Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о центре учета бездомных лиц

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 19.04.2011 № 135
редакция действует с 12.05.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2011

м. Київ

N 135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2011 р. за N 750/19488

Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 1 квітня 2015 року N 360

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та з метою вдосконалення надання соціальних послуг бездомним особам

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про центр обліку бездомних осіб, що додається.

2. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державних адміністрацій:

разом з виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, де є актуальною проблема бездомності, забезпечити створення центрів обліку бездомних осіб;

надавати практичну допомогу в організації їх роботи;

надавати інформацію Міністерству соціальної політики про вжиті та заплановані заходи щодо утворення центрів обліку щоквартально до 6 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

Віце-президент з виконавчої роботи
Асоціації міст України

М. В. Пітцик

 

Типове положення про центр обліку бездомних осіб

I. Загальні положення

1. Центр обліку бездомних осіб (далі - Центр) є закладом соціального захисту, утвореним для виявлення та ведення обліку бездомних осіб.

2. Центр утворюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади та підпорядковується йому.

Центр може утворюватися також громадськими і благодійними організаціями та на договірних засадах з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування надавати послуги щодо здійснення виявлення та обліку бездомних осіб.

3. Центр може бути:

юридичною особою, що має печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, реєстраційні рахунки;

структурним підрозділом без створення юридичної особи (філіал, бюро, відділення тощо) закладу соціального захисту для бездомних осіб або інших соціальних служб.

4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики, а також цим Положенням.

5. Центр фіксує усі звернення осіб, у тому числі і у тих випадках, коли особі було відмовлено у наданні послуг.

Інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання та використання цієї інформації здійснюються з додержанням вимог Конституції України та Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист персональних даних".

II. Завдання Центру

Завданнями Центру є:

виявлення та ведення обліку бездомних осіб;

забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, визначених законодавством України;

видача посвідчення про взяття на облік установленого зразка;

вивчення наявності у регіоні закладів соціального захисту для бездомних осіб та вільних ліжко-місць у цих закладах для вирішення питання організації тимчасового притулку бездомних осіб;

сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення Державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством;

інформування населення про роботу Центру, його завдання, принципи діяльності;

надання соціальної послуги "представництво інтересів" (наприклад: допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановлення зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо).

(розділ ІІ у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 360)

III. Умови та порядок надання послуг

1. Центр надає послуги на підставі письмової заяви бездомним особам (далі - клієнт), які досягай 18-річного віку, у тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 360)

У разі звернення до Центру бездомних осіб з дітьми працівники Центру інформують про виявлених дітей службу у справах дітей за територіальним принципом розташування. За згодою батьків діти направляються до притулків для дітей служб у справах дітей.

Безпритульні діти, які звертаються до Центру без батьків, направляються до притулків для дітей служб у справах дітей за територіальним принципом розташування у супроводі працівників Центру.

2. До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебувають у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

У разі відмови в обслуговуванні Центром особі вказується причина відмови та надаються інформаційні послуги щодо можливих шляхів отримання допомоги у відповідних соціальних службах, закладах тощо.

3. У Центрі на кожного клієнта формується особова справа. Із особових справ формується картотека клієнтів Центру.

IV. Керівництво Центру

1. Керівництво Центром здійснюється директором, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що утворив Центр.

2. Директор Центру:

здійснює керівництво діяльністю закладу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань та звітує про роботу Центру перед органом, що його утворив;

представляє Центр в державних та інших органах, на підприємствах, в установах та організаціях, укладає договори;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру та застосовує до них дисциплінарні стягнення;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, контролює їх виконання;

вносить пропозиції органу, що утворив Центр, щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Центру відповідно до нормативних актів з цих питань;

забезпечує цільове використання майна і розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці;

організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання і подання звітності в установлені строки відповідним органам.

V. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру

1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до єдиного кошторису витрат, штатного розпису, що затверджуються органом, що утворив Центр.

Кошти Центру використовуються виключно для здійснення його функцій, на матеріально-технічне забезпечення та оплату праці працівників Центру.

2. Соціальні послуги в Центрі можуть надаватись клієнтам як на платній, так і на безоплатній основі відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".

Кошти, отримані від оплати за послуги, спрямовуються виключно на здійснення функцій Центру.

3. До роботи у Центрі можуть залучатися відповідно до законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.

4. Майном Центру є:

майно, передане органом, що його утворив;

майно, передане у користування юридичними і фізичними особами на добровільних засадах;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

5. Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел.

VI. Контроль за діяльністю Центру

1. Контроль за діяльністю Центру здійснюють орган, що його утворив, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державних адміністрацій.

2. Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 17.07.2006 N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за N 954/12828.

3. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру провадяться органом, що його утворив, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

  

Директор Департаменту
соціальних послуг

І. Тарабукіна

  

Опрос