Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о депозитарной деятельности, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17.10.2006 N 999

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 22.03.2011 № 284
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.03.2011 

м. Київ 

N 284 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2011 р. за N 640/19378

Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 999
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 березня 2014 року N 341)

Відповідно до статей 3, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 2, 6, 7, 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою подальшого удосконалення вимог до здійснення депозитарної діяльності у Національній депозитарній системі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (додаються).

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (О. Тарасенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Петрашка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Служби безпеки України 

В. Хорошковський 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
 

С. Г. Гуржій 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва
 

С. І. Свищева 

 

 

Зміни до Положення про депозитарну діяльність

1. Розділ VII після пункту 5 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Обслуговування операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів здійснюється депозитаріями за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення уповноваженого органу емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката цього випуску цінних паперів (далі - рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката).

6.1. Емітент після прийняття рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката має здійснити такі дії:

1) укласти з депозитарієм, якому вирішено передати на зберігання глобальний сертифікат відповідного випуску цінних паперів (далі - новообраний депозитарій), договір про обслуговування емісії цінних паперів (у разі відсутності);

2) письмово повідомити депозитарій, у якому зберігається глобальний сертифікат відповідного випуску цінних паперів (далі - попередній депозитарій), про прийняте емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката з наданням засвідченої ним копії цього рішення та про розірвання договору про обслуговування емісії цінних паперів, якщо такий депозитарій обслуговує тільки цей випуск цінних паперів цього емітента;

3) надати попередньому депозитарію розпорядження, яке має містити:

вимогу на складання переліку клієнтів, на рахунках у цінних паперах яких у цьому депозитарії обліковуються цінні папери випуску, щодо якого відповідним органом емітента прийнято рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката (далі - Перелік), на визначену ним дату (далі - дата складання Переліку) у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) в одному примірнику. Перелік в електронному вигляді має містити всі реквізити Переліку, складеного у формі паперового документа, та формується як двомірна таблиця у файлі даних форматів Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF), або у текстовому (CSV) у кодуванні Win1251, або в інших форматах, які дають змогу конвертувати в ці формати;

вимогу на списання цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента (за наявності);

вимогу про погашення глобального сертифіката зазначеного випуску;

вимогу про закриття рахунку в цінних паперах емітента, якщо емітентом прийнято рішення про розірвання договору про обслуговування емісії цінних паперів з попереднім депозитарієм;

4) протягом трьох робочих днів після отримання від попереднього депозитарію Переліку емітент має оформити та надати новообраному депозитарію глобальний сертифікат зазначеного випуску, а також надати новообраному депозитарію:

розпорядження про депонування глобального сертифіката та про зарахування цінних паперів усього випуску на рахунок у цінних паперах емітента;

один примірник у формі паперового документа та один примірник в електронному вигляді отриманих ним від попереднього депозитарію Переліку за цим випуском цінних паперів.

6.2. Попередній депозитарій після отримання від емітента зазначеного у підпункті 3 підпункту 6.1 цього пункту розпорядження зобов'язаний:

1) до закінчення операційного дня дати складання Переліку здійснити безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідного випуску (крім операцій щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката цього випуску) в системі депозитарного обліку депозитарію та надати своїм клієнтам-зберігачам розпорядження про обмеження здійснення операцій з цінними паперами цього випуску (крім операцій щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката цього випуску) в їх системах депозитарного обліку;

2) станом на кінець операційного дня дати складання Переліку скласти Перелік за відповідним випуском цінних паперів цього емітента у формі паперового документа у двох примірниках та в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) в одному примірнику, який має містити:

назву документа "Перелік клієнтів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються цінні папери випуску, щодо якого емітентом прийнято рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката";

дату складання;

дату, за станом на яку вказується інформація;

інформацію про депозитарій (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

реквізити зберігачів, на рахунках в цінних паперах яких обліковуються цінні папери відповідного випуску (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

щодо кожного зберігача, внесеного до Переліку, інформацію про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, у відношенні яких зареєстровано обтяження зобов'язаннями/обмеження в обігу (окремо за кожним варіантом режиму обтяження зобов'язаннями/обмеження в обігу);

інформацію про загальну кількість цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на рахунку емітента (окремо за цінними паперами, що підлягають розміщенню, анулюванню або погашені чи викуплені емітентом з метою наступного продажу або анулювання);

3) протягом одного робочого дня з дати складання Переліку надати емітенту два примірники у формі паперового документа та один примірник в електронному вигляді складеного ним Переліку за відповідним випуском цінних паперів цього емітента.

6.3. Новообраний депозитарій протягом одного робочого дня після отримання від емітента зазначених у підпункті 4 підпункту 6.1 цього пункту документів:

1) депонує глобальний сертифікат і зараховує цінні папери всього випуску на рахунок у цінних паперах емітента (із забезпеченням відповідного обліку викуплених емітентом цінних паперів, за наявності);

2) за власним розпорядженням на підставі отриманого Переліку переказує цінні папери цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах попереднього депозитарію у кількості, що дорівнює кількості цінних паперів, що обліковуються у попереднього депозитарію на рахунках у цінних паперах зберігачів, які зазначені у Переліку;

3) надає попередньому депозитарію довідку про стан його рахунку в цінних паперах і розпорядження про відображення в його системі депозитарного обліку на відповідному активному аналітичному рахунку депозитарного обліку операції переміщення цінних паперів цього випуску на зберігання та обслуговування до новообраного депозитарію.

6.4. Попередній депозитарій протягом одного робочого дня після отримання від новообраного депозитарію зазначених у підпункті 3 підпункту 6.3 цього пункту довідки та розпорядження здійснює:

1) виконання розпорядження емітента щодо списання цінних паперів відповідного випуску з рахунку у цінних паперах емітента та закриття рахунку в цінних паперах емітента (якщо емітентом прийнято рішення про розірвання договору про обслуговування емісії цінних паперів з попереднім депозитарієм);

2) погашення глобального сертифіката відповідного випуску цінних паперів;

3) відображення в своїй системі депозитарного обліку операції переміщення цінних паперів відповідного випуску, що були зараховані на його рахунок у цінних паперах у новообраному депозитарії;

4) зняття обмежень щодо здійснення операцій з цінними паперами відповідного випуску в своїй системі депозитарного обліку та надає зберігачам повідомлення про завершення операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката відповідного випуску цінних паперів та розпорядження про зняття обмеження щодо здійснення операцій з цінними паперами цього випуску на рахунках у цінних паперах їх депонентів, що має бути виконано зберігачами не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дня його отримання.

6.5. На бажання власника належні йому цінні папери випуску, щодо якого було проведено операцію емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката, можуть бути переведені у новообраному депозитарії на рахунок у цінних паперах, відкритий у нього зберігачу, депонентом якого є цей власник. Для забезпечення такого переведення:

власник надає зберігачу розпорядження на переміщення зазначених цінних паперів на зберігання до новообраного депозитарію;

зберігач протягом одного робочого дня після отримання розпорядження власника надає попередньому депозитарію розпорядження на списання відповідних цінних паперів зі свого рахунку в цінних паперах в цьому депозитарії з метою їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у новообраному депозитарії;

зберігач протягом одного робочого дня після отримання розпорядження власника надає новообраному депозитарію розпорядження про переказ відповідних цінних паперів з рахунку в цінних паперах попереднього депозитарію на свій рахунок у цінних паперах в цьому депозитарії;

попередній депозитарій протягом одного робочого дня після отримання розпорядження зберігача надає новообраному депозитарію розпорядження про переказ відповідних цінних паперів у новообраного депозитарію зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах цього зберігача;

новообраний депозитарій на підставі зустрічних розпоряджень своїх клієнтів - попереднього депозитарію та зберігача протягом одного робочого дня з дати їх отримання переказує цінні папери з рахунку в цінних паперах попереднього депозитарію на рахунок у цінних паперах цього зберігача та до закінчення операційного дня виконання цієї операції надає попередньому депозитарію довідку про операції з цінними паперами на його рахунку в цінних паперах із зазначенням інформації про депозитарний код рахунку зберігача, на рахунок якого здійснено переказ цінних паперів, і надає цьому зберігачу довідку про стан його рахунку в цінних паперах;

попередній депозитарій протягом одного робочого дня після отримання від новообраного депозитарію довідки про операції з цінними паперами на його рахунку в цінних паперах списує відповідні цінні папери з рахунку свого клієнта-зберігача, який ініціював цю операцію, та надає цьому зберігачу довідку про стан його рахунку в цінних паперах;

зберігач протягом одного робочого дня після отримання від обох депозитаріїв довідок про стан його рахунків у цінних паперах здійснює відображення в своїй системі депозитарного обліку на рахунку в цінних паперах власника, що ініціював цю операцію, та на відповідному активному аналітичному рахунку депозитарного обліку операції переміщення належних цьому власнику цінних паперів відповідного випуску на зберігання та обслуговування до новообраного депозитарію.

6.6. У разі отримання новообраним депозитарієм від емітента розпорядження на складання зведеного облікового реєстру випуску цінних паперів на дату, коли цей випуск знаходився на зберіганні та обслуговуванні у попередньому депозитарії, новообраний депозитарій протягом одного робочого дня зобов'язаний надати до попереднього депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів та засвідчену ним копію розпорядження від емітента. Попередній депозитарій зобов'язаний сформувати та надати такий реєстр новообраному депозитарію у порядку та строки, встановлені законодавством".

У зв'язку з цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 7, 8.

2. Абзац сьомий пункту 4 розділу VIII викласти у такій редакції:

"рішення емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката;".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

О. Тарасенко 

Опрос