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку

 
 
__________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми особами цього акта перевірки ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

Книга реєстрації
актів перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов

N
з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Вид діяльності та номер ліцензії

Дата, місце складання акта перевірки, посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що склала акт

Суть правопорушення та посилання на нормативно-
правовий акт

1

2

3

4

5

____________

Опрос