Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о главных управлениях Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе

Пенсионный фонд
Постановление от 30.06.2011 № 19-2
Утратил силу

ЗМІНИ
до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою правління Пенсійного фонду України
 від 27 червня 2002 року N 11-2
згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 22 грудня 2014 року N 28-2)

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.1:

в абзаці першому слова "утворюють систему органів" замінити словами "разом з управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах утворюють систему територіальних органів";

в абзаці другому слова "підвідомчі та підзвітні" замінити словом "підпорядковані".

1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства соціальної політики України, дорученнями Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України, його першого заступника та заступника, наказами Фонду та постановами правління Фонду, дорученнями Голови правління Фонду, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами регіональних управлінь.".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.2:

підпункти 13, 15 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 14 - 17 вважати відповідно підпунктами 13 - 15;

підпункт 15 викласти у такій редакції:

"15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Фонд Президентом України;".

2.2. Після пункту 2.2 доповнити розділ новим пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Управлінні, його підвідомчих органах;

2) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Управління;

4) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.".

У зв'язку з цим пункт 2.3 вважати пунктом 2.4.

2.3. У пункті 2.4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, страхових внесків, а також інші відомості, інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;";

після підпункту 1 доповнити пункт новими підпунктами 2, 3 такого змісту:

"2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.".

У зв'язку з цим підпункти 2 - 14 вважати відповідно підпунктами 4 - 16.

2.4. Після пункту 2.4 доповнити розділ новим пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду правлінням Фонду за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики України та головою відповідної місцевої державної адміністрації, звільняється з посади Головою правління Фонду за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики України.

Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Головою правління Фонду за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики України.".

3.2. У пункті 3.3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, очолює колегію, організовує та забезпечує її роботу;";

після підпункту 4 доповнити пункт новими підпунктами 5, 6 такого змісту:

"5) здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

6) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;".

У зв'язку з цим підпункти 5 - 12 вважати відповідно підпунктами 7 - 14;

у підпункті 7 слова "відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування" замінити словами "головою відповідної місцевої державної адміністрації";

підпункти 8, 9 викласти в такій редакції:

"8) призначає на посади та звільняє з посад:

за погодженням з Фондом начальників структурних підрозділів Управління;

інших державних службовців та працівників Управління, заступників начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності (крім своїх заступників);

9) порушує перед Головою правління Фонду питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;";

після підпункту 14 доповнити пункт новими підпунктами 15 - 17 такого змісту:

"15) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

16) звітує перед Головою правління Фонду щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.".

4. У пункті 4.2 слова "рахунки в установах банків (у тому числі валютні)" замінити словами "рахунки в органах Державної казначейської служби України та уповноважених банках".

 

Заступник начальника
юридичного управління -
начальник відділу

І. Нікулова

Опрос