Идет загрузка документа (201 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 24.05.2011 № 162
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.05.2011

м. Київ 

N 162 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2011 р. за N 699/19437

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Головко В. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О. О.) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Генерального економічного департаменту Шумила І. А.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова 

С. Г. Арбузов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник
Голови Держкомстату
 

В. О. Піщейко 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У пункті 1.1 глави 1 "Загальні положення" Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, слово "банків" замінити словами та знаками "банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банки)".

2. У главі 2 "Складання та подання форм статистичної звітності" Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

у пункті 2.6:

абзац перший після слів "підрозділами банку" доповнити словами та знаком "та/або із застосуванням банкоматів";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Центральна розрахункова палата Національного банку України надає територіальним управлінням Національного банку України інформацію за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банків України та/або із застосуванням банкоматів за територіальною ознакою в розрізі банків або в розрізі відокремлених підрозділів банків та/або банкоматів за індивідуально встановленими внутрішньобанківськими реєстраційними кодами";

у першому реченні абзацу першого пункту 2.11 слова та знаки "не пізніше ніж через три робочих дні (для щоденних форм звітності - не пізніше ніж через чотири години робочого дня)" замінити словами та знаками "для щоденних форм звітності - не пізніше ніж через чотири години робочого дня; для щодекадних форм звітності - не пізніше наступного робочого дня; для інших форм звітності - не пізніше ніж через три робочих дні (якщо інше не передбачено поясненнями щодо заповнення форм звітності)".

3. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

3.1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

3.1.1. У порядку подання форм:

N 505 слова "Департаменту валютного регулювання" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку";

N 535, N 550Д-Н, N 550-Н та N 551 слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій";

N 812 та N 813 слова "Управлінню організації будівництва" замінити словами "Головному управлінню господарського забезпечення та організації будівництва".

3.1.2. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Інші кошти Національного банку України 

 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 4 - 13 уважати відповідно рядками 5 - 14;

після рядка 9 доповнити новим рядком такого змісту:

"

10 

Резерви під заборгованість за кредитами Національного банку України 

 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 10 - 14 уважати відповідно рядками 11 - 15;

виноску доповнити словами "зі змінами";

у поясненні:

пункт 1 доповнити словами "зі змінами";

у таблиці пункту 5:

у колонці 3 рядок 1 після цифр "134" доповнити цифрами "135";

у колонці 3 рядка 2 слова та цифри "рахунок 1580 у частині акцій" виключити;

рядок 3 викласти в такій редакції:

"

Кредити, що надані Національним банком України* 

рахунки груп 140, 141, 142, 143,
рахунки 1440, 1441, 1445КА**, 1446**, 1447**, 1448АП**, 1449**,
рахунки 1450, 1451, 1455КА**, 1456**, 1457**, 1458АП**, 1459**
за аналітичним обліком 

";

після рядка 3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Інші кошти Національного банку України* 

рахунок 3702А**
за аналітичним обліком 

".

У зв'язку з цим рядки 4 - 13 уважати відповідно рядками 5 - 14;

у колонці 3 рядка 5 цифри "278, 298" виключити;

рядки 7 та 8 викласти в такій редакції:

"

Кредити, що отримані Національним банком України* 

рахунки 3400, 3401, 3405КП**, 3408**
за аналітичним обліком 

Інші кошти в Національному банку України* 

рахунки 3210, 3211, 3212, 3218**,
рахунки 3220, 3221, 3222**, 3223**, 3224**, 3225АП**, 3226АП**, 3227КП, 3228,
рахунки 3230, 3232, 3233, 3234, 3238**,
рахунки груп 325, 356,
рахунок 3702П**
за аналітичним обліком 

";

після рядка 9 доповнити новим рядком такого змісту:

"

10 

Резерви під заборгованість за кредитами Національного банку України* 

рахунок 1490КА
за аналітичним обліком 

".

У зв'язку з цим рядки 10 - 14 уважати відповідно рядками 11 - 15;

таблицю доповнити виноскою такого змісту:

"___________
** За аналітичним обліком з урахуванням параметра аналітичного обліку R013".

3.1.3. Форму N 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" та пояснення щодо її заповнення виключити.

3.1.4. Абзац двадцять перший пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" викласти в такій редакції:

"Колонка 11 - зазначається код країни - 3 знаки згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу".

3.1.5. Абзац десятий пояснення щодо заповнення форми N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України" викласти в такій редакції:

"Колонка 8 (Рахунок, відкритий у закордонному банку/країна/код) - зазначається цифровий код країни-нерезидента згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" - 3 знаки".

3.1.6. У поясненні щодо заповнення форми N 619 "Дані про встановлення банками кореспондентських відносин":

в абзаці першому:

цифри "11" замінити цифрами "12";

доповнити після слова, знаків та цифр "за N 780/5971" словами та знаками "(зі змінами)";

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 1 (Код банку-резидента) - зазначається код банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки.

Колонка 2 (Назва банку-резидента) - зазначається найменування банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле NB)";

абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 4 [Країна (код)] - зазначається цифровий код країни згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 5 (Код банку-кореспондента) - зазначається код банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле MFO) - доповнюється до 10 знаків нулями зліва; для банку-нерезидента згідно з Довідником іноземних банків, FrnBanks.dbf (поле B010) - 10 знаків";

друге речення абзацу десятого викласти в такій редакції: "Для банку-резидента - згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле NB); для банку-нерезидента - згідно з Довідником іноземних банків, FrnBanks.dbf (поле NAMEI) - 60 знаків";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 12 [Валюта рахунку (код валюти)] - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (kl_r030.dbf) - 3 знаки".

3.1.7. У поясненні щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу":

в абзаці двадцять сьомому слова, цифри та знаки "(крім укладення письмових договорів, передбачених кодами 031, 032, 033, 035)" виключити;

абзаци двадцять восьмий - тридцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сто сімдесят третій уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сто шістдесят дев'ятим;

після абзацу тридцять шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"092 - постанова суду щодо накладення штрафу на посадову особу на підставі статті 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

093 - постанова суду щодо накладення штрафу на посадову особу на підставі статті 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - сто шістдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - сто сімдесят першим;

абзаци сто перший - сто тридцять четвертий замінити тридцятьма п'ятьма абзацами такого змісту:

"Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - з питань фінансового моніторингу):

A1 - нездійснення ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від їх імені, невивчення діяльності клієнтів;

A2 - недотримання порядку ведення анкет клієнтів;

A3 - нездійснення оцінки фінансового стану клієнта;

A4 - нездійснення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, неприведення у відповідність до вимог законодавства ідентифікації наявних клієнтів;

A5 - нез'ясування відомостей про фізичних осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі або здійснюють прямий чи опосередкований вплив на неї;

A6 - нездійснення визначених законом заходів щодо публічних діячів, іноземних фінансових установ та благодійних і неприбуткових організацій;

B1 - невиявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

B2 - недотримання порядку реєстрації фінансових операцій;

B4 - нездійснення аналізу фінансових операцій;

B5 - недотримання порядку прийняття рішення про надання/ненадання Спеціально уповноваженому органу (далі - СУО) інформації про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу;

B6 - недотримання порядку повторного надання СУО повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

C1 - недотримання порядку надання інформації СУО;

C2 - ненадання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

C3 - недотримання термінів надання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

C4 - недотримання термінів надання СУО на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та іншої інформації;

C5 - ненадання / неповне надання СУО на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та іншої інформації;

C6 - ненадання / несвоєчасне надання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

C7 - ненадання / несвоєчасне надання СУО інформації про фінансові операції, у проведенні яких банком клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин;

C8 - ненадання / несвоєчасне надання СУО та правоохоронним органам інформації про фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

C9 - ненадання / неповне надання СУО на його запит інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

CA - недотримання термінів надання СУО на його запит інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

CB - ненадання/неповне надання СУО на його запит інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

D1 - недотримання порядку призначення/звільнення працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу;

D2 - невиконання працівником, відповідальним за здійснення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує функції відповідального працівника), своїх функціональних обов'язків;

D4 - ненадання інформації та документів з питань фінансового моніторингу на запит Національного банку України;

D5 - невиконання керівником банку вимог щодо організації дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу;

D6 - незабезпечення управління ризиками;

E1 - недотримання порядку зупинення фінансових операцій;

E2 - недотримання порядку зберігання документів щодо ідентифікації клієнтів та/або інформації про фінансові операції, які стали об'єктом фінансового моніторингу; ведення справ клієнтів;

E3 - невідповідність внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства;

E4 - недотримання термінів проведення внутрішнім аудитом банку перевірок здійснення фінансового моніторингу та/або розгляду їх результатів;

E5 - незабезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань фінансового моніторингу;

E6 - незабезпечення подання до Національного банку України / подання недостовірної статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;

E7 - недотримання інших норм законодавства з питань фінансового моніторингу".

У зв'язку з цим абзаци сто тридцять третій - сто сімдесят перший уважати відповідно абзацами сто тридцять четвертим - сто сімдесят другим.

3.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

3.2.1. У формах статистичної звітності та поясненнях щодо їх заповнення:

у порядку подання форм:

N 310Д, N 350Д слова "Департаменту монетарної політики" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку";

N 381, N 381А слова "Департаменту монетарної політики та Департаменту безвиїзного банківського нагляду" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку та Департаменту пруденційного нагляду";

N 500 - 504, NN 520 - 522, 524, 525, 527, 536, 552, 555, 557 та N 558 слова "Департаменту валютного регулювання" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку";

N 526, N 529, N 530, N 531, N 538, N 550Д та N 550 слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій";

N 611 та N 645 слова "Департаменту безвиїзного банківського нагляду" замінити словами "Департаменту пруденційного нагляду";

N 621 та N 622 слова "Управлінню ліквідації банків" замінити словами "Управлінню припинення діяльності банків";

N 670 слова "Департаменту реєстрації та ліцензування банків" замінити словами "Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації банків";

у поясненнях щодо заповнення форм:

N 500 та N 501 слова "Департаменту валютного регулювання" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку".

3.2.2. Форму N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу

за ____________ місяць 20__ року

___________________________________
(найменування банку) 

_________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N
з/п 

Найменування показника 

Кількість 

Загальна сума 

У тому числі 

юридичні особи 

фізичні особи - підприємці 

фізичні особи 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

10 

Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (далі - ОФМ), із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

за кодами ознак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (далі - ВФМ), із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

за кодами ознак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки Національним банком України, із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

за кодами ознак ОФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

за кодами ознак ВФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу, із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

за кодами ознак ОФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

за кодами ознак ВФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, від проведення яких банк відмовився у зв'язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, проведення яких зупинено банком, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 

у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 

за кодами ознак ОФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 

за кодами ознак ВФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення, із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 

у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів,
із них: 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

10.1 

у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

10.2 

у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

11.1 

Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 

Прибуткові операції клієнтів, за рахунками яких зупинені видаткові операції 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Отримані від СУО доручення на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

13 

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави,
у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 

проведення яких було зупинено 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

щодо яких було забезпечено моніторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

14.1 

Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Фінансові операції, щодо яких банком прийнято рішення не надсилати файл-повідомлення,
із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 

за кодами ознак ВФМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Фінансові операції, щодо яких від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Фінансові операції, щодо яких отримані від СУО запити про надання додаткової інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО відповіді про надання додаткової інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Фінансові операції, щодо яких отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО відповіді про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

22 

Надіслані СУО відповіді про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

"___" ___________ 20__ року 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Відповідальний працівник 

__________
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

Пояснення щодо заповнення форми N 200

Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про:

фінансові операції клієнтів (далі - фінансові операції), інформація про які внесена до реєстру фінансових операцій;

фінансові операції, щодо яких банком Спеціально уповноваженому органу (далі - СУО) надіслані повідомлення відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон);

отримані від СУО рішення про подальше зупинення фінансових операцій, зупинення / подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, доручення про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій на виконання запитів уповноваженого органу іноземної держави;

отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, запити про надання інформації та подані банком відповіді на них;

фінансові операції, за якими банком прийняті рішення про недоцільність інформування СУО;

фінансові операції, за якими від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від узяття їх на облік.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9.

Колонка 4 - зазначається загальна сума відповідних фінансових операцій (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10.

Колонки 5 - 10 - зазначаються кількість відповідних показників та суми фінансових операцій (еквівалент у національній валюті) у розрізі типів клієнтів банку.

Рядок 1 - зазначаються дані про фінансові операції, відомості про які внесені до реєстру фінансових операцій.

У рядках 2 - 8, 11.1, 11.2, 13, 14.1 зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, повідомлення про які банк надіслав СУО та щодо яких у звітному місяці отримані від СУО файли-повідомлення про взяття їх на облік (файл типу "В" з кодом помилки "0000").

Рядок 2 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначених у додатку 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 N 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2010 за N 891/18186 (далі - Інструкція), відповідає коду "Операція здійснена").

Рядок 2.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 2 до Інструкції.

Рядок 3 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслав банк СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена").

Рядок 3.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 3 до Інструкції. Разом з тим дані щодо фінансових операцій, інформація про які була надіслана СУО на виконання його рішень/доручень з кодом ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу", у цьому рядку не зазначаються.

Рядок 4 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, які були виявлені та внесені до реєстру фінансових операцій за результатами здійснення Національним банком України перевірки та повідомлення про які банк надіслав СУО. Інформація про такі фінансові операції зазначається в рядках 2 або 3 та рядку 4 одночасно. Дані рядка 4 є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 4.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 4.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 5 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, повідомлення про які банк надіслав СУО відповідно до частини восьмої статті 12 Закону.

Рядок 6 - зазначаються дані про фінансові операції, від проведення яких банк відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону відмовився у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, повідомлення про які банк надіслав СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні"). Дані цього рядка є сумою даних рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 6.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 7 - зазначаються дані про фінансові операції, від проведення яких банк відповідно до абзацу першого частини першої статті 10 Закону відмовився у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації").

Рядок 8 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено банком відповідно до частини першої статті 17 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 8.1 та 8.2.

Рядок 8.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено банком у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, які згідно зі статтями 15, 16 Закону підлягають фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 відповідає коду "Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону"). Дані цього рядка є сумою рядків 8.1.1 та 8.1.2.

Рядок 8.1.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 8.1.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 8.2 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено банком у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції.

Рядок 9 - зазначаються дані про ті зупинені банком відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення. Дані цього рядка є сумою рядків 9.1, 9.2.

Рядок 9.1 - зазначаються дані про ті зупинені банком відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини другої статті 17 Закону.

Рядок 9.2 - зазначаються дані про зупинені банком відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Рядок 10 - зазначаються дані про кількість отриманих банком від СУО рішень про зупинення / подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів. Дані цього рядка є сумою даних рядків 10.1 та 10.2.

Рядок 10.1 - зазначаються дані про кількість отриманих банком від СУО рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

Рядок 10.2 - зазначаються дані про кількість отриманих банком від СУО рішень про подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Рядок 11.1 - зазначаються дані про видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "605", вид рішення відповідно до довідника видів рішень, визначених у додатку 12 до Інструкції, відповідає кодам "21" та "33").

Рядок 11.2 - зазначаються дані про прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, повідомлення про які банк надіслав СУО відповідно до частини четвертої статті 17 Закону на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "604", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає кодам "21" та "33").

Рядок 12 - зазначаються дані про кількість отриманих банком від СУО доручень на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону.

Рядок 13 - зазначаються дані про фінансові операції, повідомлення про які були надіслані на виконання доручень СУО відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 13.1 та 13.2.

Рядок 13.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено банком на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення відповідно до додатка 12 відповідає коду "41").

Рядок 13.2 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "41").

Рядок 14 - зазначаються дані про кількість отриманих банком від СУО запитів про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій відповідно до пункту 11 частини другої статті 6 Закону.

Рядок 14.1 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "Операція здійснена", код ознаки "Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу" згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "603", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "61").

Рядок 15 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких банк прийняв рішення про недоцільність інформування СУО та підготував довідки з обґрунтуванням прийнятих рішень.

Рядок 15.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 16 - зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду від СУО надійшли файли-повідомлення про відмову від взяття їх на облік.

Рядок 17 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду банком отримані від СУО запити про надання додаткової інформації.

Рядок 18 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду банк надіслав відповіді СУО про надання додаткової інформації на виконання пункту 9 частини другої статті 6 Закону.

Рядок 19 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду банк отримав від СУО запити про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Рядок 20 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду банк надіслав відповіді СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави на виконання пункту 10 частини другої статті 6 Закону.

Рядок 21 - зазначаються дані про отримані банком протягом звітного періоду запити від СУО про отримання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф "Банківська таємниця", копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань.

Рядок 22 - зазначаються дані про надіслані банком протягом звітного періоду відповіді СУО про отримання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф "Банківська таємниця", копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань на виконання пункту 9 частини другої статті 6 Закону".

3.2.3. Форму N 201 "Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку

за станом на ____________ 20__ року

_______________________
(найменування банку) 

___________________________________
(місцезнаходження банку - юридичної особи) 

(кількісні показники)

 

 

 

 

 

 

Частина I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п 

Показники 

Юридичні особи 

Фізичні особи - підприємці 

Фізичні особи 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

10 

11 

12 

13 

14 

Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток,
із них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина II 

N
з/п 

Показники 

Юридичні особи 

Фізичні особи - підприємці 

Фізичні особи 

Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких банк прийняв рішення про їх зупинення у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких від Спеціального уповноваженого органу (далі - СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо яких банк отримав від СУО рішення про подальше зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких до банку надходили доручення СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій 

 

 

 

Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких надходили запити про надання додаткової та/або іншої інформації 

 

 

 

"___" ___________ 20__ року 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Відповідальний працівник 

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Пояснення щодо заповнення форми N 201

Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку

1. Звіт складається за такими типами клієнтів:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

За типами клієнтів "юридична особа" та "фізична особа - підприємець" зазначаються дані про суб'єктів господарювання, які на звітну дату мають державну реєстрацію та подали до банку всі документи, передбачені пунктом 3.2 глави 3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами) (далі - Інструкція N 492).

Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб) відображаються за типом клієнта "юридична особа".

Дані щодо приватних нотаріусів та адвокатів, якім відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.5 глави 4 Інструкції N 492, відображаються за типом клієнта "фізична особа".

2. Форма подається банками - юридичними особами в розрізі областей без подання форми за банк - юридичну особу в цілому. Під час складання звітності за формою в обласному розрізі дані групуються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку (рахунків) клієнтові (клієнтам).

3. У частині I форми зазначаються:

дані про загальну кількість клієнтів за їх визначеними типами за окремими видами рахунків, які є відкритими за станом на звітну дату;

дані про кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремими видами рахунків, які є відкритими за станом на звітну дату.

Дані про загальну кількість клієнтів за їх визначеними типами - це відомості про кількість клієнтів, яким на звітну дату відкрито поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток (у тому числі з виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат) та рахунки з обліку дорогоцінних металів (далі - окремі види рахунків).

Дані про кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період, - це відомості про кількість клієнтів, які за звітний період мали обороти за дебетом та/або кредитом за окремими видами рахунків. Якщо за окремим видом рахунків клієнта (клієнтів) протягом звітного періоду здійснювалися тільки операції, проведення яких ним (ними) не ініціювалося (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів, зарахування коштів від третіх осіб, якщо немає списань за ініціативою клієнтів, тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів, штрафи, пені тощо), то дані щодо такого клієнта (клієнтів) у колонках 4, 6, 8, 10, 12, 14 відповідних рядків форми не відображаються.

Кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремим типом клієнтів за певним окремим видом рахунків, не може перевищувати відповідну загальну кількість клієнтів.

Якщо клієнт має рахунки в різних областях, то дані щодо нього відображаються по кожній області окремо щодо кожного окремого виду рахунку. Якщо клієнт має одночасно кілька рахунків у межах однієї області, то дані про такого клієнта необхідно відображати один раз щодо кожного окремого виду рахунку.

Дані про кількість клієнтів, які мають одночасно кілька рахунків окремого виду в гривнях та/або в різних іноземних валютах (наприклад, рахунки в доларах США та/або євро, рублях тощо), зазначаються один раз за кожним окремим видом рахунку щодо національної та іноземної валюти.

4. Опис параметрів заповнення частини I форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 4 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 5 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 6 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 7 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 8 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 9 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 10 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за відповідними видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 11 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 12 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 13 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 14 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції за місяць, що передує звітній даті, за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Рядок 1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку відповідного типу, яким відкрито поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2620, 2650).

У рядку 1 не відображаються дані щодо клієнтів, яким відкрито балансові рахунки 2600, 2620, 2650 лише для обліку: вкладів (депозитів), здійснення операцій з використанням платіжних карток (уключаючи платіжні картки Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП) та обліку дорогоцінних металів.

Рядок 2 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку відповідного типу, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та рахунки для обліку коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб (2600, 2620, 2650), якщо вони використовуються для обліку вкладів (депозитів).

Рядок 3 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток, уключаючи платіжні картки НСМЕП (балансові рахунки 2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655).

Рядок 3.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо), уключаючи платіжні картки НСМЕП (балансові рахунки 2620, 2625).

Рядок 4 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні рахунки з обліку дорогоцінних металів (балансові рахунки 2600, 2620, 2650).

5. У частині II форми зазначаються дані про клієнтів щодо:

фінансових операцій яких банк прийняв рішення про їх зупинення у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон);

фінансових операцій яких від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення;

яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками;

фінансових операцій яких до банку надходили доручення СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій;

фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;

фінансових операцій яких надходили запити від СУО про надання додаткової та/або іншої інформації.

Якщо дані рядків 1 - 8 частини II форми стосуються клієнтів, які мають рахунки в різних областях, то вони відображаються по кожній області окремо. Дані щодо одного клієнта в межах однієї області можуть повторюватись окремо в рядках 1 - 8 частини II форми.

6. Опис параметрів заповнення частини II форми:

Колонка 3 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб.

Колонка 4 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців.

Колонка 5 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб.

Рядок 1 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких банк згідно з частиною першою статті 17 Закону прийняв рішення про їх зупинення у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, визначені статтями 15, 16 Закону.

Рядок 2 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, фінансові операції яких були зупинені банком згідно з частиною першою статті 17 Закону та щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону.

Рядок 3 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, фінансові операції яких були зупинені банком згідно з частиною першою статті 17 Закону та щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону.

Якщо протягом звітного місяця щодо одного клієнта банку від СУО отримано рішення про подальше зупинення фінансових операцій і у випадках, установлених частинами другою та п'ятою статті 17 Закону, то інформація щодо такого клієнта зазначається і в рядку 2, і в рядку 3.

Рядок 4 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону.

Рядок 5 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо яких банк отримав від СУО рішення про подальше зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону.

Якщо протягом звітного місяця щодо одного клієнта банку від СУО отримано рішення про зупинення (подальше зупинення) видаткових операцій за його рахунками і у випадках, установлених частинами третьою та п'ятою статті 17 Закону, то інформація про такого клієнта зазначається і в рядку 4, і в рядку 5.

Рядок 6 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких до банку надходили запити СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій.

Рядок 7 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції згідно з частиною п'ятою статті 22 Закону.

Рядок 8 - зазначаються дані про кількість клієнтів банку відповідного типу, щодо фінансових операцій яких надходили запити СУО про надання додаткової та/або іншої інформації".

3.2.4. Форму N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

за станом на ______________20__ року

___________________________
(найменування банку) 

________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки, %)

N
з/п 

Назва показника 

Сума 

Процентні ставки 

А 

Б 

Кредити 

 

 

Резерви під кредити 

 

Х 

"___" ___________ 20__ року 

Керівник 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Пояснення щодо заповнення форми N 321

Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

1. Звіт передбачає надання даних про надані кредити та процентні ставки за наданими кредитами в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з договорами (початкових строків), категорією ризику, видів індивідуального споживання за цілями (тільки для контрагентів - фізичних осіб), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют, кодів країн та видів забезпечення кредиту.

2. У звіті відображаються залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених кредитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про надані кредити, резерви під надані кредити складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), ризику (параметр S080), видів індивідуального споживання за цілями (параметр S260 тільки для контрагентів - фізичних осіб), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр K051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр K040), узагальнених видів забезпечення кредитів (параметр S032) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами в частині основних сум відповідного виду кредиту.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

овердрафт;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];

від 366 (367) днів до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) днів до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Параметр видів забезпечення кредитів S032 набуває таких значень:

майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;

майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;

нерухоме майно, що належить до житлового фонду;

інше нерухоме майно;

інше (інші забезпечені та незабезпечені кредити).

Параметр ризику S080 набуває таких значень:

стандартні;

під контролем;

субстандартні;

сумнівні;

безнадійні.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, простроченої заборгованості за кредитами відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за кредитами.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для сум резервів під надані кредити відповідають значенням параметрів основних сум кредитів, під які сформовані резерви.

4. Показники колонки 1 у рядках 1, 2 форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника (залишки коштів за рахунками за станом на кінець періоду за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) 

Кредити 

основна сума:
рахунки 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1600A;
рахунки 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2062, 2063, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2077, 2082, 2083, 2087, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A;
рахунки 2102, 2103, 2107, 2112, 2113, 2117, 2122, 2123, 2127, 2132, 2133, 2137;
рахунки 2202, 2203, 2207, 2211, 2217, 2220, 2227, 2232, 2233, 2237, 2620A, 2625A;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1525, 1526KA;
рахунки 2016KA, 2026KA, 2036KA, 2065, 2066KA, 2075, 2076KA, 2085, 2086KA;
рахунки 2105, 2106KA, 2115, 2116KA, 2125, 2126KA, 2135, 2136KA;
рахунки 2205, 2206KA, 2215, 2216KA, 2226KA, 2235, 2236KA;
нараховані доходи:
рахунки 1528, 1529, 1607;
рахунки 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2607, 2657;
рахунки 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139;
рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2627 

Резерви під кредити 

рахунки 1590, 2400, 2401 

5. Процентні ставки за непогашеними кредитами мають відображати сукупний розмір винагороди (реальну плату за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачуються позичальником у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (без урахування платежів позичальника на користь третіх осіб) у процентах річних. У разі встановлення банками плати за користування коштами лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата в перерахунку до суми коштів, зазначеної в договорі, у процентах річних.

6. Процентні ставки за непогашеними кредитами колонки 2 форми розраховуються як середньозважена величина за балансовими рахунками з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S183, ризику S080, видів індивідуального споживання за цілями S260 (тільки для контрагентів - фізичних осіб), резидентності K030, організаційно-правових форм господарювання K051, кодів валют R030, кодів країн K040, узагальнених видів забезпечення кредитів S032 та параметра аналітичного обліку R011 за такою формулою:

  = SPnVn / SVn,

де: - середньозважена процентна ставка за непогашеними кредитами;

Pn - процентна ставка за n-м непогашеним кредитним договором;

Vn - непогашена (залишкова) сума за n-м кредитним договором.

Рахунки з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів, прострочених нарахованих доходів за кредитами, резервів під кредити до розрахунку процентних ставок не включаються.

Дані про кредити з нульовою процентною ставкою в розрахунку не враховуються.

7. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пунктах 3 і 6".

3.2.5. Форму N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

за станом на ______________ 20__ року

_________________________
(найменування банку) 

_______________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки, %)

N
з/п 

Назва показника 

Сума 

У тому числі 

Процентні ставки 

переказні 

інші 

А 

Б 

Депозити - усього 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

кошти, залучені на рахунки 

 

 

 

 

кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами 

 

Х 

 

Х 

"___" ___________ 20__ року 

Керівник 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Пояснення щодо заповнення форми N 360

Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами
(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

1. Звіт передбачає надання даних про депозити та процентні ставки за ними в розрізі видів економічної діяльності, інституційних секторів економіки, строків погашення згідно з укладеними договорами (початкових строків), організаційно-правових форм господарювання, кодів валют та кодів країн.

2. У звіті відображаються залишки непогашених депозитів за балансовими рахунками в національній валюті та залишки непогашених депозитів за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про депозити складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (параметр K111), інституційних секторів економіки (параметр K072), початкових строків погашення (параметр S183), резидентності (параметр K030), організаційно-правових форм господарювання (параметр K051), кодів валют (параметр R030), кодів країн (параметр K040) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат у частині основних сум відповідних коштів.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 до 365 (366) днів];

від 366 (367) днів до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) днів до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Банк відображає суми незнижуваного залишку за параметром початкових строків погашення S183 відповідно до строку залучення коштів згідно з умовами договору, якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку.

Банк відображає суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, значенням "на вимогу".

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за депозитами.

4. Показники колонок 1 - 3 у рядках 1 - 4 форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів за рахунками за станом на кінець періоду за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R011) 

Депозити - усього 

сума рядків 3 і 7 

у тому числі: 

 

кошти, залучені на рахунки 

сума рядків 5 і 6 

у тому числі: 

 

переказні: 

основна сума:
рахунки 1600П, 1602;
рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562;
рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, 2650П, 2655П;
рахунки групи 264;
рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659;
нараховані витрати:
рахунок 1608;
рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568;
рахунки 2608, 2658;
рахунок 2628 

інші: 

основна сума:
рахунки 1610, 1612, 1613, 1617;
рахунки 2565, 2570, 2571, 2572;
рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2610, 2611, 2615, 2650П, 2651, 2652;
рахунки 2620П, 2630, 2635;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
рахунки 1615, 1616КП;
рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП;
рахунки 2636, 2637КП;
нараховані витрати:
рахунок 1618;
рахунки 2608, 2618, 2658;
рахунки 2628, 2638 

Кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами 

сума рядків 9 і 10 

у тому числі: 

 

переказні: 

х 

10 

інші: 

основна сума:
(рахунки 3320, 3330, 3340)*;
неамортизована премія, неамортизований дисконт:
(рахунки 3326КП, 3327, 3336КП, 3337, 3346КП, 3347)*;
нараховані витрати:
(рахунки 3328, 3338, 3348)* 

____________
* За даними форми N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Показники колонки 1 у рядках 1 - 4 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонок 1 - 3 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників рядків 3 та 4.

5. Процентні ставки за непогашеними депозитами мають відображати сукупний розмір винагороди (реальну плату за депозит), що визначений у депозитному договорі, з урахуванням як плати за користування залученими коштами у вигляді номінальної процентної ставки, так і будь-яких інших видатків, установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору, що сплачує банк у зв'язку із залученням, використанням та поверненням депозиту, у процентах річних.

Процентні ставки за коштами, що обліковуються на рахунках 3650, 3651, 3652, 3659, мають значення "0".

6. Процентні ставки за непогашеними депозитами колонки 4 форми розраховуються як середньозважена величина за балансовими рахунками з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності K111, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S183, резидентності K030, організаційно-правових форм господарювання K051, кодів валют R030, кодів країн K040 та параметра аналітичного обліку R011 за такою формулою:

  = SPnVn / SVn,

де: - середньозважена процентна ставка за непогашеними депозитами;

Pn - процентна ставка за n-м непогашеним депозитним договором;

Vn - непогашена (залишкова) сума за n-м депозитним договором.

Рахунки з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих витрат до розрахунку процентних ставок не включаються.

Дані про депозити з нульовою процентною ставкою в розрахунку не враховуються.

7. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пунктах 3 і 6".

3.2.6. У формах N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку", N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" та поясненні щодо їх заповнення:

у порядку подання форм:

після слів та знака "за місцезнаходженням філії)" доповнити словами "та філіями іноземних банків в Україні";

у поясненні:

у частині 1:

абзац другий пункту 1 після слів "банків України" доповнити словами "та філій іноземних банків в Україні";

у пункті 2:

абзац перший після слова "Банки" доповнити словом "України";

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Філії іноземних банків в Україні формують обов'язкові резерви за даними балансу філій".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

в абзаці другому пункту 9 слова "Департаменту монетарної політики та Департаменту безвиїзного банківського нагляду" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку та Департаменту пруденційного нагляду";

у частині 2:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "Департаменту монетарної політики та Департаменту безвиїзного банківського нагляду" замінити словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку та Департаменту пруденційного нагляду";

в абзаці другому слово "зведеного" виключити.

3.2.7. Абзаци дев'ятий та десятий пояснення щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається цифровий код країни установи-відправника згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається цифровий код країни установи-отримувача згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки".

3.2.8. У формі N 406 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми назву колонки 2 викласти в такій редакції:

"Загальна сума переказів коштів через ПТКС за звітний період";

абзац одинадцятий пояснення викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається загальна сума переказів коштів, які здійснені із застосуванням ПТКС за звітний період, що є підсумком даних колонок 4, 6, 8, 10, 12".

3.2.9. У формі N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми назву колонки 7 викласти в такій редакції:

"Загальна сума переказів коштів через ПТКС за звітний період";

абзац п'ятнадцятий пояснення викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням ПТКС за звітний період, що є підсумком даних колонок 9, 11, 13, 15, 17 у розрізі агентів".

3.2.10. У колонці 3 рядка 5 таблиці форми N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" знак "Х" виключити.

3.2.11. Назву пояснення щодо заповнення форми N 502 "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" викласти в такій редакції:

"Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами".

3.2.12. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у формі після слів "Кредит у гривнях від ЄБРР" доповнити словами "або МФК";

у таблиці форми:

розділ A після рядка 5 доповнити новим рядком такого змісту:

"

5а. 

Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав 

 

";

розділ B після рядка 22 доповнити новим рядком такого змісту:

"

22а. 

Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав 

 

";

у поясненні:

в абзаці третьому пункту 1 після слів та знаків "Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)" доповнити словами та знаками "або Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК)", а слово "нього" замінити словом "них";

в абзаці дев'ятому пункту 2 після слів "Європейський банк реконструкції та розвитку" доповнити словами "Міжнародна фінансова корпорація";

абзац тринадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення";

у пункті 3:

у першому реченні абзацу першого слово "відокремленого" замінити словом "відокремленому", а після слів "обслуговування кредиту" доповнити словами "за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

у пункті 4:

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 5а - зазначається сума нарахованих за попередні періоди процентних платежів, строк сплати яких на початок звітного періоду не настав".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - п'ятдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - шістдесятим;

після абзацу сорок дев'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рядок 22а - зазначається сума нарахованих за попередні періоди процентних платежів, строк сплати яких на кінець звітного періоду не настав".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесятий - шістдесятий уважати відповідно абзацами п'ятдесят першим  - шістдесят першим. 

3.2.13. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у формі після слів "Кредит у гривнях від ЄБРР" доповнити словами "або МФК";

у пункті 2 пояснення:

у першому реченні слово "відокремленого" замінити словом "відокремленому", а після слів "обслуговування кредиту" доповнити словами "за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення".

3.2.14. Абзац шостий пункту 4 пояснення до заповнення форми N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти та про обсяги операцій обміну (конвертації)" викласти в такій редакції:

"у звіті не відображаються операції з погашення заборгованості клієнта за кредитом, виданим банком в іноземній валюті, за рахунок коштів у національній валюті без купівлі клієнтом іноземної валюти (без оформлення заяви на купівлю іноземної валюти)".

3.2.15. Форму N 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" та пояснення щодо її заповнення виключити.

3.2.16. Форму N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України

за ____________ 20_ року

______________________________________
(код та найменування банку) 

_______________________________________
(місцезнаходження банку) 

(в одиницях валюти)

Код операції 

Код валюти операції 

Код клієнта/ банку 

Код країни клієнта/ банку 

Сума операції 

Код виду цінних паперів 

Емітент цінних паперів 

Код країни емітента 

Код валюти, у якій емітовані цінні папери 

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

Дата погашення цінних паперів 

Відомості про операцію 

основна сума 

процентні платежі 

усього 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ___________ 20__ року 

Керівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 524

Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України

1. За формою надається інформація про рух готівкових та безготівкових коштів у національній та іноземній валюті в разі здійснення банком або його клієнтами операцій з цінними паперами з нерезидентами.

Сума операції відображається за фактично сплаченими (отриманими) грошовими коштами.

2. У звіті не відображаються:

операції між клієнтами в межах одного банку;

операції з перерахування комісійної винагороди посередникам.

3. Якщо банк або інша фінансова установа є посередником (уповноваженою особою) у виконанні операцій з купівлі або продажу цінних паперів, то у звіті такі операції відображаються двома записами - про купівлю і про продаж.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код операції з цінними паперами - 1 знак.

Цифровий код операції з цінними паперами може мати такі значення:

1 - придбання (сплата коштів);

2 - вибуття (отримання коштів).

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти операції з цінними паперами згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається код клієнта платника податків - юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності), або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf, колонка GLB), який здійснює операцію з цінними паперами, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код країни клієнта/банку згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (KL_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 5 - зазначається сума національної або іноземної валюти, за яку була здійснена операція з оплати номінальної вартості цінних паперів, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається сума національної або іноземної валюти, за яку була здійснена операція з оплати процентних платежів за цінними паперами, в одиницях валюти - до 16 знаків.

У разі відображення операцій з цінними паперами за ціною, нижчою за номінальну, у колонці зазначається сума процентних платежів зі знаком "-".

Колонка 7 - зазначається вартість придбання / сума реалізації цінних паперів (колонка 5 + колонка 6) в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 - зазначається код виду цінних паперів - 2 знаки.

Код виду цінних паперів може мати такі значення:

пайові цінні папери:

11 - акції;

12 - інвестиційні сертифікати;

13 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (ФОН);

боргові цінні папери:

21 - облігації підприємств;

22 - державні облігації України;

23 - облігації місцевих позик;

24 - казначейські зобов'язання України;

25 - ощадні (депозитні) сертифікати;

26 - векселі;

іпотечні цінні папери:

31 - іпотечні облігації;

32 - іпотечні сертифікати;

33 - заставні;

40 - приватизаційні цінні папери;

50 - товаророзпорядчі цінні папери;

60 - похідні цінні папери.

Колонка 9 - зазначається скорочена назва емітента цінних паперів - до 135 знаків.

Колонка 10 - зазначається код країни емітента цінних паперів згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (KL_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 11 - зазначається цифровий код валюти, у якій емітовані цінні папери, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030), у якій зазначена номінальна вартість цінних паперів, - 3 знаки.

Колонка 12 - зазначається загальна номінальна вартість цінних паперів за угодою - до 16 знаків.

Колонка 13 - зазначається дата погашення цінних паперів - 6 знаків (ДДММРР). Для паперів, що не мають терміну погашення, у колонці зазначається "010199".

Колонка 14 - заповнюється в разі подання додаткових роз'яснень, у тому числі щодо причин відсутності інформації для заповнення окремих даних звіту (текст) - 80 символів".

3.2.17. У поясненні щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Надходження та видача коштів у звіті відображається відповідно до змісту першої операції, яка була здійснена з готівковою валютою".

У зв'язку з цим абзаци третій - сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - п'ятдесятим;

в абзаці чотирнадцятому пояснення слова "за винятком обсягу готівкової валюти, що надійшла для переказу за кордон" замінити словами "в тому числі для здійснення переказів та інших операцій";

абзац тридцять четвертий доповнити словами "в тому числі переказів та інших надходжень".

3.2.18. Абзац чотирнадцятий пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" викласти в такій редакції:

"Колонка 12 (Код країни нерезидента) - зазначається цифровий код країни-нерезидента згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_к040.dbf), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України строк, - 3 знаки".

3.2.19. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

в абзаці третьому пункту 7 слова та цифри "у підпунктах "б", "в" пункту 2 глави 3 розділу III" замінити словами та цифрами "у підпунктах "а", "б", "в" пункту 2 глави 3 розділу II";

у пункті 8:

абзаци двадцять четвертий, двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 12 - зазначається код країни банку, до якого клієнтом або банком для бенефіціара переказана на підставі платіжних документів на переказ куплена іноземна валюта згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf). У колонках 16 і 17 зазначається нуль";

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 15 - зазначається код країни бенефіціара (резидентність отримувача коштів), на користь якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо) згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf), - 3 знаки";

абзац тридцять п'ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) є код та назва відповідного іноземного банку - юридичної особи, а переказ купленої іноземної валюти здійснюється до філії банку в країну, у якій розташований головний офіс іноземного банку, але в довіднику немає коду та назви філії іноземного банку, то в колонках 16 і 17 слід зазначати код та назву головного офісу іноземного банку - юридичної особи.

В інших випадках, якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає коду та назви відповідного іноземного банку (філії банку), то в колонці 16 слід зазначити тризначний цифровий код країни банку (філії банку) та сім нулів праворуч, а в колонці 17 - назву відповідного іноземного банку (філії банку)".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - шістдесятий уважати відповідно абзацами тридцять сьомим - шістдесят першим.

3.2.20. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

у пункті 4:

друге речення абзацу першого відокремити в самостійний абзац другий.

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці другому слово "проте" виключити;

у другому реченні абзацу третього слова та цифру "у колонці 4 зазначаються нулі" замінити словами та цифрами "у колонці 4 зазначається "0", а слова та цифру "у колонці 8 - нулі" замінити словами та цифрою "у колонці 8 - код країни";

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо помилково отримані від нерезидента кошти, що раніше були відображені у звіті, списуються з коррахунку банку і повертаються нерезиденту, то у звіті повернення таких коштів відображається у колонці 3 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були відображені у звіті для цієї операції. У графі "Відомості про операцію" зазначається дата відображення операції з надходження суми коштів, що повертається на користь нерезидента";

абзац сьомий пункту 7 доповнити словами та знаками ", а також суми коштів, що надійшли на коррахунок банку як повернення платежу без виконання (повернення помилково відправлених коштів)";

абзац сьомий пункту 8 виключити;

у пункті 11:

абзац десятий після слів "з метою здійснення" доповнити словами "або повернення";

абзац чотирнадцятий після слів та знака "безповоротна фінансова допомога (" доповнити словом "гранти";

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо консолідована за кодом мети "09" сума перевищує 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті, то в колонці 9 зазначається зміст операцій, на які припадає найбільший обсяг".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - шістдесят п'ятий уважати відповідно абзацами двадцятим - шістдесят шостим;

в абзаці двадцять четвертому слово "дивіденди" замінити словом "доходи";

після абзацу двадцять сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі відображення операції конвертації однієї іноземної валюти в іншу на міжнародному валютному ринку за дорученням (за згодою) клієнта у випадку, коли рух коштів по кореспондентському рахунку уповноваженого банку відбувається за кожною окремою заявою клієнта, колонка 4 заповнюється за даними клієнта, за дорученням (за згодою) якого здійснювалася конвертація".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - шістдесят шостий уважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - шістдесят сьомим;

абзац сорок четвертий після цифр та слів "242 - довгострокові кредити" доповнити словами ", отримані банком";

абзац шістдесят п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається код країни платника, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни банку платника, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"За всіма надходженнями на користь посередників у колонці надається пояснення".

3.2.21. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація про виконання банком гарантійних зобов'язань у колонці 3 звіту відображається з кодом ЄДРПОУ клієнта - боржника із зазначенням у колонці 5 звіту коду мети переказу 21";

пункт 3 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо помилково здійснений на користь нерезидента платіж, що раніше був відображений у звіті, повернувся без виконання, то його повернення відображається у колонці 2 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були відображені у звіті для цієї операції. У графі "Відомості про операцію" зазначається дата відображення операції з перерахування суми коштів, які повернулися.

За раніше відображеними у звіті платежами, що повернуті без виконання як помилково перераховані на користь нерезидента, інформація у звіті має бути відображена не пізніше 5 банківських днів з моменту повернення таких коштів на коррахунок банку. Якщо сума повернення менша від раніше перерахованої у зв'язку з утриманням комісії банками-нерезидентами, то у звіті слід зазначати всю суму, що була помилково перерахована".

У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом четвертим;

абзац дев'ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"суми коштів, відправлених з коррахунку банку як повернення платежу без виконання (повернення помилково отриманих коштів)";

абзац перший пункту 5 виключити;

у пункті 6:

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі відображення операції конвертації однієї іноземної валюти в іншу на міжнародному валютному ринку за дорученням (за згодою) клієнта у випадку, коли рух коштів по кореспондентському рахунку уповноваженого банку відбувається за кожною окремою заявою клієнта, колонка 3 заповнюється за даними клієнта, за дорученням (за згодою) якого здійснювалась конвертація".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - п'ятдесят п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - п'ятдесят шостим;

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо консолідована за кодом мети 31 сума перевищує 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті, то в колонці 10 зазначається зміст операцій, на які припадає найбільший обсяг".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - п'ятдесят сьомим;

абзац тридцятий після цифр та слів "242 - довгострокові кредити" доповнити словами ", отримані банком";

абзац п'ятдесят перший викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається код країни отримувача коштів, а в разі відсутності такої інформації в платіжних інструкціях - код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки".

3.2.22. У формі N 558 "Звіт про використання купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "на шостий робочий день" замінити словами "на одинадцятий робочий день";

у пункті 1 пояснення слова "на шостий робочий день" замінити словами "на одинадцятий робочий день".

3.2.23. Пояснення щодо заповнення форми N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" доповнити новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 - 9, 11, 12, 12-2, 14, 15, 15-2, 17, 18, 20 зазначаються два знаки після коми. У колонках 21 - 23 зазначаються чотири знаки після коми".

3.2.24. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після колонки 24 доповнити новою колонкою 241 такого змісту:

"

N
з/п 

Код стану заборгованості контрагента/інсайдера щодо реструктуризації 

241 

Розділ I. Інформація за операціями з контрагентами 

 

 

 

х 

х 

х 

х 

Розділ II. Інформація за операціями з інсайдерами 

 

 

10 

 

11 

х 

12 

х 

13 

х 

14 

х 

";

у поясненні:

у пункті 9:

в абзаці дев'ятому:

слово "цифровий" виключити;

після цифри та слова "3 знаки" доповнити словами та цифрами "доповнений до 10 знаків нулями зліва";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 5 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки";

абзац дванадцятий доповнити знаком, цифрою та словом "- 3 знаки";

в абзаці чотирнадцятому літеру, цифри та знаки "(K 074)" замінити знаками, літерами, цифрами та словом "(kl_k074.dbf) - 1 знак";

абзац п'ятнадцятий після знака та цифр "N 375" доповнити словами "(зі змінами)";

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, у якій виникла заборгованість (kl_r030.dbf), - 3 знаки";

абзац тридцять сьомий після таблиці та виноски доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 241 - зазначається код стану заборгованості контрагента/інсайдера щодо реструктуризації:

"1" - реструктуризована кредитна заборгованість;

"2" - нереструктуризована кредитна заборгованість;

"0" - заборгованість за іншими активними операціями".

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами сорок другим - п'ятдесят другим;

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 29 - зазначається внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу і банкоматів відповідно до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849 (зі змінами), де зберігається документація, на підставі якої здійснюється класифікація заборгованості за активною операцією відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку формування резервів, - 12 останніх знаків коду";

пункт 10 після абзацу чотирнадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"у колонці 241 - зазначається код стану заборгованості контрагента/інсайдера щодо реструктуризації:

"1" - реструктуризована кредитна заборгованість;

"2" - нереструктуризована кредитна заборгованість;

"0" - заборгованість за іншими активними операціями".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим, двадцятим.

3.2.25. У поясненні щодо заповнення форми N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку":

у пункті 4:

в абзаці дев'ятому:

слово "цифровий" виключити;

після цифри та слова "3 знаки" доповнити словами та цифрами "доповнений до 10 знаків нулями зліва";

в абзаці дев'ятнадцятому:

слово "цифровий" виключити;

після цифри та слова "3 знаки" доповнити словами та цифрами "доповнений до 10 знаків нулями зліва";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки";

абзац двадцять другий доповнити знаком, цифрою та словом "-  3 знаки";

в абзаці двадцять четвертому літеру, цифри та знаки "(K 074)" замінити знаками, літерами, цифрами та словом "(kl_k074.dbf) - 1 знак";

абзац двадцять п'ятий доповнити знаками, словами, літерами та цифрами "(зі змінами) (kl_k110.dbf), - 5 знаків".

3.2.26. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

абзац шістдесят п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 1 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки";

абзац сімдесят восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (kl_r030.dbf) - 3 знаки".

3.2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку":

у пункті 6:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 5 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки";

абзац дванадцятий доповнити знаком, цифрою та словом "- 3 знаки";

в абзаці дев'ятнадцятому слово, літеру та цифри "файл K074" замінити знаками, літерами, цифрами та словом "(kl_k074.dbf) - 1 знак";

абзац двадцятий доповнити знаками, словами, літерами, цифрами "(зі змінами) (kl_k110.dbf) - 5 знаків";

абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, у якій виникла заборгованість (kl_r030.dbf), - 3 знаки".

3.2.28. У поясненні щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості":

пункт 3 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"Якщо реструктуризацію було застосовано до всієї заборгованості, то за станом на звітну дату у звіті відображається залишок цієї заборгованості; якщо реструктуризацію було застосовано до частини заборгованості, то за станом на звітну дату відображається лише залишок цієї реструктуризованої частини заборгованості".

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Реструктуризований кредитний договір - кредитний договір, до якого унесено зміни шляхом укладання додаткового договору з позичальником у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за кредитом";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"У колонках 10 - 13 звіту не відображається кредитний договір та заборгованість за ним, що виникла внаслідок реструктуризації раніше реструктуризованого кредитного договору, якщо не відбулося збільшення обсягу реструктуризованої заборгованості".

3.2.29. Абзац восьмий пояснення щодо заповнення форми N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається цифровий код країни згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу". Якщо учасником є міжнародна організація, то проставляється код 000 (три цифри нуль)".

3.2.30. У формі N 748 "Звіт про касові обороти банку" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у поясненні:

абзац дванадцятий пункту 1 замінити трьома абзацами такого змісту:

"Різниця між даними за символами 66 і 39 має дорівнювати різниці залишків готівки за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду в сумах, що належать до внутрішнього передавання готівки між банком та його відокремленими підрозділами (відділення, обмінні пункти, банкомати). У разі наявності невідповідностей цих різниць банк - юридична особа разом із звітом має надавати письмові пояснення щодо причин їх виникнення:

територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи в обласному розрізі відповідно до протоколу приймання файла;

територіальному управлінню Національного банку України за місцем розташування відокремлених підрозділів банку, у частині суми розбіжності, яка виникла за відповідною областю".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Касові обороти ліквідатора банку у формах статистичної звітності N 747 та N 748 "Звіт про касові обороти банку" у розрізі символів відображаються за джерелом походження готівкових коштів або за призначенням платежу";

у пункті 3:

абзац восьмий після слів "на користь банків" доповнити словами "ліквідаторів банків";

абзац дев'ятий після цифр "2620" доповнити словами та знаками "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

в абзаці шістнадцятому слова "та їх підрозділів" замінити словами "їх підрозділів і в банкоматах";

абзац тридцять другий після цифр "2620" доповнити словами та знаками "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

в абзаці сорок другому слова "та їх підрозділів" замінити словами "їх підрозділів і в банкоматах";

абзац п'ятдесят третій після цифр "2620" доповнити словами та знаками "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)";

абзац п'ятдесят четвертий після цифр "2620" доповнити словами та знаками "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками)".

3.2.31. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами":

у розділі I "Основні вимоги до складання звіту":

у пункті 7 слова "за стандартною класифікацією платіжного балансу" виключити;

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Усі операції на суму, що дорівнює або перевищує: для операцій розділу "Послуги" - 20 тис. дол. США в перерахунку, для інших операцій - 50 тис. дол. США в перерахунку, які відображаються у звітах за кореспондентськими рахунками, за винятком нейтральних операцій та операцій "спеціальні коди", підлягають декларуванню (згідно з пунктами 4 - 6 розділу III цього пояснення)";

у розділі III "Особливості відображення окремих категорій операцій":

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Операції на суму, що дорівнює або перевищує: для операцій розділу "Послуги" - 20 тис. дол. США в перерахунку, для інших операцій - 50 тис. дол. США в перерахунку, які відображаються у звітах за кореспондентськими рахунками, підлягають декларуванню, що полягає у внесенні до колонки 5 (Операція) звіту додаткової інформації";

в абзаці другому пункту 6 слова та знак "посередництвом у торгівлі з/між нерезидентами" замінити словами, цифрами та знаками "переказуванням коштів з рахунку клієнта-резидента українського банку (юридичної особи) на його рахунок за кордоном чи з рахунку за кордоном на рахунок в українському банку (код операції 8466)";

в абзаці першому пункту 10 слова та цифри "20 тис. дол. США" замінити словами та цифрами "10 тис. дол. США";

у розділі IV "Відображення операцій з готівковою іноземною валютою":

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Видачу або повернення коштів на відрядження за межі України слід кваліфікувати як подорожі ділові (код 2312 для видачі та 2312 зі знаком мінус для повернення)";

у таблиці "Коди операцій та їх застосування":

у підрозділі "Послуги" розділу I "Поточний рахунок":

у рядку 6 "Будівництво" текст у колонці 2 доповнити словами та знаками "(уключає створення, модернізацію, ремонт, реконструкцію, розширення основних фондів у вигляді будівель, зведення інженерних споруд - доріг, дамб, мостів, тощо)";

рядок 6.1 викласти в такій редакції:

"

6.1 

Оплата будівельних послуг 

2373 

2374 

За кредитом: будівельні роботи, що проводяться за кордоном підприємствами-резидентами.
За дебетом: будівельні роботи, що проводяться в Україні підприємствами-нерезидентами 

";

рядок 6.2 викласти в такій редакції:

"

6.2 

Фінансування будівельних робіт 

2375 

2376 

За кредитом: фінансування нерезидентом будівельних робіт, що здійснюються компанією-резидентом в Україні.
За дебетом: фінансування резидентом будівельних робіт, що здійснюються компанією-нерезидентом за кордоном 

";

у рядку 13 "Послуги представництв" цифри "2495" та "2496" у колонках 3 та 4 виключити;

таблицю після рядка 13 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

13.1 

Послуги постійних представництв 

2471 

2472 

За кредитом: надходження на рахунки представництв юридичних осіб - нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України (рахунки типу "П").
За дебетом: платежі на рахунки представництв юридичних осіб - резидентів за кордоном, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність резидента за межами України 

13.2 

Послуги інших представництв (крім офіційних) 

2473 

2474 

За кредитом: надходження на рахунки представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (рахунки типу "Н").
За дебетом: платежі на рахунки представництв юридичних осіб - резидентів за кордоном, які не займаються підприємницькою діяльністю за межами України.
Надходження на рахунки офіційних представництв нерезидентів в Україні кваліфікуються як урядові послуги 

";

у підрозділі "Поточні трансферти" розділу I "Поточний рахунок":

у рядку 2.4 колонку 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"безповоротна фінансова допомога суб'єктам господарської діяльності (за винятком тих випадків, за яких кошти надходять від прямого інвестора)";

у підрозділі "Капітальні трансферти" розділу II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

абзац третій колонки 4 рядка 1.2.1 викласти в такій редакції:

"інвестиційні субсидії, у тому числі гранти на реконструкцію і розвиток виробництва";

у підрозділі "Прямі інвестиції" розділу II "Фінансовий рахунок":

у колонці 4:

у рядку 1.1.2 слова "будівельні роботи тривалістю не менше ніж один рік, що здійснюються підприємством-резидентом за кордоном" виключити;

у рядку 2.1.2 слова "будівельні роботи тривалістю не менше ніж один рік, що здійснюються підприємством-нерезидентом на території України" виключити;

у підрозділі "Портфельні інвестиції":

у колонці 2 рядок 2.2.1.3 після слова "єврооблігації" доповнити словом "негарантовані";

після рядка 2.2.1.3 таблицю доповнити новим рядком такого змісту:

"

2.2.1.4 

Єврооблігації гарантовані - інші сектори 

5333 

Залучені суб'єктами підприємницької діяльності, які не є банками, кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках та є гарантованими до повернення Кабінетом Міністрів України 

".

У зв'язку з цим рядки 2.2.1.4 - 2.2.1.12 уважати відповідно рядками 2.2.1.5 - 2.2.1.13.

4. Главу 2 "Код країни" додатка 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, викласти в такій редакції:

"2. Код країни

Значення параметра визначаються відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.12.2009 N 471".

 

Директор Департаменту статистики
та звітності
Генерального
економічного
Департаменту 

В. А. Головко 

Опрос