Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке формирования базы данных о вкладчиках - физических лиц у участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 19.05.2011 № 13
Утратил силу

АДМІНІСТРАТИВНА РАДА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

19.05.2011 

м. Київ 

N 13 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 2011 р. за N 697/19435

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 13

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 3)

Додатково див. лист
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15 липня 2011 року N 02-3372/11

Відповідно до статей 9, 26 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244 (із змінами) /далі - Зміни/, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування, окрім пункту 3 Змін, який набирає чинності з 01.01.2012.

 

Голова
адміністративної ради
 

В. Кротюк 

 

Зміни до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У главі 2:

1.1. Підпункт "г" пункту 2 викласти у такій редакції:

"г) реєстраційний номер облікової картки платника податків".

1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Якщо договір укладається з особою, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, то в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000", а до договору додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Якщо договір укладається з особою, якій згідно із законодавством України реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоюється, в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000".

Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий (за рахунками, що відкривались до введення реєстраційного номера облікової картки платника податків як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999".

1.3. Перше речення пункту 11 викласти у такій редакції: "Банк, філія іноземного банку розробляє внутрішній документ про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб, збереження інформації, що введена в базу, а також наказом визначає особу, відповідальну за формування бази даних за стандартною структурою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції".

1.4. Доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

"12. Банк повинен забезпечити можливість здійснення перевірки бази даних шляхом сортування інформації про вкладників за окремими полями".

2. Главу 4 викласти у такій редакції:

"4. Контроль за формуванням бази даних про вкладників - фізичних осіб

1. Керівники банків, філій іноземних банків відповідають за:

наявність внутрішнього документа банку про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб;

відповідність документа вимогам цієї Інструкції;

достовірність та повноту ведення інформаційної бази даних про вкладників - фізичних осіб банку;

збереження інформації, що введена в базу.

2. У разі прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації (ліквідацію) банку, філії іноземного банку банк повинен протягом одного дня після припинення виконання операцій сформувати архів даних про вкладників - фізичних осіб станом на кінець останнього робочого дня.

Керівники банку, філії іноземного банку забезпечують передачу бази даних у повному обсязі тимчасовому адміністратору (ліквідатору)".

3. Додатки 1, 2, 3 до цієї Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
 

Т. П. Лінник 

 

Інформація щодо вкладників - фізичних осіб учасника (тимчасового учасника) Фонду
станом на ____________________

______________________________________
(найменування банку, філії іноземного банку)  

_________________________________________
(місцезнаходження банку, філії іноземного банку)  

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник 

Назва області 

Назва району 

Назва вулиці, номер будинку, номер квартири 

Усього: 

Документ, що засвідчує особу 

Дата укладення договору з вкладником 

серія та номер 

ким виданий 

дата видачі 

10 

11 

  

  

  

  

Номер договору з вкладником 

Сума залишку на рахунку (коп.) 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Гарантування вкладів 

Примітка 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

Роз'яснення до таблиці

Дані про вкладника мають бути структуровані та відображатися в окремих полях за визначеними в таблиці параметрами.

При заповненні граф 2, 4 - 10 (прізвище, ім'я та по батькові; назва населеного пункту, де мешкає вкладник; назва області; назва району; назва вулиці, номер будинку, номер квартири; документ, що засвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251).

Записи в базі даних про прізвище, ім'я та по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх викладенню у документах, що посвідчують особу.

У записах інших даних про вкладника використовуються скорочення:

адреса: м. Київ, обл. Вінницька, р-н Гайсинський, с. Іванівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 1;

документ, що засвідчує особу: паспорт - АБ123456, Гайсинським РУ ГУ МВС України в м. Гайсин 01.01.2002.

Опис реквізитів таблиці

Графа 3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків) - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків реквізит заповнюється відповідно до вимог пункту 5 глави 2 цієї Інструкції.

Графи 4, 5, 6, 7 (назва населеного пункту, де мешкає вкладник; назва області; назва району; назва вулиці, номер будинку, номер квартири) - зазначається місце проживання вкладника (особи, на користь якої відкрито рахунок).

Графа 8 (серія та номер) - зазначаються серія та номер документа, що посвідчує особу вкладника (паспорт, свідоцтво про народження, тимчасове посвідчення, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця тощо). Серія та номер зазначаються разом (без пробілу).

Графа 9 (ким виданий) - зазначається найменування органу, що видав документ вкладнику.

Графа 10 (дата видачі) - зазначається дата видачі документа вкладника.

Графа 11 (дата укладення договору з вкладником) - зазначається дата укладення договору з вкладником на здійснення депозитних операцій.

Графа 12 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком, філією іноземного банку договору про здійснення депозитних операцій.

Графа 13 (сума залишку на рахунку) - зазначається сума депозиту вкладника у валюті України та іноземній валюті (гривневий еквівалент) відповідно до укладеного договору.

Графа 14 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих за депозитом відсотків у разі несплати її вкладнику.

Графа 15 (номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти) - зазначається номер рахунку вкладника, на якому обліковуються вкладні кошти.

Графа 16 (гарантування вкладів) - зазначається:

1 - вклад гарантується;

0 - вклад не гарантується.

Графа 17 (примітка) - зазначаються дата і номер рішення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду.

Рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графою 13 "Сума залишку на рахунку" та графою 14 "Сума нарахованих відсотків".

 

Приклад занесення інформації про вкладників - фізичних осіб у базу даних учасника (тимчасового учасника) Фонду

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник 

Назва області 

Назва району 

Назва вулиці, номер будинку, номер квартири 

Іваненко Іван Іванович 

1234567890 

с. Іванівна 

Вінницька 

Гайсинський 

вул. Поштова, буд. 1, кв. 1 

Іваненко Іван Іванович 

1234567890 

с. Іванівна 

Вінницька 

Гайсинський 

вул. Поштова, буд. 1, кв. 1 

Усього: 

Документ, що посвідчує особу 

Дата укладення договору з вкладником 

серія та номер 

ким виданий 

дата видачі 

АБ123456 

Гайсинським РУ ГУ МВС України у Вінницькій області 

01.01.2000 

01.01.2001 

АБ123456 

Гайсинським РУ ГУ МВС України у Вінницькій області 

01.01.2000 

10.11.2001 

  

Номер договору з вкладником 

Сума залишку на рахунку (коп.) 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Гарантування вкладів 

Примітка 

1234 

1200000 

12000 

26201400007005 

Дата та номер листа Фонду 

5678 

120000 

1200 

26301400007005 

Дата та номер листа Фонду 

  

1320000 

13200 

  

 

Опис файлів архіву даних про вкладників - фізичних осіб

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де:

mmmmmm - код (МФО) балансової одиниці;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла: "D" - дані про вкладників - фізичних осіб (зазначаються великими латинськими літерами).

Під час формування архіву даних про вкладників - фізичних осіб вищезазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 13 - 10 десяткові). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ ";".

Якщо значення реквізиту порожнє, то одразу після попереднього символу ";" ставиться символ ";", який має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту мало б містити символ ";", то цей символ слід у процесі вивантаження замінити символом ",".

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn 

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n 

C = n 

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n 

Nn 

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n 

N = n 

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n 

D = 10 

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000) 

Для реквізитів, для яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (наприклад, для української валюти - у копійках).

Структура інформаційного рядка файла.

Файл містить список усіх вкладників - фізичних осіб, які були наявні в базі даних вкладників на звітну дату.

Назва 

Зміст 

Формат 

Номер рядка у файлі 

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) 

N10 

П. І. Б. 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

C50 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо реєстраційний номер не присвоєний, то реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, то реквізит заповнюється значенням "99999". Лідируючі нулі зазначаються 

C = 10 

Назва населеного пункту 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник 

C60 

Область 

Назва області, де мешкає вкладник 

C30 

Район 

Назва району, де мешкає вкладник 

C30 

Вулиця, будинок, квартира 

Назва вулиці, номери будинку, квартири, де мешкає вкладник 

C100 

Серія, номер 

серія, номер документа, що посвідчує особу 

C15 

Ким виданий 

ким виданий документ, що посвідчує особу 

C45 

10 

Дата видачі 

дата видачі документа, що посвідчує особу 

D = 10 

11 

Дата договору 

Дата укладення договору з вкладником 

D = 10 

12 

Номер договору 

Номер договору з вкладником 

C16 

13 

Сума вкладу 

Сума залишку на рахунку (коп.) 

N16 

14 

Сума відсотків 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

N10 

15 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Номер аналітичного рахунку 

N14 

16 

Ознака гарантування 

Ознака гарантування вкладу
(0 - не гарантований, 1 - гарантований) 

N = 1 

17 

Примітка 

Дата і номер рішення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду 

C50 

____________

Опрос