Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений относительно формирования перечня объектов жилищного строительства, на достройку (строительство) которых или приобретение жилья в которых могут направляться средства

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Положение, Приказ от 10.06.2011 № 75
редакция действует с 27.07.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2011 

м. Київ 

N 75 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2011 р. за N 749/19487

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 20 червня 2012 року N 315

Відповідно до пункту 7 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 568),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату
 

Г. М. Семчук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань для
ведення колективних переговорів
та соціального діалогу на
національному рівні - заступник
голови Федерації профспілок України
 

Г. В. Осовий 

Керівник секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
 

Р. Іллічов 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти

1. Міжвідомча комісія з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти (далі - Міжвідомча комісія), є колегіальним органом.

Міжвідомча комісія утворена для надання методичної допомоги та розгляду пропозицій забудовників (замовників, управителів, продавців) (далі - забудовники) щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, зазначені в абзаці другому пункту 4 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 568), та у Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 343.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 20.06.2012 р. N 315)

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, будівельних компаній та організацій щодо добудови (будівництва) об'єктів житлового будівництва, на які можуть спрямовуватися кошти;

формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає пропозиції забудовників та здійснює формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти;

2) готує пропозиції та рекомендації за результатами своєї роботи.

5. Міжвідомча комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідні документи щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти;

2) отримувати в установленому порядку від забудовників гарантійні листи, графіки виконання будівельно-монтажних робіт, копії рішень забудовників про затвердження проектно-кошторисної документації, копії документів, що дають право на виконання будівельних робіт, копії висновків або звітів експертизи проектів будівництва, проведеної у випадках, передбачених законодавством, а також інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою);

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань експертні комісії та робочі групи;

5) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад Міжвідомчої комісії затверджується наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Голова Міжвідомчої комісії у разі необхідності вносить зміни до її складу, які затверджуються наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

До складу Міжвідомчої комісії входять голова, заступник голови, представники структурних підрозділів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, представники інших органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також представники інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за згодою).

Міжвідомчу комісію очолює голова - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої комісії скликає та веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань Міжвідомчої комісії, формування порядку денного, забезпечення дотримання процедури підготовки матеріалів, ведення протоколу засідання здійснює секретар.

Проект порядку денного формується на підставі наданих пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти.

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

У разі якщо член Міжвідомчої комісії не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього у засіданні може брати участь його представник (за попереднім погодженням з головою Міжвідомчої комісії).

На засідання Міжвідомчої комісії можуть бути запрошені представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інші особи, участь яких необхідна для обговорення включених до порядку денного питань (за згодою).

9. На своїх засіданнях Міжвідомча комісія обговорює питання, розглядає пропозиції щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, та приймає рішення з питань, що належать до її компетенції.

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Член Міжвідомчої комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Рішення Міжвідомчої комісії щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, реалізується шляхом прийняття відповідного наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснюють у межах компетенції структурні підрозділи з питань житлового будівництва та господарського забезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

Директор Департаменту
житлового будівництва,
будіндустрії та промисловості
будівельних матеріалів Мінрегіонбуду
 

О. М. Непомнящий 

Опрос